FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

24 Nisan 2012 Salı

150 Metrekare Altındaki Konut Teslimlerinde Kdv İadesi

150 Metrekare Altındaki Konut Teslimlerinde Kdv İadesi

* Bilindiği üzere net alanı 150 m2 altı ticari amaçlı yapılan konut teslimlerinin kdv oranı % 1’dir.(KDV Kanununun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayınlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar kurulu kararı eki I sayılı listenin 11’inci sırasında; “Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı” % 1 oranında katma değer vergisine tabi tutulmaktadır.)

* KDV Kanunu gereği olarak kdv oranı %1 olan net alanı 150 m2 altı konutların teslimi sonucu bir mağduriyete uğrayacak olan mükellefler için ayrıca yine KDVK’ nun 29/2 maddesi uyarınca indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan kısmının yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilmeyen tutarların da izleyen yıl içinde isteğe bağlı olarak nakden ya da mahsuben iadesi imkânı getirilmiştir.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun “Vergi İndirimi” başlıklı 29. maddesinin 2. fıkrası;

Madde 29 - 2. (Değişik fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./9. md.) *1* Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden * temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. (Değişik ibare: 18/02/2009-5838 S.K./12.mad) Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

* KDV Kanunu 29.maddede öngörülen iade sadece indirimli orana tabi işlemlere ait ve indirimle giderilemeyen girdi vergileri ile sınırlıdır.İstisna kapsamında yapılacak iadeler kendi rejimine tabidir (KDV İstisna İşlemleri kanunun 32.maddesinde sayılmıştır).

* İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV alacaklarının iadesine ilişkin usul ve esaslar 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde açıklanmıştır. 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ne kadar indirimli orana tabi teslimlerde KDV iadesi yıllık yapılmaktaydı. Bu Tebliğ’le mükelleflerin kendi vergi ve sigorta borçlarına aylık olarak mahsuben iade imkânı getirilmiştir.

* İade edilecek tutar için bir alt limit getirilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Bu yetki ile indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı 2012 için 15.800 Tl olarak uygulanacaktır (116 seri numaralı KDV Genel Tebliği)

.
* Konut satışı kdv iadesi için gerekli şartlar;

- Kdv iadesinden yararlanacak mükellefin gerçek usulde vergilendirilen mükellef olmalı

- İndirimli orana tabi konut teslimleri için yüklenilen kdv nin indirim yolu ile telafi edilmemiş olmalı (Devreden katma değer vergisinin olması koşuludur.)

- Kdv iade alacağın tutarının ilgili yıl için belirlenmiş limiti aşmış olması (2012 yılı için 15.800 Tl üstü alacaklar istenebilecektir)

- Kdv iadesi talebinin en son ertesi yılın kasım dönemi kdv beyannamesiyle yapılması (KDVK Md.29/2)

- Konutun fiilen alıcıya teslimi ve faturasının düzenlenmiş olması gerekmektedir

* İndirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergilerin hesabına, genel imal ve idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen vergiler dahildir. Bu konuyla ilgili olarak önceki Genel Tebliğlerde yer alan açıklamalara uyulmak kaydıyla, indirimli orana tabi işlemlerde genel imal ve idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen vergilerden bu işlemlere isabet eden tutarlar, iade hesabına dahil edilecektir (76 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin3. Bölümü).

* Kdv iadesinin nasıl hesaplanacağı konusunda 74 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde açıklamada bulunulmuştur. “

İade tutarının hesaplanmasına her takvim yılının ocak dönemi itibariyle başlanacaktır. Ocak döneminde varsa indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergiler ile indirimli orana tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergi, defter ve belgeler esas alınarak mükellefler tarafından hesaplanacaktır. İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen vergiden hesaplanan vergi çıkarılarak ilk hesaplama yapılacaktır. Bu işlemin formülü şöyle olur:

İade Edilebilir KDV= Yüklenilen Vergi – Hesaplanan Vergi

İlk hesaplanan bu tutar, aynı dönem beyannamesinde yer alan “sonraki döneme devreden vergi” tutarı ile karşılaştırılarak, düşük olanı iadeye esas tutar olarak alınacaktır.

Beyannamede sonraki döneme devreden vergi yer almıyorsa, indirimli orana tabi işlemin bünyesine giren vergi tutarı, iade hesabına dahil edilmeyecektir. Sonraki döneme devreden vergi mevcutsa ve indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergi ile bu işlemler nedeniyle hesaplanan katma değer vergisi arasındaki vergi farkını aşıyorsa, bu vergi farkının tamamı, aşmıyorsa devreden vergi tutarı “aylık iade edilebilir vergi” olarak alınacaktır.

Bu hesaplamalar, şubat ve diğer aylar için de yapılacak ve aylık iade edilebilir vergi, önceki ayda iade edilebilir vergi ile toplanarak iade edilecek vergi toplamı bulunacaktır. Sonraki döneme devreden vergi bulunmayan ve ödenecek vergi çıkan dönemde, yüklenilen vergi kalmadığından, iade edilecek verginin hesaplanması söz konusu olmayacaktır.

* Tebliğe göre iade tutarının hesaplamasına ocak dönemi ile başlanacaktır. Bu dönem ve sonraki her dönemde kdv beyannamesinin “Sonraki Döneme Devreden KDV” satırında bir rakam yoksa kısaca işletmenin devreden kdv si yoksa bu dönemde kdv iadesi doğmaz .

Örneğin, Ocak 2012 döneminde % 1 kdv li satış 50.000 Tl, 500 Tl Hesaplanan Kdv, Yüklenilen Kdv 5.200 Tl ve İade edilebilir Kdv 4.700 Tl olmasına rağmen yani 4.700 Tl kdv iadesi istenebilecekken devreden kdv olmadığından 4.700 Tl nin indirim olarak kullanıldığından iade istenemeyecektir.

İşletmenin devreden kdv tutarı varsa, indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden tahsil edilen kdv yüklenilen kdv tutarından fazla olursa bu dönem için iade edilecek kdv oluşmaz çünkü yüklenilen kdv tutarından fazlası zaten yapılan satışta tahsil edilmiş olur(Bu durum % 1 kdv li satışlarda olma olasılığı çok zordur ancak % 8 kdv li satışlarda bu durumla karşılaşılabilinir).

Örneğin, Ocak 2012 döneminde % 1 kdv li satış 50.000 Tl, 500 Tl Hesaplanan Kdv ve Yüklenilen Kdv 200 Tl ise İade edilebilir kdv olmaz çünkü 50.000 Tl lik satışın yüklenilen kdv si olan 200 Tl zaten tahsil edilen 500 Tl den düşük yani tahsil edilememiş bir kdv oluşmadığından iade kdv oluşmamıştır.

Yüklenilen kdv nin hesaplanan kdv den daha yüksek olması durumunda indirimle giderilememiş vergi bulunacak ve bu tutar, ilgili dönem beyannamesinin devreden kdv rakamı ile mukayese edilecek, küçük olan rakam bu döneme ait iade kdv tutarı olacaktır.

Örneğin, Ocak 2012 döneminde % 1 kdv li satış 50.000 Tl, 500 Tl Hesaplanan Kdv, Yüklenilen Kdv 5.200 Tl , İade edilebilir Kdv 4.700 Tl ve sonraki döneme devreden kdv tutarı 3.400 Tl olduğunda indirimle giderilememiş vergi olan 4.700 Tl ile devreden kdv 3.400 Tl karşılaştırılır ve küçük olan rakam 3.400 Tl iade kdv olarak istenebilecektir.

* Biraz Daha Detaylı Örnek;

Ocak KDV Bilgileri: % 1 Satış KDV’si 24.000, Yüklenilen KDV 59.000, İade Yüklenilen KDV 35.000, Devreden KDV 8.000, İade Edilebilir KDV 8.000 ise;

indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’den hesaplanan verginin çıkarılması sonucu bulunan 35.000 liralık indirilemeyen KDV tutarı, devreden KDV ile kıyaslanır. İndirilemeyen KDV tutarı, devreden KDV’den büyük olduğundan, küçük olan devreden KDV tutarı olan 8.000 lira, Ocak ayına ait iade rakamı olarak hesaplanır.

Şubat KDV Bilgileri: % 1 Satış KDV’si 38.000, Yüklenilen KDV 75.000, İade Yüklenilen KDV 37.000, Devreden KDV 21.000 ise;

Şubat ayına ilişkin indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’den hesaplanan verginin çıkarılması sonucu bulunan 37.000 liralık indirilemeyen KDV ile Ocak ayına ait iade rakamı olan 8.000 lira toplanır. Bu tutar [(8.000+37.000)= 45.000 TL], devreden KDV tutarı ile kıyaslanır. Küçük olan devreden KDV tutarı (21.000 TL), Ocak-Şubat dönemine ait iade rakamı olarak hesaplanır.

Mart KDV Bilgileri: Mart döneminde indirimi satış olmamıştır.

Nisan KDV Bilgileri: % 1 Satış KDV’si 53.000, Yüklenilen KDV 125.000, İade Yüklenilen KDV 72.000, Devreden KDV 38.000 ise;

Nisan ayına ilişkin indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’den hesaplanan verginin çıkarılması sonucu bulunan 72.000 liralık indirilemeyen KDV ile Ocak-Şubat döneminden devreden iade rakamı olan 21.000 TL toplanır. Bu tutar [(21.000+72.000)= 93.000 TL], devreden KDV tutarı ile kıyaslanır. Küçük olan devreden KDV tutarı (38.000 TL), Ocak-Nisan dönemine ait iade rakamı olarak hesaplanır.

Hesaplamaya yılsonuna kadar bu şekilde devam edilir.

Yılsonundaki iade rakamının, 2012 yılı sınırı olan 15.800 TL’yi aşan kısmı, izleyen yılda mahsuben veya nakden iadenin talep edileceği aya kadarki devreden en küçük KDV tutarları ile kıyaslanır. Küçük olan tutar, mahsuben veya nakden iade edilebilecek tutar olacaktır. (Sezgin ÖZCAN,29.03.2012, www.tebkobitv.com )

* Kdv İadesinin Beyannamede Gösterimi;

İndirimli oranda vergiye tabi işlemlerden doğan iade alacağının beyanname üzerinde gösterimi iki şekilde olur;

Birincisi, Aylık mahsuben iade talebi yapılacaksa, kâğıt ortamındaki KDV beyannamesinin 9 numaralı tablosunda 406 kodlu satır aracılığıyla beyan edilmesi gerekmektedir. Bu satırda kümülatif iade tutarı Bakanlar Kurulunca yıllık olarak belirlenen limii aşıncaya kadar, yani mahsuben iade hakkı doğuncaya kadar herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

İkincisi, Yılı içinde mahsup edilemeyen vergilerin izleyen yılda nakden veya mahsuben talep edilmesi halinde, talebin yapıldığı dönem beyannamesinin 9 numaralı tablosuna 450 kodla bir satır açılacak, bu satırın "Teslim ve Hizmet Bedeli" sütununa önceki yıldaki toplam işlem bedeli, "İadeye Konu Olan KDV" sütununa (5.1.1.) bölümündeki açıklamalara göre belirlenen iade tutarı yazılacaktır.

Not: Yılı içinde iade istenmeyecekse, yılı içerisindeki kdv beyannamesinde iade ile ilgili herhangi bir düzenleme yada yazı yer almayacak sanki normal % 1 kdv li satış yapılmış gibi beyanname düzenlenecektir.

* KDV İade/ Mahsup Talebinde Aranılan Belgeler ;
İade talebi bir dilekçe ile yapılacak ve bu dilekçeye şunlar eklenir.

- İndirimli orana tabi işlemlerin yapıldığı yıla ait alış ve satış faturalarının listesi

- Yıllık iade tutarının hesaplama tablosu

- Yıl içinde mahsup varsa onları gösterir tablo
- İndirilecek KDV listesi

- Devreden KDV tutarlarını gösterir tablo

- İade 4000TL üstü ise teminat inceleme raporu veya YMM Raporu

Ayrıca bunların dışında vergi dairesi,

- Tapu fotokopileri, satış fatura fotokopileri

- Konutların fiilen teslim edildiğine dair teslim tutanağı
istemektedir.

Bu belgelerden sadece indirilecek kdv listesi ile yüklenilen kdv listeleri internet aracılığı ile verilirken diğer belgeler (Satış faturaları listesi, yıllık iade tutarı hesaplama tablosu, yıl içinde mahsup varsa onları gösterir tablo, devreden kdv tutarını gösterir tablo, tapu ve satış fatura fotokopileri ile konut teslim tutanakları) vergi dairesine elden teslim edilirler.

Mahsubu İstenebilecek Borçlar ;

- İndirimli oranda kdv iade alacakları bulunan mükellefler bu işlemlerden doğan KDV iade alacaklarını;
Kendilerine ait ithalde alınanlar da dahil vergi borçlarına

- SSK  prim borçlarına,

- 01/10/2006 tarihinden itibaren elektrik ve doğalgaz borçlarına,

28.07.2007 tarihinden itibaren Kolektif şirketler ile adi ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV alacaklarını diğer ortakların izin vermesi(noter tarafından onaylanmış belge ile) kaydıyla ortaklarının vergi(ithalde alınanlar dahil)ve SSK prim borçlarına mahsup talep edebileceklerdir.

Buna göre, iade alacağı önce mükellefin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsup yapılacak.Bu mahsup işleminden sonra indirimli oranda vergiye tabi işlemlere ait bir KDV alacağının kalması halinde ,mükellefin isteğine bağlı olarak SSK prim borçları ile elektrik/doğalgaz borçlarına mahsup edilebilecektir.

* Kdv iade sistemimizde çoğu kdv iade hakkı doğuran işlemlerin aksine indirimli orana tabi satışlardan dolayı istenecek iadelerin mahsupla istenmesi konusunda bir sınırlama getirilmiştir, vergilendirme dönemleri itibariyle 4.000 YTL’ yı aşmayan mahsup talepleri, vergi inceleme raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecek, iade talebinin belgelerin tamamlandığı tarih itibariyle geçerlik kazanacak, 4.000 YTL ve üstündeki mahsup taleplerinin ise, vergi inceleme veya YMM tasdik raporu karşılığında yerine getirilecektir ancak diğer çoğu kdv iade doğuran işlemlerden dolayı mahsup taleplerinde herhangi bir sınırlama getirmeden vergi inceleme veya YMM tasdik raporu aranmadan mahsup işlemleri yerine getirilmektedir.

.
ÖZELLİKLİ DURUMLAR
- Süresinde Verilen Beyannamelerde İade Talebinde Bulunulmaması

85 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 2001 ve izleyen takvim yıllarında İndirimli Oranda Vergiye Tabi İşlemlerden Doğan İade hakkının “İlgili yılın Ocak ile Kasım arasındaki dönemlerde verilecek beyannamelerde kullanmayıp yüklendiği vergileri indirim konusu yapmayı tercih eden mükelleflerin, daha sonra düzeltme beyannamesi ile iade talebinde bulunmalarının söz konusu olamayacağı belirtilmiştir.

Yine, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, KDV iade alacağını indirim yoluyla gidermeyi tercih eden mükelleflerin daha sonra düzeltme beyannamesi vermek suretiyle bu tercihlerinden vazgeçerek nakden veya mahsuben iade talep edebilecekleri, ancak, indirimli oranda vergiye tabi işlemlerden doğan iade alacakları için süresinde iade talebinde bulunmayan mükelleflerin daha sonra düzeltme beyannameleri vererek iade talebinde bulunmayacakları, bu mükelleflerle ilgili 85 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamaların esas alınarak işlem yapılması gerektiği açıklanmıştır.

Söz konusu tebliğlerde süresinde iade talebinde bulunmayan mükelleflerin bilahare düzeltme

beyannamesi vererek tercih değişikliğinde bulunamayacakları açıklanmış olup, süresinde iade talebinde bulunan mükelleflerin düzeltme beyannamesi vererek iade tutarında ve döneminde değişiklik yapmayacakları konusunda bir kısıtlama getirilmemiştir.(İndirimli Oranda Vergiye Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması” İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü yayını sf:20 Temmuz 2008-İstanbul)

- İnşaatı Devam Etmekte Olan 150 M2’nin Altındaki Konut Teslimlerinde İade

KDV Kanunu’nun 29/2. maddesinde 01.01.1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan

değişiklik ile tüm indirimli orana tabi mal ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve yılı içerisinde indirilemeyen KDV’nin yıllık olarak 01.01.2006 tarihinden itibaren yılı içinde işlemlerin gerçekleştiği dönemde mahsuben,yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmın ise izleyen yılda nakden veya mahsuben, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde mükellefe iade edilmesi esası benimsenmiştir. İade hakkının doğması için,indirimli orana tabi işlemin gerçekleşmiş olması şarttır.

Öte yandan, KDV Kanunu’nun l0/a. maddesinde mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile l0/b. maddesinde ise malın teslimi ya da hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere, fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olayın meydana geleceği belirtilmiştir.

Bu durumda, teslimden önce fatura düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekte ancak iade hakkını doğuran işlem vuku bulmamaktadır. Bu nedenle 150 m2’nin altındaki konutların tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, bu teslimler üzerinden %1 oranında vergi hesaplanarak beyan edilmesi, iade talebinin ise konutların teslim edildiği yıl içinde yapılması gerekmektedir. İade tutarına, önceki yıllarda yüklenilen ve iade hakkı doğuran teslimin yapıldığı yıla kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler de dahil edilecektir.

Diğer yandan, KDV yüklenimlerinin yıllar içinde devam edip konut inşaatının tamamlandıktan sonra satışın gerçekleştiği durumlarda ise teslimin gerçekleştiği yıl içinde iade talebinde bulunulabilecektir.(İndirimli Oranda Vergiye Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması” İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü yayını sf:20 Temmuz 2008-İstanbul)

- Net Alanı 150 m2’nin Altında Konut Teslimler ile İçindeki Eşyaların Tesliminde KDV Oran Uygulaması ve Bu Eşyaların Yüklenilen Kdv Hesabına Dahil Edilip edilmeyeceği

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının muhtelif tarihli görüşlerinde “konut sahibi olacak kişilerce sökülüp taşınarak tekrar kurulup kullanılabilen eşyaların konutun kullanılmasına ilişkin demirbaş olduğu ve inşaat maliyetine dahil olmadığı” belirtilmiştir. Dolayısıyla bu eşyaların tesliminde 150 m2’ nin altındaki konutların tesliminde uygulanan yüzde 1 ‘lik KDV değil, eşyanın tabi olduğu KDV oranının uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, konut ile birlikte teslim edilen bu eşyaların temininde ödenen KDV genel esaslara göre indirim konusu yapılabilecek ancak, konut satışına ilişkin iade hesabına dahil edilmeyecektir. (İndirimli Oranda Vergiye Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması” İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü yayını sf:35 Temmuz 2008-İstanbul)

- İndirimli Oranda Kdv’ye Tabi, 150 m2’den Küçük Konutlarda Balkon, Kömürlük, Garaj, Asansör Boşluğu Vb. Yerler İçin Yüklenilen Kdv İade Konusu Yapılır mı?

Balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu vb. yerlerin, konutlardan ayrı olarak kullanımları mümkün değildir. Bu nedenle, balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu vb. yerlerin, teslimi indirimli oranda Kdv’ye tabi olan konut tanımına dahil edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, mükelleflerin indirimli orana tabi konut satışlarıyla ilgili iade hesabına bu konutların balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu vb. yerler için yüklenilen Kdv’nin de dahil edilmesi gerekmektedir. (Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yazısı, 30.12.2009/123211)

- İnşaat henüz bitmeden satılan ve faturası kesilen bir kısım daire için yüklenilen KDV'nin iade edilip edilmeyeceği ve iade miktarının hesaplanması

Buna göre, işlemden önce fatura düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekte ancak iade hakkını doğuran işlem vuku bulmamaktadır. İade hakkın, konutların inşaatının tamamlanıp alıcıların kullanımına bırakılması ile yani iskan raporunun alınması veya daha önce kullanıma terk edilmesi ile doğmaktadır. Bu nedenle konutların tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, 150 m2 nin altındaki konutlar için % 1 oranında vergi hesaplanarak beyan edilmesi, iade talebinin ise konutların fiilen teslim edildiği yıl içinde yapılması gerekmektedir.

Öte yandan iade tutarına, teslim edilen mal veya ifa edilen hizmet için önceki yıllarda yüklenilen ve iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği yıla kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin dâhil edilebileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. (Şükrü KIZIOT, İnşaat Muhasebesi Vergilendirilmesi Mevzuatı ve Asgari İşçilik, Yaklaşım Yayıncılık, Aralık 2011, 16. Baskı, s. 695)

- Değeri yüksek arsaların üzerindeki 150 metrekare altında konutlar nedeniyle satışında kdv oranı nasıl belirlenir?

Buna göre, 33.136 m2′lik büyük bir alana sahip (bostan-tütün-sebze) ekili arazinin üzerinde bulunan ve 150 m2′nin altında olan bahçe evi ve işçi evlerinin mütem-mimi olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 09.08.1996 Tarih Ve DEF.0.35.12/KDV.02-2570/10047 Sayılı Muktezası)

Bu itibarla, … Belediye Başkanlığı tarafından açık teklif usulü ile ihalesi yapılan ve tapuda kargir dubleks ev ve arsası olarak kayıtlı bulunan dubleks evin m²’si 149,50 olup, 150 m2’nin altında olduğundan, bu bölüme isabet eden kesin satış bedeli üzerinden %1 oranında, arsa değerine isabet eden kesin satış bedeli üzerinden de genel oranda (%18) katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir. Ancak konutu çevreleyen arsa ve arazinin bulunması ve konutun mütemmimi olma özelliği taşıması halinde, arsa ve arazi için de % 1 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir. Arsa ve arazinin ne kadarının mütemmim sayılacağı ise mahalli örfe göre tespit edilebilecektir. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 26.04.2007 Tarih Ve B.07.1.GİB.4.06.17.01/2007 Sayılı Muktezası)

- İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan katma değer vergisi (KDV) iade taleplerinde, pazarlama satış ve dağıtım giderleri dolayısıyla yüklenilen ve indirimli orana isabet eden kısmın iadesinin talep edilip edilemeyeceği hk.

Buna göre; indirimli orana tabi teslimlerinizin doğrudan bünyesine girmeyen ve Tek Düzen Hesap Planı işleyişinde "Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gideri" olarak muhasebeleştirilen hizmet alımlarınıza yönelik olarak yüklenilen vergilerden, KDV Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yoluyla telafi edilemeyen kısım itibariyle iade hesabına pay verilebilmesi mümkündür. (Konya Vergi Dairesi Başkanlığının 11.04.2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-192-26 Sayılı Muktezası)

- İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan işlemler nedeniyle mahsuben iade talebinde ibraz edilen belgelerin nakden iade talebinde yeniden ibraz edilmesi gerektiği

Buna göre, yılı içinde mahsup edilemeyen vergilerin iadesine yönelik yıllık iade talebinde, yılı içinde kısmen mahsuben iade alınmış olsa dahi, 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.5) bölümünde sayılan tüm belgelerin eklenmesi gerekmektedir.(İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 06.11.2010 Tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-104 Sayılı Muktezası)
Okay KIR
SMMM

24.04.2012

http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=1962

Blog Arşivi

BU HAFTA EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK OKUNANANLAR

Categories

.edevlet.com (1) ‘Gelir Testi’ (1) ‘intibak zammı’ (1) "EŞ DURUMU" (1) "muhasebe" (21) "Pratik Bilgiler "pratik bilgiler (1) (Stopaj (1) 01.01.2012 - 30.06.2012 Asgari Ücret (1) 01.07.2012 - 31.12.2012 Asgari Ücret (1) 12 Eylül mağdurları (2) 15 yıldan az memuriyet (1) 16 Yaşından Büyükler Asgari Ücret (1) 16 yaşını doldurmuş işçiler (1) 18 Yaş GSS (1) 18 Yaş Üstü (1) 2-B arazilerinin satış şartları (1) 2009 askerlik borçlanması hesaplama (1) 2011 enflasyon (1) 2011 kapanış işlemleri (6) 2011 Yılbaşı Milli Piyango (1) 2012 (105) 2012 açılış işlemleri (6) 2012 Amortisman Sınırı (1) 2012 ASGARİ (1) 2012 ASGARİ ÜCRET (2) 2012 Avukatlık Ücret Tarifesi (1) 2012 DAMGA VERGİSİ ORANLARI (1) 2012 defter (1) 2012 Defter tasdi (1) 2012 Defter Tutma Hadleri (1) 2012 DİĞER KAZANÇ (1) 2012 Fatura Düzenleme Sınırları (1) 2012 Geçici Vergi Oranları (1) 2012 Gelir Vergisi (1) 2012 gelir vergisi oranlar (1) 2012 GELİR VERGİSİ ORANLARI (1) 2012 Gelir vergisi tarifesi (2) 2012 Hesap Pusulası (1) 2012 KAPICI MAAŞ HESABI (1) 2012 milli piyango sonuçları (1) 2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi (1) 2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri (1) 2012 MTV (1) 2012 Sakatlık indirimi (1) 2012 SGK İDARİ PARA CEZALARI (1) 2012 VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ (1) 2012 YEMEK BEDELİ (1) 2012 Yemek İstisnası (1) 2012 Yılbaşı Milli Piyango (1) 2012 YILI (66) 2012 yılı asgari ücret (2) 2012 yılı asgari ücret tutarları (2) 2012 yılı cenaze ödeneği (1) 2012 YILI DEFTER TUTMA (1) 2012 YILI DEFTER TUTMA HADLERİ (3) 2012 yılı emzirme ödeneği (1) 2012 Yılı gelir (1) 2012 Yılı gelir vergisi (1) 2012 Yılı gelir vergisi dilimleri (1) 2012 yılı gelir vergisi oranları (1) 2012 Yılı Sakatlık İndirimi (1) 2012 yılı vergi (1) 2012 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı (1) 2012 Yili Asgari Geçim İndirimi Tablosu (1) 2B Arazi (1) 2B Arazileri (2) 31.10.2011 tarih 292 nolu karar (1) 3600 günle emeklilik (1) 4 ülkede kıdem tazminatı fonu (1) 4/b Sigortalılık Bildirimi (1) 4857 (1) 4857 sayılı (1) 5 lira fazla katılım payı (1) 6111 Sayılı Kanun (1) 65 YAŞ (1) 65 YAŞ AYLIĞI (1) 65 yaş ve özürlü maaşı hangi hallerde kesilir? (2) 657 s.DMK’ya göre istihdam şekilleri (1) 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) 663 sayılı KHK (1) 666 kanun (1) 666 sayılı (1) 8.000 TL üzerindeki ödemeler (1) 975 lira taban (1) Açık Hesaplarınızın Ne Kadarını Tahsil Edebileceğinizi Biliyormusunuz (1) AGİ (2) AGİ NEDİR? (1) aidatlarını ödememekte direnirken (1) AİLE HEKİMLİĞİ (1) Akaryakıt fişi (1) Akşam Metin Taş (1) Alacak ve Borç Notları (1) Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlik Belgesi (1) Ali TEZEL (1) almanya (1) Almanya'dan yurtdışı borçlanma (1) ALO 170 (1) Amortisman (1) Amortisman Sınırı (1) Analık sürelerinin borçlanılması (1) Ankara bomba (1) ANONİM ŞİRKET (1) Anonim şirketler (1) Anonim şirketler neden ve nasıl hisse senedi bastırmalıdır (1) ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMETLER (1) APARTMAN GÖREVLİLERİ AGİ (1) ARAÇLARIN Trafikten Silinmesi (1) Aralık 2011 Vergi Takvimi (1) ASBİS (1) ASBİS Nedir (1) ASGARİ GEÇİM (1) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (1) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2012 (1) asgari geçim ücreti (1) Asgari Ücret (8) Asgari ücret 701 (1) Asgari Ücret Maliyeti (1) Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (2) Asgari ücret yeni yılda (1) ASKERİ İŞ MÜFETTİŞLİĞİ (1) askerlik (2) askerlik borçlanma formu (1) askerlik borçlanma hesaplama (1) askerlik borçlanma hesaplaması (1) askerlik borçlanma işlemi (1) Askerlik borçlanması (3) ASKERLİK KANUNU (1) atama (2) Avukat (1) Avukatlık (1) AVUKATLIK ASGARİ (1) AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET (1) AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) Avukatlık Ücret (1) Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi (1) Aylığa Hak Kazanma Koşulları (1) AYLIK VE YILLIK ENFLASYON (1) baglilik (1) Bağ (1) Bağ-Kur (5) bağ-kur dökümü (1) Bağ-Kur İntibak (1) Bağ-Kur Tevkifatı (1) Bağımsız Denetçi (2) bağımsız denetçiler (1) Bağımsız denetim (2) Bağımsız Denetleme (1) BağKur (4) bağkur dökümü (1) Bağkur hizmet dökümü (1) bağkurlu dökümü (1) Bahçe Tapusu Olanların Tarım SSK’lısı Olup Olamayacaklarının Açıklanması (1) bakanı (1) Bankalar (1) Basit usul (1) Başbakan Tayyip Erdoğan (1) BAYRAM TATİL GÜNLERİNDE İŞ KAZASI (1) BDDK (1) bedelli (2) BEDELLİ ASKERLİK (4) bedelli askerlik işlemleri (1) Bedelli çalışmaları bayramdan sonra (1) Belediyeden kiralanan seyyar sergi yerleri için kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılmayacağı (1) belli para (1) BEŞ PUANLIK (1) beyanname (100) Bilirkişi (1) Bilirkişilerin (1) Bilirkişiye Başvuru (1) binek (1) Binek otomobilin alım ve satımında KDV oranı kaçtır ? (1) Binek otomobilin KDV’sini (37) Bir Kişi İle Kurulabilecek (1) Bireysel Emeklilik (1) Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Ödemeler (1) BİRLEŞME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: I (1) borçlanma (1) Borçlanma Bedelleri (1) Borçlunun bütün eşyaları haczedilemez (1) Borçlunun haline uygun evi haczedilemez (1) BUGÜNKÜ YAZILAR (5117) bülent deniz (1) C Özel Güvenlik Yöneticisi Kimlik Kartı (1) Cenaze Ödeneği (1) Creditnote (1) Cumhuriyet tarihi rekoru (1) ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ (1) çalışma ve sosyal güvenlik (1) Çalışmayan (1) çek (1) çek yasası (1) çevre temizlik vergisi (1) Çeyiz Yardımı (1) Çocuklar sağlık hizmeti (1) daha az prim (1) Damga Vergisi (1) danışman (1) Dar Mükellefiyet (1) debitnote (1) defter (2) Defter Bilgi Girişi (1) defter Kapanış Tasdiği (1) Defter tasdi (1) Defter Tasdikinde Ek Süre (1) defter tutulma (1) Defter ve belgeleri depremde kaybolanlar (1) Değer Artış KazançI (1) Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi (1) değerleme oranı (1) Denetçi olabilme (1) Denetçilerin Atanması (1) Denetçinin seçilmesi (1) Denetim raporu (1) Denetimin (1) Deprem bağışları (1) Deprem bağışlarının vergi matrahından (1) Deprem bölgesinde primi 1 gün bile yatana emeklilik (1) Deprem sigortası (1) deprem vergisi (1) Depremzede işçinin ücreti İş-Kur'dan (1) Depremzedelere müjde (1) DERNEKLER (1) DERNEKLER YÖNETMELİ (1) dilekçe (224) DİLEKÇE ÖRNEĞİ (2) DİLEKÇE ÖRNEĞİ Veri Sorgulama (1) DİLEKÇE ÖRNEKLERİ (12) DİLEKÇEYE (1) Dizi (1) DOĞUM BORÇLANMASI (5) Doğum ücretsiz izni ve izinden dönüşte işe başlama hakkı (1) dönem sonu (6) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ (7) Dul aylığı (1) DUYURULAR (568) e devlet (1) E-Defter (1) e-devlet (1) e-haciz (1) ebeyanname (100) ece üner (2) Ecrimisil (1) edefter (1) edefter.gov.tr (1) edevlet (1) EKONOMİ (626) Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan (1) Elektronik Defter (1) Emekli (11) emekli aylığı (1) emekli aylığını yükseltmek (1) Emekli aylıkları haczedilemez (1) Emekli dernekleri (1) Emekli İkramiyesi (1) emekli intibak (1) Emekli Sandığı (3) Emekli Sandığı dökümü (1) Emeklilerin maaşı (1) Emeklilik (1) Emeklinin alım gücü (1) Emeklinin intibakı (1) EMEKLİNİN YILLIK İZNİ (1) Emekliye (1) Emekliye intibak (1) Emekliye müjde (1) Emekliye tazminat (1) Emekliye zam geliyor (1) emlak vergisi (4) Emlak Vergisi bildirimi (1) Emsal kira (1) EMZİRME ÖDENEĞİ (2) ENFLASYON (1) Enflasyon Hesaplama (2) Engelli bakım maaşına konulan hacize mahkeme 'dur' dedi (1) Engelli Sigortalıların (1) Engellilere İş Müjdesi (1) erken emekli (1) Eski memur (1) Esnaf Sicil Kaydı Bağ-Kur'lu (1) Esnek Zamanlı Çalışma (1) eş durumu nakli (1) eşi vefat etmiş (1) EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI (1) Etiketler: 292 nolu hakem heyeti kararı (1) ev hanımına (1) Ev hanımlarının emekliliği (1) Evlenme Ödeneği (1) evlilik (1) FAİZ (2) Faktoring İşlemlerinin Muhasebe Kaydı (1) FARK ÜCRETİ (1) faruk çelik (1) FASON HİZMETLERDE KDV İADESİ (1) FASON TEKSTİL (1) FATURA (2) Fatura Düzenleme (1) Fatura Düzenleme Sınırları (1) Fatura Kullanımı (1) Faturada Ayrıca Teslim Adresine Yer Verilebilir mi? (1) FATURAYA SÜRESİNDE İTİRAZ (1) fazla çalışma (1) Fazla mesai (1) Fazla mesai nasıl ispatlanacak (1) FESHİ (1) fesihte geçerli neden (1) Fiili Hizmet Zammı (1) Finanasal (1) Finanasal Kiralama (1) Finanasal Kiralama Muhasebe Kayıtları (1) Finansal kiralama (1) FİRMADA KULLANILAN OTOMOBİLİN KAZA YAPMASI SONUCU SERVİS ŞİRKETİ TARAFINDAN KESİLEN FATURANIN SİGORTA ŞİRKETİNE YANSITILMASI MUHASEBE KAYDI (3) FON İSİMLERİ (1) Foreks İşlemi (1) FRANSIZ ÜRÜNLERİ (1) Gayri Maddi Haklar (1) GAZETECİ VE GEMİ ÇALIŞANLARINI (1) GAZETECİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLUR (1) Geçici iş göremezlik (1) Geçici iş göremezlik ödeneği (2) Geçici Vergi Oranları (1) Geçici Vergide Yanılma Payı (1) gelir (302) gelir testi (3) GELİR TESTİ NEDİR (1) Gelir Testi Süresi Uzatıldı (1) Gelir testine müracaat bildirimi (1) Gelir Uzman (1) Gelir ve Aylıklarda Zamanaşımı Sürelerinin Eski ve Yeni Kanunla Karşılaştırılması (1) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (1) gelir vergisi (2) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 280) (1) GELİR VERGİSİ ORANLARI (1) gelir.gov.tr (125) gelirler (4772) gelirler.com (192) gelirler.gov.tr (4349) gelirlergov (111) gemlik hakem heyeti (1) gemlik tüketici sorunları ilçe hakem heyeti (1) genek sağlık başvuru (1) Genel Sağlık Sigortalıs (1) Genel Sağlık Sigortası (2) GENEL SAĞLIK SİGORTASI (4) GEREKEN (1) GEREKLİ BİLGİLER (5) ggs (3) GİB (3286) gib.gov.tr (31) gider pusulası (1) Giriş Sınavı (1) Götürü Gider (1) GSS (9) GSS DİLEKÇE ÖRNEĞİ (1) gss Prim Tablosu (1) GSS Sağlık (1) GSS tescil bildirim (1) Gurbetçi ev hanımı (1) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13) (1) GÜNDEM (4934) HABER (4470) habertürk tv (2) haciz (1) Hafta Tatili Ücreti (1) HAFTALIK YAYIN (28) hakem heyeti kararları (1) HASTA SEVK FORMU (1) hastane (1) Hem kocadan hem de anne-babadan aylık bağlanır mı (1) hesap işletim ücreti iadesi (1) hesap işletim ücreti iadesinin kararı (1) hesap işletim ücretine itiraz (1) hesap işletim ücretleri (1) hesap işletim ücretleri iadesi (1) Hesap numaraları (1) hesapişletim ücretinin iadesi (1) hız sınırı (2) hibe kredi (1) HİLELİ İFLAS ETMEK (1) Hizmet Dökümü (1) Hizmet grubu (1) https://www.turkiye.gov.tr/ (1) hukuk (1) Irak (1) iade (1) İbraname (1) ibraname Örneği (2) için (1) İdari Para Cezaları (1) İhaleli İşlerde Kıdem (1) İhbar İkramiyesi (1) İhracat (2) İHRACATTA GVK (1) İhtirazi Kayıtla Beyan (1) ikinci derece usulsüzlük (1) İkramiyenizi güncel (1) İktisap Tarihi (1) İlk Defa Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlamadan Önce Malûliyeti Bulananların Emeklilikleri (1) indirilebilir (1) indirim (1) İndirimli Orana (1) İndirimli Orana Tabi Satışlar (1) internet sitesi (1) İNTERNET SİTESİ ZORUNLULUĞU (1) İntibak (6) İntibak 2013'e kaldı (1) İntibak Maaş (1) intibak yasası (3) İNTİBAK YASASI 2012'DE YASALAŞIYOR (1) intibak zammı (1) İstanbul Tapu Kadastrolular Derneği Başkanı Metin Yeşil (1) isteğe bağlı sigorta (1) istifa (1) İstifa eden işçinin hakları (1) istifa evrakları (1) İSTİSNA TUTARLARI (1) İŞ (1) İŞ GÖREMEZLİK BELGESİ (1) İş göremezlik belgesi değişti (1) İş Kanunu Para Cezaları (1) iş kazası (1) iş koçu (1) İş Sözleşmeleri (1) iş sözleşmesi (1) İşçi (1) İŞÇİ 1 ay içinde dava açabilir (1) İŞÇİ ALACAK BELGESİ (1) işçi izin hakları (1) İŞÇİ VE ESNAFIN ÖLÜMÜNDE CENAZE ÖDENEĞİ VERİLME ESASLARI (1) İşçilerin İzinleri (1) İşçilerin İzinleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler (1) işçilerinin (1) İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA RAPOR (1) İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ (1) İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ (1) İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ VE DİĞER ÇIKIŞ İŞLEMLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER (1) İŞÇİNİN İŞVERENE ÇEKECEĞİ İHTAR ÖRNEĞİ (1) İşçinin sadakat borcu (1) İŞE İADE EDİLME (1) İŞKUR (4) İşlem Denetçiliği (1) İşlem denetçisi (1) işletim ücreti iadesi (1) İşsizlik (1) İşsizlik maaşı (1) İşsizlik ödeneği (1) İŞSİZLİK ÖDENEĞİ (1) İŞSİZLİK SİGORTASI (1) İşsizlik yardımları (1) İşte yerli otomobilin gerçek fiyatı (1) İşten Ayrıldığımda Ne Kadar Kıdem Tazminatı Alabilirim (1) İşten Ayrılırsam Emeklilik Şartlarım Değişir mi (1) İşveren (2) işveren fesih (1) İşveren işçiden senet alabilir mi? (1) İşverenlerimizin Ücret (1) İZİN (1) KABAHATLER KANUNU (1) Kaçak işçi (1) Kaçak işçi çalıştıranlar (1) Kaçakçılık suçu (1) Kadın ve erkeğin emekli olma yaşları farklı (1) KADINLARIN DOĞUM İZNİ (1) Kadrolulara bayram hediyesi (1) kamu (1) kanun (950) kapanış muhasebe kayıtları (6) karşılıklı edimler (1) KARŞILIKSIZ ÇEK (1) KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILIYOR (1) Kart aidatı (1) kartı (1) KASIM MALİ TAKVİMİ (1) katılım payı (1) Katma Değer Vergisi Oranları (1) Katsayı (1) Katsayı uygulaması (1) Katsayı uygulaması kalktı (1) kayıt (3178) KDV (81) KDV indirimi (1) kdv oranları (1) KDV TEVKİFATI (1) Kenar (1) Kendi adınıza kayıtlı iş yerinde (1) kendisine yöneltilen soruların cevaplarını internetten de yayınlayabilecek (1) KEY (1) kıdem tazminatı (7) Kıdem Tazminatı dikekçe (1) Kıdem Tazminatı Fonu (4) Kıdem Tazminatı Fonu 1 Ocak 2012 (1) KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ (1) Kıdem ve ihbar tazminatı (1) Kız Çocuklarına GSS (1) Kız Çocuklarına GSS Zorunlu mu (1) Kimler denetçi olabilir (1) Kimler yeşil kart alabilecek (1) Kira Geliri (1) Kiralama Muhasebe (1) Kiralama Muhasebe Kayıtları (1) KKDF (1) Klip ve Reklam Filmlerinde Çalışan Oyuncu ve Set İşçilerinin Sosyal Güvenliği (1) Know-how (1) KOBİ TFRS (1) kobilere-250-bin-tl-geri-odemesiz-destek (1) Kollektif (1) KONFEKSİYON HİZMETLERİNDE KDV (1) Konsinye Satışlar (1) KONUT KİRA GEELİRLERİ İSTİSNA TUTARLARI (1) Kooperatif (1) KRAMİYEDE YENİ DÜZENLEME (1) kredi (1) kredi kartı (2) Kurumlar Vergisinden Müstesna Kazançlarda Kur Farkları ve Vade Farklarının Durumu (1) Leasing (1) limit (2) limited şirket sözleşme (1) Limited şirkette fesih (1) liste (1) lkesi (1) Lütfi Köksal (1) MAAŞINA HACİZ (1) Maden işçisinin emekliliği (1) MADENDE EMEKLİLİK KOŞULLARI (2) MADENDE EMEKLİLİK TABLOSU (2) MAHKEME KARARLARI (304) Mal bildirimi (1) Mali Tablolar (1) MALİ TAKVİM (2) MALİYE (4655) Maliye Bakanlığı (2) Malul (1) malul olanların emekliliği (1) Malulen emekli olmanın şartları (1) Malullük aylığı (1) Malullük aylığı kimlere bağlanır (1) Mavi Kart Nedir (1) MEB’deki memur (1) Mehmet Şimşek (1) memur (7) Memur Emeklisi Avukat (1) memur ikramiye (1) memur maaşı (1) Memur ve emekliye zam (1) memura zam (1) Memurlar (2) Memurlara emekli (1) MEMURLARA GREV HAKKI (1) Memurlara rotasyon (1) Memurların taban aylığı (1) Memurların Yenilenen Hastalık Raporu (1) Memurun 2012 maaş zammı belli oldu (1) Memurun Dul (1) Memurun Dul ve Yetim (1) Meslek Hastalığı (1) Mevsimlik iş (2) Mevsimlik iş sözleşmesinde kıdem tazminatı (1) Mevsimlik işçi (1) miili (1) milli (1) milli piyango çekilişi sonuçları (1) milli piyango sıralı tam liste 2012 (1) Montaj ve Taşımacılık Faaliyetlerinde Götürü Gider Uygulaması (1) Motorlu Taşıtlar Vergisi (1) MTV (1) mu (1) MUHASEBE (5542) MUHASEBE kayıtları (164) MUHASEBE KAYITLARI (50) Muhasebe Standartları (1) muhasebe uygulaması (1) Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (1) MUHASEBECI DEFTER BILGI (1) muhasebeci (3178) Mükellefler Ba Bs formlarında düzeltme yapabilirler mi? Düzeltme yapılması durumunda ceza uygulanır mı? (4) müstahsil (1) Müşteri Bildirim Formu (1) Müşteri Devir Teslim Formu (1) NDE ÖDENMESİ (1) NO: 44) (1) noter (2) noter ihtar Örneğl (1) Noterler MUHASEBE (1) Noterlerin SGDP (1) Nüfus cüzdanı (1) Nüsha (1) olur (1) Onarma (1) Organını kendi isteği (1) otomobil (1) Otomotiv Sanayii Derneği (1) Ödediği KDV (1) ÖDEME (1) ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE YARDIMLAR (1) ÖĞRENCİ YAPILAN YARDIMLAR (1) öğretmen (2) öğretmen adayı (2) öğretmen adayları (1) ÖĞRETMENLER (1) ölüm (1) ÖNEMLİ (81) Özel denetçi (1) ÖZEL HASTANE (1) Özel SMMM (1) Özel SMMM Sınav (1) Özel SMMM Sınav Programı (1) ÖZELGE (1364) Özelge nedir (1) ÖZELGELER (240) Özürlü Teşvik (1) Para kazanmanın yolu (1) park yasağı (2) PART-TİME (1) PART-TİME İŞ SÖZLEŞMESİ (1) PARTTİME iş sözleşmesi (1) Pasaport (1) piyango (1) Pratik Bilgiler (1) Prim (2) Prim borcu (1) PRİM KESİLECEK KAZANÇLAR (1) PRİME ESAS KAZANÇ (1) Prof. Abuzer Kendigelen (1) Prof. Dr Erdoğan Moroğlu (1) Prof. Dr. Şükrü Kızılot (1) Prof. Dr. Ünal Tekinalp (1) RESMİ GAZETE (142) RESMİ GAZETEDE BUGÜN (1) Resul KURT (1) S (1) Sağlık (2) Sağlık Bakanlığı (1) Sağlık Bakanlığını (1) Sağlık Bakanlığını Yeniden Yapılandırdık (1) sağlık hizmeti (2) Sağlık prim borcu (1) Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (1) sağlık sigortası (3) sağlık yardımı (1) sağlıktan nasıl faydalanacak? (1) SAHTE BELGE DÜZENLEME (1) SAHTE fatura DÜZENLEME (1) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananların emekliliğe hak kazanma şartları (1) Sakatlık indirimi (1) Sebepsiz İŞTEN atılan (1) Sendikalar (1) serbest meslek (1) SERMAYE KOYMA BORCU (1) SERMAYE ŞİRKETLERİ (1) Sevki olmayan doktora gidemeyecek (1) Sezgin Özcan (1) sgdp (3) SGK (5754) SGK borcu (1) SGK gurbetçi (1) SGK HABER (3115) Sgk Hizmet (1) Sgk Hizmet Dökümü (1) SGK hizmetleri (1) SGK İdari Para Cezaları (1) SGK MAKALE (440) SGK para cezaları (1) SGK Primleri (1) sgk SMS HİZMETLERİ (1) sgk soru ve cevap (1) SGK Taksitlendirmelerinin ödeme süresi uzatılmıştır (1) Sigara (1) sigorta (2) Sigorta başlangıç tarihinde rahatsızlığı olan malulen emekli olamıyor (1) Sigorta Prim Desteği (1) sigorta primi (1) Sigortalılık öncesi doğum (1) SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN HAKLARI VE YAPILMASI GEREKENLER (1) Sinema (1) sirali (1) sirkete (1) smmm (3178) SMMM Defter Bilgi Girişi (1) SMMM'ler Defter Tasdik Şifrenizi Aldınız mı? (2) SMS HİZMETLERİ (1) SORU CEVAP (28) SOSYAL GÜVENLİK (3181) SOSYAL GÜVENLİK DESTEK (1) Sosyal Güvenlik Kurumu (3) Sosyal Güvenlik Uygulamalarında İdari Para Cezaları (1) Sosyal Sigortalar (1) söylüyor (1) Sözleşme (1) Sözleşmeli öğretmenlere tanınan yeni özlük hakları (1) sözleşmenin konusu (1) SÖZLEŞMESİNİN (1) SPAS (1) spas sorgulama (1) ssk (4665) SSK (1) SSK’lı normal işe girmeden evvel kaza geçirenler malülen emekli olamazlar (1) STAJYER MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ (1) Suret (1) Sürekli iş göremezlik (1) Süresi Uzatıldı (1) Şehit çocukları (1) şirket (2) şirketler (1) ŞÜKRÜ KIZILOT (2) T.C. taşınmaz numarası (1) taban aylığı (1) Taksi (1) Taksiciler (1) Taksiciler sigorta (1) talep ve taahhüt formu (1) tam (2) Tapu (2) Tapu Sicili Tüzüğü (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (1) TAPU YASASI (1) Tapunuz kaybolursa (2) tarafları bağlayıcı nitelik. (1) Tarhiyat Öncesi (1) Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (1) tarife (1) tarifesi (1) TARİFESİ 2012 (1) Tarihi Eser Niteliğindeki Özel Binaların Yıkılarak Yeniden İnşaasında Asgari İşçilik Uygulaması (1) Tarla (1) Taşeron (1) TAŞERON İŞÇİLERİ (1) TCDD (1) TEBLİĞ (683) TEBLİĞ 281 (1) Tedavi İçin Yurtdışına Gönderilme (1) Telekom (2) tepliğ (3894) tersini (1) teşvik (1) Tevkifat (1) TEVKİFAT (muhasebe kayıtları (1) Tevkifat Uygulaması (1) Ticaret Kanunu (1) Ticaret Unvanı için Dava Şartları (1) Trafik cezaları (1) Trafik cezaları artıyor (1) trafik cezası (2) TTK (4352) ttk Tutulması zorunlu ticari defterler (1) turkiye (3) tutulabilecek defterler (1) Tutulması zorunlu ticari defterler (1) TÜFE (1) TÜİK (1) Tüketici mahkemesi (1) Türev ürünler (1) Türk Telekom (2) türk ticaret kanunu (2) Türkiye İstatistik Kurumu (1) türkiye iş kurumu (1) TÜRMOB (1) UFRS (27) ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE İŞ KAZASINA UĞRAYAN ÇALIŞANIN BİLDİRİMİ NE ZAMAN YAPILACAKTIR? (1) Uluslararası Karayolu Taşımacılığında KDV İadesi (1) UMSK (1) UYGULAMASI (1) Uzaktan çalışma (1) Uzlaşma talebi (1) Uzlaşma talep süresi (1) ücret (1) ücret dışı gelirler (2) Ücret Garanti Fonu (1) Ücret Gelirleri (2) Ücret haczi (1) ÜCRETİNDE (1) Ücretlerin Vergilendirilmesi (1) ÜFE (1) VAN (1) Varlık kiralama şirketleri nedir (1) VEDAT İLKİ (1) Veraset Belgesi (1) vergi (1692) VERGİ İNCELEMELERİ (1) vergi oranı (1) vergi oranları (1) Vergi Tarifesi (1) VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ (1) Vergileme (1) Verileri Nelerdir (2) vize süresi (1) vuk (4569) VUK 410 (1) Web Sitesi (1) www.edefter.gov.tr (3) www.sgk.gov.tr (1) X RESMİ GAZETEDE BUGÜN (29) Yabancı (1) Yabancı çalışanlar (1) Yabancı GSS (1) yabancı hekim (1) Yabancı Sermayeli Şirket Kurulumu İzne Tabi Midir? (1) YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIK İŞLEMLERİ (1) Yabancıların çalışma izin kriterleri (1) YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER (1) Yapı Denetim (1) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (1) yapı kredi bankası hesap işletim ücreti (1) yapı kredi bankası işletim ücretinin iadesi (1) yapı kredi hesap işletim ücreti (1) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (1) yardıma muhtaç kadınlara (1) Yasal Defterler (2) YAŞLILARA SİGORTA (1) Yaşlıya sigortalı bakım (1) yaştan emeklilik (1) Yazılar (1) YAZILAR (358) Yeni Sayıştay Kanunu Neleri Beraberinde Getirdi (1) yeni Ticaret Kanunu (1) Yeni TTK (3110) Yeni TTK'da Şirketler Kendi Hisselerini Edinebilecek (1) Yeni TTK'da Uluslararası Muhasebe Standartları (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNU (9) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATINA (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA SÜRELER (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNU (1) Yeniçarşım (1) YERLİ OTOMOBİL (1) yeşil (1) Yeşil kart (9) Yeşil kart kalkmıyor (1) YEŞİL KARTIN DEVİR İŞLEMLERİ (1) Yılbaşından itibaren Yeşil Kart sistemi kalkıyor (1) Yıllar İtibari İle Asgari Ücretler (2) Yıllarında Çalıştığı İçin Aylıkları Kesilen Gurbetçi Emeklilere Müjde (1) YILLIK (1) Yine Kanun Tasarısında Denetçi olamayacaklar (1) yonetim-kurulunun (1) yurt dışı (1) yurt dışı Borçlanm (1) YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLERİ (1) Yurt Dışında İnşaat (1) yurtdışı borçlanması (1) Yurtdışı borçlanmasında emekli aylığı (1) YURTDIŞINDA (1) YURTDIŞINDAN OLAN ALACAKLAR (1) Zayi Olan Mallar (1) Zorunlu Deprem Sigortası (1) Zorunlu Sağlık (2)