FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

7 Ocak 2015 Çarşamba

GENELGE 2015 –1

 


T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Sayı     : 64399925/031-            05/01/2015 Konu : 2014/26 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler
GENELGE 2015 –1
Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 60'ncı maddede öngörülen prim ve diğer alacakların yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine ilişkin, borçlularca ve sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce/sosyal güvenlik merkezlerimizce yapılacak işlemler 25/9/2014 tarihli ve 2014/26 sayılı Genelgede açıklanmıştır.
Hal böyle olmakla birlikte, geçici 60'ncı maddenin on dokuzuncu fıkrasına istinaden Bakanlar Kurulunca alınan ve 30/11/2014 tarihli, 29191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7016 sayılı Kararın 1'inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 60'ıncı maddede yer alan başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları hariç olmak üzere bir ay süreyle uzatıldığından konuyla ilgili açıklama yapılmasına gereksinim duyulmuştur.
Uygulamada karşılaşılan sorunlar neticesinde,
-Özel bina ve ihale konusu işlere ilişkin fark işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılmasına,
– 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten sonra yapılan ödemelerin mahsubuna, – Genel sağlık sigortalılarının tescil işlemlerine,
– İhalelere katılabilmek ve hakkediş ödemelerine esas yazıların düzenlenmesine
ilişkin işlemlerde bazı değişiklikler yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan, 2014/26 sayılı Genelgede aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.
1- "2.2 – Başvuru süresi, yeri ve şekli " başlıklı bölümün birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde; on birinci fıkrasında geçen "3/2/2015 veya sonrasında" ibaresi "3/3/2015 veya sonrasında" şeklinde değiştirilmiştir.
"Geçici 60 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında; "Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;
a) Bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren; birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen borçlular yedi ay içerisinde, diğer bentlerde belirtilen borçlular ise üç ay içerisinde Kuruma başvuruda bulunmaları,
Gerekir."
2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasında ise "10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere, aynı maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
hükmü yer almaktadır.
Bu bağlamda geçici 60 ıncı maddede öngörülen yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmek için;
-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar ile sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikincifıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar için 31 Ocak 2015 tarihinin Cumartesine rastlaması nedeniyle en geç 2/2/2015 tarihine kadar,
-5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan genel sağlık primi alacakları yönünden en geç 30/4/2015 tarihine kadar,
başvuruda bulunulması gerekmektedir."
2- "3.1- Yeniden yapılandırma kapsamında ödenecek tutarın hesaplanması" başlıklı bölümün "a) Sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının hesaplanması" başlıklı alt bendinin onuncu fıkrasında geçen "11/9/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında" ibaresi "11/9/2014 ila 2/2/2015 tarihleri arasında" şeklinde değiştirilmiştir.
3- "3.1- Yeniden yapılandırma kapsamında ödenecek tutarın hesaplanması" başlıklı bölümün "c) İdari para cezası alacaklarının hesaplanması" başlıklı alt bendinin;
– İkinci fıkrasında geçen, "başvuru tarihinin sonuna kadar (31/12/2014 tarihine kadar)" ibaresi "başvuru tarihinin sonuna kadar (02/02/2015 tarihine kadar)"
-Üçüncü fıkrasında geçen "31/12/2014 veya öncesinde tebliğ edilmiş olması esas olduğundan" ibaresi "02/02/2015 veya öncesinde tebliğ edilmiş olması esas olduğundan" şeklinde; "31/12/2014 tarihinden önce tebliğ edilmesi kaydıyla" ibaresi "02/02/2015 tarihinden önce tebliğ edilmesi kaydıyla"
-Dördüncü fıkrasında geçen "31/12/2014 tarihinden önce tebliğ edilmiş" ibaresi "02/02/2015 tarihinden önce tebliğ edilmiş" şeklinde,
– Örnek-4 ve Örnek-5'de yer alan "31/12/2014 tarihinden önce" ibareleri "02/02/2015 tarihinden önce" şeklinde,
değiştirilmiştir.
4-"3.1- Yeniden yapılandırma kapsamında ödenecek tutarın hesaplanması" başlıklı bölümünün "e) Eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının hesaplanması" başlıklı alt bendi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
"Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için ihale konusu işin veya özel bina inşaatının 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olması ve re'sen tahakkuk ettirilen prim borçlarının en geç 10/9/2014 tarihine kadar işverenlere tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.
Diğer taraftan, 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak, 10/9/2014 tarihine kadar işin bitirildiğine dair dilekçe ile başvurularak teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi talep edilmiş olmasına rağmen ilgili sosyal güvenlik merkezince fark işçilik borcunun işverene tebliğ edilememiş olması halinde, işverenlere atfedilebilecek bir kusurun bulunmadığı da dikkate alınarak gerekli araştırma/tespit işlemi derhal sonuçlandırılacak ve varsa bu işlere ilişkin fark işçilikten kaynaklanan prim alacakları da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.
Buna göre, 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş özel bina inşaatları ile ihale konusu işlerle ilgili olarak 10/9/2014 tarihine kadar işin bitirildiğine dair müracaat edilmiş olması halinde, re'sen tahakkuk ettirilen prim borçlarının en geç 1/6/2015 tarihine kadar (1/6/2015 tarihi de dahil) tebliğ edilerek, taksitlerden en az birinin yasal süresi içinde ve 1/6/2015 tarihinden önce ödenmesi kaydıyla yapılandırma hükümlerinden istifade edilebilecektir.
Dolayısıyla 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak, 10/9/2014 tarihine kadar işin bitirildiğine dair dilekçe ile başvurularak teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi talep edilmiş olması halinde, söz konusu borçlar varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.
Örneğin, özel bina inşaatını 17/3/2013 tarihinde bitirmiş, işin bitirildiğine dair dilekçesini 10/7/2014 tarihinde Kuruma vermiş ve 21/11/2014 tarihinde yapılandırma başvurusundabulunmuş olan bir işverene ilişkin olarak ruhsatı veren Kurumla yazışma yapılarak özel bina inşaatı ile ilgili asgari işçilik araştırma işlemlerinin yapılmasına esas bilgiler temin edildikten sonra fark işçilik borcunun 24/4/2015 tarihinde tebliğ edildiği varsayıldığında, bahse konu işverenin fark işçilik borçları diğer borçları ile birlikte taksitler halinde ödenebilecektir.
Diğer taraftan, 30/4/2014 ve öncesinde bitirildiği halde işin bitirildiğine dair herhangi bir beyanda bulunulmayan, ancak işin anılan tarihten önce bitirildiğinin 02/02/2015 tarihine kadar kanıtlanması ve bildirilmesi halinde ya da işin bitirildiği hususunda işverenlerce herhangi bir beyanda bulunulmamasına rağmen denetim ve kontrolle görevli memurlarca 30/4/2014 tarih veya öncesinde işin bitirildiği hususunun tespit edilmiş olması ve bu konuda düzenlenen rapor tarihinin 2/2/2015 veya öncesine ilişkin olması halinde bahse konu borçlar da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.
Öte yandan, ihale konusu işyerlerine ilişkin idare nezdindeki banka teminat mektuplarının süreli olması halinde, bu teminat mektuplarının süresiz ve kat'i olacak şekilde değiştirilmesi ya da teminat mektuplarının süresinin peşin veya taksitle ödeme başvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılması gerekmektedir.
Teminat mektuplarının süresiz ve kat'i olması veya süreli olmasına rağmen, süresinin en az peşin veya taksitle ödeme başvurusuna göre son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar devam ediyor olması halinde, teminat mektupları ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Hal böyle olmakla birlikte, idare nezdindeki banka teminat mektupları süreli olan, ancak süresi yapılandırma başvurusunun sona ereceği 2/2/2015 veya öncesinde sona erecek olan işyeri işverenlerince peşin veya taksitler halinde yapılandırma başvurusunda bulunulduğu takdirde, teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına veya süresiz ve kat'i olarak değiştirilmesine gerek olmaksızın, talep edilen taksit süresine göre borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.
Ayrıca, peşin ödeme başvurusunda bulunmuş işverenlerce ilgili idarelere verilmiş banka teminat mektuplarının süresinin 3/2/2015 ila 01/06/2015 tarihleri arasında sona eriyor olması halinde, teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına veya süresiz ve kat'i olarak değiştirilmesine gerek bulunmamaktadır."
5- "3.2- Genel sağlık sigortalılarının gelir testi işlemleri" başlıklı bölümüne "3.2.3-Diğer hususlar" başlıklı bölüme aşağıda yer alan alt bent ilave edilmiştir.
"6552 sayılı Kanun kapsamında genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması talebinde bulunanlardan daha önce gelir testine müracaat etmeyenlerin mutlaka gelir testine başvuruda bulunması ve tespit edilecek gelir seviyesine göre tahakkuk ettirilecek genel sağlık sigortası prim borcunun yapılandırılması, gelir testi yaptırmak istemeyenlerin ise gelir testine başvurmak istemediğine dair yazılı beyanda bulunmaları gerekmektedir.
Gelir testi yaptırmak istemeyenlerin yapılandırmaya esas genel sağlık sigortası prim borç tutarları, tescil başlangıç tarihi itibarıyla Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı (60/G-3) üzerinden tahakkuk ettirilen prim tutarları olacaktır. Tescil başlangıç tarihinden itibaren (60/G-3) statüsünden tahakkuk ettirilen genel sağlık sigortası primleri bu statü üzerinden yapılandırılacaktır.
Örnek: 1/4/2013 tarihi ile 1/3/2014 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında (60/g-2) statüsünde tescili bulunan ve 6552 sayılı Kanun kapsamında genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması talebinde bulunan A kişisinin herhangi bir gelir testi sonucu bulunmamaktadır. 60/g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarını yapılandırmak üzere Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat eden A kişisi gelir testi yaptırmak istemediğini bildirmiştir.
1/4/2013 tarihi ile 1/3/2014 tarihleri arasında Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (60/g-2) bendi kapsamında tescili bulunan ve gelir testi yaptırmak istemediğini beyan eden A kişisinin (60/g-2) üzerinden tahakkuk eden primleri tescil başlangıç tarihinden itibaren prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı (60/g-3) üzerinden tahakkuk ettirilecektir.
Diğer taraftan, Kanunun 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasında "sigortalılığın Kanunda sayılan sigortalı sayılma şartlarının kaybedilmesi veya ölüm halinde sona ereceği", 80 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise "60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için gelir testleri Kurumca sonuçlandırılıncaya kadar 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınacağı" düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler gereği, gelir testi başvurusu bulunmayanlardan, genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihi olan 30/4/2015 tarihine kadar vefat edenlerin yapılandırmaya esas prim borç tutarları, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı (60/G-2) üzerinden tahakkuk ettirilecek prim tutarıdır.
Örnek : 6/8/2013 tarihinde (60/G-2) kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen ve gelir testi başvurusu bulunmayan B kişisinin, genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırmasından yararlanmak için gelir testine başvuruda bulunmadan 4/3/2015 tarihinde vefat etmesi halinde sigortalının yapılandırmaya esas prim borç tutarı, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı (60/G-2) üzerinden tahakkuk ettirilecek prim tutarıdır. Bu prim tutarı üzerinden kişinin borçları yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.
6- "4.1-Yeniden yapılandırılan alacaklar için peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ödenecek tutar ve ödeme süresi" başlıklı bölümün "4.1.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar yönünden peşin ödenecek tutar ve ödeme süresi" başlıklı alt bendinde geçen "31/1/2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle en geç 02/02/2015 tarihine kadar" ibaresi "28/2/2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle en geç 02/03/2015 tarihine kadar" şeklinde,
Örnek-11'de yer alan "en geç 02/02/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde" ibaresi "en geç 02/03/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde" şeklinde, "ilk taksit ödeme süresi içinde (02/02/2015 tarihine kadar)" ibaresi "ilk taksit ödeme süresi içinde (02/03/2015 tarihine kadar)" şeklinde değiştirilmiştir.
7-"4.1-Yeniden yapılandırılan alacaklar için peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ödenecek tutar ve ödeme süresi" başlıklı bölümün "4.1.3- 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında çalışanlara yapılan yersiz ödemeler yönünden peşin ödenecek tutar ve ödeme süresi" başlıklı alt bendinde geçen "en geç 02/02/2015 tarihine kadar" ibaresi "en geç 02/03/2015 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiştir.
8-"4.2.1- Taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması" başlıklı bölümün "c) Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince talep edilebilecek taksit sayısı" başlıklı alt bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin iştigal konularına bakılmaksızın kapsama giren borçları kırkiki eşit taksitte ödenebilecektir.
9- "4.2.2- Taksitlerin ödeme süresi" başlıklı bölümün birinci fıkrasında geçen, "02/02/2015 tarihinde" ibaresi "02/03/2015 tarihinde" şeklinde değiştirilmiştir.
10- "4.3.2- Yapılandırma kapsamında borcun hesaplanması" başlıklı bölümün;
-Birinci fıkrasında yer alan Örnek-17'de geçen "02/02/2015 tarihine kadar" ibaresi "02/03/2015 tarihine kadar" şeklinde,
-İkinci fıkrasında geçen "ilk taksit ödeme süresi içinde (02/02/2015 tarihine kadar)" ibaresi " ilk taksit ödeme süresi içinde (02/03/2015 tarihine kadar)" şeklinde,
değiştirilmiştir.
11- "5.1- Ödeme yükümlülüklerinin yasal süresi dışında yerine getirilmesi halinde geç ödeme zammının hesaplanması" başlıklı bölümde yer alan Örnek-19 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Örnek 19- Geçici 60 ncı madde kapsamına giren borçları için 6 taksit talebinde bulunan (C) Limited Şirketine çıkartılan ödeme planının,
Taksit No                  Taksit Tutarı (TL)         Son Ödeme tarihi
1                                       6.450,00                         02/03/2015
2                                      6.450,00                         31/03/2015
3                                      6.450,00                          01/06/2015
4                                      6.450,00                          31/07/2015
5                                      6.450,00                          30/09/2015
6                                     6.450,00                           30/11/2015
şeklinde olduğu ve bahse konu işverenin birinci ve ikinci taksitleri 17/06/2015 tarihinde ödeyeceği varsayıldığında, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine istinaden yürürlükte bulunan gecikme zammı oranının % 1,40 olduğu hususu da dikkate alınarak;
Birinci taksit için, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 4 ay geçtiği için dikkate alınacak faiz oranı: 1,40 X 4 ay = 5,6 olacağından
Geç ödeme zammı          : 6.450,00 X 5,6 / 100 = 361,20 TL,
Ödenecek toplam tutar ise: 6.450,00 + 361,20 = 6.811,20 TL olacaktır.
İkinci taksit için, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 3 ay geçtiği için dikkate alınacak faiz oranı: 1,40 X 3 ay = 4,20 olacağından
Geç ödeme zammı             : 6.450,00 X 4,20 / 100 = 270,90 TL, Ödenecek toplam tutar ise: 6.450,00 + 270,90 = 6.720,90 TL olacaktır.
12- "5.2.2-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden" başlıklı bölümün "a)Taksit ödeme yükümlülükleri açısından ödeme hakkının kaybedilmesi ve taksitlerin mahsup şekli" başlıklı alt bendinde yer alan Örnek-20'de geçen "02/02/2015" ibaresi "02/03/2015" şeklinde değiştirilmiştir.
13- "5.2.2-        Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden" başlıklı bölümün "b) Cari aylara ilişkin primlerin ödeme yükümlülükleri açısından" başlıklı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Geçici 60 ıncı maddenin ondördüncü fıkrasında, "Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler." hükmü yer almaktadır.
Buna göre, borçlarını geçici 60 ıncı maddeye göre taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, ilk taksit ödeme süresinin sona erdiği ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin, genel sağlık sigortası primlerinin ve/veya işsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bahse konu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır
Örnek 21- Kapsama giren borçlarını geçici 60 ıncı madde doğrultusunda ödemek amacıyla başvuruda bulunmuş olan;
– (A) Limited Şirketinin ilk taksit ödeme yükümlülüğü 02/03/2015 tarihinde sona erdiğinden, cari aylara ilişkin sigorta primlerini ödeme yükümlülüğü 2015/Ocak ayına ilişkin,
– 5510/60-g kapsamındaki (A) sigortalısının ilk taksit ödeme yükümlülüğü 01/06/2015 tarihinde sona erdiğinden cari aylara ilişkin genel sağlık sigortası primlerini ödeme yükümlülüğü 2015/Nisan ayına ilişkin
prim borçlarından itibaren başlatılacaktır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar yönünden emekli keseneği ve kurum karşılıkları ile prim borçları olanlardan;
-Aylıkları ayın 15'inde peşin ödenenlerin, 2015/Şubat ayına ait prim borçlarının ödeme süresi 2015/Şubat ayı içinde sona erdiğinden, bu kapsamda cari ay prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği 2015/Şubat ayına ilişkin prim borçlarından,
– Aylıkları çalıştıktan sonra ödenenlerin, 2015/Ocak ayına ait prim borçlarının ödeme süresi 2015/Şubat ayı içinde sona erdiğinden, bu kapsamda cari ay prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği 2015/Ocak ayına ilişkin prim borçlarından
başlanılarak kontrol edilecektir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların ücretlerini her ayın 15'i ila 14'ü arasında hak ediyor olmaları halinde, primlerin ödeme süresi takip eden ayın 14'ünde sona erdiğinden, her ayın 15'i ila 14'ü arasında ücret alan sigortalılardan kaynaklanan prim borçları için geçici 60 ıncı madde uyarınca taksitle ödeme başvurusunda bulunulması halinde bu nitelikteki işyerleri için cari ay primleri ile ilgili yükümlülükler 15/12/2014-14/01/2015 dönem aralığından itibaren başlatılacaktır.
Yeniden yapılandırılmış taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rağmen, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin primlerin çok zor durum hali olmaksızın süresi içinde ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde, geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı, üçüncü cari aya ilişkin primlerin yasal ödeme süresinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlanılarak kaybedilmiş sayılacaktır.
Diğer taraftan, özel sektör işverenlerince Aralık ayına ilişkin primlerin ödeme vadesinin takip eden yılın Ocak ayı sonunda sona ermesi nedeniyle Aralık ayına ait cari aya ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin ödenmemiş veya süresi dışında ödenmiş olması halinde, ihlal takip eden yılda işlenmiş sayılacaktır. Yine resmi sektör işverenlerince 15/11 – 14/12 ve 15/12/-14/01 dönemlerine ait cari aya ilişkin primlerin ödeme vadesi takip eden takvim yılında sona erdiğinden 15/11 – 14/12 ve 15/12 -14/01 dönemlerine ait cari aya ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin ödenmemiş veya süresi dışında ödenmiş olması halinde, ihlal takip eden yılda işlenmiş sayılacaktır.
Dolayısıyla,
-Özel sektör işverenlerince 2015/Aralık ilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ihlal 2016 yılında; 2016/Aralık ilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ihlal 2017 yılında,
-Resmi sektör işverenlerince 15/12/2014 -14/01/2015 dönemlerine ilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ihlal 2015 yılında, 15/11/2015 – 14/12/2015 ve 15/12/2015 -14/01/2016 dönemlerine ilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ihlal 2016 yılında gerçekleşmiş sayılacaktır.
Örnek 22- (A) Limited Şirketince, çok zor durum hali olmaksızın; 2015/Ocak ve Nisan aylarına ait sigorta primlerinin yasal süresi dışında ödendiği, 2015/Temmuz ayına ilişkin sigorta priminin ise ödenmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, taksit ödeme yükümlükleri açısından ödeme hakkı kaybedilmemiş olsa da 2015 takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin ödeme yükümlülüğünün çok zor durum hali olmaksızın yerine getirilmemiş olması nedeniyle, ödeme vadesi 1/9/2015 tarihinden sonra (üçüncü ihlalin meydana geldiği 2015/Temmuz ayına ait primlerin ödeme vadesinin sona erdiği tarihten sonraki) taksitler yönünden (5.taksitten itibaren), geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.
Öte yandan özel sektör işverenlerince Kasım ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan primlerin ödeme vadesinin Aralık ayının son gününün resmi tatile rastlaması halinde, süre her ne kadar resmi tatili izleyen ilk iş günü içerisinde sona erecek olsa da ihlal Aralık ayının son günü işlenmiş sayılacaktır.
Buna karşın, ayın 15'i ila takip eden ayın 14'ü arasında ücret alan sigortalılar yönünden 15/11-14/12 dönemi ile 15/12-14/1 dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan primlerin ödeme süresi takip eden yılda sona erdiğinden, bahse konu primlerin ödenmemesi halinde ihlal, ödeme vadesinin sona erdiği takvim yılında gerçekleşmiş sayılacaktır.
Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara ilişkin prim ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen borçluların, öncelikle çok zor durum halinde olup olmadıkları incelenecek, çok zor durumda bulunmadıklarının anlaşılması halinde, yapılandırma işlemleri bir takvim yılında üçüncü ihlalin gerçekleştiği tarih itibariyle bozulacaktır.
Cari ay primlerini yasal süresinde ödemeyen borçluların çok zor durumda olup olmadıkları 2011/53 sayılı Genelge doğrultusunda incelenecektir. Anılan Genelgede belirtildiği şekilde, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgilere göre, borçlunun çok zor durumda olup olmadığına ilişkin rasyosunun 2 veya altında olması halinde, borçlunun çok zor durumda olduğu kabul edilecektir.
Hal böyle olmakla birlikte, primini kendisi ödeyen sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının çok zor durum bildirimi için yazılı beyanda bulunmaları yeterli olacaktır.
Dolayısıyla, cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini geçici 60 ıncı madde hükümlerine göre ödemeye devam edebileceklerdir.
Buna karşın, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda rasyonun 2,01 veya üzerinde olduğunun anlaşılması halinde, taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalan taksitler için geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.
Borçluların çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti sırasında, 2011/53 sayılı Genelgede belirtilen 100.000,00 TL'nin belirlenmesinde, bir takvim yılı içinde süresi içinde ödenmeyen cari aylara ilişkin alacak toplamının 100.000,00 TL'yi aşıp aşmadığına bakılarak yapılacaktır.
Diğer taraftan, çok zor durum halinin tespitine ilişkin Mali Durum Bildirim Formu, ikiden fazla cari ay priminin süresi içinde ödenmediği her bir takvim yılı için ayrı ayrı düzenlenecek olup, bir takvim yılına ilişkin rasyosu 2'nin altında olmasına rağmen, diğer takvim yılına ilişkin rasyosu 2'nin üzerinde olan borçluların, rasyo oranının 2'nin üzerinde olduğu yıllara ilişkin kalan taksitlerini geçici 60 ncı madde hükümlerine göre ödemeleri mümkün bulunmamaktadır.
Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara ilişkin primler yönünden ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında ikiden fazla yerine getirmeyen borçluların çok zor durumda olmadıkları belirlenmeden yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmayacaktır.
Öte yandan, 4/I-(b) kapsamındaki prim borcunu yapılandıran sigortalıların cari ay prim borcunu aksatmaları halinde mali durum bildirim belgesi istenmeyecek beyan ve taahhüt belgesi vermesi istenecektir"
14-"6-Sigortalılık Süresi Durdurulanlara İlişkin Yapılacak İşlemler" başlıklı bölümün üçüncü fıkrasında yer alan "en geç 02/02/2015 tarihine kadar" ibaresi "en geç 02/03/2015 tarihine kadar" şeklinde; Örnek 24'de yer alan "02/02/2015 tarihine kadar" ibaresi "02/03/2015 tarihine kadar", "ilk taksit ödemesi 02/02/2015 tarihinde başlayacak" ibaresi "ilk taksit ödemesi 02/03/2015 tarihinde başlayacak" şeklinde değiştirilmiştir.
15- "7.2.1- Yersiz yararlanılmış prim teşvikleri düzeltildikten sonra yapılandırma işlemlerine başlanılması" başlıklı alt bendin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Dolayısıyla, 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olmak üzere, çeşitli kanunlarda öngörülen sigorta prim teşviklerinden yersiz yararlanmış olduğu tespit edilen işverenlerce, başvuru süresinin sonuna kadar (02/02/2015 tarihine kadar) kanun numarası seçilmek suretiyle iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek Kuruma verilmesi halinde, tahakkuk işlemleri yapılarak ortaya çıkacak fark primler de yapılandırma kapsamına dahil edilecektir."
16- "7.7-Alt işverenlerin borçları" başlıklı bölümün sonuna aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.
"Öte yandan, asıl işverenlerin yapılandırma başvuruları sırasında yalnızca kendi asıl işverenliklerinden kaynaklanan borçlarının yapılandırılmasının talep edilmesi halinde, talep edilen taksit süresi dikkate alınarak, öncelikle alt işverenlerin ardından asıl işverenin ödeme planı çıkartılarak, gerek alt işverenlere ilişkin gerekse asıl işverene ilişkin ödeme planları asıl işverene tebliğ edilecektir. Bu durumda asıl işveren ödediği tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecek, ancak alt işverenlerin Kuruma olan borçlarından dolayı alt işverenlerle birlikte sorumlu tutulacaktır.
17- "7.8-Yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle incelemeye sevk edilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden alacaklar" başlıklı bölümün ikinci fıkrasında yer alan "31/12/2014 tarihinden            önce" ibaresi "02/02/2015 tarihinden önce" şeklinde değiştirilmiştir.
18- "7.11.1- İhalelere katılabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar" başlıklı bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının sorgulanması sırasında ihale tarihi 11/9/2014 veya sonrasında olmak ve yapılandırma işlemi bozma koşuluna girmemiş olmak kaydıyla;
– Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen borçlarının ihale tarihi itibariyle toplamının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması halinde,
– Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen muaccel borçları ile yapılandırma kapsamına giren borçlarından ihale tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin geç ödeme zammı ile birlikte toplamının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması ve yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkının devam ediyor olması halinde,
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığı kabul edilecektir. Dolayısıyla, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının tespiti sırasında ihale tarihinin 11/9/2014 veya sonrasında olması ve yapılandırma işleminin bozma koşuluna uğramamış olması kaydıyla, yapılandırmaya ihale tarihinden önce veya sonra başvurulduğu üzerinde durulmayacaktır.
Buna karşın ihale tarihinin 10/9/2014 veya önceki bir tarih olması halinde, düzenlenecek olan yazılarda yapılandırma öncesi cari usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan borcun Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen sınırların altında olup olmadığına bakılacaktır."
19- "7.11.2-Hak ediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek yazılar" başlıklı bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına göre işverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması kaydıyla ödenmektedir.
Bu bağlamda, geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin hakediş ödemesine esas borçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında borcu yoktur yazısının düzenlenme tarihinin 11/9/2014 veya sonrasında olması ve yapılandırma işleminin bozma koşuluna girmemiş olması kaydıyla;
– Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması halinde,
- Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit ile kapsama girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması halinde, 
hakediş ödemesine esas borcunun bulunmadığı kabul edilecektir.
Diğer taraftan, 11/9/2014 ve sonrasında Kurum hesaplarına intikal eden paraların yapılandırma başvurusunda bulunulmamış olması nedeniyle cari usul ve esaslara göre aktarılmasından sonra işverenlerce yapılandırma başvurusunda bulunulması ve 11/9/2014 tarihinden sonra tahsil edilen paraların yapılandırılan borçlara mahsup edilmesinin talep edilmesi halinde bahse konu paralar da yapılandırma kapsamına giren borçlara mahsup edilecektir. Ancak işverenlerce 11/9/2014 ve sonrasında yatırılan paraların yapılandırma kapsamına girmeyen borçlara mahsup edilmesinin talep edilmesi halinde, sözkonusu paralar bu defa yapılandırma kapsamına girmeyen borçlara mahsup edilecektir."
20- "7.11.3-Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar" başlıklı bölümün beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Buna göre, geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında borcu yoktur yazısının düzenlenme tarihinin 11/9/2014 veya sonrasında olması ve yapılandırma işleminin bozma koşuluna girmemiş olması kaydıyla;
– Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının toplamının aylık asgari ücretin brüt tutarının altında olması kaydıyla,
– Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen muaccel borçlar ile geçici 60 ıncı madde kapsamındaki borçlardan vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitleri (geç ödeme zammı dahil) toplamının 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının altında olması kaydıyla,
yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabul edilecektir."
21- Bakanlar Kurulunca alınan karar doğrultusunda 2014/26 sayılı Genelgenin 1 ila 11 nolu ekleri yeniden düzenlenmiş olup, bundan sonraki başvuru işlemlerinde ekte yer alan başvuru formları kullanılacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
 
Cevdet CEYLAN Kurum Başkanı V.
 

Blog Arşivi

BU HAFTA EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK OKUNANANLAR

Categories

.edevlet.com (1) ‘Gelir Testi’ (1) ‘intibak zammı’ (1) "EŞ DURUMU" (1) "muhasebe" (21) "Pratik Bilgiler "pratik bilgiler (1) (Stopaj (1) 01.01.2012 - 30.06.2012 Asgari Ücret (1) 01.07.2012 - 31.12.2012 Asgari Ücret (1) 12 Eylül mağdurları (2) 15 yıldan az memuriyet (1) 16 Yaşından Büyükler Asgari Ücret (1) 16 yaşını doldurmuş işçiler (1) 18 Yaş GSS (1) 18 Yaş Üstü (1) 2-B arazilerinin satış şartları (1) 2009 askerlik borçlanması hesaplama (1) 2011 enflasyon (1) 2011 kapanış işlemleri (6) 2011 Yılbaşı Milli Piyango (1) 2012 (105) 2012 açılış işlemleri (6) 2012 Amortisman Sınırı (1) 2012 ASGARİ (1) 2012 ASGARİ ÜCRET (2) 2012 Avukatlık Ücret Tarifesi (1) 2012 DAMGA VERGİSİ ORANLARI (1) 2012 defter (1) 2012 Defter tasdi (1) 2012 Defter Tutma Hadleri (1) 2012 DİĞER KAZANÇ (1) 2012 Fatura Düzenleme Sınırları (1) 2012 Geçici Vergi Oranları (1) 2012 Gelir Vergisi (1) 2012 gelir vergisi oranlar (1) 2012 GELİR VERGİSİ ORANLARI (1) 2012 Gelir vergisi tarifesi (2) 2012 Hesap Pusulası (1) 2012 KAPICI MAAŞ HESABI (1) 2012 milli piyango sonuçları (1) 2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi (1) 2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri (1) 2012 MTV (1) 2012 Sakatlık indirimi (1) 2012 SGK İDARİ PARA CEZALARI (1) 2012 VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ (1) 2012 YEMEK BEDELİ (1) 2012 Yemek İstisnası (1) 2012 Yılbaşı Milli Piyango (1) 2012 YILI (66) 2012 yılı asgari ücret (2) 2012 yılı asgari ücret tutarları (2) 2012 yılı cenaze ödeneği (1) 2012 YILI DEFTER TUTMA (1) 2012 YILI DEFTER TUTMA HADLERİ (3) 2012 yılı emzirme ödeneği (1) 2012 Yılı gelir (1) 2012 Yılı gelir vergisi (1) 2012 Yılı gelir vergisi dilimleri (1) 2012 yılı gelir vergisi oranları (1) 2012 Yılı Sakatlık İndirimi (1) 2012 yılı vergi (1) 2012 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı (1) 2012 Yili Asgari Geçim İndirimi Tablosu (1) 2B Arazi (1) 2B Arazileri (2) 31.10.2011 tarih 292 nolu karar (1) 3600 günle emeklilik (1) 4 ülkede kıdem tazminatı fonu (1) 4/b Sigortalılık Bildirimi (1) 4857 (1) 4857 sayılı (1) 5 lira fazla katılım payı (1) 6111 Sayılı Kanun (1) 65 YAŞ (1) 65 YAŞ AYLIĞI (1) 65 yaş ve özürlü maaşı hangi hallerde kesilir? (2) 657 s.DMK’ya göre istihdam şekilleri (1) 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) 663 sayılı KHK (1) 666 kanun (1) 666 sayılı (1) 8.000 TL üzerindeki ödemeler (1) 975 lira taban (1) Açık Hesaplarınızın Ne Kadarını Tahsil Edebileceğinizi Biliyormusunuz (1) AGİ (2) AGİ NEDİR? (1) aidatlarını ödememekte direnirken (1) AİLE HEKİMLİĞİ (1) Akaryakıt fişi (1) Akşam Metin Taş (1) Alacak ve Borç Notları (1) Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlik Belgesi (1) Ali TEZEL (1) almanya (1) Almanya'dan yurtdışı borçlanma (1) ALO 170 (1) Amortisman (1) Amortisman Sınırı (1) Analık sürelerinin borçlanılması (1) Ankara bomba (1) ANONİM ŞİRKET (1) Anonim şirketler (1) Anonim şirketler neden ve nasıl hisse senedi bastırmalıdır (1) ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMETLER (1) APARTMAN GÖREVLİLERİ AGİ (1) ARAÇLARIN Trafikten Silinmesi (1) Aralık 2011 Vergi Takvimi (1) ASBİS (1) ASBİS Nedir (1) ASGARİ GEÇİM (1) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (1) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2012 (1) asgari geçim ücreti (1) Asgari Ücret (8) Asgari ücret 701 (1) Asgari Ücret Maliyeti (1) Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (2) Asgari ücret yeni yılda (1) ASKERİ İŞ MÜFETTİŞLİĞİ (1) askerlik (2) askerlik borçlanma formu (1) askerlik borçlanma hesaplama (1) askerlik borçlanma hesaplaması (1) askerlik borçlanma işlemi (1) Askerlik borçlanması (3) ASKERLİK KANUNU (1) atama (2) Avukat (1) Avukatlık (1) AVUKATLIK ASGARİ (1) AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET (1) AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) Avukatlık Ücret (1) Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi (1) Aylığa Hak Kazanma Koşulları (1) AYLIK VE YILLIK ENFLASYON (1) baglilik (1) Bağ (1) Bağ-Kur (5) bağ-kur dökümü (1) Bağ-Kur İntibak (1) Bağ-Kur Tevkifatı (1) Bağımsız Denetçi (2) bağımsız denetçiler (1) Bağımsız denetim (2) Bağımsız Denetleme (1) BağKur (4) bağkur dökümü (1) Bağkur hizmet dökümü (1) bağkurlu dökümü (1) Bahçe Tapusu Olanların Tarım SSK’lısı Olup Olamayacaklarının Açıklanması (1) bakanı (1) Bankalar (1) Basit usul (1) Başbakan Tayyip Erdoğan (1) BAYRAM TATİL GÜNLERİNDE İŞ KAZASI (1) BDDK (1) bedelli (2) BEDELLİ ASKERLİK (4) bedelli askerlik işlemleri (1) Bedelli çalışmaları bayramdan sonra (1) Belediyeden kiralanan seyyar sergi yerleri için kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılmayacağı (1) belli para (1) BEŞ PUANLIK (1) beyanname (100) Bilirkişi (1) Bilirkişilerin (1) Bilirkişiye Başvuru (1) binek (1) Binek otomobilin alım ve satımında KDV oranı kaçtır ? (1) Binek otomobilin KDV’sini (37) Bir Kişi İle Kurulabilecek (1) Bireysel Emeklilik (1) Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Ödemeler (1) BİRLEŞME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: I (1) borçlanma (1) Borçlanma Bedelleri (1) Borçlunun bütün eşyaları haczedilemez (1) Borçlunun haline uygun evi haczedilemez (1) BUGÜNKÜ YAZILAR (5117) bülent deniz (1) C Özel Güvenlik Yöneticisi Kimlik Kartı (1) Cenaze Ödeneği (1) Creditnote (1) Cumhuriyet tarihi rekoru (1) ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ (1) çalışma ve sosyal güvenlik (1) Çalışmayan (1) çek (1) çek yasası (1) çevre temizlik vergisi (1) Çeyiz Yardımı (1) Çocuklar sağlık hizmeti (1) daha az prim (1) Damga Vergisi (1) danışman (1) Dar Mükellefiyet (1) debitnote (1) defter (2) Defter Bilgi Girişi (1) defter Kapanış Tasdiği (1) Defter tasdi (1) Defter Tasdikinde Ek Süre (1) defter tutulma (1) Defter ve belgeleri depremde kaybolanlar (1) Değer Artış KazançI (1) Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi (1) değerleme oranı (1) Denetçi olabilme (1) Denetçilerin Atanması (1) Denetçinin seçilmesi (1) Denetim raporu (1) Denetimin (1) Deprem bağışları (1) Deprem bağışlarının vergi matrahından (1) Deprem bölgesinde primi 1 gün bile yatana emeklilik (1) Deprem sigortası (1) deprem vergisi (1) Depremzede işçinin ücreti İş-Kur'dan (1) Depremzedelere müjde (1) DERNEKLER (1) DERNEKLER YÖNETMELİ (1) dilekçe (224) DİLEKÇE ÖRNEĞİ (2) DİLEKÇE ÖRNEĞİ Veri Sorgulama (1) DİLEKÇE ÖRNEKLERİ (12) DİLEKÇEYE (1) Dizi (1) DOĞUM BORÇLANMASI (5) Doğum ücretsiz izni ve izinden dönüşte işe başlama hakkı (1) dönem sonu (6) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ (7) Dul aylığı (1) DUYURULAR (568) e devlet (1) E-Defter (1) e-devlet (1) e-haciz (1) ebeyanname (100) ece üner (2) Ecrimisil (1) edefter (1) edefter.gov.tr (1) edevlet (1) EKONOMİ (626) Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan (1) Elektronik Defter (1) Emekli (11) emekli aylığı (1) emekli aylığını yükseltmek (1) Emekli aylıkları haczedilemez (1) Emekli dernekleri (1) Emekli İkramiyesi (1) emekli intibak (1) Emekli Sandığı (3) Emekli Sandığı dökümü (1) Emeklilerin maaşı (1) Emeklilik (1) Emeklinin alım gücü (1) Emeklinin intibakı (1) EMEKLİNİN YILLIK İZNİ (1) Emekliye (1) Emekliye intibak (1) Emekliye müjde (1) Emekliye tazminat (1) Emekliye zam geliyor (1) emlak vergisi (4) Emlak Vergisi bildirimi (1) Emsal kira (1) EMZİRME ÖDENEĞİ (2) ENFLASYON (1) Enflasyon Hesaplama (2) Engelli bakım maaşına konulan hacize mahkeme 'dur' dedi (1) Engelli Sigortalıların (1) Engellilere İş Müjdesi (1) erken emekli (1) Eski memur (1) Esnaf Sicil Kaydı Bağ-Kur'lu (1) Esnek Zamanlı Çalışma (1) eş durumu nakli (1) eşi vefat etmiş (1) EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI (1) Etiketler: 292 nolu hakem heyeti kararı (1) ev hanımına (1) Ev hanımlarının emekliliği (1) Evlenme Ödeneği (1) evlilik (1) FAİZ (2) Faktoring İşlemlerinin Muhasebe Kaydı (1) FARK ÜCRETİ (1) faruk çelik (1) FASON HİZMETLERDE KDV İADESİ (1) FASON TEKSTİL (1) FATURA (2) Fatura Düzenleme (1) Fatura Düzenleme Sınırları (1) Fatura Kullanımı (1) Faturada Ayrıca Teslim Adresine Yer Verilebilir mi? (1) FATURAYA SÜRESİNDE İTİRAZ (1) fazla çalışma (1) Fazla mesai (1) Fazla mesai nasıl ispatlanacak (1) FESHİ (1) fesihte geçerli neden (1) Fiili Hizmet Zammı (1) Finanasal (1) Finanasal Kiralama (1) Finanasal Kiralama Muhasebe Kayıtları (1) Finansal kiralama (1) FİRMADA KULLANILAN OTOMOBİLİN KAZA YAPMASI SONUCU SERVİS ŞİRKETİ TARAFINDAN KESİLEN FATURANIN SİGORTA ŞİRKETİNE YANSITILMASI MUHASEBE KAYDI (3) FON İSİMLERİ (1) Foreks İşlemi (1) FRANSIZ ÜRÜNLERİ (1) Gayri Maddi Haklar (1) GAZETECİ VE GEMİ ÇALIŞANLARINI (1) GAZETECİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLUR (1) Geçici iş göremezlik (1) Geçici iş göremezlik ödeneği (2) Geçici Vergi Oranları (1) Geçici Vergide Yanılma Payı (1) gelir (302) gelir testi (3) GELİR TESTİ NEDİR (1) Gelir Testi Süresi Uzatıldı (1) Gelir testine müracaat bildirimi (1) Gelir Uzman (1) Gelir ve Aylıklarda Zamanaşımı Sürelerinin Eski ve Yeni Kanunla Karşılaştırılması (1) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (1) gelir vergisi (2) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 280) (1) GELİR VERGİSİ ORANLARI (1) gelir.gov.tr (125) gelirler (4772) gelirler.com (192) gelirler.gov.tr (4349) gelirlergov (111) gemlik hakem heyeti (1) gemlik tüketici sorunları ilçe hakem heyeti (1) genek sağlık başvuru (1) Genel Sağlık Sigortalıs (1) Genel Sağlık Sigortası (2) GENEL SAĞLIK SİGORTASI (4) GEREKEN (1) GEREKLİ BİLGİLER (5) ggs (3) GİB (3286) gib.gov.tr (31) gider pusulası (1) Giriş Sınavı (1) Götürü Gider (1) GSS (9) GSS DİLEKÇE ÖRNEĞİ (1) gss Prim Tablosu (1) GSS Sağlık (1) GSS tescil bildirim (1) Gurbetçi ev hanımı (1) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13) (1) GÜNDEM (4934) HABER (4470) habertürk tv (2) haciz (1) Hafta Tatili Ücreti (1) HAFTALIK YAYIN (28) hakem heyeti kararları (1) HASTA SEVK FORMU (1) hastane (1) Hem kocadan hem de anne-babadan aylık bağlanır mı (1) hesap işletim ücreti iadesi (1) hesap işletim ücreti iadesinin kararı (1) hesap işletim ücretine itiraz (1) hesap işletim ücretleri (1) hesap işletim ücretleri iadesi (1) Hesap numaraları (1) hesapişletim ücretinin iadesi (1) hız sınırı (2) hibe kredi (1) HİLELİ İFLAS ETMEK (1) Hizmet Dökümü (1) Hizmet grubu (1) https://www.turkiye.gov.tr/ (1) hukuk (1) Irak (1) iade (1) İbraname (1) ibraname Örneği (2) için (1) İdari Para Cezaları (1) İhaleli İşlerde Kıdem (1) İhbar İkramiyesi (1) İhracat (2) İHRACATTA GVK (1) İhtirazi Kayıtla Beyan (1) ikinci derece usulsüzlük (1) İkramiyenizi güncel (1) İktisap Tarihi (1) İlk Defa Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlamadan Önce Malûliyeti Bulananların Emeklilikleri (1) indirilebilir (1) indirim (1) İndirimli Orana (1) İndirimli Orana Tabi Satışlar (1) internet sitesi (1) İNTERNET SİTESİ ZORUNLULUĞU (1) İntibak (6) İntibak 2013'e kaldı (1) İntibak Maaş (1) intibak yasası (3) İNTİBAK YASASI 2012'DE YASALAŞIYOR (1) intibak zammı (1) İstanbul Tapu Kadastrolular Derneği Başkanı Metin Yeşil (1) isteğe bağlı sigorta (1) istifa (1) İstifa eden işçinin hakları (1) istifa evrakları (1) İSTİSNA TUTARLARI (1) İŞ (1) İŞ GÖREMEZLİK BELGESİ (1) İş göremezlik belgesi değişti (1) İş Kanunu Para Cezaları (1) iş kazası (1) iş koçu (1) İş Sözleşmeleri (1) iş sözleşmesi (1) İşçi (1) İŞÇİ 1 ay içinde dava açabilir (1) İŞÇİ ALACAK BELGESİ (1) işçi izin hakları (1) İŞÇİ VE ESNAFIN ÖLÜMÜNDE CENAZE ÖDENEĞİ VERİLME ESASLARI (1) İşçilerin İzinleri (1) İşçilerin İzinleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler (1) işçilerinin (1) İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA RAPOR (1) İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ (1) İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ (1) İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ VE DİĞER ÇIKIŞ İŞLEMLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER (1) İŞÇİNİN İŞVERENE ÇEKECEĞİ İHTAR ÖRNEĞİ (1) İşçinin sadakat borcu (1) İŞE İADE EDİLME (1) İŞKUR (4) İşlem Denetçiliği (1) İşlem denetçisi (1) işletim ücreti iadesi (1) İşsizlik (1) İşsizlik maaşı (1) İşsizlik ödeneği (1) İŞSİZLİK ÖDENEĞİ (1) İŞSİZLİK SİGORTASI (1) İşsizlik yardımları (1) İşte yerli otomobilin gerçek fiyatı (1) İşten Ayrıldığımda Ne Kadar Kıdem Tazminatı Alabilirim (1) İşten Ayrılırsam Emeklilik Şartlarım Değişir mi (1) İşveren (2) işveren fesih (1) İşveren işçiden senet alabilir mi? (1) İşverenlerimizin Ücret (1) İZİN (1) KABAHATLER KANUNU (1) Kaçak işçi (1) Kaçak işçi çalıştıranlar (1) Kaçakçılık suçu (1) Kadın ve erkeğin emekli olma yaşları farklı (1) KADINLARIN DOĞUM İZNİ (1) Kadrolulara bayram hediyesi (1) kamu (1) kanun (950) kapanış muhasebe kayıtları (6) karşılıklı edimler (1) KARŞILIKSIZ ÇEK (1) KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILIYOR (1) Kart aidatı (1) kartı (1) KASIM MALİ TAKVİMİ (1) katılım payı (1) Katma Değer Vergisi Oranları (1) Katsayı (1) Katsayı uygulaması (1) Katsayı uygulaması kalktı (1) kayıt (3178) KDV (81) KDV indirimi (1) kdv oranları (1) KDV TEVKİFATI (1) Kenar (1) Kendi adınıza kayıtlı iş yerinde (1) kendisine yöneltilen soruların cevaplarını internetten de yayınlayabilecek (1) KEY (1) kıdem tazminatı (7) Kıdem Tazminatı dikekçe (1) Kıdem Tazminatı Fonu (4) Kıdem Tazminatı Fonu 1 Ocak 2012 (1) KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ (1) Kıdem ve ihbar tazminatı (1) Kız Çocuklarına GSS (1) Kız Çocuklarına GSS Zorunlu mu (1) Kimler denetçi olabilir (1) Kimler yeşil kart alabilecek (1) Kira Geliri (1) Kiralama Muhasebe (1) Kiralama Muhasebe Kayıtları (1) KKDF (1) Klip ve Reklam Filmlerinde Çalışan Oyuncu ve Set İşçilerinin Sosyal Güvenliği (1) Know-how (1) KOBİ TFRS (1) kobilere-250-bin-tl-geri-odemesiz-destek (1) Kollektif (1) KONFEKSİYON HİZMETLERİNDE KDV (1) Konsinye Satışlar (1) KONUT KİRA GEELİRLERİ İSTİSNA TUTARLARI (1) Kooperatif (1) KRAMİYEDE YENİ DÜZENLEME (1) kredi (1) kredi kartı (2) Kurumlar Vergisinden Müstesna Kazançlarda Kur Farkları ve Vade Farklarının Durumu (1) Leasing (1) limit (2) limited şirket sözleşme (1) Limited şirkette fesih (1) liste (1) lkesi (1) Lütfi Köksal (1) MAAŞINA HACİZ (1) Maden işçisinin emekliliği (1) MADENDE EMEKLİLİK KOŞULLARI (2) MADENDE EMEKLİLİK TABLOSU (2) MAHKEME KARARLARI (304) Mal bildirimi (1) Mali Tablolar (1) MALİ TAKVİM (2) MALİYE (4655) Maliye Bakanlığı (2) Malul (1) malul olanların emekliliği (1) Malulen emekli olmanın şartları (1) Malullük aylığı (1) Malullük aylığı kimlere bağlanır (1) Mavi Kart Nedir (1) MEB’deki memur (1) Mehmet Şimşek (1) memur (7) Memur Emeklisi Avukat (1) memur ikramiye (1) memur maaşı (1) Memur ve emekliye zam (1) memura zam (1) Memurlar (2) Memurlara emekli (1) MEMURLARA GREV HAKKI (1) Memurlara rotasyon (1) Memurların taban aylığı (1) Memurların Yenilenen Hastalık Raporu (1) Memurun 2012 maaş zammı belli oldu (1) Memurun Dul (1) Memurun Dul ve Yetim (1) Meslek Hastalığı (1) Mevsimlik iş (2) Mevsimlik iş sözleşmesinde kıdem tazminatı (1) Mevsimlik işçi (1) miili (1) milli (1) milli piyango çekilişi sonuçları (1) milli piyango sıralı tam liste 2012 (1) Montaj ve Taşımacılık Faaliyetlerinde Götürü Gider Uygulaması (1) Motorlu Taşıtlar Vergisi (1) MTV (1) mu (1) MUHASEBE (5542) MUHASEBE kayıtları (164) MUHASEBE KAYITLARI (50) Muhasebe Standartları (1) muhasebe uygulaması (1) Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (1) MUHASEBECI DEFTER BILGI (1) muhasebeci (3178) Mükellefler Ba Bs formlarında düzeltme yapabilirler mi? Düzeltme yapılması durumunda ceza uygulanır mı? (4) müstahsil (1) Müşteri Bildirim Formu (1) Müşteri Devir Teslim Formu (1) NDE ÖDENMESİ (1) NO: 44) (1) noter (2) noter ihtar Örneğl (1) Noterler MUHASEBE (1) Noterlerin SGDP (1) Nüfus cüzdanı (1) Nüsha (1) olur (1) Onarma (1) Organını kendi isteği (1) otomobil (1) Otomotiv Sanayii Derneği (1) Ödediği KDV (1) ÖDEME (1) ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE YARDIMLAR (1) ÖĞRENCİ YAPILAN YARDIMLAR (1) öğretmen (2) öğretmen adayı (2) öğretmen adayları (1) ÖĞRETMENLER (1) ölüm (1) ÖNEMLİ (81) Özel denetçi (1) ÖZEL HASTANE (1) Özel SMMM (1) Özel SMMM Sınav (1) Özel SMMM Sınav Programı (1) ÖZELGE (1364) Özelge nedir (1) ÖZELGELER (240) Özürlü Teşvik (1) Para kazanmanın yolu (1) park yasağı (2) PART-TİME (1) PART-TİME İŞ SÖZLEŞMESİ (1) PARTTİME iş sözleşmesi (1) Pasaport (1) piyango (1) Pratik Bilgiler (1) Prim (2) Prim borcu (1) PRİM KESİLECEK KAZANÇLAR (1) PRİME ESAS KAZANÇ (1) Prof. Abuzer Kendigelen (1) Prof. Dr Erdoğan Moroğlu (1) Prof. Dr. Şükrü Kızılot (1) Prof. Dr. Ünal Tekinalp (1) RESMİ GAZETE (142) RESMİ GAZETEDE BUGÜN (1) Resul KURT (1) S (1) Sağlık (2) Sağlık Bakanlığı (1) Sağlık Bakanlığını (1) Sağlık Bakanlığını Yeniden Yapılandırdık (1) sağlık hizmeti (2) Sağlık prim borcu (1) Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (1) sağlık sigortası (3) sağlık yardımı (1) sağlıktan nasıl faydalanacak? (1) SAHTE BELGE DÜZENLEME (1) SAHTE fatura DÜZENLEME (1) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananların emekliliğe hak kazanma şartları (1) Sakatlık indirimi (1) Sebepsiz İŞTEN atılan (1) Sendikalar (1) serbest meslek (1) SERMAYE KOYMA BORCU (1) SERMAYE ŞİRKETLERİ (1) Sevki olmayan doktora gidemeyecek (1) Sezgin Özcan (1) sgdp (3) SGK (5754) SGK borcu (1) SGK gurbetçi (1) SGK HABER (3115) Sgk Hizmet (1) Sgk Hizmet Dökümü (1) SGK hizmetleri (1) SGK İdari Para Cezaları (1) SGK MAKALE (440) SGK para cezaları (1) SGK Primleri (1) sgk SMS HİZMETLERİ (1) sgk soru ve cevap (1) SGK Taksitlendirmelerinin ödeme süresi uzatılmıştır (1) Sigara (1) sigorta (2) Sigorta başlangıç tarihinde rahatsızlığı olan malulen emekli olamıyor (1) Sigorta Prim Desteği (1) sigorta primi (1) Sigortalılık öncesi doğum (1) SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN HAKLARI VE YAPILMASI GEREKENLER (1) Sinema (1) sirali (1) sirkete (1) smmm (3178) SMMM Defter Bilgi Girişi (1) SMMM'ler Defter Tasdik Şifrenizi Aldınız mı? (2) SMS HİZMETLERİ (1) SORU CEVAP (28) SOSYAL GÜVENLİK (3181) SOSYAL GÜVENLİK DESTEK (1) Sosyal Güvenlik Kurumu (3) Sosyal Güvenlik Uygulamalarında İdari Para Cezaları (1) Sosyal Sigortalar (1) söylüyor (1) Sözleşme (1) Sözleşmeli öğretmenlere tanınan yeni özlük hakları (1) sözleşmenin konusu (1) SÖZLEŞMESİNİN (1) SPAS (1) spas sorgulama (1) ssk (4665) SSK (1) SSK’lı normal işe girmeden evvel kaza geçirenler malülen emekli olamazlar (1) STAJYER MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ (1) Suret (1) Sürekli iş göremezlik (1) Süresi Uzatıldı (1) Şehit çocukları (1) şirket (2) şirketler (1) ŞÜKRÜ KIZILOT (2) T.C. taşınmaz numarası (1) taban aylığı (1) Taksi (1) Taksiciler (1) Taksiciler sigorta (1) talep ve taahhüt formu (1) tam (2) Tapu (2) Tapu Sicili Tüzüğü (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (1) TAPU YASASI (1) Tapunuz kaybolursa (2) tarafları bağlayıcı nitelik. (1) Tarhiyat Öncesi (1) Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (1) tarife (1) tarifesi (1) TARİFESİ 2012 (1) Tarihi Eser Niteliğindeki Özel Binaların Yıkılarak Yeniden İnşaasında Asgari İşçilik Uygulaması (1) Tarla (1) Taşeron (1) TAŞERON İŞÇİLERİ (1) TCDD (1) TEBLİĞ (683) TEBLİĞ 281 (1) Tedavi İçin Yurtdışına Gönderilme (1) Telekom (2) tepliğ (3894) tersini (1) teşvik (1) Tevkifat (1) TEVKİFAT (muhasebe kayıtları (1) Tevkifat Uygulaması (1) Ticaret Kanunu (1) Ticaret Unvanı için Dava Şartları (1) Trafik cezaları (1) Trafik cezaları artıyor (1) trafik cezası (2) TTK (4352) ttk Tutulması zorunlu ticari defterler (1) turkiye (3) tutulabilecek defterler (1) Tutulması zorunlu ticari defterler (1) TÜFE (1) TÜİK (1) Tüketici mahkemesi (1) Türev ürünler (1) Türk Telekom (2) türk ticaret kanunu (2) Türkiye İstatistik Kurumu (1) türkiye iş kurumu (1) TÜRMOB (1) UFRS (27) ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE İŞ KAZASINA UĞRAYAN ÇALIŞANIN BİLDİRİMİ NE ZAMAN YAPILACAKTIR? (1) Uluslararası Karayolu Taşımacılığında KDV İadesi (1) UMSK (1) UYGULAMASI (1) Uzaktan çalışma (1) Uzlaşma talebi (1) Uzlaşma talep süresi (1) ücret (1) ücret dışı gelirler (2) Ücret Garanti Fonu (1) Ücret Gelirleri (2) Ücret haczi (1) ÜCRETİNDE (1) Ücretlerin Vergilendirilmesi (1) ÜFE (1) VAN (1) Varlık kiralama şirketleri nedir (1) VEDAT İLKİ (1) Veraset Belgesi (1) vergi (1692) VERGİ İNCELEMELERİ (1) vergi oranı (1) vergi oranları (1) Vergi Tarifesi (1) VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ (1) Vergileme (1) Verileri Nelerdir (2) vize süresi (1) vuk (4569) VUK 410 (1) Web Sitesi (1) www.edefter.gov.tr (3) www.sgk.gov.tr (1) X RESMİ GAZETEDE BUGÜN (29) Yabancı (1) Yabancı çalışanlar (1) Yabancı GSS (1) yabancı hekim (1) Yabancı Sermayeli Şirket Kurulumu İzne Tabi Midir? (1) YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIK İŞLEMLERİ (1) Yabancıların çalışma izin kriterleri (1) YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER (1) Yapı Denetim (1) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (1) yapı kredi bankası hesap işletim ücreti (1) yapı kredi bankası işletim ücretinin iadesi (1) yapı kredi hesap işletim ücreti (1) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (1) yardıma muhtaç kadınlara (1) Yasal Defterler (2) YAŞLILARA SİGORTA (1) Yaşlıya sigortalı bakım (1) yaştan emeklilik (1) Yazılar (1) YAZILAR (358) Yeni Sayıştay Kanunu Neleri Beraberinde Getirdi (1) yeni Ticaret Kanunu (1) Yeni TTK (3110) Yeni TTK'da Şirketler Kendi Hisselerini Edinebilecek (1) Yeni TTK'da Uluslararası Muhasebe Standartları (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNU (9) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATINA (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA SÜRELER (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNU (1) Yeniçarşım (1) YERLİ OTOMOBİL (1) yeşil (1) Yeşil kart (9) Yeşil kart kalkmıyor (1) YEŞİL KARTIN DEVİR İŞLEMLERİ (1) Yılbaşından itibaren Yeşil Kart sistemi kalkıyor (1) Yıllar İtibari İle Asgari Ücretler (2) Yıllarında Çalıştığı İçin Aylıkları Kesilen Gurbetçi Emeklilere Müjde (1) YILLIK (1) Yine Kanun Tasarısında Denetçi olamayacaklar (1) yonetim-kurulunun (1) yurt dışı (1) yurt dışı Borçlanm (1) YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLERİ (1) Yurt Dışında İnşaat (1) yurtdışı borçlanması (1) Yurtdışı borçlanmasında emekli aylığı (1) YURTDIŞINDA (1) YURTDIŞINDAN OLAN ALACAKLAR (1) Zayi Olan Mallar (1) Zorunlu Deprem Sigortası (1) Zorunlu Sağlık (2)