FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

29 Temmuz 2016 Cuma

BANKALAR İHALEYLE YAPTIRDIKLARI İŞLERİ SGK’ YA BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜ
BANKALAR İHALEYLE YAPTIRDIKLARI İŞLERİ SGK' YA BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜ


5510 sayılı Kanun'un 90. maddesinde düzenlendiği üzere, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini 15 gün içinde Sosyal Güvenlik Kuru mu' na (SGK) bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır. 

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesi'nin Aranması Hakkında Yönetmeliği'n, "İhalelerin bildirilmesi" başlıklı 5. maddesine göre "5411 Sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların tebligat adreslerini sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili SGK ünitelerine bildirmeleri zorunlu" tutulmuştur.


Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda 5510 Sayılı Kanunun 102. Maddesi (f) bendine göre, her bir yükümlülük için bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. 


4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 18. maddesine göre uygulanacak ihale usulleri açıklanmış olup bu usuller, 

a) Açık ihale usulü

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır.


Ancak, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanun'un 18. maddesinde daha önce düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılan işler, 2003 yılında madde metninden çıkarılmıştır. 


Dolayısıyla doğrudan temin yoluyla yapılan işler, uygulanacak ihale usulleri arasında bulunmadığından bu işlerin SGK' ya bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. 


Doğrudan temin yoluyla verilen işlere ait maliyet eşiğini aşan işler, doğrudan temin kapsamından çıkacağından, bu alım ve yapım işlerinin SGK' ya bildirilmesi gerekecektir. Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 01.02.2015-31.01.2016 arasında 50 bin 385 TL, diğer idarelerin (ilçelerde bulunan) 01.02.2015-31.01.2016 arasında 16 bin 786 TL'yi aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. 

Bu miktarlar büyükşehir belediyeleri dahilinde bulunan idarelerin 01.02.2016- 31.01.2017 tarihleri arasında 53 bin 261 TL, diğer idarelerin (ilçelerde bulunan) 01.02.2016-31.01.2017 tarihleri arasında 17 bin 744 TL'dir. 


Sonuç olarak; 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların tebligat adreslerini sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili SGK müdürlüklerine bildirmeleri zorunlu olup, doğrudan temin yoluyla verilen işlere ait yukarıda verilen maliyet eşiğini aşan işler, doğrudan temin kapsamından çıkacağından, bu alım ve yapım işlerinin SGK'ya bildirilmesi gerekecektir.  


Resul Kurt

http://www.dunya.com/bankalar-ihaleyle-yaptirdiklari-isleri-sgkya-bildirmekle-yukumlu-164994yy.htm[GIB] Gİ 2016 – 56 : 2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 01 Ağustos 2016 Unutmayınız!‏[GIB] Gİ 2016 – 56 : 2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 01 Ağustos 2016 Unutmayınız!‏29 Temmuz 2016

Gİ 2016 – 56

 

Sayın Abonemiz,

 

2016 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemesi 1 Temmuz 2016 tarihinde başlamış olup, 1 Ağustos 2016 Pazartesi akşamına kadar devam edecektir.

Verginizi;

  • GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak,
  • www.gib.gov.tr  Borç Sorgulama ve Ödeme bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ile,
  • Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak,
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarak

hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde ödeyebilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için (dolandırıcılık amacıyla gönderilen e-postalar, sahte internet adresleri vb.) www.gib.gov.tr veya anlaşmalı bankaların resmi internet adreslerinden işlem yapmaya dikkat ediniz.

Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödemenizi son günlere bırakmamanızı önemle hatırlatırız.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE DAİR YÖNETMELİK


29 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29785

Maliye Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve bu suçlarla etkin mücadele edilmesi kapsamında, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden işlemlerin, işleme konu malvarlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması üzerine askıya alınması veya bu işlemlerin gerçekleşmesine izin verilmemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5549 sayılı Kanunun 19/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Aklama suçu: 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçu,

b) Bakan: Maliye Bakanını,

c) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,

ç) Elektronik tebligat: Başkanlık tarafından 5549 sayılı Kanunun 9/A maddesi kapsamında elektronik ortamda yapılan tebligatı,

d) İşlemin ertelenmesi: İşlemin askıya alınmasını veya gerçekleşmesine izin vermemeyi,

e) Malvarlığı: Para, değeri para ile temsil edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri maddi her türlü mal ve haklar ile bunlar üzerindeki hakları tevsik eden her türlü yasal belge veya araçları,

f) Şüpheli işlem: 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan işlemi,

g) Terörizmin finansmanı suçu: 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde düzenlenen suçu,

ğ) Yükümlü: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşlemin Ertelenmesi

Şüpheli işlem bildirimlerine istinaden işlemin ertelenmesi

MADDE 4 – (1) Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden işleme konu malvarlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda, yükümlüler şüpheli işlem bildirimini Başkanlığa gerekçeleri ile birlikte işlemin ertelenmesi talebi ile gönderirler.

(2) Erteleme talepli şüpheli işlem bildirimlerine konu işlemin olağandışı nitelikli olması, çeşitli veri tabanlarından ya da diğer kaynaklardan yapılan kontroller sonucunda işlemi yapan kişi ya da kişilerin suçla ilgili olduğunun veya olabileceğinin anlaşılması, işlemin tamamlanmasının terörizmin finansmanı ile ilgili olduğu düşünülen fonlara ya da suçtan elde edilen gelirlere el koymayı engelleyeceğine veya zorlaştıracağına ilişkin tehlikeli bir halin bulunması gibi göstergelere haiz olması gerekmektedir.

(3) Şüpheli işlem bildirimlerini işlemin ertelenmesi talebi ile Başkanlığa gönderen yükümlüler, işlem hakkında Bakan tarafından verilecek karar Başkanlıkça kendilerine tebliğ edilinceye kadar, işlemi gerçekleştirmekten imtina ederler. İşlemlerin ertelenmesi, yükümlü tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulan tarihten itibaren yedi iş gününü geçemez.

(4) Erteleme talebi ile gönderilecek şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin usul ve esaslar şüpheli işlem bildirim rehberlerinde belirlenir.

Başkanlıkça tespit edilen malvarlıklarına ilişkin işlemlerin ertelenmesi

MADDE 5 – (1) Başkanlıkça yükümlü nezdinde bulunduğu tespit edilen malvarlığıyla ilgili olarak, aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda; Bakanın ilgili malvarlığına ilişkin işlemlerin ertelenmesine yönelik kararı Başkanlıkça ilgili yükümlülere tebliğ edilir. Yükümlüler, tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü süresince kararda belirtilen işlemleri gerçekleştiremezler.

Yurtdışı muadil kurumlardan alınan talepler

MADDE 6 – (1) Yabancı bir muadil kuruluş tarafından aklama veya terörizmin finansmanı suçuna ilişkin işlemin ertelenmesi yönündeki gerekçeli talebi Başkanlıkça değerlendirilir. Başkanlıkça aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda, bu talep Bakan tarafından karara bağlanır. Bu yetki kullanılırken mütekabiliyet ilkesi gözetilir.

(2) Bakanın ilgili malvarlığına ilişkin işlemlerin ertelenmesine yönelik kararı Başkanlıkça ilgili yükümlülere tebliğ edilir. Yükümlüler, tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü süresince kararda belirtilen işlemleri gerçekleştiremezler.

(3) İşlemlerin ertelenmesine karar verilebilmesi için yabancı muadil kuruluşun gerekçeli talebinde asgari olarak;

a) Erteleme işlemini gerçekleştirecek yükümlüye ve işleme ilişkin detaylı bilgilere,

b) İşlemin aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile bağlantısına yönelik şüpheyi destekleyici belge veya ciddi emarelere ilişkin bilgilere,

c) Talebe konu kişilerin açık kimlik bilgilerine,

ç) İlgili ülkede konuya ilişkin yürütülen sürecin mahiyetine ilişkin bilgilere,

yer verilir.

(4) Talebe ilişkin karar, talebi yapan muadil kuruluşa Başkanlıkça bildirilir.

Kararın bildirimi

MADDE 7 – (1) İşlem hakkında uygulanacak karar, Başkanlıkça kendilerine elektronik tebligat hesabı açılan ilgili yükümlülere elektronik olarak tebliğ edilir.

(2) İşlem hakkında uygulanacak karar, elektronik tebligat hesabı olmayan ilgili yükümlülere faks, elektronik posta veya web servis gibi teknik iletişim araçlarının kullanılması suretiyle derhal tebliğ edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

28 Temmuz 2016 Perşembe

:Kimin Vergi Cezası Ne Kadar Azalacak?


 

Kimin Vergi Cezası Ne Kadar Azalacak?


 Geçmiş beş yıla ilişkin matrah artırımında bulunan mükelleflere bu dönemler için vergi incelemesi yapılmayacak." Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçen perşembe (21 Temmuz) tv'de yaptı bu açıklamayı… Cuma günü de yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Belli ki çok kısa sürede 'matrah artırımı' yasalaşacak. Matrahını (yani verginin üzerinden hesaplandığı tutarı) artıran mükelleflerle vergi barışı sağlanacak.

Hali hazırda vergi incelemesi yapılabilecek dönemler belli… 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015… Kazançlarını Kurumlar Vergisi (KV) adıyla beyan eden şirketlerde, kazançlarını Gelir Vergisi (GV) adıyla beyan eden şahıslar da geçmiş beş yıla ait inceleme riskinden kurtulabilecekler. Bugün, şirketler açısından 'vergi barışına' bakalım.

Şahıs işletmeleri, serbest meslek kazancı elde edenler, kira geliri ve gayrimenkul satış kazancı elde edenler açısından vergi barışını ayrıca inceleyeceğiz. 'Geçmiş beş yıl için vergi incelemesi yok' denilince sorular da yasanın çıkmasını beklemedi. Yasa teklifi üzerinden gelen sorulara birlikte göz atalım…

1. Vergi incelemesi yapılmayacak mı?

Matrah artırımı - vergi artırımı yapılan yıllar için Maliye vergi incelemesi yapmayacak. Artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için Maliye'nin vergi incelemesi yapma hakkı devam ediyor.

2. Daha önce incelenmiş dönemler (yıllar) için matrah artırımı yapılabilir mi?

Daha önce vergi incelemesi yapılmış dönem/dönemler için de, mükellefler matrah artırımı yaparak inceleme riskini tamamen ortadan kaldırabilir.

3. Hali hazırda vergi incelemesi devam eden dönemler için vergi barışı nasıl uygulanacak?

Başlanılan vergi incelemesi; yasanın yayınlanmasını izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde bu işlemlere devam edilmeyecek. Dolayısıyla sonuçlanamayan vergi incelemeleri de vergi barışının kapsamına dahil edilmiş olacak.

4. Hangi mükellefler vergi barışından yararlanamaz?

Vergi Usul Kanunu'nda Kaçakçılık Suçları ve Cezalarını düzenleyen maddede (359/b) geçen "defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler" yararlanamıyor. Öte yandan, asıl veya suretleri tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenen belgeleri kullananlar, matrah veya vergi artırımı hükümlerinden yararlanabiliyor.

5. Hangi yıl için ne kadar matrah artırılması gerekiyor?

Örneğin; 2015 yılı için vergi incelemesi riskinden kurtulmak isteyen anonim ve limited şirketler, daha önce beyan ettikleri KV matrahını, yüzde 15 oranında artıracak, bunun da yüzde 20'sini ödeyecekler. (Artırımda bulunulan yıla ait yıllık beyannameler yasal süresinde verilmiş ve tahakkuk eden vergiler de süresinde ödenmişse yüzde 15'i ödenecek.) Ancak 2015 yılı için bildirilecek asgari matrah 37 bin 940 TL'den aşağı olamayacak. Artırım oranı ve bildirilmesi gereken asgari matrah, Tablo-1'de yıllar itibariyle yer almaktadır.

6. Şirketler KDV için de vergi barışından faydalanabilir mi?

Evet. Tablo 2'de yer alan oranlarda geçmiş beyannamelerinde yer alan (hesaplanan) KDV'lerini artırdıklarında vergi barışı hükümlerinden yararlanabiliyor. Şirketler, Muhtasar Beyanname ile beyan etmeleri gereken ücret GV Stopajı için de vergi barışından Tablo 3'de yer alan oranlarda artırım yaparak vergi barışı hükümlerinden yararlanabiliyor.

7. Geçmiş yıl zararları 2016 ve ilerleyen yıllarda mahsup edilebilecek mi?

Matrah artırımında bulunulan yıllara ait zararların yarısı, 2016 ve sonraki yılların karlarından mahsup edilemiyor.

8. Hiç beyanname verilmemişse yine de yararlanılabiliyor mu?

Beyanname verilen dönemler için beyannameler üzerindeki matrahlara ilave artırım yapılabiliyor. Hiç beyanname verilmemişse veya bazı dönemlerde beyanname verilmemişse de vergi barışı hükümlerinden yine yararlanılabiliyor. Süresinde verilmeyen beyannameler için Usulsüzlük veya Özel Usulsüzlük cezaları da uygulanmıyor.

9. Matrah artırımından sonra defter belgeler saklanmaya devam edilecek mi?

Matrah artırımı, defter ve belgelerin saklama ve ibraz mecburiyetini ortadan kaldırmıyor.

10. Ne zamana kadar başvurulabilecek?

Yasa teklifinin mecliste görüşülüp Cumhurbaşkanı'nın onayı ve Resmi Gazete' de yayımlanmasını izleyen ikinci ayın sonuna kadar mükellefler Maliye'ye başvurulabilecek.

MEMUR HABER

Kimin Vergi Cezası Ne Kadar Azalacak?

 

Kimin Vergi Cezası Ne Kadar Azalacak?


 Geçmiş beş yıla ilişkin matrah artırımında bulunan mükelleflere bu dönemler için vergi incelemesi yapılmayacak." Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçen perşembe (21 Temmuz) tv'de yaptı bu açıklamayı… Cuma günü de yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Belli ki çok kısa sürede 'matrah artırımı' yasalaşacak. Matrahını (yani verginin üzerinden hesaplandığı tutarı) artıran mükelleflerle vergi barışı sağlanacak.

Hali hazırda vergi incelemesi yapılabilecek dönemler belli… 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015… Kazançlarını Kurumlar Vergisi (KV) adıyla beyan eden şirketlerde, kazançlarını Gelir Vergisi (GV) adıyla beyan eden şahıslar da geçmiş beş yıla ait inceleme riskinden kurtulabilecekler. Bugün, şirketler açısından 'vergi barışına' bakalım.

Şahıs işletmeleri, serbest meslek kazancı elde edenler, kira geliri ve gayrimenkul satış kazancı elde edenler açısından vergi barışını ayrıca inceleyeceğiz. 'Geçmiş beş yıl için vergi incelemesi yok' denilince sorular da yasanın çıkmasını beklemedi. Yasa teklifi üzerinden gelen sorulara birlikte göz atalım…

1. Vergi incelemesi yapılmayacak mı?

Matrah artırımı - vergi artırımı yapılan yıllar için Maliye vergi incelemesi yapmayacak. Artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için Maliye'nin vergi incelemesi yapma hakkı devam ediyor.

2. Daha önce incelenmiş dönemler (yıllar) için matrah artırımı yapılabilir mi?

Daha önce vergi incelemesi yapılmış dönem/dönemler için de, mükellefler matrah artırımı yaparak inceleme riskini tamamen ortadan kaldırabilir.

3. Hali hazırda vergi incelemesi devam eden dönemler için vergi barışı nasıl uygulanacak?

Başlanılan vergi incelemesi; yasanın yayınlanmasını izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde bu işlemlere devam edilmeyecek. Dolayısıyla sonuçlanamayan vergi incelemeleri de vergi barışının kapsamına dahil edilmiş olacak.

4. Hangi mükellefler vergi barışından yararlanamaz?

Vergi Usul Kanunu'nda Kaçakçılık Suçları ve Cezalarını düzenleyen maddede (359/b) geçen "defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler" yararlanamıyor. Öte yandan, asıl veya suretleri tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenen belgeleri kullananlar, matrah veya vergi artırımı hükümlerinden yararlanabiliyor.

5. Hangi yıl için ne kadar matrah artırılması gerekiyor?

Örneğin; 2015 yılı için vergi incelemesi riskinden kurtulmak isteyen anonim ve limited şirketler, daha önce beyan ettikleri KV matrahını, yüzde 15 oranında artıracak, bunun da yüzde 20'sini ödeyecekler. (Artırımda bulunulan yıla ait yıllık beyannameler yasal süresinde verilmiş ve tahakkuk eden vergiler de süresinde ödenmişse yüzde 15'i ödenecek.) Ancak 2015 yılı için bildirilecek asgari matrah 37 bin 940 TL'den aşağı olamayacak. Artırım oranı ve bildirilmesi gereken asgari matrah, Tablo-1'de yıllar itibariyle yer almaktadır.

6. Şirketler KDV için de vergi barışından faydalanabilir mi?

Evet. Tablo 2'de yer alan oranlarda geçmiş beyannamelerinde yer alan (hesaplanan) KDV'lerini artırdıklarında vergi barışı hükümlerinden yararlanabiliyor. Şirketler, Muhtasar Beyanname ile beyan etmeleri gereken ücret GV Stopajı için de vergi barışından Tablo 3'de yer alan oranlarda artırım yaparak vergi barışı hükümlerinden yararlanabiliyor.

7. Geçmiş yıl zararları 2016 ve ilerleyen yıllarda mahsup edilebilecek mi?

Matrah artırımında bulunulan yıllara ait zararların yarısı, 2016 ve sonraki yılların karlarından mahsup edilemiyor.

8. Hiç beyanname verilmemişse yine de yararlanılabiliyor mu?

Beyanname verilen dönemler için beyannameler üzerindeki matrahlara ilave artırım yapılabiliyor. Hiç beyanname verilmemişse veya bazı dönemlerde beyanname verilmemişse de vergi barışı hükümlerinden yine yararlanılabiliyor. Süresinde verilmeyen beyannameler için Usulsüzlük veya Özel Usulsüzlük cezaları da uygulanmıyor.

9. Matrah artırımından sonra defter belgeler saklanmaya devam edilecek mi?

Matrah artırımı, defter ve belgelerin saklama ve ibraz mecburiyetini ortadan kaldırmıyor.

10. Ne zamana kadar başvurulabilecek?

Yasa teklifinin mecliste görüşülüp Cumhurbaşkanı'nın onayı ve Resmi Gazete' de yayımlanmasını izleyen ikinci ayın sonuna kadar mükellefler Maliye'ye başvurulabilecek.

MEMUR HABER

26 Temmuz 2016 Salı

İşçinin Gözaltı ve Tutukluluk Halinde Çıkış Sürecinde Nelere Dikkat Etmek Gerekir!


İşçinin Gözaltı ve Tutukluluk Halinde Çıkış Sürecinde Nelere Dikkat Etmek Gerekir!

Bu yazımda ; İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilerin çalışırken gözaltına alınması yada tutuklanması halinde çıkış sürecinin detayları hakkında bilgilere değineceğim4857 sayılı İş Kanununun 25/IV bendinde işçinin gözaltına alınma ve tutukluluk sebebiyle devamsızlık yapması işveren tarafından haklı bir fesih oluşturmaktadır. Bu fesih sürecini işçinin gözaltına alınması yada tutuklanması halinde İş Kanununun 17 maddesindeki bildirim sürelerini aşması ile hüküm doğuracağını da belirtmek yerinde olacaktır. Öncelikle işçilerin bildirim sürelerini hatırlayalım;
  • İşyerinde işe giriş tarihinden itibaren 6 aya kadar çalışmışlığı olan bir işçinin ; 2 Hafta(14 gün)
  • İşyerinde işe giriş tarihinden itibaren 6 aydan 1,5 yıla kadar çalışmışlığı olan işçinin; 4 Hafta (28 gün)
  • İşyerinde işe giriş tarihinden itibaren 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışmışlığı olan işçinin ;6 Hafta (42 gün)
  • İşyerinde işe giriş tarihinden itibaren 3 yıldan fazla çalışmışlığı olan işçinin ;8 Hafta (56 gün)İşverenin İş Kanununun 25/IV maddesi uyarınca sözleşmeyi fesih hakkını elde edebilmesi için;
Yani işçinin gözaltına alınması ya da tutuklanması halinde yukarıda belirttiğim ihbar süreleri geçtikten sonra iş akdi fesh edilebilecektir. Lakin bu sürecin uygulanması için göz altı ya da tutukluluk durumuna dair savcılıktan alınacak belgelerle durumun kanıtlanması gerekecektir. Ayrıca ihbar süresi boyunca çıkış sürecinin yapılmadan beklenilmesi yani ihbar süresinin geçmesi beklenilmesi halinde işçinin iş akdi askıda kalmış olacaktır.
     İşverenin İş Kanununun 25/IV maddesi uyarınca sözleşmeyi fesih hakkını elde edebilmesi için;
  • İşçinin herhangi bir hadiseden dolayı tutuklanması veya gözaltına alınması
  • Bu sebepten dolayı işe devam edememesi gerekmektedir. Ayrıca bu sürecin işlerliği açısından yasada herhangi bir sınırlama veya istinad edilen suçun işyerinde yada işyeri dışında işlenip işlenmediğine dair herhangi bir ayrımın yapılmadığını görmekteyiz.
Gelelim İşçinin Bordro ve Bildirge süreçlerinin işleyişine;

İş akdinin askıda kaldığı tutukluluk ve gözaltı süresince işçinin alacağı herhangi bir ücret söz konusu olmayacaktır. Bu süreçte bordroda sgk günü ve kazancı "0" olarak işleme alınacaktır. Yine işverenin 10 işçiden az işçisi varsa da Sosyal Güvenlik Kurumuna Ek-10 yani eksik gün bildiriminde bulunması gerekecektir. Kuruma bildirilen eksik gün bildirim formuna da işçinin savcılıktan alınan gözaltı kararı yada tutukluluk sebebine ilişkin evrağın eklenmesi zaruridir. İhbar süresi sonunda işçinin çıkışı yapılırken de "27" koduyla yani İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih kodunun seçilmesi uygun olacaktır.


Sonuç olarak ; Yukarıda belirttiğim sebeple çıkış sürecinin uygulanması için olayın işyerinde ya da işyeri dışında gerçekleşmesi,işçinin kusurlu veya kusursuz yada mahkum olup olmaması önem taşımamaktadır. Bahse konu bildirim süresinin kanunen aşılmış olması kanun için yeterli görülmektedir.
 
TANER ÖZDEMİR 

 


FW: Sezonun bombası Arda Turan!
S.M - DENİZ BEKTAŞ
TEL: 0 505 823 00 49
TEL: 0 555 800 35 36
FAX:0 232 445 00 41
ADRES: Gazi Bulvarı No:86 K:3 D:304
            Çankaya - İZMİR


ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ =}  BLOG1:Sosyal Güvenlik (SGK) Mesleki Paylaşım Platformu
                                                 BLOG 2: VERGİ, SGK VE KANUN HABERLERİ 
                                                 VE YENİ SİTEM http://www.vergivekanunlar.com/


From: denizbektas@windowslive.com
To: denizbektas.muhasebe@blogger.com; dbektas22.muhasebe@blogger.com; denizbektas105.yuzbes@blogger.com; denizbektas101.yuzbir@blogger.com; denizbektas102.yuziki@blogger.com; denizbektas107.yuzyedi@blogger.com; denizbektas103.yuzuc@blogger.com; denizbektas108.yuzsekiz@blogger.com; t.c.smmm.smmm@blogger.com; makbulebektas35.otuzbes@blogger.com; denizbektas109.yuzdokuz@blogger.com; denizbektas110.yuzon@blogger.com; makbulebektas35.00001@blogger.com; vergivekanun@gmail.com; denizbektas108.vergi@blogger.com; vergivekanunlar@hotmail.com; iddabayicom@hotmail.com
Subject: Sezonun bombası Arda Turan!
Date: Mon, 25 Jul 2016 18:40:41 +0300

Sezonun bombası Arda Turan!

Yıldız futbolcunun menaceri ve kariyer planlayıcısı Ahmet Bulut'un, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yaptığı müthiş transfer görüşmesinin detaylarına FANATİK ulaştı. Bu temasta gündeme gelen Arda Turan için Bulut'un, "Düşünürseniz ben Barça'yı ikna ederim" mesajı Orman'ı çok heyecanlandırdı, şimdi sıra resmi görüşmelerde.

25 Temmuz 2016, Pazartesi Yorum Yaz
Beşiktaş, sezonun en büyük hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Geçen sezonun özellikle son bölümünde Barcelona'da beklentilerin gerisinde kalan ve kiralanma ihtimali ciddi ciddi görüşülen oyuncu için Kartal, ihtimali belirti. Her şey, Adriano transferi sürecinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Arda Turan'ın menaceri ve 'abim' dediği Ahmet Bulut arasındaki diyaloglarla başladı.
FANATİK


25 Temmuz 2016 Pazartesi

Sezonun bombası Arda Turan!

Sezonun bombası Arda Turan!

Yıldız futbolcunun menaceri ve kariyer planlayıcısı Ahmet Bulut'un, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yaptığı müthiş transfer görüşmesinin detaylarına FANATİK ulaştı. Bu temasta gündeme gelen Arda Turan için Bulut'un, "Düşünürseniz ben Barça'yı ikna ederim" mesajı Orman'ı çok heyecanlandırdı, şimdi sıra resmi görüşmelerde.

 Yorum Yaz
Beşiktaş, sezonun en büyük hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Geçen sezonun özellikle son bölümünde Barcelona'da beklentilerin gerisinde kalan ve kiralanma ihtimali ciddi ciddi görüşülen oyuncu için Kartal, ihtimali belirti. Her şey, Adriano transferi sürecinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Arda Turan'ın menaceri ve 'abim' dediği Ahmet Bulut arasındaki diyaloglarla başladı.
FANATİK


24 Temmuz 2016 Pazar

Fwd: deneme

 EVLİLİK İZNİ 

İçinde bulun-duğumuz yaz ayları içinde çalışanların sıkça talep ettikleri izinlerden biri de evlilik iznidir. Bugünkü yazımda, çalışanların evlilik izni talepleri ve bu izinlerin kullanılmasına ilişkin iş mevzuatımızda bulunan düzenlemeler konusunu ele alacağım.

Evlilik izni kaç gün?
4857 Sayılı İş Kanunu, Ek Madde 2'de getirilen düzenlemeye göre, işçilere bazı özel durumlar için mazeret izni hakkı tanınmıştır. Söz konusu düzenleme uyarınca, işçiye, evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması halinde ise 5 gün ücretli izin verilmelidir. Görüldüğü üzere, kanunda sayılan ve mazeret iznine konu olan durumlardan biri de evliliktir. Bununla birlikte, kanunda belirtilen süreler asgari sürelerdir, yani iş sözleşmelerinde artırılabilir.

Yıllık izinden düşülemez 
İşçiler evlenmeleri durumunda ücretlerinden kesinti yapılmaksızın 3 gün mazeret izni kullanabilmektedirler. İş Kanunu ile işçiye tanınan 3 günlük evlilik izni hakkı, yıllık izinden bağımsız olarak düzenlenmiş bir ücretli izindir. Dolayısıyla, işveren izin süresini yıllık izin sürelerinden düşemez. Evlilik izninde olduğu süreler için işçiye çalışmış gibi ücret ödenmesi gerekir.

Ne zaman kullanılır? 
İş Kanunu'nda evlilik izninin ne zaman ve nasıl kullandırılacağı ile ilgili açık bir hüküm bulunmuyor. Bununla birlikte, iznin nikah öncesinde ya da nikah sonrasında kullanılması gerektiğine dair bir kural da yok. Ancak bu izni kullanabilmek için evliliğin gerçekleşmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla, evlilik izni evliliğin gerçekleştiği süreçte de, evlilik sonrasında da kullanılabilir. İşveren ve işçi kendi arasında anlaşarak iznin ne zaman kullanılacağına karar verebilirler.

Evlilik izninin kullanılması açısından izin süresinin başlatılabilmesi açısından önem kazanan bazı tarihler var. Bunlar; nikah töreni için gün alınması, nikah tarihi, nikah veya düğün davetiyesinde belirtilen gün şeklinde. 

İşverene belge verilmeli
Evlilik izni talebinde bulunan işçi, evlilik iznini resmi nikah tarihinden önce almak istiyorsa evlendirme dairesinden nikah tarihini ve saatini belirten onaylı bir evrak almalı ve izin talep dilekçesi ile işverene sunmalıdır. Diğer taraftan, izin resmi nikahtan sonra kullanılmak isteniyorsa evlilik cüzdanının bir örneğinin işverene sunulması gerekir. 

Bayrama denk gelirse
Uygulamada kafaları karıştıran önemli hususlardan biri de evlilik izninin veya genel olarak mazeret izninin hafta tatili, genel tatil veya ulusal bayram günlerine denk gelmesi. Bu karışıklığın sebebi, İş Kanunu'nda yer alan düzenlemede evlilik izninin 'gün' olarak belirtilmiş olması. Kanundaki ilgili düzenlemede evlilik izninin 'işgünü' olarak belirtilmemiş olması nedeniyle genel tatil, ulusal bayram veya hafta tatiline denk gelen sürelerin, iznin içinde kabul edilmesi gerekiyor. 

Kişi yeniden evlenirse
Yapılan her evlilik için evlilik izni kullanılabiliyor. Dolayısıyla, birden fazla kez evlenen çalışanlar her evliliklerinde bu izne hak kazanıyorlar. İşverenin, 'daha önce bu izni kullanmıştın' diyerek işçiye ücretli izin vermekten kaçınması gibi bir durum söz konusu değil. Cem Kılıç

http://www.milliyet.com.tr/evlilik-izni-ekonomi-ydetay-2282941/ 

Dememe

iPhone'umdan gönderildi

deneme

 


S.M - DENİZ BEKTAŞ
TEL: 0 505 823 00 49
TEL: 0 555 800 35 36
FAX:0 232 445 00 41
ADRES: Gazi Bulvarı No:86 K:3 D:304
            Çankaya - İZMİR


ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ =}  BLOG1:Sosyal Güvenlik (SGK) Mesleki Paylaşım Platformu
                                                 BLOG 2: VERGİ, SGK VE KANUN HABERLERİ 
                                                 VE YENİ SİTEM http://www.vergivekanunlar.com/
 From: denizbektas@windowslive.com
To: denizbektas.muhasebe@blogger.com; dbektas22.muhasebe@blogger.com; denizbektas105.yuzbes@blogger.com; denizbektas101.yuzbir@blogger.com; denizbektas102.yuziki@blogger.com; denizbektas107.yuzyedi@blogger.com; denizbektas103.yuzuc@blogger.com; denizbektas108.yuzsekiz@blogger.com; t.c.smmm.smmm@blogger.com; makbulebektas35.otuzbes@blogger.com; denizbektas109.yuzdokuz@blogger.com; denizbektas110.yuzon@blogger.com; makbulebektas35.00001@blogger.com; vergivekanun@gmail.com; denizbektas108.vergi@blogger.com; vergivekanunlar@hotmail.com; iddabayicom@hotmail.com
Subject: EVLİLİK İZNİ
Date: Sun, 24 Jul 2016 19:28:02 +0300

 EVLİLİK İZNİ

İçinde bulun-duğumuz yaz ayları içinde çalışanların sıkça talep ettikleri izinlerden biri de evlilik iznidir. Bugünkü yazımda, çalışanların evlilik izni talepleri ve bu izinlerin kullanılmasına ilişkin iş mevzuatımızda bulunan düzenlemeler konusunu ele alacağım.

Evlilik izni kaç gün?
4857 Sayılı İş Kanunu, Ek Madde 2'de getirilen düzenlemeye göre, işçilere bazı özel durumlar için mazeret izni hakkı tanınmıştır. Söz konusu düzenleme uyarınca, işçiye, evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması halinde ise 5 gün ücretli izin verilmelidir. Görüldüğü üzere, kanunda sayılan ve mazeret iznine konu olan durumlardan biri de evliliktir. Bununla birlikte, kanunda belirtilen süreler asgari sürelerdir, yani iş sözleşmelerinde artırılabilir.

Yıllık izinden düşülemez 
İşçiler evlenmeleri durumunda ücretlerinden kesinti yapılmaksızın 3 gün mazeret izni kullanabilmektedirler. İş Kanunu ile işçiye tanınan 3 günlük evlilik izni hakkı, yıllık izinden bağımsız olarak düzenlenmiş bir ücretli izindir. Dolayısıyla, işveren izin süresini yıllık izin sürelerinden düşemez. Evlilik izninde olduğu süreler için işçiye çalışmış gibi ücret ödenmesi gerekir.

Ne zaman kullanılır? 
İş Kanunu'nda evlilik izninin ne zaman ve nasıl kullandırılacağı ile ilgili açık bir hüküm bulunmuyor. Bununla birlikte, iznin nikah öncesinde ya da nikah sonrasında kullanılması gerektiğine dair bir kural da yok. Ancak bu izni kullanabilmek için evliliğin gerçekleşmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla, evlilik izni evliliğin gerçekleştiği süreçte de, evlilik sonrasında da kullanılabilir. İşveren ve işçi kendi arasında anlaşarak iznin ne zaman kullanılacağına karar verebilirler.

Evlilik izninin kullanılması açısından izin süresinin başlatılabilmesi açısından önem kazanan bazı tarihler var. Bunlar; nikah töreni için gün alınması, nikah tarihi, nikah veya düğün davetiyesinde belirtilen gün şeklinde. 

İşverene belge verilmeli
Evlilik izni talebinde bulunan işçi, evlilik iznini resmi nikah tarihinden önce almak istiyorsa evlendirme dairesinden nikah tarihini ve saatini belirten onaylı bir evrak almalı ve izin talep dilekçesi ile işverene sunmalıdır. Diğer taraftan, izin resmi nikahtan sonra kullanılmak isteniyorsa evlilik cüzdanının bir örneğinin işverene sunulması gerekir. 

Bayrama denk gelirse
Uygulamada kafaları karıştıran önemli hususlardan biri de evlilik izninin veya genel olarak mazeret izninin hafta tatili, genel tatil veya ulusal bayram günlerine denk gelmesi. Bu karışıklığın sebebi, İş Kanunu'nda yer alan düzenlemede evlilik izninin 'gün' olarak belirtilmiş olması. Kanundaki ilgili düzenlemede evlilik izninin 'işgünü' olarak belirtilmemiş olması nedeniyle genel tatil, ulusal bayram veya hafta tatiline denk gelen sürelerin, iznin içinde kabul edilmesi gerekiyor. 

Kişi yeniden evlenirse
Yapılan her evlilik için evlilik izni kullanılabiliyor. Dolayısıyla, birden fazla kez evlenen çalışanlar her evliliklerinde bu izne hak kazanıyorlar. İşverenin, 'daha önce bu izni kullanmıştın' diyerek işçiye ücretli izin vermekten kaçınması gibi bir durum söz konusu değil. Cem Kılıç

http://www.milliyet.com.tr/evlilik-izni-ekonomi-ydetay-2282941/ 

EVLİLİK İZNİ


 EVLİLİK İZNİ

İçinde bulun-duğumuz yaz ayları içinde çalışanların sıkça talep ettikleri izinlerden biri de evlilik iznidir. Bugünkü yazımda, çalışanların evlilik izni talepleri ve bu izinlerin kullanılmasına ilişkin iş mevzuatımızda bulunan düzenlemeler konusunu ele alacağım.

Evlilik izni kaç gün?
4857 Sayılı İş Kanunu, Ek Madde 2'de getirilen düzenlemeye göre, işçilere bazı özel durumlar için mazeret izni hakkı tanınmıştır. Söz konusu düzenleme uyarınca, işçiye, evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması halinde ise 5 gün ücretli izin verilmelidir. Görüldüğü üzere, kanunda sayılan ve mazeret iznine konu olan durumlardan biri de evliliktir. Bununla birlikte, kanunda belirtilen süreler asgari sürelerdir, yani iş sözleşmelerinde artırılabilir.

Yıllık izinden düşülemez 
İşçiler evlenmeleri durumunda ücretlerinden kesinti yapılmaksızın 3 gün mazeret izni kullanabilmektedirler. İş Kanunu ile işçiye tanınan 3 günlük evlilik izni hakkı, yıllık izinden bağımsız olarak düzenlenmiş bir ücretli izindir. Dolayısıyla, işveren izin süresini yıllık izin sürelerinden düşemez. Evlilik izninde olduğu süreler için işçiye çalışmış gibi ücret ödenmesi gerekir.

Ne zaman kullanılır? 
İş Kanunu'nda evlilik izninin ne zaman ve nasıl kullandırılacağı ile ilgili açık bir hüküm bulunmuyor. Bununla birlikte, iznin nikah öncesinde ya da nikah sonrasında kullanılması gerektiğine dair bir kural da yok. Ancak bu izni kullanabilmek için evliliğin gerçekleşmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla, evlilik izni evliliğin gerçekleştiği süreçte de, evlilik sonrasında da kullanılabilir. İşveren ve işçi kendi arasında anlaşarak iznin ne zaman kullanılacağına karar verebilirler.

Evlilik izninin kullanılması açısından izin süresinin başlatılabilmesi açısından önem kazanan bazı tarihler var. Bunlar; nikah töreni için gün alınması, nikah tarihi, nikah veya düğün davetiyesinde belirtilen gün şeklinde. 

İşverene belge verilmeli
Evlilik izni talebinde bulunan işçi, evlilik iznini resmi nikah tarihinden önce almak istiyorsa evlendirme dairesinden nikah tarihini ve saatini belirten onaylı bir evrak almalı ve izin talep dilekçesi ile işverene sunmalıdır. Diğer taraftan, izin resmi nikahtan sonra kullanılmak isteniyorsa evlilik cüzdanının bir örneğinin işverene sunulması gerekir. 

Bayrama denk gelirse
Uygulamada kafaları karıştıran önemli hususlardan biri de evlilik izninin veya genel olarak mazeret izninin hafta tatili, genel tatil veya ulusal bayram günlerine denk gelmesi. Bu karışıklığın sebebi, İş Kanunu'nda yer alan düzenlemede evlilik izninin 'gün' olarak belirtilmiş olması. Kanundaki ilgili düzenlemede evlilik izninin 'işgünü' olarak belirtilmemiş olması nedeniyle genel tatil, ulusal bayram veya hafta tatiline denk gelen sürelerin, iznin içinde kabul edilmesi gerekiyor. 

Kişi yeniden evlenirse
Yapılan her evlilik için evlilik izni kullanılabiliyor. Dolayısıyla, birden fazla kez evlenen çalışanlar her evliliklerinde bu izne hak kazanıyorlar. İşverenin, 'daha önce bu izni kullanmıştın' diyerek işçiye ücretli izin vermekten kaçınması gibi bir durum söz konusu değil. Cem Kılıç

http://www.milliyet.com.tr/evlilik-izni-ekonomi-ydetay-2282941/ 

Blog Arşivi

BU HAFTA EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK OKUNANANLAR

Categories

.edevlet.com (1) ‘Gelir Testi’ (1) ‘intibak zammı’ (1) "EŞ DURUMU" (1) "muhasebe" (21) "Pratik Bilgiler "pratik bilgiler (1) (Stopaj (1) 01.01.2012 - 30.06.2012 Asgari Ücret (1) 01.07.2012 - 31.12.2012 Asgari Ücret (1) 12 Eylül mağdurları (2) 15 yıldan az memuriyet (1) 16 Yaşından Büyükler Asgari Ücret (1) 16 yaşını doldurmuş işçiler (1) 18 Yaş GSS (1) 18 Yaş Üstü (1) 2-B arazilerinin satış şartları (1) 2009 askerlik borçlanması hesaplama (1) 2011 enflasyon (1) 2011 kapanış işlemleri (6) 2011 Yılbaşı Milli Piyango (1) 2012 (105) 2012 açılış işlemleri (6) 2012 Amortisman Sınırı (1) 2012 ASGARİ (1) 2012 ASGARİ ÜCRET (2) 2012 Avukatlık Ücret Tarifesi (1) 2012 DAMGA VERGİSİ ORANLARI (1) 2012 defter (1) 2012 Defter tasdi (1) 2012 Defter Tutma Hadleri (1) 2012 DİĞER KAZANÇ (1) 2012 Fatura Düzenleme Sınırları (1) 2012 Geçici Vergi Oranları (1) 2012 Gelir Vergisi (1) 2012 gelir vergisi oranlar (1) 2012 GELİR VERGİSİ ORANLARI (1) 2012 Gelir vergisi tarifesi (2) 2012 Hesap Pusulası (1) 2012 KAPICI MAAŞ HESABI (1) 2012 milli piyango sonuçları (1) 2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi (1) 2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri (1) 2012 MTV (1) 2012 Sakatlık indirimi (1) 2012 SGK İDARİ PARA CEZALARI (1) 2012 VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ (1) 2012 YEMEK BEDELİ (1) 2012 Yemek İstisnası (1) 2012 Yılbaşı Milli Piyango (1) 2012 YILI (66) 2012 yılı asgari ücret (2) 2012 yılı asgari ücret tutarları (2) 2012 yılı cenaze ödeneği (1) 2012 YILI DEFTER TUTMA (1) 2012 YILI DEFTER TUTMA HADLERİ (3) 2012 yılı emzirme ödeneği (1) 2012 Yılı gelir (1) 2012 Yılı gelir vergisi (1) 2012 Yılı gelir vergisi dilimleri (1) 2012 yılı gelir vergisi oranları (1) 2012 Yılı Sakatlık İndirimi (1) 2012 yılı vergi (1) 2012 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı (1) 2012 Yili Asgari Geçim İndirimi Tablosu (1) 2B Arazi (1) 2B Arazileri (2) 31.10.2011 tarih 292 nolu karar (1) 3600 günle emeklilik (1) 4 ülkede kıdem tazminatı fonu (1) 4/b Sigortalılık Bildirimi (1) 4857 (1) 4857 sayılı (1) 5 lira fazla katılım payı (1) 6111 Sayılı Kanun (1) 65 YAŞ (1) 65 YAŞ AYLIĞI (1) 65 yaş ve özürlü maaşı hangi hallerde kesilir? (2) 657 s.DMK’ya göre istihdam şekilleri (1) 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) 663 sayılı KHK (1) 666 kanun (1) 666 sayılı (1) 8.000 TL üzerindeki ödemeler (1) 975 lira taban (1) Açık Hesaplarınızın Ne Kadarını Tahsil Edebileceğinizi Biliyormusunuz (1) AGİ (2) AGİ NEDİR? (1) aidatlarını ödememekte direnirken (1) AİLE HEKİMLİĞİ (1) Akaryakıt fişi (1) Akşam Metin Taş (1) Alacak ve Borç Notları (1) Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlik Belgesi (1) Ali TEZEL (1) almanya (1) Almanya'dan yurtdışı borçlanma (1) ALO 170 (1) Amortisman (1) Amortisman Sınırı (1) Analık sürelerinin borçlanılması (1) Ankara bomba (1) ANONİM ŞİRKET (1) Anonim şirketler (1) Anonim şirketler neden ve nasıl hisse senedi bastırmalıdır (1) ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMETLER (1) APARTMAN GÖREVLİLERİ AGİ (1) ARAÇLARIN Trafikten Silinmesi (1) Aralık 2011 Vergi Takvimi (1) ASBİS (1) ASBİS Nedir (1) ASGARİ GEÇİM (1) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (1) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2012 (1) asgari geçim ücreti (1) Asgari Ücret (8) Asgari ücret 701 (1) Asgari Ücret Maliyeti (1) Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (2) Asgari ücret yeni yılda (1) ASKERİ İŞ MÜFETTİŞLİĞİ (1) askerlik (2) askerlik borçlanma formu (1) askerlik borçlanma hesaplama (1) askerlik borçlanma hesaplaması (1) askerlik borçlanma işlemi (1) Askerlik borçlanması (3) ASKERLİK KANUNU (1) atama (2) Avukat (1) Avukatlık (1) AVUKATLIK ASGARİ (1) AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET (1) AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) Avukatlık Ücret (1) Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi (1) Aylığa Hak Kazanma Koşulları (1) AYLIK VE YILLIK ENFLASYON (1) baglilik (1) Bağ (1) Bağ-Kur (5) bağ-kur dökümü (1) Bağ-Kur İntibak (1) Bağ-Kur Tevkifatı (1) Bağımsız Denetçi (2) bağımsız denetçiler (1) Bağımsız denetim (2) Bağımsız Denetleme (1) BağKur (4) bağkur dökümü (1) Bağkur hizmet dökümü (1) bağkurlu dökümü (1) Bahçe Tapusu Olanların Tarım SSK’lısı Olup Olamayacaklarının Açıklanması (1) bakanı (1) Bankalar (1) Basit usul (1) Başbakan Tayyip Erdoğan (1) BAYRAM TATİL GÜNLERİNDE İŞ KAZASI (1) BDDK (1) bedelli (2) BEDELLİ ASKERLİK (4) bedelli askerlik işlemleri (1) Bedelli çalışmaları bayramdan sonra (1) Belediyeden kiralanan seyyar sergi yerleri için kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılmayacağı (1) belli para (1) BEŞ PUANLIK (1) beyanname (100) Bilirkişi (1) Bilirkişilerin (1) Bilirkişiye Başvuru (1) binek (1) Binek otomobilin alım ve satımında KDV oranı kaçtır ? (1) Binek otomobilin KDV’sini (37) Bir Kişi İle Kurulabilecek (1) Bireysel Emeklilik (1) Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Ödemeler (1) BİRLEŞME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: I (1) borçlanma (1) Borçlanma Bedelleri (1) Borçlunun bütün eşyaları haczedilemez (1) Borçlunun haline uygun evi haczedilemez (1) BUGÜNKÜ YAZILAR (5117) bülent deniz (1) C Özel Güvenlik Yöneticisi Kimlik Kartı (1) Cenaze Ödeneği (1) Creditnote (1) Cumhuriyet tarihi rekoru (1) ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ (1) çalışma ve sosyal güvenlik (1) Çalışmayan (1) çek (1) çek yasası (1) çevre temizlik vergisi (1) Çeyiz Yardımı (1) Çocuklar sağlık hizmeti (1) daha az prim (1) Damga Vergisi (1) danışman (1) Dar Mükellefiyet (1) debitnote (1) defter (2) Defter Bilgi Girişi (1) defter Kapanış Tasdiği (1) Defter tasdi (1) Defter Tasdikinde Ek Süre (1) defter tutulma (1) Defter ve belgeleri depremde kaybolanlar (1) Değer Artış KazançI (1) Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi (1) değerleme oranı (1) Denetçi olabilme (1) Denetçilerin Atanması (1) Denetçinin seçilmesi (1) Denetim raporu (1) Denetimin (1) Deprem bağışları (1) Deprem bağışlarının vergi matrahından (1) Deprem bölgesinde primi 1 gün bile yatana emeklilik (1) Deprem sigortası (1) deprem vergisi (1) Depremzede işçinin ücreti İş-Kur'dan (1) Depremzedelere müjde (1) DERNEKLER (1) DERNEKLER YÖNETMELİ (1) dilekçe (224) DİLEKÇE ÖRNEĞİ (2) DİLEKÇE ÖRNEĞİ Veri Sorgulama (1) DİLEKÇE ÖRNEKLERİ (12) DİLEKÇEYE (1) Dizi (1) DOĞUM BORÇLANMASI (5) Doğum ücretsiz izni ve izinden dönüşte işe başlama hakkı (1) dönem sonu (6) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ (7) Dul aylığı (1) DUYURULAR (568) e devlet (1) E-Defter (1) e-devlet (1) e-haciz (1) ebeyanname (100) ece üner (2) Ecrimisil (1) edefter (1) edefter.gov.tr (1) edevlet (1) EKONOMİ (626) Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan (1) Elektronik Defter (1) Emekli (11) emekli aylığı (1) emekli aylığını yükseltmek (1) Emekli aylıkları haczedilemez (1) Emekli dernekleri (1) Emekli İkramiyesi (1) emekli intibak (1) Emekli Sandığı (3) Emekli Sandığı dökümü (1) Emeklilerin maaşı (1) Emeklilik (1) Emeklinin alım gücü (1) Emeklinin intibakı (1) EMEKLİNİN YILLIK İZNİ (1) Emekliye (1) Emekliye intibak (1) Emekliye müjde (1) Emekliye tazminat (1) Emekliye zam geliyor (1) emlak vergisi (4) Emlak Vergisi bildirimi (1) Emsal kira (1) EMZİRME ÖDENEĞİ (2) ENFLASYON (1) Enflasyon Hesaplama (2) Engelli bakım maaşına konulan hacize mahkeme 'dur' dedi (1) Engelli Sigortalıların (1) Engellilere İş Müjdesi (1) erken emekli (1) Eski memur (1) Esnaf Sicil Kaydı Bağ-Kur'lu (1) Esnek Zamanlı Çalışma (1) eş durumu nakli (1) eşi vefat etmiş (1) EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI (1) Etiketler: 292 nolu hakem heyeti kararı (1) ev hanımına (1) Ev hanımlarının emekliliği (1) Evlenme Ödeneği (1) evlilik (1) FAİZ (2) Faktoring İşlemlerinin Muhasebe Kaydı (1) FARK ÜCRETİ (1) faruk çelik (1) FASON HİZMETLERDE KDV İADESİ (1) FASON TEKSTİL (1) FATURA (2) Fatura Düzenleme (1) Fatura Düzenleme Sınırları (1) Fatura Kullanımı (1) Faturada Ayrıca Teslim Adresine Yer Verilebilir mi? (1) FATURAYA SÜRESİNDE İTİRAZ (1) fazla çalışma (1) Fazla mesai (1) Fazla mesai nasıl ispatlanacak (1) FESHİ (1) fesihte geçerli neden (1) Fiili Hizmet Zammı (1) Finanasal (1) Finanasal Kiralama (1) Finanasal Kiralama Muhasebe Kayıtları (1) Finansal kiralama (1) FİRMADA KULLANILAN OTOMOBİLİN KAZA YAPMASI SONUCU SERVİS ŞİRKETİ TARAFINDAN KESİLEN FATURANIN SİGORTA ŞİRKETİNE YANSITILMASI MUHASEBE KAYDI (3) FON İSİMLERİ (1) Foreks İşlemi (1) FRANSIZ ÜRÜNLERİ (1) Gayri Maddi Haklar (1) GAZETECİ VE GEMİ ÇALIŞANLARINI (1) GAZETECİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLUR (1) Geçici iş göremezlik (1) Geçici iş göremezlik ödeneği (2) Geçici Vergi Oranları (1) Geçici Vergide Yanılma Payı (1) gelir (302) gelir testi (3) GELİR TESTİ NEDİR (1) Gelir Testi Süresi Uzatıldı (1) Gelir testine müracaat bildirimi (1) Gelir Uzman (1) Gelir ve Aylıklarda Zamanaşımı Sürelerinin Eski ve Yeni Kanunla Karşılaştırılması (1) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (1) gelir vergisi (2) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 280) (1) GELİR VERGİSİ ORANLARI (1) gelir.gov.tr (125) gelirler (4772) gelirler.com (192) gelirler.gov.tr (4349) gelirlergov (111) gemlik hakem heyeti (1) gemlik tüketici sorunları ilçe hakem heyeti (1) genek sağlık başvuru (1) Genel Sağlık Sigortalıs (1) Genel Sağlık Sigortası (2) GENEL SAĞLIK SİGORTASI (4) GEREKEN (1) GEREKLİ BİLGİLER (5) ggs (3) GİB (3286) gib.gov.tr (31) gider pusulası (1) Giriş Sınavı (1) Götürü Gider (1) GSS (9) GSS DİLEKÇE ÖRNEĞİ (1) gss Prim Tablosu (1) GSS Sağlık (1) GSS tescil bildirim (1) Gurbetçi ev hanımı (1) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13) (1) GÜNDEM (4934) HABER (4470) habertürk tv (2) haciz (1) Hafta Tatili Ücreti (1) HAFTALIK YAYIN (28) hakem heyeti kararları (1) HASTA SEVK FORMU (1) hastane (1) Hem kocadan hem de anne-babadan aylık bağlanır mı (1) hesap işletim ücreti iadesi (1) hesap işletim ücreti iadesinin kararı (1) hesap işletim ücretine itiraz (1) hesap işletim ücretleri (1) hesap işletim ücretleri iadesi (1) Hesap numaraları (1) hesapişletim ücretinin iadesi (1) hız sınırı (2) hibe kredi (1) HİLELİ İFLAS ETMEK (1) Hizmet Dökümü (1) Hizmet grubu (1) https://www.turkiye.gov.tr/ (1) hukuk (1) Irak (1) iade (1) İbraname (1) ibraname Örneği (2) için (1) İdari Para Cezaları (1) İhaleli İşlerde Kıdem (1) İhbar İkramiyesi (1) İhracat (2) İHRACATTA GVK (1) İhtirazi Kayıtla Beyan (1) ikinci derece usulsüzlük (1) İkramiyenizi güncel (1) İktisap Tarihi (1) İlk Defa Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlamadan Önce Malûliyeti Bulananların Emeklilikleri (1) indirilebilir (1) indirim (1) İndirimli Orana (1) İndirimli Orana Tabi Satışlar (1) internet sitesi (1) İNTERNET SİTESİ ZORUNLULUĞU (1) İntibak (6) İntibak 2013'e kaldı (1) İntibak Maaş (1) intibak yasası (3) İNTİBAK YASASI 2012'DE YASALAŞIYOR (1) intibak zammı (1) İstanbul Tapu Kadastrolular Derneği Başkanı Metin Yeşil (1) isteğe bağlı sigorta (1) istifa (1) İstifa eden işçinin hakları (1) istifa evrakları (1) İSTİSNA TUTARLARI (1) İŞ (1) İŞ GÖREMEZLİK BELGESİ (1) İş göremezlik belgesi değişti (1) İş Kanunu Para Cezaları (1) iş kazası (1) iş koçu (1) İş Sözleşmeleri (1) iş sözleşmesi (1) İşçi (1) İŞÇİ 1 ay içinde dava açabilir (1) İŞÇİ ALACAK BELGESİ (1) işçi izin hakları (1) İŞÇİ VE ESNAFIN ÖLÜMÜNDE CENAZE ÖDENEĞİ VERİLME ESASLARI (1) İşçilerin İzinleri (1) İşçilerin İzinleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler (1) işçilerinin (1) İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA RAPOR (1) İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ (1) İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ (1) İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ VE DİĞER ÇIKIŞ İŞLEMLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER (1) İŞÇİNİN İŞVERENE ÇEKECEĞİ İHTAR ÖRNEĞİ (1) İşçinin sadakat borcu (1) İŞE İADE EDİLME (1) İŞKUR (4) İşlem Denetçiliği (1) İşlem denetçisi (1) işletim ücreti iadesi (1) İşsizlik (1) İşsizlik maaşı (1) İşsizlik ödeneği (1) İŞSİZLİK ÖDENEĞİ (1) İŞSİZLİK SİGORTASI (1) İşsizlik yardımları (1) İşte yerli otomobilin gerçek fiyatı (1) İşten Ayrıldığımda Ne Kadar Kıdem Tazminatı Alabilirim (1) İşten Ayrılırsam Emeklilik Şartlarım Değişir mi (1) İşveren (2) işveren fesih (1) İşveren işçiden senet alabilir mi? (1) İşverenlerimizin Ücret (1) İZİN (1) KABAHATLER KANUNU (1) Kaçak işçi (1) Kaçak işçi çalıştıranlar (1) Kaçakçılık suçu (1) Kadın ve erkeğin emekli olma yaşları farklı (1) KADINLARIN DOĞUM İZNİ (1) Kadrolulara bayram hediyesi (1) kamu (1) kanun (950) kapanış muhasebe kayıtları (6) karşılıklı edimler (1) KARŞILIKSIZ ÇEK (1) KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILIYOR (1) Kart aidatı (1) kartı (1) KASIM MALİ TAKVİMİ (1) katılım payı (1) Katma Değer Vergisi Oranları (1) Katsayı (1) Katsayı uygulaması (1) Katsayı uygulaması kalktı (1) kayıt (3178) KDV (81) KDV indirimi (1) kdv oranları (1) KDV TEVKİFATI (1) Kenar (1) Kendi adınıza kayıtlı iş yerinde (1) kendisine yöneltilen soruların cevaplarını internetten de yayınlayabilecek (1) KEY (1) kıdem tazminatı (7) Kıdem Tazminatı dikekçe (1) Kıdem Tazminatı Fonu (4) Kıdem Tazminatı Fonu 1 Ocak 2012 (1) KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ (1) Kıdem ve ihbar tazminatı (1) Kız Çocuklarına GSS (1) Kız Çocuklarına GSS Zorunlu mu (1) Kimler denetçi olabilir (1) Kimler yeşil kart alabilecek (1) Kira Geliri (1) Kiralama Muhasebe (1) Kiralama Muhasebe Kayıtları (1) KKDF (1) Klip ve Reklam Filmlerinde Çalışan Oyuncu ve Set İşçilerinin Sosyal Güvenliği (1) Know-how (1) KOBİ TFRS (1) kobilere-250-bin-tl-geri-odemesiz-destek (1) Kollektif (1) KONFEKSİYON HİZMETLERİNDE KDV (1) Konsinye Satışlar (1) KONUT KİRA GEELİRLERİ İSTİSNA TUTARLARI (1) Kooperatif (1) KRAMİYEDE YENİ DÜZENLEME (1) kredi (1) kredi kartı (2) Kurumlar Vergisinden Müstesna Kazançlarda Kur Farkları ve Vade Farklarının Durumu (1) Leasing (1) limit (2) limited şirket sözleşme (1) Limited şirkette fesih (1) liste (1) lkesi (1) Lütfi Köksal (1) MAAŞINA HACİZ (1) Maden işçisinin emekliliği (1) MADENDE EMEKLİLİK KOŞULLARI (2) MADENDE EMEKLİLİK TABLOSU (2) MAHKEME KARARLARI (304) Mal bildirimi (1) Mali Tablolar (1) MALİ TAKVİM (2) MALİYE (4655) Maliye Bakanlığı (2) Malul (1) malul olanların emekliliği (1) Malulen emekli olmanın şartları (1) Malullük aylığı (1) Malullük aylığı kimlere bağlanır (1) Mavi Kart Nedir (1) MEB’deki memur (1) Mehmet Şimşek (1) memur (7) Memur Emeklisi Avukat (1) memur ikramiye (1) memur maaşı (1) Memur ve emekliye zam (1) memura zam (1) Memurlar (2) Memurlara emekli (1) MEMURLARA GREV HAKKI (1) Memurlara rotasyon (1) Memurların taban aylığı (1) Memurların Yenilenen Hastalık Raporu (1) Memurun 2012 maaş zammı belli oldu (1) Memurun Dul (1) Memurun Dul ve Yetim (1) Meslek Hastalığı (1) Mevsimlik iş (2) Mevsimlik iş sözleşmesinde kıdem tazminatı (1) Mevsimlik işçi (1) miili (1) milli (1) milli piyango çekilişi sonuçları (1) milli piyango sıralı tam liste 2012 (1) Montaj ve Taşımacılık Faaliyetlerinde Götürü Gider Uygulaması (1) Motorlu Taşıtlar Vergisi (1) MTV (1) mu (1) MUHASEBE (5542) MUHASEBE kayıtları (164) MUHASEBE KAYITLARI (50) Muhasebe Standartları (1) muhasebe uygulaması (1) Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (1) MUHASEBECI DEFTER BILGI (1) muhasebeci (3178) Mükellefler Ba Bs formlarında düzeltme yapabilirler mi? Düzeltme yapılması durumunda ceza uygulanır mı? (4) müstahsil (1) Müşteri Bildirim Formu (1) Müşteri Devir Teslim Formu (1) NDE ÖDENMESİ (1) NO: 44) (1) noter (2) noter ihtar Örneğl (1) Noterler MUHASEBE (1) Noterlerin SGDP (1) Nüfus cüzdanı (1) Nüsha (1) olur (1) Onarma (1) Organını kendi isteği (1) otomobil (1) Otomotiv Sanayii Derneği (1) Ödediği KDV (1) ÖDEME (1) ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE YARDIMLAR (1) ÖĞRENCİ YAPILAN YARDIMLAR (1) öğretmen (2) öğretmen adayı (2) öğretmen adayları (1) ÖĞRETMENLER (1) ölüm (1) ÖNEMLİ (81) Özel denetçi (1) ÖZEL HASTANE (1) Özel SMMM (1) Özel SMMM Sınav (1) Özel SMMM Sınav Programı (1) ÖZELGE (1364) Özelge nedir (1) ÖZELGELER (240) Özürlü Teşvik (1) Para kazanmanın yolu (1) park yasağı (2) PART-TİME (1) PART-TİME İŞ SÖZLEŞMESİ (1) PARTTİME iş sözleşmesi (1) Pasaport (1) piyango (1) Pratik Bilgiler (1) Prim (2) Prim borcu (1) PRİM KESİLECEK KAZANÇLAR (1) PRİME ESAS KAZANÇ (1) Prof. Abuzer Kendigelen (1) Prof. Dr Erdoğan Moroğlu (1) Prof. Dr. Şükrü Kızılot (1) Prof. Dr. Ünal Tekinalp (1) RESMİ GAZETE (142) RESMİ GAZETEDE BUGÜN (1) Resul KURT (1) S (1) Sağlık (2) Sağlık Bakanlığı (1) Sağlık Bakanlığını (1) Sağlık Bakanlığını Yeniden Yapılandırdık (1) sağlık hizmeti (2) Sağlık prim borcu (1) Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (1) sağlık sigortası (3) sağlık yardımı (1) sağlıktan nasıl faydalanacak? (1) SAHTE BELGE DÜZENLEME (1) SAHTE fatura DÜZENLEME (1) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananların emekliliğe hak kazanma şartları (1) Sakatlık indirimi (1) Sebepsiz İŞTEN atılan (1) Sendikalar (1) serbest meslek (1) SERMAYE KOYMA BORCU (1) SERMAYE ŞİRKETLERİ (1) Sevki olmayan doktora gidemeyecek (1) Sezgin Özcan (1) sgdp (3) SGK (5754) SGK borcu (1) SGK gurbetçi (1) SGK HABER (3115) Sgk Hizmet (1) Sgk Hizmet Dökümü (1) SGK hizmetleri (1) SGK İdari Para Cezaları (1) SGK MAKALE (440) SGK para cezaları (1) SGK Primleri (1) sgk SMS HİZMETLERİ (1) sgk soru ve cevap (1) SGK Taksitlendirmelerinin ödeme süresi uzatılmıştır (1) Sigara (1) sigorta (2) Sigorta başlangıç tarihinde rahatsızlığı olan malulen emekli olamıyor (1) Sigorta Prim Desteği (1) sigorta primi (1) Sigortalılık öncesi doğum (1) SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN HAKLARI VE YAPILMASI GEREKENLER (1) Sinema (1) sirali (1) sirkete (1) smmm (3178) SMMM Defter Bilgi Girişi (1) SMMM'ler Defter Tasdik Şifrenizi Aldınız mı? (2) SMS HİZMETLERİ (1) SORU CEVAP (28) SOSYAL GÜVENLİK (3181) SOSYAL GÜVENLİK DESTEK (1) Sosyal Güvenlik Kurumu (3) Sosyal Güvenlik Uygulamalarında İdari Para Cezaları (1) Sosyal Sigortalar (1) söylüyor (1) Sözleşme (1) Sözleşmeli öğretmenlere tanınan yeni özlük hakları (1) sözleşmenin konusu (1) SÖZLEŞMESİNİN (1) SPAS (1) spas sorgulama (1) ssk (4665) SSK (1) SSK’lı normal işe girmeden evvel kaza geçirenler malülen emekli olamazlar (1) STAJYER MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ (1) Suret (1) Sürekli iş göremezlik (1) Süresi Uzatıldı (1) Şehit çocukları (1) şirket (2) şirketler (1) ŞÜKRÜ KIZILOT (2) T.C. taşınmaz numarası (1) taban aylığı (1) Taksi (1) Taksiciler (1) Taksiciler sigorta (1) talep ve taahhüt formu (1) tam (2) Tapu (2) Tapu Sicili Tüzüğü (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (1) TAPU YASASI (1) Tapunuz kaybolursa (2) tarafları bağlayıcı nitelik. (1) Tarhiyat Öncesi (1) Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (1) tarife (1) tarifesi (1) TARİFESİ 2012 (1) Tarihi Eser Niteliğindeki Özel Binaların Yıkılarak Yeniden İnşaasında Asgari İşçilik Uygulaması (1) Tarla (1) Taşeron (1) TAŞERON İŞÇİLERİ (1) TCDD (1) TEBLİĞ (683) TEBLİĞ 281 (1) Tedavi İçin Yurtdışına Gönderilme (1) Telekom (2) tepliğ (3894) tersini (1) teşvik (1) Tevkifat (1) TEVKİFAT (muhasebe kayıtları (1) Tevkifat Uygulaması (1) Ticaret Kanunu (1) Ticaret Unvanı için Dava Şartları (1) Trafik cezaları (1) Trafik cezaları artıyor (1) trafik cezası (2) TTK (4352) ttk Tutulması zorunlu ticari defterler (1) turkiye (3) tutulabilecek defterler (1) Tutulması zorunlu ticari defterler (1) TÜFE (1) TÜİK (1) Tüketici mahkemesi (1) Türev ürünler (1) Türk Telekom (2) türk ticaret kanunu (2) Türkiye İstatistik Kurumu (1) türkiye iş kurumu (1) TÜRMOB (1) UFRS (27) ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE İŞ KAZASINA UĞRAYAN ÇALIŞANIN BİLDİRİMİ NE ZAMAN YAPILACAKTIR? (1) Uluslararası Karayolu Taşımacılığında KDV İadesi (1) UMSK (1) UYGULAMASI (1) Uzaktan çalışma (1) Uzlaşma talebi (1) Uzlaşma talep süresi (1) ücret (1) ücret dışı gelirler (2) Ücret Garanti Fonu (1) Ücret Gelirleri (2) Ücret haczi (1) ÜCRETİNDE (1) Ücretlerin Vergilendirilmesi (1) ÜFE (1) VAN (1) Varlık kiralama şirketleri nedir (1) VEDAT İLKİ (1) Veraset Belgesi (1) vergi (1692) VERGİ İNCELEMELERİ (1) vergi oranı (1) vergi oranları (1) Vergi Tarifesi (1) VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ (1) Vergileme (1) Verileri Nelerdir (2) vize süresi (1) vuk (4569) VUK 410 (1) Web Sitesi (1) www.edefter.gov.tr (3) www.sgk.gov.tr (1) X RESMİ GAZETEDE BUGÜN (29) Yabancı (1) Yabancı çalışanlar (1) Yabancı GSS (1) yabancı hekim (1) Yabancı Sermayeli Şirket Kurulumu İzne Tabi Midir? (1) YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIK İŞLEMLERİ (1) Yabancıların çalışma izin kriterleri (1) YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER (1) Yapı Denetim (1) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (1) yapı kredi bankası hesap işletim ücreti (1) yapı kredi bankası işletim ücretinin iadesi (1) yapı kredi hesap işletim ücreti (1) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (1) yardıma muhtaç kadınlara (1) Yasal Defterler (2) YAŞLILARA SİGORTA (1) Yaşlıya sigortalı bakım (1) yaştan emeklilik (1) Yazılar (1) YAZILAR (358) Yeni Sayıştay Kanunu Neleri Beraberinde Getirdi (1) yeni Ticaret Kanunu (1) Yeni TTK (3110) Yeni TTK'da Şirketler Kendi Hisselerini Edinebilecek (1) Yeni TTK'da Uluslararası Muhasebe Standartları (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNU (9) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATINA (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA SÜRELER (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNU (1) Yeniçarşım (1) YERLİ OTOMOBİL (1) yeşil (1) Yeşil kart (9) Yeşil kart kalkmıyor (1) YEŞİL KARTIN DEVİR İŞLEMLERİ (1) Yılbaşından itibaren Yeşil Kart sistemi kalkıyor (1) Yıllar İtibari İle Asgari Ücretler (2) Yıllarında Çalıştığı İçin Aylıkları Kesilen Gurbetçi Emeklilere Müjde (1) YILLIK (1) Yine Kanun Tasarısında Denetçi olamayacaklar (1) yonetim-kurulunun (1) yurt dışı (1) yurt dışı Borçlanm (1) YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLERİ (1) Yurt Dışında İnşaat (1) yurtdışı borçlanması (1) Yurtdışı borçlanmasında emekli aylığı (1) YURTDIŞINDA (1) YURTDIŞINDAN OLAN ALACAKLAR (1) Zayi Olan Mallar (1) Zorunlu Deprem Sigortası (1) Zorunlu Sağlık (2)