FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

10 Ekim 2014 Cuma

SERBEST MESLEK KAZANÇ TESPİTİNE YÖNELİK SIKÇA SORULAN 10 SORU 10 CEVAP

 
SERBEST MESLEK KAZANÇ TESPİTİNE YÖNELİK SIKÇA SORULAN 10 SORU 10 CEVAP
GİRİŞ
 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre gelire giren kazanç ve iratlar gelirin unsurlarını oluşturmaktadır. Kanunda yedi gelir unsuru tek tek sayılmış olup bunların dışındaki herhangi bir gelirin, gelir vergisinin konusuna girmesi mümkün değildir. Serbest Meslek Kazançları da GVK'nın 2.maddesinde sayılan dördüncü gelir unsurudur. Aynı maddede, GVK'da aksine hüküm bulunmadıkça, maddede yazılı kazanç ve iratların, gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınacağı hüküm altına alınmıştır.
 
Bilindiği üzere, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti ise, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır.
 
Serbest meslek kazancının tespitinde daha çok mesleki giderlerle ilgili olmak üzere uygulamada sıkça karşılaşılan aşağıdaki sorulara maddeler halinde cevap vermeye çalışacağız:
 
1- Serbest meslek erbabı, vermiş olduğu serbest meslek hizmetinin karşılığını tahsil edemese dahi serbest meslek makbuzu kesmek zorunda mı?
 
Cevap :  Hayır. Serbest meslek kazançlarında tahsil esası geçerlidir. Tahsilat varsa gelir doğar, aksi durumda, yani tahsilatın gerçekleşmediği durumlarda herhangi bir gelirden söz edilemez. Tahsilat hangi dönemde gerçekleşmişse o dönemin geliri kabul edilir. Tahsilat hiçbir zaman gerçekleşmemişse, gelir hiçbir zaman doğmamış demektir. Sebebi ise, Gelir Vergisi Kanunu'nda, serbest meslek kazançları ile ilgili olarak, emsal bedeli uygulamasının bulunmamasıdır.
 
Bu konuda, KDV mevzuatından kaynaklanan bir karmaşa söz konusudur. Şöyle ki; 3065 sayılı KDV Kanunu'nun "Emsal Bedeli veya Emsal Ücreti" başlıklı 27. Maddesinin 1.fıkrası uyarınca, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir. Aynı maddenin 5.fıkrasında ise serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmetin bedelinin, bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca KDV Kanunu'nun 10.maddesine göre mal telimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. Örneğin serbest meslek faaliyetinde bulunan bir doktor, hastasını muayene ettiği halde bedelini tahsil edememişse ortada herhangi bir mesleki kazanç olmamasına karşın KDV Kanunu'ndaki emsal bedel uygulaması dolayısıyla, ilgili dönemde KDV hesaplayıp beyan etmek zorundadır. Ancak, KDV hesaplayıp beyan etmesinin bir zorunluk olması, örneğimizdeki doktorun serbest meslek makbuzunu düzenlemesini gerektirmemektedir.
 
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi serbest meslek kazançlarında her ne kadar KDV yönüyle "emsal bedel" uygulaması zorunlu olsa da, Gelir Vergisi açısından böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Aynı durum mali müşavirler için de söz konusudur. Bilindiği üzere defter tutulması ve mali müşavirlik hizmetlerinin verilmesinde, hizmetin tamamlanması aylık dönemler itibariyle gerçekleşmektedir. Her ne kadar geçici vergi ile üç aylık verilen muhtasar beyannameleri için üç aylık, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri için bir yıllık dönemler söz konusu olsa da, aylık verilen muhtasar ve KDV beyannameleri ile BA ve BS formları, aylık SGK bildirgeleri ve defterlerin yazılması süreci hizmetin tamamlanmasında aylık dönemi işaret etmektedir. Zira, KDV 10/c'ye göre kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. Mali müşavirlik hizmetinde de aylık dönemler yukarıda saydığımız bir kısım hizmetin yapılmasının mutad olduğu dönemler olup, bedeli tahsil edilmese dahi ilgili dönemler için aylık KDV hesaplanıp beyan edilmesi gerekir. Bu durumlarda serbest meslek makbuzu düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, ileriki dönemlerde tahsilat gerçekleştiğinde serbest meslek makbuzunun KDV'li olarak düzenlenip beyan edilmesi, daha önce tahsilat olmaksızın beyan edilen KDV'nin ise KDV Beyannamesinin ilgili satırında indirim olarak yer alması ve mükerrerliğin önlenmesi, böylece KDV yönüyle de işlemin tamamlanması gerekmektedir.
 
2- Serbest meslek erbabı, işyerinde mesleki faaliyetinde çalıştırdığı eşine ödediği ücreti gider olarak kazancından indirebilir mi?
 
Cevap:  Evet. Mesleki kazancın tespitinde eşe ödenen ücretin kazançtan indirilemeyeceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konudaki tereddüt, gelirin birinci unsuru olan ticari kazançlarda "Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler" başlıklı 41.maddedeki kısıtlayıcı hükümden kaynaklanmaktadır. İlgili maddenin 1.fıkrasının 2.bendinde teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatların gider kabul edilmeyeceği belirtilmektedir. Ticari kazanç tespitinde geçerli olan bu hüküm serbest meslek kazançları için geçerli değildir. Dolayısıyla, serbest meslek kazancının tespitinde, bu kazancın elde edilmesi ile ilgili eşe ödenen ücretler kanunen kabul edilen bir gider olup mesleki kazançtan indirilir.
 
3- Serbest meslek kazancının elde edilmesi esnasında ödenen beyanname damga vergileri ile müşterilerle yapılan sözleşmelere ait damga vergileri mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir mi?
 
Cevap:  Evet. Beyannamelere ait damga vergileri, yaygın olması ve süreklilik arz etmelerinden dolayı genel damga vergileri içerisinde önemli bir paya sahiptir. Serbest meslek faaliyetinden dolayı mükellef olan ve en az bir çalışanı olan serbest meslek erbabının 2014 yılı içerisinde vereceği vergi beyannamelerinden ve SGK bildirgelerinden dolayı ödemesi gereken damga vergisi yaklaşık olarak 1.123-TL'dir. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 04/01/2012 tarihinde verilen bir özelgede beyannamelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancı ve ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında sorulan soruya verilen cevapta özetle; GVK 40/6'da işletme ile ilgili olmak şartıyla bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların  safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceğine dair hüküm bulunduğundan, beyanname damga vergilerinin ticari kazançtan indirim konusu yapılabileceği, GVK'nın mesleki giderler başlıklı 68.maddesinde ise bu yönde bir hüküm bulunmadığından beyanname damga vergilerinin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilemeyeceği şeklinde görüş bildirilmiştir. Verilen bu cevap kanunun özüne uygun olmayan şekilci bir anlayışın ürünüdür. Her şeyden önce GVK 40/6 hükmü ayni vergiler için söz konusu olup beyanname damga vergileri ayni vergi olarak değerlendirilemez. Aslında beyanname damga vergileri ayni vergi olarak kabul edilse dahi mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılmasına engel bulunmamaktadır. 
 
Yukarıda da belirtildiği üzere, damga vergisi ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olduğu sürece GVK 40/1'e göre ticari kazancın tespitinde, serbest meslek kazancının elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olduğu sürece de GVK 68/1'e göre serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilir. Ticari kazanç sahibinin ticari faaliyetine devam edebilmesi için beyanname vermesi zorunluluk olup aynı durum serbest meslek erbabının mesleki faaliyetine devam edebilmesi için de geçerlidir. Bu beyannamelerin verilmesi ile birlikte damga vergisinin tahakkuku ve ödenmesi de kanuni zorunluluk olduğundan ticari kazanç sahibi veya mesleki kazanç elde eden açısından damga vergisinin, kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan bir gider olduğu konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır.  İki kazanç türü arasında, serbest meslek kazancı açısından, bu kazanç türünde tahsil esasının geçerli olmasından dolayı tahakkuk eden damga vergisinin ödenmesi şartının dışında, gider kabul edilme açısından bir fark bulunmamaktadır. Beyanname damga vergileri için bu kısımda bahsettiğimiz görüşler müşterilerle serbest meslek mensubu arasında yapılan hizmet sözleşmeleri için de geçerli olup sözleşmelerden doğan damga vergileri de ödendiği dönemde serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilir.(1)
 
4- Serbest meslek erbabı,  geçmiş yıllara ait ödemiş olduğu Bağ-kur veya topluluk sigortası primlerini, ödemiş olduğu yılda mesleki kazancından indirebilir mi?
 
Cevap :  Evet. GVK 68/8'de belirtildiği üzere serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatlarının mesleki giderlerden olduğu malumdur. Her ne kadar bu ödemeler mesleki giderler arasında yer alarak, serbest meslek kazanç defterinde hasılattan indirilip gider yazılması gerekiyor ise de konuyla ilgili 100 Seri No'lu  Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde yıllık beyannamelerde gösterilen gelirden indirilmesinin uygun bulunduğu açıklandığından, bu tür aidatlar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirilen gelirlerden indirim konusu yapılabilecektir. Öte yandan; 5510 sayılı kanunun 88.maddesinde, Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı hüküm altına alınmıştır.
 
Bu açıklamalar çerçevesinde; geçmiş yıllara ait olmak üzere ödenen bağ-kur ve topluluk sigortası primleri, hangi yıla ait olduğuna bakılmaksızın fiilen ödendiği yılda indirim konusu yapılabilir. Maliye Bakanlığı'nın da bu yönde verilmiş 03/07/2003 tarih ve 255/28466 sayılı muktezası bulunmaktadır. Ancak, primlerin geç ödenmesinden kaynaklanan gecikme zamları ise GVK 90.maddesi gereği indirim konusu yapılamaz.
 
5- Serbest meslek erbabının dış giyim harcamaları mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir mi?
 
Cevap :  Hayır. Soruda kastedilen takım elbise, ceket, pantolon, gömlek, kravat, ayakkabı gibi dış giyim harcamalarıdır. Bu tür harcamalar, serbest meslek faaliyetinin yürütülmesine münhasır olmadığından kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine dönük bir harcama olarak kabul edilmez. Ancak, serbest meslek faaliyetinin doğrudan icrasına yönelik doktor önlüğü, avukat cübbesi gibi giyim harcamaları, iş dışında kullanılmaya müsait olmayıp, işin icabı olarak  kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine yönelik olarak kullanıldığından mesleki kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilir.
 
Gelir İdaresi tarafından 14/09/2012 tarih ve 2012-103 no'lu muktezada özetle; "Mesleğinizin icrası sırasında kullanılması zorunlu olan giysiler için yapılan harcamaların (mesleki faaliyetinizle mütenasip olması şartıyla) kazancınızın tespitinde, elde edilen hasılattan indirim konusu yapılması mümkündür. Ancak, mesleğinizin icrası için kullanılması zorunlu olmayan giysiler için yapılan harcamaların indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır." şeklinde görüş belirtilmiştir. Bu muktezadaki mesleğin icrasında kullanılması zorunlu giysiler için yapılan harcamalara dönük olumlu görüş, serbest meslek mensuplarının ilgisini çekmiş ve sonraki tarihlerde de sürekli mukteza talebine konu olmuştur. Ancak muktezada belirtilen dış giyim harcamaları, yukarıda da belirttiğimiz türden mesleğin doğrudan icrasına dönük avukat cübbesi veya doktor önlüğü gibi harcamalardır. Nitekim, Gelir İdaresi Başkanlığı, 31/07/2013 tarih, 38418978-120-189 no'lu ve 02/06/2014 tarih, 11395140-105-1546 no'lu muktezalarda da takım elbise, kravat, ceket, pantolon, gömlek ve ayakkabı gibi dış giyim eşyalarının münhasıran serbest meslek faaliyetinin yürütülmesine münhasır olmaması, söz konusu dış giyim eşyalarının iş dışında serbest meslek erbabının özel hayatında da kullanılmaya elverişli olması nedeniyle, belirtilen harcamalar ile kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan bir bağ olmadığından bahisle mesleki kazançtan indirilemeyeceğine dair görüş belirtmiştir.
 
6- Serbest meslek erbabı, faaliyetinde kullanmak üzere satın aldığı ikinci aracı için amortisman ayırabilir mi? Giderlerini indirim konusu yapabilir mi?
 
Cevap : Evet. Hem ikinci araçla ilgili amortisman ayırma yönüyle  hem de giderlerini kazançtan indirme yönüyle mevzuatta herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bunun tek şartı ise, mesleki faaliyette kullanılıyor olmasıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca verilen 31/07/2013 tarih ve 38418978-120-83 no'lu muktezada, tek başına icra edilen serbest meslek faaliyetine ilişkin envantere kayıtlı olsa dahi ikinci bir araca ait gider ve amortismanların indirim konusu yapılmasının mümkün olmadığı şeklinde görüş belirtilmiştir. Burada da "tek başına icra edilen serbest meslek faaliyeti" ifadesi yanlış anlamalara sebep olmuştur. Serbest meslek erbabı tek olabilir, ancak serbest meslek erbabı mesleki faaliyette bulunurken genellikle yardımcılara ve personele ihtiyaç duyar. Tek başına çalışması istisnai bir durumdur.
 
Dolayısıyla; serbest meslek erbabı, işin gereği olarak birden fazla araca sahip olarak, bu araçları serbest meslek defterine kaydedebilir ve çalışanlarının işle ilgili kullanımlarına sunabilir. Bunların neticesinde, işle ilgili olarak sahip olduğu bu araçlar için hem amortisman ayırabilir hem de bu araçlarla ilgili cari giderlerini serbest meslek kazancından indirebilir.
 
7- Serbest meslek erbabı, sonraki yıllara ait olmak üzere peşin olarak ödediği kira ve sigorta gibi ödemeleri, ödemeyi yaptığı yılın kazancından indirebilir mi?
 
Cevap :   Evet. Hatırlanacağı üzere serbest meslek kazançlarında tahsil esası geçerlidir. Tahsil esası, sadece gelirle sınırlı olmayıp, giderler ve ödemeler yönüyle de geçerlidir. Bu durumda, sonraki dönemlere ait olup peşin olarak ödenen kira, sigorta veya serbest meslek faaliyeti ile ilgili herhangi bir gider için, ödemenin yapıldığı yılda, o yılla ilgili mesleki kazançtan indirim  yapılmasında yasaya aykırılık bulunmamaktadır.
 
8- Serbest meslek erbabı, tahsil edemediği alacakları işin şüpheli alacak karşılığı ayırabilir mi?
 
Cevap :  Hayır. Serbest meslek erbabının mesleki kazancıyla ilgili şüpheli alacak karşılığı ayırabilmesi fiilen imkansız. VUK'un 323.maddesine göre şüpheli alacak karşılığı ayırmanın bazı şartları vardır. Öncelikle ticari veya zirai kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olmalıdır. Ayrıca karşılık ayırabilmek için bilanço usulünde defter tutmak gerekmektedir. Serbest meslek erbabı, bilanço usulünde defter tutmayı tercih etse dahi kanunda sadece ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili alacaklara karşılık ayrılabileceği belirtildiğinden serbest meslek erbabı şüpheli alacak karşılığı ayıramaz.
 
9- Serbest meslek erbabı, tahsiline artık imkan kalmayan "Değersiz Alacak"larını gider yazabilir mi?
 
Cevap :  Hayır. Burada da, serbest meslek kazançlarındaki tahsil esasından kaynaklanan fiili imkansızlık söz konusu. Zira, Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyeti sonucu tahsil ettiği gelirler için serbest meslek makbuzu düzenlemektedir. Tahsil edemedikleri için ise serbest meslek makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun sonucunda gelir oluşmamaktadır.
 
Bilindiği üzere ticari ve zirai kazançlarda tahakkuk esası geçerlidir. Tahakkuk esasının bir gereği olarak, tahsilat yapılmasa dahi ticari veya zirai faaliyetin tamamlanması ile gelir doğmaktadır. Tahakkuk esasındaki bu olumsuzlukları gidermeye dönük olarak vergi mevzuatında şüpheli alacak karşılığı ayırma ve değersiz alacakların gider kaydedilerek yok edilmesi gibi bazı düzenlemeler bulunmaktadır. Ancak serbest meslek kazançlarında tahakkuk esası geçerli olmadığından bu türden bir olumsuzluk da bulunmamaktadır. 
 
10- Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyeti ile ilgili "Yenileme Fonu" uygulamasından faydalanabilir mi?
 
Cevap :  Evet. Ancak, serbest meslek erbabının kanunda sayılı şartları taşıması ve bilanço usulüne göre defter tutmayı tercih etmiş olması gerekir. VUK'un 328.maddesinde belirtildiği üzere; amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kar ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat veya gider kaydederler. Ancak, yine aynı maddede, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan tahassül eden karın, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabileceği hüküm altına alınmıştır. Maddede belirtilen pasif hesaba alma ve bu hesapta tutabilmek, bilanço usulüne göre defter tutmayı gerektirmektedir.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 03/01/2012 tarih ve 8407-14 no'lu, serbest meslek kazanç defterine kayıtlı aracın satılması durumunda yenileme fonu ayrılıp ayrılamayacağına ilişkin verilen muktezada, ilgili madde hükmünün uygulanması, diğer faaliyet gruplarında olduğu gibi serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı için de aynı olduğundan, envantere kayıtlı binek otomobilin satılıp, yenisinin alınması halinde, yenileme fonu uygulamasından faydalanılabileceği belirtilmiştir. İlgili muktezada her ne kadar bilanço usulüne göre defter tutma şartından bahsetmese de kanunun amir hükmü gereği, pasifte yenileme fonu karşılığı ayırabilmek için serbest meslek kazanç defterinin bilanço usulüne göre tutulması gerekmektedir.
 
CİHANGİR ÖZKÖK
YMM
cihangirozkok@hotmail.com
DİP NOTLAR
 
(1) Cihangir ÖZKÖK, Damga Vergisinin Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 305, 2014/Şubat.
 
KAYNAKÇA
 
1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
2) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
3) Cihangir ÖZKÖK, Damga Vergisinin Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirim Konusu     Yapılıp Yapılamayacağı, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 305, 2014/Şubat.
 
kaynak : http://www.alomaliye.com/2014/cihangir-ozkok-serbest-meslek-kazanc-tespiti.htm


Blog Arşivi

BU HAFTA EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK OKUNANANLAR

Categories

.edevlet.com (1) ‘Gelir Testi’ (1) ‘intibak zammı’ (1) "EŞ DURUMU" (1) "muhasebe" (21) "Pratik Bilgiler "pratik bilgiler (1) (Stopaj (1) 01.01.2012 - 30.06.2012 Asgari Ücret (1) 01.07.2012 - 31.12.2012 Asgari Ücret (1) 12 Eylül mağdurları (2) 15 yıldan az memuriyet (1) 16 Yaşından Büyükler Asgari Ücret (1) 16 yaşını doldurmuş işçiler (1) 18 Yaş GSS (1) 18 Yaş Üstü (1) 2-B arazilerinin satış şartları (1) 2009 askerlik borçlanması hesaplama (1) 2011 enflasyon (1) 2011 kapanış işlemleri (6) 2011 Yılbaşı Milli Piyango (1) 2012 (105) 2012 açılış işlemleri (6) 2012 Amortisman Sınırı (1) 2012 ASGARİ (1) 2012 ASGARİ ÜCRET (2) 2012 Avukatlık Ücret Tarifesi (1) 2012 DAMGA VERGİSİ ORANLARI (1) 2012 defter (1) 2012 Defter tasdi (1) 2012 Defter Tutma Hadleri (1) 2012 DİĞER KAZANÇ (1) 2012 Fatura Düzenleme Sınırları (1) 2012 Geçici Vergi Oranları (1) 2012 Gelir Vergisi (1) 2012 gelir vergisi oranlar (1) 2012 GELİR VERGİSİ ORANLARI (1) 2012 Gelir vergisi tarifesi (2) 2012 Hesap Pusulası (1) 2012 KAPICI MAAŞ HESABI (1) 2012 milli piyango sonuçları (1) 2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi (1) 2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri (1) 2012 MTV (1) 2012 Sakatlık indirimi (1) 2012 SGK İDARİ PARA CEZALARI (1) 2012 VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ (1) 2012 YEMEK BEDELİ (1) 2012 Yemek İstisnası (1) 2012 Yılbaşı Milli Piyango (1) 2012 YILI (66) 2012 yılı asgari ücret (2) 2012 yılı asgari ücret tutarları (2) 2012 yılı cenaze ödeneği (1) 2012 YILI DEFTER TUTMA (1) 2012 YILI DEFTER TUTMA HADLERİ (3) 2012 yılı emzirme ödeneği (1) 2012 Yılı gelir (1) 2012 Yılı gelir vergisi (1) 2012 Yılı gelir vergisi dilimleri (1) 2012 yılı gelir vergisi oranları (1) 2012 Yılı Sakatlık İndirimi (1) 2012 yılı vergi (1) 2012 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı (1) 2012 Yili Asgari Geçim İndirimi Tablosu (1) 2B Arazi (1) 2B Arazileri (2) 31.10.2011 tarih 292 nolu karar (1) 3600 günle emeklilik (1) 4 ülkede kıdem tazminatı fonu (1) 4/b Sigortalılık Bildirimi (1) 4857 (1) 4857 sayılı (1) 5 lira fazla katılım payı (1) 6111 Sayılı Kanun (1) 65 YAŞ (1) 65 YAŞ AYLIĞI (1) 65 yaş ve özürlü maaşı hangi hallerde kesilir? (2) 657 s.DMK’ya göre istihdam şekilleri (1) 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) 663 sayılı KHK (1) 666 kanun (1) 666 sayılı (1) 8.000 TL üzerindeki ödemeler (1) 975 lira taban (1) Açık Hesaplarınızın Ne Kadarını Tahsil Edebileceğinizi Biliyormusunuz (1) AGİ (2) AGİ NEDİR? (1) aidatlarını ödememekte direnirken (1) AİLE HEKİMLİĞİ (1) Akaryakıt fişi (1) Akşam Metin Taş (1) Alacak ve Borç Notları (1) Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlik Belgesi (1) Ali TEZEL (1) almanya (1) Almanya'dan yurtdışı borçlanma (1) ALO 170 (1) Amortisman (1) Amortisman Sınırı (1) Analık sürelerinin borçlanılması (1) Ankara bomba (1) ANONİM ŞİRKET (1) Anonim şirketler (1) Anonim şirketler neden ve nasıl hisse senedi bastırmalıdır (1) ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMETLER (1) APARTMAN GÖREVLİLERİ AGİ (1) ARAÇLARIN Trafikten Silinmesi (1) Aralık 2011 Vergi Takvimi (1) ASBİS (1) ASBİS Nedir (1) ASGARİ GEÇİM (1) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (1) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2012 (1) asgari geçim ücreti (1) Asgari Ücret (8) Asgari ücret 701 (1) Asgari Ücret Maliyeti (1) Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (2) Asgari ücret yeni yılda (1) ASKERİ İŞ MÜFETTİŞLİĞİ (1) askerlik (2) askerlik borçlanma formu (1) askerlik borçlanma hesaplama (1) askerlik borçlanma hesaplaması (1) askerlik borçlanma işlemi (1) Askerlik borçlanması (3) ASKERLİK KANUNU (1) atama (2) Avukat (1) Avukatlık (1) AVUKATLIK ASGARİ (1) AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET (1) AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) Avukatlık Ücret (1) Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi (1) Aylığa Hak Kazanma Koşulları (1) AYLIK VE YILLIK ENFLASYON (1) baglilik (1) Bağ (1) Bağ-Kur (5) bağ-kur dökümü (1) Bağ-Kur İntibak (1) Bağ-Kur Tevkifatı (1) Bağımsız Denetçi (2) bağımsız denetçiler (1) Bağımsız denetim (2) Bağımsız Denetleme (1) BağKur (4) bağkur dökümü (1) Bağkur hizmet dökümü (1) bağkurlu dökümü (1) Bahçe Tapusu Olanların Tarım SSK’lısı Olup Olamayacaklarının Açıklanması (1) bakanı (1) Bankalar (1) Basit usul (1) Başbakan Tayyip Erdoğan (1) BAYRAM TATİL GÜNLERİNDE İŞ KAZASI (1) BDDK (1) bedelli (2) BEDELLİ ASKERLİK (4) bedelli askerlik işlemleri (1) Bedelli çalışmaları bayramdan sonra (1) Belediyeden kiralanan seyyar sergi yerleri için kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılmayacağı (1) belli para (1) BEŞ PUANLIK (1) beyanname (100) Bilirkişi (1) Bilirkişilerin (1) Bilirkişiye Başvuru (1) binek (1) Binek otomobilin alım ve satımında KDV oranı kaçtır ? (1) Binek otomobilin KDV’sini (37) Bir Kişi İle Kurulabilecek (1) Bireysel Emeklilik (1) Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Ödemeler (1) BİRLEŞME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: I (1) borçlanma (1) Borçlanma Bedelleri (1) Borçlunun bütün eşyaları haczedilemez (1) Borçlunun haline uygun evi haczedilemez (1) BUGÜNKÜ YAZILAR (5117) bülent deniz (1) C Özel Güvenlik Yöneticisi Kimlik Kartı (1) Cenaze Ödeneği (1) Creditnote (1) Cumhuriyet tarihi rekoru (1) ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ (1) çalışma ve sosyal güvenlik (1) Çalışmayan (1) çek (1) çek yasası (1) çevre temizlik vergisi (1) Çeyiz Yardımı (1) Çocuklar sağlık hizmeti (1) daha az prim (1) Damga Vergisi (1) danışman (1) Dar Mükellefiyet (1) debitnote (1) defter (2) Defter Bilgi Girişi (1) defter Kapanış Tasdiği (1) Defter tasdi (1) Defter Tasdikinde Ek Süre (1) defter tutulma (1) Defter ve belgeleri depremde kaybolanlar (1) Değer Artış KazançI (1) Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi (1) değerleme oranı (1) Denetçi olabilme (1) Denetçilerin Atanması (1) Denetçinin seçilmesi (1) Denetim raporu (1) Denetimin (1) Deprem bağışları (1) Deprem bağışlarının vergi matrahından (1) Deprem bölgesinde primi 1 gün bile yatana emeklilik (1) Deprem sigortası (1) deprem vergisi (1) Depremzede işçinin ücreti İş-Kur'dan (1) Depremzedelere müjde (1) DERNEKLER (1) DERNEKLER YÖNETMELİ (1) dilekçe (224) DİLEKÇE ÖRNEĞİ (2) DİLEKÇE ÖRNEĞİ Veri Sorgulama (1) DİLEKÇE ÖRNEKLERİ (12) DİLEKÇEYE (1) Dizi (1) DOĞUM BORÇLANMASI (5) Doğum ücretsiz izni ve izinden dönüşte işe başlama hakkı (1) dönem sonu (6) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ (7) Dul aylığı (1) DUYURULAR (568) e devlet (1) E-Defter (1) e-devlet (1) e-haciz (1) ebeyanname (100) ece üner (2) Ecrimisil (1) edefter (1) edefter.gov.tr (1) edevlet (1) EKONOMİ (626) Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan (1) Elektronik Defter (1) Emekli (11) emekli aylığı (1) emekli aylığını yükseltmek (1) Emekli aylıkları haczedilemez (1) Emekli dernekleri (1) Emekli İkramiyesi (1) emekli intibak (1) Emekli Sandığı (3) Emekli Sandığı dökümü (1) Emeklilerin maaşı (1) Emeklilik (1) Emeklinin alım gücü (1) Emeklinin intibakı (1) EMEKLİNİN YILLIK İZNİ (1) Emekliye (1) Emekliye intibak (1) Emekliye müjde (1) Emekliye tazminat (1) Emekliye zam geliyor (1) emlak vergisi (4) Emlak Vergisi bildirimi (1) Emsal kira (1) EMZİRME ÖDENEĞİ (2) ENFLASYON (1) Enflasyon Hesaplama (2) Engelli bakım maaşına konulan hacize mahkeme 'dur' dedi (1) Engelli Sigortalıların (1) Engellilere İş Müjdesi (1) erken emekli (1) Eski memur (1) Esnaf Sicil Kaydı Bağ-Kur'lu (1) Esnek Zamanlı Çalışma (1) eş durumu nakli (1) eşi vefat etmiş (1) EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI (1) Etiketler: 292 nolu hakem heyeti kararı (1) ev hanımına (1) Ev hanımlarının emekliliği (1) Evlenme Ödeneği (1) evlilik (1) FAİZ (2) Faktoring İşlemlerinin Muhasebe Kaydı (1) FARK ÜCRETİ (1) faruk çelik (1) FASON HİZMETLERDE KDV İADESİ (1) FASON TEKSTİL (1) FATURA (2) Fatura Düzenleme (1) Fatura Düzenleme Sınırları (1) Fatura Kullanımı (1) Faturada Ayrıca Teslim Adresine Yer Verilebilir mi? (1) FATURAYA SÜRESİNDE İTİRAZ (1) fazla çalışma (1) Fazla mesai (1) Fazla mesai nasıl ispatlanacak (1) FESHİ (1) fesihte geçerli neden (1) Fiili Hizmet Zammı (1) Finanasal (1) Finanasal Kiralama (1) Finanasal Kiralama Muhasebe Kayıtları (1) Finansal kiralama (1) FİRMADA KULLANILAN OTOMOBİLİN KAZA YAPMASI SONUCU SERVİS ŞİRKETİ TARAFINDAN KESİLEN FATURANIN SİGORTA ŞİRKETİNE YANSITILMASI MUHASEBE KAYDI (3) FON İSİMLERİ (1) Foreks İşlemi (1) FRANSIZ ÜRÜNLERİ (1) Gayri Maddi Haklar (1) GAZETECİ VE GEMİ ÇALIŞANLARINI (1) GAZETECİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLUR (1) Geçici iş göremezlik (1) Geçici iş göremezlik ödeneği (2) Geçici Vergi Oranları (1) Geçici Vergide Yanılma Payı (1) gelir (302) gelir testi (3) GELİR TESTİ NEDİR (1) Gelir Testi Süresi Uzatıldı (1) Gelir testine müracaat bildirimi (1) Gelir Uzman (1) Gelir ve Aylıklarda Zamanaşımı Sürelerinin Eski ve Yeni Kanunla Karşılaştırılması (1) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (1) gelir vergisi (2) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 280) (1) GELİR VERGİSİ ORANLARI (1) gelir.gov.tr (125) gelirler (4772) gelirler.com (192) gelirler.gov.tr (4349) gelirlergov (111) gemlik hakem heyeti (1) gemlik tüketici sorunları ilçe hakem heyeti (1) genek sağlık başvuru (1) Genel Sağlık Sigortalıs (1) Genel Sağlık Sigortası (2) GENEL SAĞLIK SİGORTASI (4) GEREKEN (1) GEREKLİ BİLGİLER (5) ggs (3) GİB (3286) gib.gov.tr (31) gider pusulası (1) Giriş Sınavı (1) Götürü Gider (1) GSS (9) GSS DİLEKÇE ÖRNEĞİ (1) gss Prim Tablosu (1) GSS Sağlık (1) GSS tescil bildirim (1) Gurbetçi ev hanımı (1) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13) (1) GÜNDEM (4934) HABER (4470) habertürk tv (2) haciz (1) Hafta Tatili Ücreti (1) HAFTALIK YAYIN (28) hakem heyeti kararları (1) HASTA SEVK FORMU (1) hastane (1) Hem kocadan hem de anne-babadan aylık bağlanır mı (1) hesap işletim ücreti iadesi (1) hesap işletim ücreti iadesinin kararı (1) hesap işletim ücretine itiraz (1) hesap işletim ücretleri (1) hesap işletim ücretleri iadesi (1) Hesap numaraları (1) hesapişletim ücretinin iadesi (1) hız sınırı (2) hibe kredi (1) HİLELİ İFLAS ETMEK (1) Hizmet Dökümü (1) Hizmet grubu (1) https://www.turkiye.gov.tr/ (1) hukuk (1) Irak (1) iade (1) İbraname (1) ibraname Örneği (2) için (1) İdari Para Cezaları (1) İhaleli İşlerde Kıdem (1) İhbar İkramiyesi (1) İhracat (2) İHRACATTA GVK (1) İhtirazi Kayıtla Beyan (1) ikinci derece usulsüzlük (1) İkramiyenizi güncel (1) İktisap Tarihi (1) İlk Defa Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlamadan Önce Malûliyeti Bulananların Emeklilikleri (1) indirilebilir (1) indirim (1) İndirimli Orana (1) İndirimli Orana Tabi Satışlar (1) internet sitesi (1) İNTERNET SİTESİ ZORUNLULUĞU (1) İntibak (6) İntibak 2013'e kaldı (1) İntibak Maaş (1) intibak yasası (3) İNTİBAK YASASI 2012'DE YASALAŞIYOR (1) intibak zammı (1) İstanbul Tapu Kadastrolular Derneği Başkanı Metin Yeşil (1) isteğe bağlı sigorta (1) istifa (1) İstifa eden işçinin hakları (1) istifa evrakları (1) İSTİSNA TUTARLARI (1) İŞ (1) İŞ GÖREMEZLİK BELGESİ (1) İş göremezlik belgesi değişti (1) İş Kanunu Para Cezaları (1) iş kazası (1) iş koçu (1) İş Sözleşmeleri (1) iş sözleşmesi (1) İşçi (1) İŞÇİ 1 ay içinde dava açabilir (1) İŞÇİ ALACAK BELGESİ (1) işçi izin hakları (1) İŞÇİ VE ESNAFIN ÖLÜMÜNDE CENAZE ÖDENEĞİ VERİLME ESASLARI (1) İşçilerin İzinleri (1) İşçilerin İzinleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler (1) işçilerinin (1) İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA RAPOR (1) İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ (1) İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ (1) İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ VE DİĞER ÇIKIŞ İŞLEMLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER (1) İŞÇİNİN İŞVERENE ÇEKECEĞİ İHTAR ÖRNEĞİ (1) İşçinin sadakat borcu (1) İŞE İADE EDİLME (1) İŞKUR (4) İşlem Denetçiliği (1) İşlem denetçisi (1) işletim ücreti iadesi (1) İşsizlik (1) İşsizlik maaşı (1) İşsizlik ödeneği (1) İŞSİZLİK ÖDENEĞİ (1) İŞSİZLİK SİGORTASI (1) İşsizlik yardımları (1) İşte yerli otomobilin gerçek fiyatı (1) İşten Ayrıldığımda Ne Kadar Kıdem Tazminatı Alabilirim (1) İşten Ayrılırsam Emeklilik Şartlarım Değişir mi (1) İşveren (2) işveren fesih (1) İşveren işçiden senet alabilir mi? (1) İşverenlerimizin Ücret (1) İZİN (1) KABAHATLER KANUNU (1) Kaçak işçi (1) Kaçak işçi çalıştıranlar (1) Kaçakçılık suçu (1) Kadın ve erkeğin emekli olma yaşları farklı (1) KADINLARIN DOĞUM İZNİ (1) Kadrolulara bayram hediyesi (1) kamu (1) kanun (950) kapanış muhasebe kayıtları (6) karşılıklı edimler (1) KARŞILIKSIZ ÇEK (1) KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILIYOR (1) Kart aidatı (1) kartı (1) KASIM MALİ TAKVİMİ (1) katılım payı (1) Katma Değer Vergisi Oranları (1) Katsayı (1) Katsayı uygulaması (1) Katsayı uygulaması kalktı (1) kayıt (3178) KDV (81) KDV indirimi (1) kdv oranları (1) KDV TEVKİFATI (1) Kenar (1) Kendi adınıza kayıtlı iş yerinde (1) kendisine yöneltilen soruların cevaplarını internetten de yayınlayabilecek (1) KEY (1) kıdem tazminatı (7) Kıdem Tazminatı dikekçe (1) Kıdem Tazminatı Fonu (4) Kıdem Tazminatı Fonu 1 Ocak 2012 (1) KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ (1) Kıdem ve ihbar tazminatı (1) Kız Çocuklarına GSS (1) Kız Çocuklarına GSS Zorunlu mu (1) Kimler denetçi olabilir (1) Kimler yeşil kart alabilecek (1) Kira Geliri (1) Kiralama Muhasebe (1) Kiralama Muhasebe Kayıtları (1) KKDF (1) Klip ve Reklam Filmlerinde Çalışan Oyuncu ve Set İşçilerinin Sosyal Güvenliği (1) Know-how (1) KOBİ TFRS (1) kobilere-250-bin-tl-geri-odemesiz-destek (1) Kollektif (1) KONFEKSİYON HİZMETLERİNDE KDV (1) Konsinye Satışlar (1) KONUT KİRA GEELİRLERİ İSTİSNA TUTARLARI (1) Kooperatif (1) KRAMİYEDE YENİ DÜZENLEME (1) kredi (1) kredi kartı (2) Kurumlar Vergisinden Müstesna Kazançlarda Kur Farkları ve Vade Farklarının Durumu (1) Leasing (1) limit (2) limited şirket sözleşme (1) Limited şirkette fesih (1) liste (1) lkesi (1) Lütfi Köksal (1) MAAŞINA HACİZ (1) Maden işçisinin emekliliği (1) MADENDE EMEKLİLİK KOŞULLARI (2) MADENDE EMEKLİLİK TABLOSU (2) MAHKEME KARARLARI (304) Mal bildirimi (1) Mali Tablolar (1) MALİ TAKVİM (2) MALİYE (4655) Maliye Bakanlığı (2) Malul (1) malul olanların emekliliği (1) Malulen emekli olmanın şartları (1) Malullük aylığı (1) Malullük aylığı kimlere bağlanır (1) Mavi Kart Nedir (1) MEB’deki memur (1) Mehmet Şimşek (1) memur (7) Memur Emeklisi Avukat (1) memur ikramiye (1) memur maaşı (1) Memur ve emekliye zam (1) memura zam (1) Memurlar (2) Memurlara emekli (1) MEMURLARA GREV HAKKI (1) Memurlara rotasyon (1) Memurların taban aylığı (1) Memurların Yenilenen Hastalık Raporu (1) Memurun 2012 maaş zammı belli oldu (1) Memurun Dul (1) Memurun Dul ve Yetim (1) Meslek Hastalığı (1) Mevsimlik iş (2) Mevsimlik iş sözleşmesinde kıdem tazminatı (1) Mevsimlik işçi (1) miili (1) milli (1) milli piyango çekilişi sonuçları (1) milli piyango sıralı tam liste 2012 (1) Montaj ve Taşımacılık Faaliyetlerinde Götürü Gider Uygulaması (1) Motorlu Taşıtlar Vergisi (1) MTV (1) mu (1) MUHASEBE (5542) MUHASEBE kayıtları (164) MUHASEBE KAYITLARI (50) Muhasebe Standartları (1) muhasebe uygulaması (1) Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (1) MUHASEBECI DEFTER BILGI (1) muhasebeci (3178) Mükellefler Ba Bs formlarında düzeltme yapabilirler mi? Düzeltme yapılması durumunda ceza uygulanır mı? (4) müstahsil (1) Müşteri Bildirim Formu (1) Müşteri Devir Teslim Formu (1) NDE ÖDENMESİ (1) NO: 44) (1) noter (2) noter ihtar Örneğl (1) Noterler MUHASEBE (1) Noterlerin SGDP (1) Nüfus cüzdanı (1) Nüsha (1) olur (1) Onarma (1) Organını kendi isteği (1) otomobil (1) Otomotiv Sanayii Derneği (1) Ödediği KDV (1) ÖDEME (1) ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE YARDIMLAR (1) ÖĞRENCİ YAPILAN YARDIMLAR (1) öğretmen (2) öğretmen adayı (2) öğretmen adayları (1) ÖĞRETMENLER (1) ölüm (1) ÖNEMLİ (81) Özel denetçi (1) ÖZEL HASTANE (1) Özel SMMM (1) Özel SMMM Sınav (1) Özel SMMM Sınav Programı (1) ÖZELGE (1364) Özelge nedir (1) ÖZELGELER (240) Özürlü Teşvik (1) Para kazanmanın yolu (1) park yasağı (2) PART-TİME (1) PART-TİME İŞ SÖZLEŞMESİ (1) PARTTİME iş sözleşmesi (1) Pasaport (1) piyango (1) Pratik Bilgiler (1) Prim (2) Prim borcu (1) PRİM KESİLECEK KAZANÇLAR (1) PRİME ESAS KAZANÇ (1) Prof. Abuzer Kendigelen (1) Prof. Dr Erdoğan Moroğlu (1) Prof. Dr. Şükrü Kızılot (1) Prof. Dr. Ünal Tekinalp (1) RESMİ GAZETE (142) RESMİ GAZETEDE BUGÜN (1) Resul KURT (1) S (1) Sağlık (2) Sağlık Bakanlığı (1) Sağlık Bakanlığını (1) Sağlık Bakanlığını Yeniden Yapılandırdık (1) sağlık hizmeti (2) Sağlık prim borcu (1) Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (1) sağlık sigortası (3) sağlık yardımı (1) sağlıktan nasıl faydalanacak? (1) SAHTE BELGE DÜZENLEME (1) SAHTE fatura DÜZENLEME (1) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananların emekliliğe hak kazanma şartları (1) Sakatlık indirimi (1) Sebepsiz İŞTEN atılan (1) Sendikalar (1) serbest meslek (1) SERMAYE KOYMA BORCU (1) SERMAYE ŞİRKETLERİ (1) Sevki olmayan doktora gidemeyecek (1) Sezgin Özcan (1) sgdp (3) SGK (5754) SGK borcu (1) SGK gurbetçi (1) SGK HABER (3115) Sgk Hizmet (1) Sgk Hizmet Dökümü (1) SGK hizmetleri (1) SGK İdari Para Cezaları (1) SGK MAKALE (440) SGK para cezaları (1) SGK Primleri (1) sgk SMS HİZMETLERİ (1) sgk soru ve cevap (1) SGK Taksitlendirmelerinin ödeme süresi uzatılmıştır (1) Sigara (1) sigorta (2) Sigorta başlangıç tarihinde rahatsızlığı olan malulen emekli olamıyor (1) Sigorta Prim Desteği (1) sigorta primi (1) Sigortalılık öncesi doğum (1) SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN HAKLARI VE YAPILMASI GEREKENLER (1) Sinema (1) sirali (1) sirkete (1) smmm (3178) SMMM Defter Bilgi Girişi (1) SMMM'ler Defter Tasdik Şifrenizi Aldınız mı? (2) SMS HİZMETLERİ (1) SORU CEVAP (28) SOSYAL GÜVENLİK (3181) SOSYAL GÜVENLİK DESTEK (1) Sosyal Güvenlik Kurumu (3) Sosyal Güvenlik Uygulamalarında İdari Para Cezaları (1) Sosyal Sigortalar (1) söylüyor (1) Sözleşme (1) Sözleşmeli öğretmenlere tanınan yeni özlük hakları (1) sözleşmenin konusu (1) SÖZLEŞMESİNİN (1) SPAS (1) spas sorgulama (1) ssk (4665) SSK (1) SSK’lı normal işe girmeden evvel kaza geçirenler malülen emekli olamazlar (1) STAJYER MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ (1) Suret (1) Sürekli iş göremezlik (1) Süresi Uzatıldı (1) Şehit çocukları (1) şirket (2) şirketler (1) ŞÜKRÜ KIZILOT (2) T.C. taşınmaz numarası (1) taban aylığı (1) Taksi (1) Taksiciler (1) Taksiciler sigorta (1) talep ve taahhüt formu (1) tam (2) Tapu (2) Tapu Sicili Tüzüğü (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (1) TAPU YASASI (1) Tapunuz kaybolursa (2) tarafları bağlayıcı nitelik. (1) Tarhiyat Öncesi (1) Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (1) tarife (1) tarifesi (1) TARİFESİ 2012 (1) Tarihi Eser Niteliğindeki Özel Binaların Yıkılarak Yeniden İnşaasında Asgari İşçilik Uygulaması (1) Tarla (1) Taşeron (1) TAŞERON İŞÇİLERİ (1) TCDD (1) TEBLİĞ (683) TEBLİĞ 281 (1) Tedavi İçin Yurtdışına Gönderilme (1) Telekom (2) tepliğ (3894) tersini (1) teşvik (1) Tevkifat (1) TEVKİFAT (muhasebe kayıtları (1) Tevkifat Uygulaması (1) Ticaret Kanunu (1) Ticaret Unvanı için Dava Şartları (1) Trafik cezaları (1) Trafik cezaları artıyor (1) trafik cezası (2) TTK (4352) ttk Tutulması zorunlu ticari defterler (1) turkiye (3) tutulabilecek defterler (1) Tutulması zorunlu ticari defterler (1) TÜFE (1) TÜİK (1) Tüketici mahkemesi (1) Türev ürünler (1) Türk Telekom (2) türk ticaret kanunu (2) Türkiye İstatistik Kurumu (1) türkiye iş kurumu (1) TÜRMOB (1) UFRS (27) ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE İŞ KAZASINA UĞRAYAN ÇALIŞANIN BİLDİRİMİ NE ZAMAN YAPILACAKTIR? (1) Uluslararası Karayolu Taşımacılığında KDV İadesi (1) UMSK (1) UYGULAMASI (1) Uzaktan çalışma (1) Uzlaşma talebi (1) Uzlaşma talep süresi (1) ücret (1) ücret dışı gelirler (2) Ücret Garanti Fonu (1) Ücret Gelirleri (2) Ücret haczi (1) ÜCRETİNDE (1) Ücretlerin Vergilendirilmesi (1) ÜFE (1) VAN (1) Varlık kiralama şirketleri nedir (1) VEDAT İLKİ (1) Veraset Belgesi (1) vergi (1692) VERGİ İNCELEMELERİ (1) vergi oranı (1) vergi oranları (1) Vergi Tarifesi (1) VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ (1) Vergileme (1) Verileri Nelerdir (2) vize süresi (1) vuk (4569) VUK 410 (1) Web Sitesi (1) www.edefter.gov.tr (3) www.sgk.gov.tr (1) X RESMİ GAZETEDE BUGÜN (29) Yabancı (1) Yabancı çalışanlar (1) Yabancı GSS (1) yabancı hekim (1) Yabancı Sermayeli Şirket Kurulumu İzne Tabi Midir? (1) YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIK İŞLEMLERİ (1) Yabancıların çalışma izin kriterleri (1) YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER (1) Yapı Denetim (1) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (1) yapı kredi bankası hesap işletim ücreti (1) yapı kredi bankası işletim ücretinin iadesi (1) yapı kredi hesap işletim ücreti (1) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (1) yardıma muhtaç kadınlara (1) Yasal Defterler (2) YAŞLILARA SİGORTA (1) Yaşlıya sigortalı bakım (1) yaştan emeklilik (1) Yazılar (1) YAZILAR (358) Yeni Sayıştay Kanunu Neleri Beraberinde Getirdi (1) yeni Ticaret Kanunu (1) Yeni TTK (3110) Yeni TTK'da Şirketler Kendi Hisselerini Edinebilecek (1) Yeni TTK'da Uluslararası Muhasebe Standartları (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNU (9) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATINA (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA SÜRELER (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNU (1) Yeniçarşım (1) YERLİ OTOMOBİL (1) yeşil (1) Yeşil kart (9) Yeşil kart kalkmıyor (1) YEŞİL KARTIN DEVİR İŞLEMLERİ (1) Yılbaşından itibaren Yeşil Kart sistemi kalkıyor (1) Yıllar İtibari İle Asgari Ücretler (2) Yıllarında Çalıştığı İçin Aylıkları Kesilen Gurbetçi Emeklilere Müjde (1) YILLIK (1) Yine Kanun Tasarısında Denetçi olamayacaklar (1) yonetim-kurulunun (1) yurt dışı (1) yurt dışı Borçlanm (1) YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLERİ (1) Yurt Dışında İnşaat (1) yurtdışı borçlanması (1) Yurtdışı borçlanmasında emekli aylığı (1) YURTDIŞINDA (1) YURTDIŞINDAN OLAN ALACAKLAR (1) Zayi Olan Mallar (1) Zorunlu Deprem Sigortası (1) Zorunlu Sağlık (2)