FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

18 Ekim 2011 Salı

Sulh yolu ile anlaşılan tutarın gider yazılması

Sulh yolu ile anlaşılan tutarın gider yazılması / Expense recording of the total that is determined through amicable settlement


Konuya ilişkin Danıştay 9’ncu Dairesinin 16.09.2003 Tarihli kararı aşağıdaki gibidir:

‘Ticari bir ihtilafta, iki firma arasında Yargıtay aşamasında anlaşma sağlanarak, davadan feragat edilmesi olayında, firmalardan biri kendilerine sağlanan hakların, kolaylıkların ve lehlerine yapılan feragatların karşılığı 570 bin ABD Doları ödemeyi taahhüt etmiştir. Bu anlaşma gereği ödenen paralar, işletmenin faaliyeti ve ticari kazancın elde edilmesi ile ilgili bulunduğundan, karşı tarafça da gelir yazıldığından, GVK’nın 40/3. madde kapsamında gider yazılması yasaya uygundur.

İstemin Özeti:1996 yılı işlemleri incelenen yükümlü şirketin, sulh anlaşması yoluyla ödediği bedelin gider olarak kabulünün mümkün olmadığı belirtilerek düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak aynı yılın Mart dönemi için ikmalen tarh edilen ağır kusur cezalı katma değer vergisinin kaldırılması istemiyle açılan davayı; 193 sayılı Kanun’un 40/3. maddesinde, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gider olarak ticari kazançtan indirilebileceğinin belirtildiği, olayda yükümlü şirketin, (...)

Anonim Şirketi adına Bakanlık tarafından tescil edilmiş (..) markası mamullerinin pazarlamasını yapmakta iken marka tescil kaydının iptaline karar verildiği, bu davanın Yargıtay aşamasında taraflar arasında anlaşma sağlanarak davadan feragat edildiği ve dosyada bulunan 09.03.1994 tarihli anlaşmaya göre de, (...) veya (...) firmaları tarafından kendilerine sağlanan hakların, kolaylıkların ve lehlerine yapılan feragatların karşılığı olarak toplam 570.000 Amerikan Doları ödeme yapılmasının taahhüt edildiği, inceleme elemanınca bu ödemenin 193 sayılı Kanun’un 41/5. maddesinde açıklanan, teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar kapsamında değerlendirildiği, yükümlü şirketin (...) markasını Bakanlık izniyle adına yapılan tescil üzerine kullandığından ortada suç olarak nitelendirilecek bir eylemin söz konusu olmadığı, anlaşma içeriğinden ise yapılan ödemelerin para cezası ve tazminat niteliğinde bulunmadığı, markanın satış ve devri ile sağlanan hakların kolaylıkların ve feragatin karşılığı olduğunun anlaşıldığı, böyle bir anlaşma gereği ödenen paraların şirketin faaliyeti ve ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili bulunduğu sonucuna varıldığı, ayrıca gider kaydedilen bedelin karşı firma (...Anonim Şirketi) tarafından gelir kaydedildiği hususunun bu konuda düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile tespit edildiği, yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/3. maddesi kapsamında değerlendirilmesinin icap ettiği gerekçesiyle kabul ederek cezalı tarhiyatı terkin eden (...) Vergi Mahkemesi Kararı’nın; sulh akdine dayalı ödemenin gider yazılamayacağı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

.
Karar:Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığı gibi aynı inceleme raporuna dayanılarak yükümlü şirket adına salınan kurumlar, gelir (stopaj) ve geçici vergi ile kesilen ağır kusur cezasına karşı açılan davada Vergi Mahkemesi’nce davanın kabulü ile cezalı tarhiyatın terkini yönünde verilen kararın, Danıştay Dördüncü Dairesinin Kararıyla onandığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına oybirliği ile karar verildi. (Danıştay Dokuzuncu Daire 16.09.2003 Tarih, Esas No:2000/5095, Karar No.2003/4379 )


Expense recording of the total that is determined through amicable settlement

The Resolution passed by the 9th Department of the Council of State regarding this subject matter, is as follows:

‘In a commercial dispute, in the accomplishment of an amicable settlement and waiver from litigation, one of the firms has committed to pay 570,000 US$ in return for the rights and facilitations granted to them and the waivers made in their favor. Since the money that was paid within the framework of this agreement is relevant to the acquisition and continuation of the operations of the enterprise and the commercial earnings, and since the said total was recorded as income by the other party, pursuant to Article 40/3 of the Income Tax Code, its recognition as income, is in consistency with the Law.

Summary of the Request: Based on the inspection on the transactions conducted by the company in 1996, a litigation that was filed with the request for the reversal of the decision concerning the imposition of value added tax with gross negligence penalty, levied in complementary for the March period of the same year based on the tax inspection report for that period, stating that the recording of the total paid by the company through amicable settlement as expense, was disallowable; and at the end of the said litigation, it was decided that pursuant to Article 40/3 of Law Numbered 193, provided that they be relevant to the business, the losses, damages and indemnities paid pursuant to the contract, or the writ, or the pertinent provision of the legislation, will be deductible from the commercial earnings, that in this case, while the taxpayer firm was engaged in the marketing of the (…) brand products registered by the Ministry to the name of (…) A.Ş., a decision was passed regarding the cancellation of the brand registration; that while the litigation was at the stage of Supreme Court of Appeal, an amicable settlement was reached between the parties and the lawsuit was waived; and that pursuant to the agreement dated 09.03.1994, in consideration of the rights, facilitations and the waivers made in their favor by the (…) or (…) firms, the payment of a total amounting to a total of 570;000 US$ was committed to be paid; that the tax inspector has decided that the said total was construed as an indemnity arising from the offenses by the owner of the enterprise, that the since taxpayer corporation has used the (…) brand upon the registration that was applied on its name pursuant to the permission of the Ministry, there existed no action that could be defined as an offense, that from the contents of the agreement, it was understood that the payments in question were not in the nature of a fiscal penalty or an indemnity, that it was paid in consideration of the rights, facilitations and waivers that were provided in return for the sale and transfer of the trademarks; and from this, it was concluded that the amount that is paid in consideration of such an agreement was relevant to the acquisition and continuation of commercial earnings; furthermore, that the amount that was recorded as expense, was treated as income by the counter party (…. A.Ş.), and that this issue was determined in the Sworn Fiscal Consultant Certification Report prepared for this subject matter, and that the relevant payments should be treated within the scope of Article 40/3 of the Income Tax Code, and that the (…) Tax Court who has accepted the argument on the basis of the above mentioned facts, has decided that the payment that is based on the amicable statement cannot be recorded as expense.

Decision: In view of the legal and juridical reasons on which it is based, the resolution passed by the Tax Court of which the justifications are explained above, were deemed as appropriate by our Department due to the same reasons and justifications, and since the counter arguments and claims stated the petition for appeal were found to be too weak to reverse the court decree, and since from the same inspection report, it was understood that the resolution of the Tax Court accepting the lawsuit initiated against the imposition of corporation tax, income tax (withholding) and the temporary tax and the penalty of gross negligence, and deciding on the write-off of the imposition with penalty was approved as per the decree of the Fourth Department of the Council of State, a unanimous decision was passed concerning the rejection of the plea for appeal, and the approval of the resolution. Decision passed by the Fourth Department of the Council of State dated 16.09.2003, File No. 2000/5095, Resolution No. 2003/4379)

HASAN YALÇIN

YMM

http://www.muhasebevergi.com/content.aspx?id=499

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi