FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

13 Ocak 2012 Cuma

2012 Yılında İşsizlik Sigortası Ödemeleri Artıyor/İşsizlik Sigortasından Yararlananlar Gss Primi Ödemezler / Vedat İlki

2012 Yılında İşsizlik Sigortası Ödemeleri Artıyor/İşsizlik Sigortasından Yararlananlar Gss Primi Ödemezler / Vedat İlki

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr portalı üzerinden başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır.

.
Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

.
İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMINDA HANGİ ÇALIŞANLAR YER ALMAKTADIR?
1.)5510 sayılı SS ve GSSK 4-1 (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,
2.)506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,
3.)Ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler,işsizlik sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SÜRESİ NE KADARDIR?
İşsizlik ödeneği alabilmek için dört temel koşul öngörülmüştür;
1)      Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olması,
2)     Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışılmış olunması,
3)      Hizmet akdinin, İşsizlik Sigortası Kanununun 51’inci maddesinde sayılan hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olması,
4)  Sigortalı işsizin işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞ KUR’un ilgili birimine doğrudan veya elektronik ortamda başvurması (Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir),
Yukarıda öngörülen şartları taşıyanlardan;
ü  600 gün prim ödemiş olanlara  180 gün,
ü  900 gün prim ödemiş olanlara  240 gün,
ü  1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün,
süre ile işsizlik ödeneği ödenmektedir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MİKTARI NASIL HESAPLANMAKTADIR?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez.
Aşağıda Üç Farklı Örnek Olayda 2012 yılı 1. Dönem İçin Aylık İşsizlik Ödeneği Hesabı Verilmiştir.

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların aylık ortalaması    Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı    Damga vergisi    Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
SON DÖRT AY ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN    886,50    354,60    2,34    352,26
SON DÖRT AY AYLIK 1000 TL İLE ÇALIŞAN    1.000,00    400,00    2,64    397,36
SON DÖRT AY AYLIK 2500 TL İLE ÇALIŞAN    2.500,00    709,20    4,68    704,52*

(*) Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı, Aylık Asgari Ücretin Brüt Tutarının Yüzde Seksenini Geçmediği İçin Ödenecek Aylık İşsizlik Ödeneği Miktarı

Aşağıda Üç Farklı Örnek Olayda 2012 yılı 2. Dönem İçin Aylık İşsizlik Ödeneği Hesabı Verilmiştir.

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların aylık ortalaması    Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı    Damga vergisi    Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
SON DÖRT AY ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN    940,50    376,20    2,48    373,72
SON DÖRT AY AYLIK 1000 TL İLE ÇALIŞAN    1.000,00    400,00    2,64    397,36
SON DÖRT AY AYLIK 2500 TL İLE ÇALIŞAN    2.500,00    752,40    4,97    747,43*

(*) Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı, Aylık Asgari Ücretin Brüt Tutarının Yüzde Seksenini Geçmediği İçin Ödenecek Aylık İşsizlik Ödeneği Miktarı

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HANGİ HALLERDE KESİLMEKTEDİR?

İşsizlik ödeneği almakta iken;
1.      İş Kur tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden sigortalı işsizlerin ödenekleri kesilir ve kalan işsizlik ödeneği hak sahipliği kaybedilir.
2.      Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen sigortalı işsizlerin ödenekleri kesilir ve kalan işsizlik ödeneği hak sahipliği kaybedilir.
3.    İş Kur tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanır. Şu kadar ki, bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçemez.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN HERHANGİ BİR KESİNTİ YAPILIYOR MU?
İşsizlik ödeneği;
1.)Damga vergisi hariç ,
2.)Herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.
3.)İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIRKEN GSS PRİMİ ÖDENDİĞİNDEN ZORUNLU GSS PRİMİNE AYRICA PRİM ÖDENMEYECEKTİR:
İşsizlerin ödenek aldıkları süre içinde; genel sağlık sigortası primleri, Sosyal Güvenlik   Kurumu’na yatırılmaktadır.
İşsizlik ödeneği ödenirken geçen süre, söz konusu dönemde ilgililer adına sadece genel sağlık  sigortası primleri yatırıldığı için, emeklilik yönünden genel sağlık  sigortası primleri dikkate alınmayacaktır.
Kaynak: alitezel.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi