FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

24 Nisan 2012 Salı

150 Metrekare Altındaki Konut Teslimlerinde Kdv İadesi

150 Metrekare Altındaki Konut Teslimlerinde Kdv İadesi

* Bilindiği üzere net alanı 150 m2 altı ticari amaçlı yapılan konut teslimlerinin kdv oranı % 1’dir.(KDV Kanununun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayınlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar kurulu kararı eki I sayılı listenin 11’inci sırasında; “Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı” % 1 oranında katma değer vergisine tabi tutulmaktadır.)

* KDV Kanunu gereği olarak kdv oranı %1 olan net alanı 150 m2 altı konutların teslimi sonucu bir mağduriyete uğrayacak olan mükellefler için ayrıca yine KDVK’ nun 29/2 maddesi uyarınca indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan kısmının yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilmeyen tutarların da izleyen yıl içinde isteğe bağlı olarak nakden ya da mahsuben iadesi imkânı getirilmiştir.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun “Vergi İndirimi” başlıklı 29. maddesinin 2. fıkrası;

Madde 29 - 2. (Değişik fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./9. md.) *1* Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden * temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. (Değişik ibare: 18/02/2009-5838 S.K./12.mad) Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

* KDV Kanunu 29.maddede öngörülen iade sadece indirimli orana tabi işlemlere ait ve indirimle giderilemeyen girdi vergileri ile sınırlıdır.İstisna kapsamında yapılacak iadeler kendi rejimine tabidir (KDV İstisna İşlemleri kanunun 32.maddesinde sayılmıştır).

* İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV alacaklarının iadesine ilişkin usul ve esaslar 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde açıklanmıştır. 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ne kadar indirimli orana tabi teslimlerde KDV iadesi yıllık yapılmaktaydı. Bu Tebliğ’le mükelleflerin kendi vergi ve sigorta borçlarına aylık olarak mahsuben iade imkânı getirilmiştir.

* İade edilecek tutar için bir alt limit getirilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Bu yetki ile indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı 2012 için 15.800 Tl olarak uygulanacaktır (116 seri numaralı KDV Genel Tebliği)

.
* Konut satışı kdv iadesi için gerekli şartlar;

- Kdv iadesinden yararlanacak mükellefin gerçek usulde vergilendirilen mükellef olmalı

- İndirimli orana tabi konut teslimleri için yüklenilen kdv nin indirim yolu ile telafi edilmemiş olmalı (Devreden katma değer vergisinin olması koşuludur.)

- Kdv iade alacağın tutarının ilgili yıl için belirlenmiş limiti aşmış olması (2012 yılı için 15.800 Tl üstü alacaklar istenebilecektir)

- Kdv iadesi talebinin en son ertesi yılın kasım dönemi kdv beyannamesiyle yapılması (KDVK Md.29/2)

- Konutun fiilen alıcıya teslimi ve faturasının düzenlenmiş olması gerekmektedir

* İndirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergilerin hesabına, genel imal ve idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen vergiler dahildir. Bu konuyla ilgili olarak önceki Genel Tebliğlerde yer alan açıklamalara uyulmak kaydıyla, indirimli orana tabi işlemlerde genel imal ve idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen vergilerden bu işlemlere isabet eden tutarlar, iade hesabına dahil edilecektir (76 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin3. Bölümü).

* Kdv iadesinin nasıl hesaplanacağı konusunda 74 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde açıklamada bulunulmuştur. “

İade tutarının hesaplanmasına her takvim yılının ocak dönemi itibariyle başlanacaktır. Ocak döneminde varsa indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergiler ile indirimli orana tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergi, defter ve belgeler esas alınarak mükellefler tarafından hesaplanacaktır. İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen vergiden hesaplanan vergi çıkarılarak ilk hesaplama yapılacaktır. Bu işlemin formülü şöyle olur:

İade Edilebilir KDV= Yüklenilen Vergi – Hesaplanan Vergi

İlk hesaplanan bu tutar, aynı dönem beyannamesinde yer alan “sonraki döneme devreden vergi” tutarı ile karşılaştırılarak, düşük olanı iadeye esas tutar olarak alınacaktır.

Beyannamede sonraki döneme devreden vergi yer almıyorsa, indirimli orana tabi işlemin bünyesine giren vergi tutarı, iade hesabına dahil edilmeyecektir. Sonraki döneme devreden vergi mevcutsa ve indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergi ile bu işlemler nedeniyle hesaplanan katma değer vergisi arasındaki vergi farkını aşıyorsa, bu vergi farkının tamamı, aşmıyorsa devreden vergi tutarı “aylık iade edilebilir vergi” olarak alınacaktır.

Bu hesaplamalar, şubat ve diğer aylar için de yapılacak ve aylık iade edilebilir vergi, önceki ayda iade edilebilir vergi ile toplanarak iade edilecek vergi toplamı bulunacaktır. Sonraki döneme devreden vergi bulunmayan ve ödenecek vergi çıkan dönemde, yüklenilen vergi kalmadığından, iade edilecek verginin hesaplanması söz konusu olmayacaktır.

* Tebliğe göre iade tutarının hesaplamasına ocak dönemi ile başlanacaktır. Bu dönem ve sonraki her dönemde kdv beyannamesinin “Sonraki Döneme Devreden KDV” satırında bir rakam yoksa kısaca işletmenin devreden kdv si yoksa bu dönemde kdv iadesi doğmaz .

Örneğin, Ocak 2012 döneminde % 1 kdv li satış 50.000 Tl, 500 Tl Hesaplanan Kdv, Yüklenilen Kdv 5.200 Tl ve İade edilebilir Kdv 4.700 Tl olmasına rağmen yani 4.700 Tl kdv iadesi istenebilecekken devreden kdv olmadığından 4.700 Tl nin indirim olarak kullanıldığından iade istenemeyecektir.

İşletmenin devreden kdv tutarı varsa, indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden tahsil edilen kdv yüklenilen kdv tutarından fazla olursa bu dönem için iade edilecek kdv oluşmaz çünkü yüklenilen kdv tutarından fazlası zaten yapılan satışta tahsil edilmiş olur(Bu durum % 1 kdv li satışlarda olma olasılığı çok zordur ancak % 8 kdv li satışlarda bu durumla karşılaşılabilinir).

Örneğin, Ocak 2012 döneminde % 1 kdv li satış 50.000 Tl, 500 Tl Hesaplanan Kdv ve Yüklenilen Kdv 200 Tl ise İade edilebilir kdv olmaz çünkü 50.000 Tl lik satışın yüklenilen kdv si olan 200 Tl zaten tahsil edilen 500 Tl den düşük yani tahsil edilememiş bir kdv oluşmadığından iade kdv oluşmamıştır.

Yüklenilen kdv nin hesaplanan kdv den daha yüksek olması durumunda indirimle giderilememiş vergi bulunacak ve bu tutar, ilgili dönem beyannamesinin devreden kdv rakamı ile mukayese edilecek, küçük olan rakam bu döneme ait iade kdv tutarı olacaktır.

Örneğin, Ocak 2012 döneminde % 1 kdv li satış 50.000 Tl, 500 Tl Hesaplanan Kdv, Yüklenilen Kdv 5.200 Tl , İade edilebilir Kdv 4.700 Tl ve sonraki döneme devreden kdv tutarı 3.400 Tl olduğunda indirimle giderilememiş vergi olan 4.700 Tl ile devreden kdv 3.400 Tl karşılaştırılır ve küçük olan rakam 3.400 Tl iade kdv olarak istenebilecektir.

* Biraz Daha Detaylı Örnek;

Ocak KDV Bilgileri: % 1 Satış KDV’si 24.000, Yüklenilen KDV 59.000, İade Yüklenilen KDV 35.000, Devreden KDV 8.000, İade Edilebilir KDV 8.000 ise;

indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’den hesaplanan verginin çıkarılması sonucu bulunan 35.000 liralık indirilemeyen KDV tutarı, devreden KDV ile kıyaslanır. İndirilemeyen KDV tutarı, devreden KDV’den büyük olduğundan, küçük olan devreden KDV tutarı olan 8.000 lira, Ocak ayına ait iade rakamı olarak hesaplanır.

Şubat KDV Bilgileri: % 1 Satış KDV’si 38.000, Yüklenilen KDV 75.000, İade Yüklenilen KDV 37.000, Devreden KDV 21.000 ise;

Şubat ayına ilişkin indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’den hesaplanan verginin çıkarılması sonucu bulunan 37.000 liralık indirilemeyen KDV ile Ocak ayına ait iade rakamı olan 8.000 lira toplanır. Bu tutar [(8.000+37.000)= 45.000 TL], devreden KDV tutarı ile kıyaslanır. Küçük olan devreden KDV tutarı (21.000 TL), Ocak-Şubat dönemine ait iade rakamı olarak hesaplanır.

Mart KDV Bilgileri: Mart döneminde indirimi satış olmamıştır.

Nisan KDV Bilgileri: % 1 Satış KDV’si 53.000, Yüklenilen KDV 125.000, İade Yüklenilen KDV 72.000, Devreden KDV 38.000 ise;

Nisan ayına ilişkin indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’den hesaplanan verginin çıkarılması sonucu bulunan 72.000 liralık indirilemeyen KDV ile Ocak-Şubat döneminden devreden iade rakamı olan 21.000 TL toplanır. Bu tutar [(21.000+72.000)= 93.000 TL], devreden KDV tutarı ile kıyaslanır. Küçük olan devreden KDV tutarı (38.000 TL), Ocak-Nisan dönemine ait iade rakamı olarak hesaplanır.

Hesaplamaya yılsonuna kadar bu şekilde devam edilir.

Yılsonundaki iade rakamının, 2012 yılı sınırı olan 15.800 TL’yi aşan kısmı, izleyen yılda mahsuben veya nakden iadenin talep edileceği aya kadarki devreden en küçük KDV tutarları ile kıyaslanır. Küçük olan tutar, mahsuben veya nakden iade edilebilecek tutar olacaktır. (Sezgin ÖZCAN,29.03.2012, www.tebkobitv.com )

* Kdv İadesinin Beyannamede Gösterimi;

İndirimli oranda vergiye tabi işlemlerden doğan iade alacağının beyanname üzerinde gösterimi iki şekilde olur;

Birincisi, Aylık mahsuben iade talebi yapılacaksa, kâğıt ortamındaki KDV beyannamesinin 9 numaralı tablosunda 406 kodlu satır aracılığıyla beyan edilmesi gerekmektedir. Bu satırda kümülatif iade tutarı Bakanlar Kurulunca yıllık olarak belirlenen limii aşıncaya kadar, yani mahsuben iade hakkı doğuncaya kadar herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

İkincisi, Yılı içinde mahsup edilemeyen vergilerin izleyen yılda nakden veya mahsuben talep edilmesi halinde, talebin yapıldığı dönem beyannamesinin 9 numaralı tablosuna 450 kodla bir satır açılacak, bu satırın "Teslim ve Hizmet Bedeli" sütununa önceki yıldaki toplam işlem bedeli, "İadeye Konu Olan KDV" sütununa (5.1.1.) bölümündeki açıklamalara göre belirlenen iade tutarı yazılacaktır.

Not: Yılı içinde iade istenmeyecekse, yılı içerisindeki kdv beyannamesinde iade ile ilgili herhangi bir düzenleme yada yazı yer almayacak sanki normal % 1 kdv li satış yapılmış gibi beyanname düzenlenecektir.

* KDV İade/ Mahsup Talebinde Aranılan Belgeler ;
İade talebi bir dilekçe ile yapılacak ve bu dilekçeye şunlar eklenir.

- İndirimli orana tabi işlemlerin yapıldığı yıla ait alış ve satış faturalarının listesi

- Yıllık iade tutarının hesaplama tablosu

- Yıl içinde mahsup varsa onları gösterir tablo
- İndirilecek KDV listesi

- Devreden KDV tutarlarını gösterir tablo

- İade 4000TL üstü ise teminat inceleme raporu veya YMM Raporu

Ayrıca bunların dışında vergi dairesi,

- Tapu fotokopileri, satış fatura fotokopileri

- Konutların fiilen teslim edildiğine dair teslim tutanağı
istemektedir.

Bu belgelerden sadece indirilecek kdv listesi ile yüklenilen kdv listeleri internet aracılığı ile verilirken diğer belgeler (Satış faturaları listesi, yıllık iade tutarı hesaplama tablosu, yıl içinde mahsup varsa onları gösterir tablo, devreden kdv tutarını gösterir tablo, tapu ve satış fatura fotokopileri ile konut teslim tutanakları) vergi dairesine elden teslim edilirler.

Mahsubu İstenebilecek Borçlar ;

- İndirimli oranda kdv iade alacakları bulunan mükellefler bu işlemlerden doğan KDV iade alacaklarını;
Kendilerine ait ithalde alınanlar da dahil vergi borçlarına

- SSK  prim borçlarına,

- 01/10/2006 tarihinden itibaren elektrik ve doğalgaz borçlarına,

28.07.2007 tarihinden itibaren Kolektif şirketler ile adi ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV alacaklarını diğer ortakların izin vermesi(noter tarafından onaylanmış belge ile) kaydıyla ortaklarının vergi(ithalde alınanlar dahil)ve SSK prim borçlarına mahsup talep edebileceklerdir.

Buna göre, iade alacağı önce mükellefin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsup yapılacak.Bu mahsup işleminden sonra indirimli oranda vergiye tabi işlemlere ait bir KDV alacağının kalması halinde ,mükellefin isteğine bağlı olarak SSK prim borçları ile elektrik/doğalgaz borçlarına mahsup edilebilecektir.

* Kdv iade sistemimizde çoğu kdv iade hakkı doğuran işlemlerin aksine indirimli orana tabi satışlardan dolayı istenecek iadelerin mahsupla istenmesi konusunda bir sınırlama getirilmiştir, vergilendirme dönemleri itibariyle 4.000 YTL’ yı aşmayan mahsup talepleri, vergi inceleme raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecek, iade talebinin belgelerin tamamlandığı tarih itibariyle geçerlik kazanacak, 4.000 YTL ve üstündeki mahsup taleplerinin ise, vergi inceleme veya YMM tasdik raporu karşılığında yerine getirilecektir ancak diğer çoğu kdv iade doğuran işlemlerden dolayı mahsup taleplerinde herhangi bir sınırlama getirmeden vergi inceleme veya YMM tasdik raporu aranmadan mahsup işlemleri yerine getirilmektedir.

.
ÖZELLİKLİ DURUMLAR
- Süresinde Verilen Beyannamelerde İade Talebinde Bulunulmaması

85 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 2001 ve izleyen takvim yıllarında İndirimli Oranda Vergiye Tabi İşlemlerden Doğan İade hakkının “İlgili yılın Ocak ile Kasım arasındaki dönemlerde verilecek beyannamelerde kullanmayıp yüklendiği vergileri indirim konusu yapmayı tercih eden mükelleflerin, daha sonra düzeltme beyannamesi ile iade talebinde bulunmalarının söz konusu olamayacağı belirtilmiştir.

Yine, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, KDV iade alacağını indirim yoluyla gidermeyi tercih eden mükelleflerin daha sonra düzeltme beyannamesi vermek suretiyle bu tercihlerinden vazgeçerek nakden veya mahsuben iade talep edebilecekleri, ancak, indirimli oranda vergiye tabi işlemlerden doğan iade alacakları için süresinde iade talebinde bulunmayan mükelleflerin daha sonra düzeltme beyannameleri vererek iade talebinde bulunmayacakları, bu mükelleflerle ilgili 85 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamaların esas alınarak işlem yapılması gerektiği açıklanmıştır.

Söz konusu tebliğlerde süresinde iade talebinde bulunmayan mükelleflerin bilahare düzeltme

beyannamesi vererek tercih değişikliğinde bulunamayacakları açıklanmış olup, süresinde iade talebinde bulunan mükelleflerin düzeltme beyannamesi vererek iade tutarında ve döneminde değişiklik yapmayacakları konusunda bir kısıtlama getirilmemiştir.(İndirimli Oranda Vergiye Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması” İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü yayını sf:20 Temmuz 2008-İstanbul)

- İnşaatı Devam Etmekte Olan 150 M2’nin Altındaki Konut Teslimlerinde İade

KDV Kanunu’nun 29/2. maddesinde 01.01.1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan

değişiklik ile tüm indirimli orana tabi mal ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve yılı içerisinde indirilemeyen KDV’nin yıllık olarak 01.01.2006 tarihinden itibaren yılı içinde işlemlerin gerçekleştiği dönemde mahsuben,yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmın ise izleyen yılda nakden veya mahsuben, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde mükellefe iade edilmesi esası benimsenmiştir. İade hakkının doğması için,indirimli orana tabi işlemin gerçekleşmiş olması şarttır.

Öte yandan, KDV Kanunu’nun l0/a. maddesinde mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile l0/b. maddesinde ise malın teslimi ya da hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere, fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olayın meydana geleceği belirtilmiştir.

Bu durumda, teslimden önce fatura düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekte ancak iade hakkını doğuran işlem vuku bulmamaktadır. Bu nedenle 150 m2’nin altındaki konutların tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, bu teslimler üzerinden %1 oranında vergi hesaplanarak beyan edilmesi, iade talebinin ise konutların teslim edildiği yıl içinde yapılması gerekmektedir. İade tutarına, önceki yıllarda yüklenilen ve iade hakkı doğuran teslimin yapıldığı yıla kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler de dahil edilecektir.

Diğer yandan, KDV yüklenimlerinin yıllar içinde devam edip konut inşaatının tamamlandıktan sonra satışın gerçekleştiği durumlarda ise teslimin gerçekleştiği yıl içinde iade talebinde bulunulabilecektir.(İndirimli Oranda Vergiye Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması” İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü yayını sf:20 Temmuz 2008-İstanbul)

- Net Alanı 150 m2’nin Altında Konut Teslimler ile İçindeki Eşyaların Tesliminde KDV Oran Uygulaması ve Bu Eşyaların Yüklenilen Kdv Hesabına Dahil Edilip edilmeyeceği

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının muhtelif tarihli görüşlerinde “konut sahibi olacak kişilerce sökülüp taşınarak tekrar kurulup kullanılabilen eşyaların konutun kullanılmasına ilişkin demirbaş olduğu ve inşaat maliyetine dahil olmadığı” belirtilmiştir. Dolayısıyla bu eşyaların tesliminde 150 m2’ nin altındaki konutların tesliminde uygulanan yüzde 1 ‘lik KDV değil, eşyanın tabi olduğu KDV oranının uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, konut ile birlikte teslim edilen bu eşyaların temininde ödenen KDV genel esaslara göre indirim konusu yapılabilecek ancak, konut satışına ilişkin iade hesabına dahil edilmeyecektir. (İndirimli Oranda Vergiye Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması” İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü yayını sf:35 Temmuz 2008-İstanbul)

- İndirimli Oranda Kdv’ye Tabi, 150 m2’den Küçük Konutlarda Balkon, Kömürlük, Garaj, Asansör Boşluğu Vb. Yerler İçin Yüklenilen Kdv İade Konusu Yapılır mı?

Balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu vb. yerlerin, konutlardan ayrı olarak kullanımları mümkün değildir. Bu nedenle, balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu vb. yerlerin, teslimi indirimli oranda Kdv’ye tabi olan konut tanımına dahil edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, mükelleflerin indirimli orana tabi konut satışlarıyla ilgili iade hesabına bu konutların balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu vb. yerler için yüklenilen Kdv’nin de dahil edilmesi gerekmektedir. (Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yazısı, 30.12.2009/123211)

- İnşaat henüz bitmeden satılan ve faturası kesilen bir kısım daire için yüklenilen KDV'nin iade edilip edilmeyeceği ve iade miktarının hesaplanması

Buna göre, işlemden önce fatura düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekte ancak iade hakkını doğuran işlem vuku bulmamaktadır. İade hakkın, konutların inşaatının tamamlanıp alıcıların kullanımına bırakılması ile yani iskan raporunun alınması veya daha önce kullanıma terk edilmesi ile doğmaktadır. Bu nedenle konutların tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, 150 m2 nin altındaki konutlar için % 1 oranında vergi hesaplanarak beyan edilmesi, iade talebinin ise konutların fiilen teslim edildiği yıl içinde yapılması gerekmektedir.

Öte yandan iade tutarına, teslim edilen mal veya ifa edilen hizmet için önceki yıllarda yüklenilen ve iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği yıla kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin dâhil edilebileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. (Şükrü KIZIOT, İnşaat Muhasebesi Vergilendirilmesi Mevzuatı ve Asgari İşçilik, Yaklaşım Yayıncılık, Aralık 2011, 16. Baskı, s. 695)

- Değeri yüksek arsaların üzerindeki 150 metrekare altında konutlar nedeniyle satışında kdv oranı nasıl belirlenir?

Buna göre, 33.136 m2′lik büyük bir alana sahip (bostan-tütün-sebze) ekili arazinin üzerinde bulunan ve 150 m2′nin altında olan bahçe evi ve işçi evlerinin mütem-mimi olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 09.08.1996 Tarih Ve DEF.0.35.12/KDV.02-2570/10047 Sayılı Muktezası)

Bu itibarla, … Belediye Başkanlığı tarafından açık teklif usulü ile ihalesi yapılan ve tapuda kargir dubleks ev ve arsası olarak kayıtlı bulunan dubleks evin m²’si 149,50 olup, 150 m2’nin altında olduğundan, bu bölüme isabet eden kesin satış bedeli üzerinden %1 oranında, arsa değerine isabet eden kesin satış bedeli üzerinden de genel oranda (%18) katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir. Ancak konutu çevreleyen arsa ve arazinin bulunması ve konutun mütemmimi olma özelliği taşıması halinde, arsa ve arazi için de % 1 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir. Arsa ve arazinin ne kadarının mütemmim sayılacağı ise mahalli örfe göre tespit edilebilecektir. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 26.04.2007 Tarih Ve B.07.1.GİB.4.06.17.01/2007 Sayılı Muktezası)

- İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan katma değer vergisi (KDV) iade taleplerinde, pazarlama satış ve dağıtım giderleri dolayısıyla yüklenilen ve indirimli orana isabet eden kısmın iadesinin talep edilip edilemeyeceği hk.

Buna göre; indirimli orana tabi teslimlerinizin doğrudan bünyesine girmeyen ve Tek Düzen Hesap Planı işleyişinde "Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gideri" olarak muhasebeleştirilen hizmet alımlarınıza yönelik olarak yüklenilen vergilerden, KDV Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yoluyla telafi edilemeyen kısım itibariyle iade hesabına pay verilebilmesi mümkündür. (Konya Vergi Dairesi Başkanlığının 11.04.2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-192-26 Sayılı Muktezası)

- İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan işlemler nedeniyle mahsuben iade talebinde ibraz edilen belgelerin nakden iade talebinde yeniden ibraz edilmesi gerektiği

Buna göre, yılı içinde mahsup edilemeyen vergilerin iadesine yönelik yıllık iade talebinde, yılı içinde kısmen mahsuben iade alınmış olsa dahi, 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.5) bölümünde sayılan tüm belgelerin eklenmesi gerekmektedir.(İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 06.11.2010 Tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-104 Sayılı Muktezası)
Okay KIR
SMMM

24.04.2012

http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=1962

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi