FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

10 Ağustos 2011 Çarşamba

Kredi kartı işlemlerinin muhasebeleştirilmesi 

 

 

 

 

Kredi kartı işlemlerinin muhasebeleştirilmesi


.

ÖZET
Teknoloji ve küreselleşme; kredi kartları, otomatik vezne makineleri, satışnoktasından elektronik fon transferi, elektronik fon transferi, akıllı kart, ön ödemelikart, elektronik cüzdan, telefon bankacılığı, internet ve elektronik para gibialternatif ödeme araçlarını ortaya çıkarmıştır. Istatistiksel veriler alternatif ödemearaçları ve özellikle kredi kartı ile yapılan işlemlerin her geçen gün arttığınıgöstermektedir.

Kredi kartları tahsilat ve ödeme aracı olarak kullanılmaktadır. Uygulamada kredikartı işlemleri 108-Diğer Hazır Değerler, 127-Diğer Ticari Alacaklar ve 309-DiğerMali Borçlar hesabında muhasebeleştirilmektedir. Ancak günümüzde kredi kartı işlemleri toplam faaliyet içerisinde önemli bir noktaya geldiğinden, bu işlemlerin“Diğer” başlığındaki hesaplarda takip edilmesi yeterli olmamaktadır.

ALTERNATIF ÖDEME ARAÇLARI (KREDI KARTI IŞLEMLERI) VE MUHASEBELEŞTIRILMESI
1. GIRIŞ

Ödeme yapmada büyük kolaylık sağlaması, fazla nakit taşımayı gereksiz kılması,nakit paranın olmadığı durumlarda ikame edici özelliğinin bulunması, tahsilatproblemlerinin yaşanmaması ve hemen hemen tüm işyerlerinde kullanılıyor olmasıkredi kartlarının kullanımını gün geçtikçe arttırmaktadır. Kullanım kolaylığı ve güvenilirliği bakımından pek çok kişi tarafından tercih edilen kredi kartları, aynı zamanda üye işyerlerinden ve kart sahiplerinden sağlayacağı ek mevduat,

komisyon ve faiz geliri nedeniyle bankalar için de tercih edilen bir hizmet türü haline gelmiştir. Kredi kartı işlemleri özellikle e-ticaretin gelişimine bağlı olarak önem kazanmaya başlamıştır. Istatistikî veriler kredi kartı üzerinden yapılan ticari işlemlerin ekonomi ve bir işletmenin mikro verileri arasında önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.

Türkiye'de Tekdüzen Muhasebe Sistemi'nin (THP) oluşturulduğu yıllarda kredi kartı işlemleri çok az olduğundan, hesap planında buna ilişkin bir ana hesap oluşturulması gerekli görülmemiştir. Işletmeler kredi kartına ilişkin işlemleri 108 Diğer Hazır Değerler, 127 Diğer Ticari Alacaklar ve 309 Diğer Mali Borçlar hesabında takip etmektedirler. Ancak kredi kartı işlemlerinin gösterdiği farklı özellik nedeniyle bu hesapların kullanılması yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızın amacı; alternatif ödeme aracı olarak kredi kartı işlemlerinde özellik arz eden durumlar ve bunların muhasebeleştirilmesini açıklamaktır.

2. ALTERNATIF ÖDEME ARAÇLARI

Küreselleşme, teknoloji ve bilgisayar alanındaki gelişmeler ödeme sistemleri ve ödeme araçlarını çeşitlendirmiştir. Geçmişte işletmeler geleneksel ödeme araçları olarak kabul edilen para, çek ve senetleri daha çok kullanırken, günümüzde kredi kartları, otomatik vezne makineleri(ATM), satış noktasından elektronik fon transferi, elektronik fon transferi, akıllı kart, ön ödemeli kart, elektronik cüzdan, telefon bankacılığı, internet ve elektronik para gibi ödeme araçlarını tercih etmektedirler (Küçük 2005,1-7). Bu araçlar; önceden ödemeli kartlar, anında ödemeli kartlar ve sonradan ödemeli kartlar şeklinde sınıflandırılabilir (Can 2005,215).

Önceden Ödemeli Kartlar: Önceden ödemeli kartlar genellikle "Eurocheque" olarak bilinmektedir. Bu kart çeşidinde müşteri satın alacağı mal, hizmet veya fayda için önceden ödeme yapmaktadır. Mal veya hizmetin teslimi ise daha sonra gerçekleşmektedir.

Anında Ödemeli Kartlar: Bu kartlar, genelde mevduat kabul eden kuruluşlar tarafından verilen, ATM'lerden para çekme dışında çek, garanti kartı ya da ödeme kartı olarak kullanılabilen kartlardır. Ayrıca kart hamili bu kart ile POS cihazından mal ve hizmet alabilmektedir. Ödemenin bu kart ile gerçekleştirilmesi halinde banka hesabında bulunan nakit mevcudunda anında harcama tutarı kadar azalış meydana gelmektedir.

Sonradan Ödemeli Kartlar: Bu tür kartlar şirketlerin kendi kurdukları sistem çerçevesinde sahipliği kendilerinde olmak üzere, taşıyana mal, hizmet ya da nakit çekme ile her türlü ödemeyi yapma olanağı sağlayan kartlardır. Sonradan ödemeli kartlarda mal veya hizmet teslimi gerçekleştiği halde kart ödemesi ileriye ertelenmektedir. Sonradan ödemeli kartlara kredi kartları örnek olarak

gösterilebilir.

3. KREDI KARTI IŞLEMLERINE ILIŞKIN GENEL KAVRAMLAR

Mülkiyeti bir bankaya veya finansal bir kuruma ait olmakla birlikte, müşterilerin belli limitlerle yurtiçinde ve yurtdışında mal ve hizmet satın alabilmesini, nakit ödeme birimleri veya ATM'lerden nakit çekebilmesini sağlayan kartlara kredi kartı denmektedir (Yılmaz 2000, 7). Başka bir ifadeyle kredi kartı, kartı çıkaran kuruluş tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde; sahibine alışveriş anında nakit veya çek kullanmaya gerek kalmaksızın mal ve hizmet satın alma olanağı veren ödeme aracıdır.

Kredi kartı işlemlerinde kullanılan çeşitli kavramlar aşağıda açıklanmıştır (Can 2005, 212-214), (http://www.bkm.com.tr/sozluk.html, 05.10.2006). POS (Point of Sales TerminalSatış Noktası Terminali) Cihazı: Işyerlerinin kredi kartı kabul ederken kullandığı elektronik cihaz.

Kart Hamili: Banka ve kart çıkarmaya yetkili kuruluş ile yaptıkları sözleşme çerçevesinde tarafına kart verilen kişi.

Kart Çıkaran Kuruluş (Issuer): Sahip olunan bir lisans anlaşması çerçevesinde kart düzenleyip veren banka veya diğer kuruluşlar.

Satış Belgesi (Slip): Kartla yapılan işlemlerle ilgili olarak üye işyeri tarafından düzenlenen, kart hamilinin işlemden doğan borcunu ve diğer bilgileri gösteren belge.

Üye Işyeri: Yaptığı sözleşme çerçevesinde kart hamiline mal ve hizmet satmayı kabul eden gerçek veya tüzel kişi.

Imprinter: Işyerinin kredi kartı kabul ederken kullandığı kredi kartının ön yüzündeki bilgileri satış belgesi üzerine geçiren cihaz.

Şifre(PIN): Kredi kartının gerçek hamili tarafından kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla, kişiye özel olarak oluşturulan, kart hamilinin hesabına ulaşmasını sağlayan nümerik değerler.

Provizyon: Kartın geçerli olup olmadığı, limitinin yeterli olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan otomatik işlemdir.

4. KREDI KARTI IŞLEMLERI

Banka ve kredi kartlarının yirminci yüzyıl sonundaki performansı bir "devrim" olarak kabul edilmektedir. Geçmişte ödeme araçları olarak kabul edilen çek, senet, vb. değerler, teknolojik gelişmelerle birlikte akıllı plastik kartlar ile ikame edilmeye başlanmıştır (Evans and Schmalensee 1999,3). Yakın gelecekte e-ticaretle birlikte fiziki varlığı olmayan sanal kartların da yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir (Bayraktutan ve Orhan 2002).

Kredi kartları ile ilgili olarak ilk uygulamalar ABD'de başlamıştır. 1958 yılında American Express Card ve 1959 yılında Bank of America tarafından çıkarılan ve 1977 yılında “Visa Card” adını alan kredi kartı, ilk kart uygulaması olarak düşünülebilir. Amerika'nın tüm eyaletlerinde kredi kartları çıkaran çeşitli bankalar daha sonra bir araya gelerek MasterCard'ı çıkarmışlardır. Bugün tüm dünyada yaygın olarak kullanılan kredi kartları; Visa, MasterCard, American Express ve Diners Club kartlarıdır. Türkiye'de ilk kredi kartını 1968'de Koç grubuna bağlı Setur A.Ş., Diners Club'tan yetki alarak çıkarmıştır. 1983 yılından itibaren tüm bankalar kredi kartı sektörüne girmeye başlamışlardır. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) 1990 yılında kurulması Türkiye'de bu gelişmelerin yaşanmasında önemlibir adım olmuştur (http://www.bkm.com.tr/odemesistemleri.html, 05.05.2006).

Kredi kartı kuruluşu bir banka ile sözleşme imzalamakta, banka önce kredi kartı pazarlamasını yapmakta, kredi kartı sahibi sözleşmeli satıcı ve kredi kartı kuruluşu arasındaki borç-alacak ilişkisini kendi bünyesi içinde nakitsiz virman yolu ile çözümlemekte, böylece mevduat yaratılmaktadır.

Işletmeler öncelikli olarak banka ile yaptıkları bir sözleşme çerçevesinde POS cihazına sahip olurlar. Sözleşme gereğince banka tarafından belirlenen satış limitlerinin tutturulması gerekir. Bu durumda banka tarafından işletmeden herhangi bir komisyon talep edilmez. Ancak, işletmenin bu satış rakamına ulaşamaması durumunda aylık 2535 TL tutarında bir komisyon bedeli banka tarafından tahsil edilir. Mal ve hizmeti kredi kartı ile satan işyeri, alacağını kartı çıkaran kuruluştan tahsil etmekte, söz konusu kuruluş ise daha sonra kart sahibi müşterisinden işyerine ödediği harcama bedellerini geri almaktadır.

5.TÜRKIYE'DE KREDI KARTI KULLANIMI

2005 yılı ilk üç aylık verilerine göre Türkiye'de 14 milyon 335 bin civarında VISA, 13 milyon 325 bin civarında MASTERCARD ve 27 bin civarında da diğer olmak üzere toplam 27 milyon 717 bin kredi kartı bulunmaktadır. Kredi kartları ile yapılan işlemlerin e-ticaret işlemleri içerisindeki payı işlem adedinde yüzde 95, işlem hacminde yüzde 97 olarak gerçekleşmiştir. (http://www.bkm.com.tr/basin/bultenler/2005_0_03.pdf, 26.09.2005).

Kredi kartları genelde market alışverişlerinde kullanılmaktadır. 2004 yılında işlem hacminde en çok harcamanın yapıldığı alan yüzde 19.11'lik pay ile market ve alışveriş merkezleri olmuştur (http://www.bkm.com.tr /basin/bultenler/2004_07_01.pdf,26.09.2005). 2005 yılında kredi kartı işlemleri bir önceki yıla göre yüzde 32 artmış ve toplam harcama tutarı 85 milyar TL'ye ulaşmıştır (http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx? HBR_KOD=32949&ForArsiv=1,03.05.2005). Kredi kartı işlemlerinde yıldan yıla sürekli bir artış yaşanmaktadır.

Bu gelişme şekil 1'de görülmektedir.

Ülkemizde kredi kartı harcamalarındaki artış dünya ortalamasının da üstündedir. Örneğin Dünya'da kart kullanımı, 2005 yılı ilk yarısında yüzde 71,4 ile en fazla Türkiye'de artış göstermiştir. Bunu yüzde 47 ile Irlanda, yüzde 43,5 ile Almanya ve yüzde 37 ile Ingiltere izlemiştir. Tüm Avrupa'da kredi kartı kullanımı ise ortalama %28 artmıştır. Bu pazarın daha da gelişerek büyüyeceği tahmin edilmektedir (http://www.milliyet.com.tr /2005/10/06/son/, 06.10.2005). Bu bağlamda kredi kartı işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve bu süreçte hangi hesapların kullanılması gerektiği önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
6. KREDI KARTI IŞLEMLERININ MUHASEBELEŞTIRILMESI

Kredi kartı işlemlerinin iki boyutu vardır. Birincisi işletmenin ticari satış yaparak POS cihazından kredi kartı geçirmesi ve bir alacak doğmasıdır. Ikincisi kredi kartı hamili olarak işletmenin ticari mal alımında veya herhangi bir ödemesinde ödeme aracı olarak kendi kredi kartını kullanmasıdır.

6.1. KREDI KARTININ TAHSILAT ARACI OLARAK KULLANILMASI

Işletmeler kredi kartını satış faaliyetlerinde tahsilat aracı olarak kullanmaktadırlar. Uygulamada bu durumda ortaya çıkan alacaklar 108 Diğer Hazır Değerler veya 127 Diğer Ticari Alacaklar hesaplarında izlenmektedir (Yanık ve Özdemir 2005,5). THP'ye göre 108 Diğer Hazır Değerler hesabı, nitelikleri itibarıyla hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri gibi değerleri kapsar. Bu bağlamda kredi kartından doğan alacakların 108 Hazır Değerler hesabı yerine, 12 Ticari Alacaklar hesap sınıfında takip edilmesi THP'na daha uygun olacaktır. Işletmenin ticari işlemleri arasında kredi kartının çok büyük bir orana sahip olduğu düşünülürse, ilgili işlemlerin diğer başlığındaki hesaplarda veya bir alt hesapta takip edilmesi muhasebenin temel kavramlarından tam açıklama kuralına ters düşmektedir. Bu nedenle 127 Diğer Ticari Alacaklar hesabının kullanılması da uygun olmayacaktır. Kredi kartından doğan alacaklar THP'nda 123 Kredi Kartından Alacaklar adında ayrı bir hesapta takip edilebilir. Söz konusu satışlar taksitlendirildiğin de sonraki yıla ilişkin kredi kartından doğan ticari alacak, dönemsellik kavramı gereği duran varlık grubunda açılacak 223 Kredi Kartından Alacaklar hesabında takip edilmelidir.

Kredi kartından doğan alacaklar normal şartlarda işletme ile banka arasındaki sözleşme uyarınca 33-45 gün sonra işletmeye ödenmektedir. Eğer işletme bunu vadesinden önce almak isterse tıpkı senetli alacakların iskonto ettirilmesinde olduğu gibi aradaki vade farkından doğan gider 780 Finansman Gideri hesabında takip edilmelidir.

Belirlenen satış hasılatının tutturulmaması nedeniyle bankaya ödenen komisyon bedeli de 653 Komisyon Gideri hesabında takip edilmelidir.*

*Bu giderin 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gideri hesabında takip edilebileceği tartışılabilir. Çünkü THP'na göre komisyon gideri hesabı, işletmenin diğer olağan faaliyetleriyle ilgili olarak acente, temsilci ve benzeri işletmelere ödediği komisyon giderlerinin izlendiği hesaptır. Burada ise satış işlemlerinin belirlenen limitlere ulaşmaması nedeniyle katlanılan bir gider söz konusudur. Pazarlama satış dağıtım gideri hesabı; pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili giderlerin izlendiği hesap olup, mamulün stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal ve hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderler bu hesaba kaydedilmektedir. Dolayısıyla her ne kadar bankanın bizden talep ettiği bedel komisyon bedeli adını alsa da işletme açısından bu gider pazarlama satış dağıtım gideridir.

ÖRNEK UYGULAMA

Güven işletmesi merkez satış mağazasında müşterilerin kredi kartı taleplerini düşünerek kredi kartı POS cihazı bulundurmaya karar vermiştir. A Bankası ile kredi kartı cihazı sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin genel çerçevesi şu şekildedir.

A Bankası tarafından işletmeye bir adet POS cihazı verilecektir. Işletmenin aylık ulaşması gereken satış hasılatı 3.000 TL'dir. Belirlenen satış hasılatına ulaşılması durumunda cihaz için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir, satışlar 3.000 TL'ye ulaşmazsa, o ay bankaya 35 TL komisyon bedeli ödenecektir.

Işletme blokajlı sistemi benimsemiştir. Satış işlemi kredi kartından geçirildikten 35 gün sonra, ilgili tutar işletmenin bankadaki hesabına aktarılacaktır.

Blokajlı sistem benimsenmiş olmakla birlikte, satış bedeli işletme tarafından 35 günden önce tahsil edilmek istenirse ıskonto oranı banka tarafından otomatik olarak belirlenecektir.

Ekim ayı içinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir. KDV oranı yüzde 10 kabul edilmiştir.

• Işletme 01.10.2005 tarihinde 100+KDV mal satmış, bedelini kredi kartından tek geçiş tahsil etmiştir.

• Işletme blokajlı sistemi benimsememiş olursa, 02.10.2005 tarihinde bu tutar bankadan tahsil edilmek istendiğinde, yüzde 3 iskonto bedeli düşüldükten sonra geri kalan tutar bankadaki hesaba aktarılmaktadır. Bu tutar, vade farkından kaynaklanan bir gider olması nedeniyle 780 Finansman Gideri hesabında takip edilmelidir.

• Işletmenin sözleşmede belirtilen 3.000 TL satış tutarını Ekim 2005 ayında karşılayamadığı düşünülürse, Kasım ayında 35 TL komisyon bankadaki hesabından tahsil edilmiştir.

• Işletme 01.10.2005 tarihinde 150+KDV'ye 15 ay taksitle satış yapmıştır. Vadeli yapılan satışlarda 2006 yılını ilgilendiren tutarlar 223 Kredi Kartından Alacaklar hesabında takip edilmelidir.

----------------------------- / ----------------------------------

123 Kredi Kartından Alacaklar             110

600 Yurtiçi Satışlar                                        100

391 Hesaplanan KDV                                       10

----------------------------- / ----------------------------------

• Işletme blokajlı sistemi benimsemiş olduğundan 04.11.2005 tarihinde bu alacak

bankadaki hesabına aktarılacaktır.

----------------------------- / ----------------------------------

102 Bankalar                                                110
123 Kredi Kartýndan Alacaklar                  110

----------------------------- / ----------------------------------

• İşletme blokajlı sistemi benimsememiş olursa, 02.10.2005 tarihinde bu tutar

bankadan tahsil edilmek istendiğinde, yüzde 3 iskonto bedeli düşüldükten sonra

geri kalan tutar bankadaki hesaba aktarılmaktadır. Bu tutar, vade farkından

kaynaklanan bir gider olması nedeniyle 780 Finansman Gideri hesabında takip

edilmelidir.

----------------------------- / ----------------------------------

102 Bankalar                              106,70

780 Finansman Gideri                3,30

123 Kredi Kartından Alacaklar                       110

----------------------------- / ----------------------------------

• İşletmenin sözleşmede belirtilen 3.000 TL satıþ tutarını Ekim 2005 ayında
karşılayamadığı düşünülürse, Kasım ayında 35 TL komisyon bankadaki hesabından
tahsil edilmiştir.

----------------------------- / ----------------------------------

653 Komisyon Gideri*               35

102 Bankalar                                        35

----------------------------- / ----------------------------------

• İşletme 01.10.2005 tarihinde 150+KDV'ye 15 ay taksitle satış yapmıþtır. Vadeli

yapılan satışlarda 2006 yılını ilgilendiren tutarlar 223 Kredi Kartından Alacaklar

hesabında takip edilmelidir.

* Işletme tarafından katlanılan bu giderin, satış işlemlerinde belirlenen hedefin yakalanamamasındankaynaklandığı, 653 Komisyon Gideri hesabı yerine 760 Pazarlama Satış Dağıtım Gideri hesabında takipedilmesi gerektiği düşünülebilir. Bu konunun tartışılması yerinde olacaktır.

----------------------------- / ----------------------------------

123 Kredi Kartından Alacaklar                   33

123.02 Taksitli Satışlar (2005)

223 Kredi Kartından Alacaklar                132

223.02 Taksitli Satışlar(2006)

600. Yurtiçi Satışlar                                       150

391 Hesaplanan KDV                                         15

----------------------------- / ----------------------------------

• 31.12.2005 tarihinde duran varlık hesap grubunda yer alan hesapların dönen

varlık hesap grubuna alınması gerekir.

----------------------------- / ----------------------------------

123 Kredi Kartından Alacaklar            132

123.02 Taksitli Satışlar

223 Kredi Kartından Alacaklar                          132

223.02 Taksitli Satışlar

----------------------------- / ----------------------------------

• Işletme bankadan tahsilat yaptıkça da 123 Kredi Kartından Alacaklar hesabı

kapatılacaktır.

6.2. KREDI KARTININ ÖDEME ARACI OLARAK KULLANILMASI

Genel olarak kredi kartları işletmeler tarafından tahsilat aracı olarakkullanılmaktadır. Ancak son yıllarda bankaların, işletmelere ödeme aracı olarakkullanılabilen işletme kredi kartı (Business Card) verdikleri görülmektedir.

Işletmenin, kredi kartını bir ödeme aracı olarak kullanması durumunda kullanılankredi kartları bir tür banka kredisi niteliğindedir. Bu nedenle, kredi kartı ile yapılanharcamalar veya ödemelerde işletme bankaya borçlanmaktadır. Işletme ödemeişlemlerinde kredi kartlarını ticari işlemlerde ödeme aracı olarak veya herhangi birborcun finansmanında kullanabilir.

6.2.1. KREDI KARTININ TICARI IŞLEMLERDE ÖDEME ARACI OLARAK

KULLANILMASI

Kredi kartlarının ticari mal alışlarında ödeme aracı olarak kullanılması durumunda,karta ilişkin borç bankaya ödenmesi gereken bir borç olsa da ticari borçniteliğindedir. Bu borçlar 323 Kredi Kartından Borçlar/423 Kredi Kartından Borçlarhesaplarında takip edilmelidir.

Işletme, kredi kartı ile tek ödeme üzerinden bir mal aldığında alım işleminingerçekleştiği tarihte bir borç yükümlülüğü altına girmektedir (örneğin 01.10.2005).Kredi kartının hesap kesim tarihi ise ileriki bir tarihtir (örneğin 20.10.2005), kredikartının son ödeme tarihi de daha ileri bir tarihtir (örneğin 26.10.2005). Budurumda kredi kartının POS cihazından geçirildiği tarihte 323 Kredi KartındanBorçlar hesabı alacaklandırılmalıdır. Kredi kartı için otomatik ödeme talimatı varsa,bir anlamda bankaya ödeme emri verilmektedir. Bu durumda hesap kesim tarihinde ilgili borç 103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (103.02 Kredi Kartı Işlemleri) hesabınaaktarılabilir. Çünkü kredi kartının POS cihazından geçirilmesiyle ve imzalanan kredikartı slipi veya girilen şifre ile bir anlamda bankaya ödeme emri verildiğidüşünülebilir. Ödeme tarihine kadar ilgili borç bu hesapta kalabilir, ödeme anında da102 Bankalar hesabına karşılık ters kayıtla kapatılabilir. Ancak bu durum tartışılmasıgereken bir öneridir.

Kredi kartı borcunun tamamen ödenmemesi veya kredi kartı ile nakit (avans) paraçekilmesi durumunda tahakkuk eden faizler finansman giderleri hesabında muhasebeleştirilmelidir.

ÖRNEK UYGULAMA

• Işletme 01.10.2005 tarihinde 1.000+ KDV ticari malı işletmeye ait bir kredi kartıile tek geçiş olmak üzere satın almıştır. Kredi kartının hesap kesim tarihi20.10.2005, son ödeme tarihi de 26.10.2005'tir. Işletme bankaya kredi kartı içinotomatik ödeme talimatı vermiştir.

----------------------------- / ----------------------------------

153 Ticari Mallar                    1.000

191 İndirilecek KDV                100

323 Kredi Kartından Borçlar              1.100

----------------------------- / ----------------------------------

• Hesap kesim günü olan 20.10.2005 tarihinde, kredi kartından doğan borçlarkesinleşmektedir. Bu tarihte ilgili borçlar 103 Verilen Çek ve Ödeme Emirlerihesabına aktarılabilir.

----------------------------- / ----------------------------------

323 Kredi Kartından Borçlar           1.100

103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri              1.100

----------------------------- / ----------------------------------

• 26.10.2005 tarihinde ödeme emri yerine geldiğinde de ilgili hesap kapatılır.

----------------------------- / ----------------------------------

103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri        1.100

102 Bankalar                                                         1.100

----------------------------- / ----------------------------------

6.2.2. KREDI KARTININ BORCUN FINANSMANINDA KULLANILMASI

Işletme kredi kartını vadesi gelen bir borcunun finansmanında kullanabilir. Örneğin,bir borç senedi ödemesi, alınmış olan bir banka kredisinin anapara ve taksidi veyaherhangi bir fatura ödemesi kredi kartı ile yapılabilir. Ilgili kredi kartı bankadankullanılan bir kredi niteliğini taşır. Bu durumda kredi kartı borç tutarı 309 Diğer MaliBorçlar/409 Diğer Mali Borçlar hesaplarında izlenmelidir.

ÖRNEK UYGULAMA

• Işletme 01.10.2005 tarihinde 100+KDV olan telefon faturalarını kredi kartıaracılığıyla ödemiştir. Kredi kartının hesap kesim tarihi 20.10.2005, son ödemetarihi de 26.10.2005'tir.

----------------------------- / ----------------------------------

770 Genel Yönetim Gideri                    100

191 İndirilecek KDV                                    10

309 Diğer Mali Borçlar                               110

----------------------------- / ----------------------------------

• 26.10.2005 tarihinde kredi kartı bankadan ödenmiştir.

----------------------------- / ----------------------------------

309 Diğer Mali Borçlar                   110

102 Bankalar                                           110

----------------------------- / ----------------------------------

• Eğer kredi kartı için otomatik ödeme talimatı verilmiş olsaydı, hesap kesimtarihinde 309 Diğer Mali Borçlar hesabı 103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri hesabınaaktarılabilirdi.

6.3. KREDI KARTI IŞLEMLERINDE REESKONT UYGULAMASI

Bilanço gününde ilgili alacak ve borçların vadelerinin elimine edilerek peşindeğerinin hesaplanması gerekmektedir. Bu işleme reeskont uygulamasıdenmektedir (Sevilengül 2005, 260). Dönem sonunda kredi kartı işlemlerindendoğan vadeli alacak ve borçların da reeskonta tabi tutulması gerekmektedir.

Reeskont işlemleri için 125 Kredi Kartından Alacaklar Reeskontu(-)* ve 325 KrediKartından Borçlar Reeskontu(-)** gibi hesaplar açılabilir.

* Ilgili hesap yerine 122. Alacak Senetleri Reeskontu (122.02 Kredi Kartı Reeskontları) hesabı kullanılabilir.

** Ilgili hesap yerine 322. Borç Senetleri Reeskontu (322.02 Kredi Kartı Reeskontları) hesabı kullanılabilir.

• 31.12.200X tarihinde kredi kartından doğan alacaklar ve borçlar için reeskont hesaplandığında aşağıdaki kayıtlar yapılır.

----------------------------- / ----------------------------------

657 Reeskont Faiz Gideri                   xxx

125 Kredi Kartından Alacaklar Reeskontu       xxx

----------

325 Kredi Kartından Borçlar Reeskontu  yyy

647 Reeskont Faiz Geliri                                    yyy

----------------------------- / ----------------------------------

• Sonraki dönem başında, 31.12.200X tarihinde yapılan bu reeskont kayıtlarıdüzeltilmelidir.

----------------------------- / ----------------------------------

125 Kredi Kartından Alacaklar Reeskontu     xxx

647 Reeskont Faiz Geliri                                          xxx

----------

657 Reeskont Faiz Gideri                                     yyy

325 Kredi Kartından Borçlar Reeskontu                  yyy

----------------------------- / ----------------------------------

7. SONUÇ

Çalışmamızda alternatif ödeme araçlarından sadece kredi kartı işlemleri ele alınmışve kredi kartları ile yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi açıklanmıştır. Kredi kartıdışındaki diğer alternatif ödeme araçlarının kullanımı ve muhasebeleştirilmesikonusundaki çalışmalar diğer araştırmacılara bırakılmıştır. Çalıma sonucu elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir:

Kredi kartları işletmeler tarafından tahsilat aracı olarak kullanılabilir. Uygulamadagenelde tahsilat işlemleri 108 Diğer Hazır Değerler hesabında bir alt hesap olarak kullanılmaktadır. Kredi kartından doğan bu alacak niteliği itibariyle ticari biralacaktır. Bu bağlamda kredi kartından doğan alacaklar 123 Kredi Kartından Alacaklar/223 Kredi Kartından Alacaklar hesaplarında izlenmelidir.

Kredi kartları işletmeler tarafından bir ödeme aracı olarak da kullanılabilir. Bu ödeme; ticari bir işlemden kaynaklanıyorsa 323 Kredi Kartından Borçlar/423 Kredi Kartından Borçlar hesapları, bir borcun finansmanını sağlıyorsa 309 Mali Borçlar/409 Mali Borçlar hesapları kullanılmalıdır.

Kredi kartından doğan alacak ve borçlar bilanço gününde reeskont işlemine tabi tutulmalıdır.

Kredi kartı işlemlerinin hangi hesaplarda takip edilmesi gerektiği konusunda bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konuda herhangi bir düzenlemenin olmaması uygulayıcıları zor durumda bırakmaktadır. Bir tebliğ ile önerilen hesaplar THP'na ekleme yapılabilir.

Yrd.Doç.Dr.Hakan AYGÖREN

Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F. Muhasebe ve Finansman ABD,

Yrd.Doç.Dr. Süleyman UYAR

Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F. Muhasebe ve Finansman ABD,

KAYNAKLAR

Bayraktutan, Yusuf,, Ayhan Orhan. 2002, "Bilgi-Kaynaklı Global Sosyo-Ekonomik

Dönüşümün Parasal Yansımaları: Plastik Para", Kocaeli Üniversitesi, 1.Ulusal Bilgi,

Ekonomi ve Yönetim Kongresi,

Can, A.Vecdi. 2005, “Alternatif Ödeme Yöntemleri ve Muhasebe Kayıtları”, Mali

Çözüm, ISMMMO Yayını, Sayı:71, s.215

Evans, David, Richard Schmalensee. 1999, Paying with Plastic: The Digital

Revolution in Buyying and Borrowing, Cambridge.

Küçük, Erdoğan. 2005, “Günümüz Ödeme Sistemleri, Araçları ve Türkiye

Uygulaması”,

Sevilengül, Orhan. 2005, Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi.

Yanık Zeki, Özdemir S. Fevzi. 2005, “Kredi Kartları ile Yapılan Mal ve Hizmet Satışı

Işlemlerinin Muhasebeleştirilmesindeki Ayrılıkların Muhasebe Kuramı Çerçevesinde

Analizi”, Yaklaşım, Kasım.

Yılmaz, Eyüp. 2000, Türkiye'de Kredi Kartı Uygulaması ve Ekonomik Etkileri,

Türkmen Kitabevi.

kaynak: http://www.muhasebeciyizbiz.com/kredi-karti-islemlerinin-muhasebelestirilmesi.html

Blog Arşivi

BU HAFTA EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK OKUNANANLAR

Categories

.edevlet.com (1) ‘Gelir Testi’ (1) ‘intibak zammı’ (1) "EŞ DURUMU" (1) "muhasebe" (21) "Pratik Bilgiler "pratik bilgiler (1) (Stopaj (1) 01.01.2012 - 30.06.2012 Asgari Ücret (1) 01.07.2012 - 31.12.2012 Asgari Ücret (1) 12 Eylül mağdurları (2) 15 yıldan az memuriyet (1) 16 Yaşından Büyükler Asgari Ücret (1) 16 yaşını doldurmuş işçiler (1) 18 Yaş GSS (1) 18 Yaş Üstü (1) 2-B arazilerinin satış şartları (1) 2009 askerlik borçlanması hesaplama (1) 2011 enflasyon (1) 2011 kapanış işlemleri (6) 2011 Yılbaşı Milli Piyango (1) 2012 (105) 2012 açılış işlemleri (6) 2012 Amortisman Sınırı (1) 2012 ASGARİ (1) 2012 ASGARİ ÜCRET (2) 2012 Avukatlık Ücret Tarifesi (1) 2012 DAMGA VERGİSİ ORANLARI (1) 2012 defter (1) 2012 Defter tasdi (1) 2012 Defter Tutma Hadleri (1) 2012 DİĞER KAZANÇ (1) 2012 Fatura Düzenleme Sınırları (1) 2012 Geçici Vergi Oranları (1) 2012 Gelir Vergisi (1) 2012 gelir vergisi oranlar (1) 2012 GELİR VERGİSİ ORANLARI (1) 2012 Gelir vergisi tarifesi (2) 2012 Hesap Pusulası (1) 2012 KAPICI MAAŞ HESABI (1) 2012 milli piyango sonuçları (1) 2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi (1) 2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri (1) 2012 MTV (1) 2012 Sakatlık indirimi (1) 2012 SGK İDARİ PARA CEZALARI (1) 2012 VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ (1) 2012 YEMEK BEDELİ (1) 2012 Yemek İstisnası (1) 2012 Yılbaşı Milli Piyango (1) 2012 YILI (66) 2012 yılı asgari ücret (2) 2012 yılı asgari ücret tutarları (2) 2012 yılı cenaze ödeneği (1) 2012 YILI DEFTER TUTMA (1) 2012 YILI DEFTER TUTMA HADLERİ (3) 2012 yılı emzirme ödeneği (1) 2012 Yılı gelir (1) 2012 Yılı gelir vergisi (1) 2012 Yılı gelir vergisi dilimleri (1) 2012 yılı gelir vergisi oranları (1) 2012 Yılı Sakatlık İndirimi (1) 2012 yılı vergi (1) 2012 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı (1) 2012 Yili Asgari Geçim İndirimi Tablosu (1) 2B Arazi (1) 2B Arazileri (2) 31.10.2011 tarih 292 nolu karar (1) 3600 günle emeklilik (1) 4 ülkede kıdem tazminatı fonu (1) 4/b Sigortalılık Bildirimi (1) 4857 (1) 4857 sayılı (1) 5 lira fazla katılım payı (1) 6111 Sayılı Kanun (1) 65 YAŞ (1) 65 YAŞ AYLIĞI (1) 65 yaş ve özürlü maaşı hangi hallerde kesilir? (2) 657 s.DMK’ya göre istihdam şekilleri (1) 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) 663 sayılı KHK (1) 666 kanun (1) 666 sayılı (1) 8.000 TL üzerindeki ödemeler (1) 975 lira taban (1) Açık Hesaplarınızın Ne Kadarını Tahsil Edebileceğinizi Biliyormusunuz (1) AGİ (2) AGİ NEDİR? (1) aidatlarını ödememekte direnirken (1) AİLE HEKİMLİĞİ (1) Akaryakıt fişi (1) Akşam Metin Taş (1) Alacak ve Borç Notları (1) Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlik Belgesi (1) Ali TEZEL (1) almanya (1) Almanya'dan yurtdışı borçlanma (1) ALO 170 (1) Amortisman (1) Amortisman Sınırı (1) Analık sürelerinin borçlanılması (1) Ankara bomba (1) ANONİM ŞİRKET (1) Anonim şirketler (1) Anonim şirketler neden ve nasıl hisse senedi bastırmalıdır (1) ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMETLER (1) APARTMAN GÖREVLİLERİ AGİ (1) ARAÇLARIN Trafikten Silinmesi (1) Aralık 2011 Vergi Takvimi (1) ASBİS (1) ASBİS Nedir (1) ASGARİ GEÇİM (1) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (1) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2012 (1) asgari geçim ücreti (1) Asgari Ücret (8) Asgari ücret 701 (1) Asgari Ücret Maliyeti (1) Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (2) Asgari ücret yeni yılda (1) ASKERİ İŞ MÜFETTİŞLİĞİ (1) askerlik (2) askerlik borçlanma formu (1) askerlik borçlanma hesaplama (1) askerlik borçlanma hesaplaması (1) askerlik borçlanma işlemi (1) Askerlik borçlanması (3) ASKERLİK KANUNU (1) atama (2) Avukat (1) Avukatlık (1) AVUKATLIK ASGARİ (1) AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET (1) AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) Avukatlık Ücret (1) Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi (1) Aylığa Hak Kazanma Koşulları (1) AYLIK VE YILLIK ENFLASYON (1) baglilik (1) Bağ (1) Bağ-Kur (5) bağ-kur dökümü (1) Bağ-Kur İntibak (1) Bağ-Kur Tevkifatı (1) Bağımsız Denetçi (2) bağımsız denetçiler (1) Bağımsız denetim (2) Bağımsız Denetleme (1) BağKur (4) bağkur dökümü (1) Bağkur hizmet dökümü (1) bağkurlu dökümü (1) Bahçe Tapusu Olanların Tarım SSK’lısı Olup Olamayacaklarının Açıklanması (1) bakanı (1) Bankalar (1) Basit usul (1) Başbakan Tayyip Erdoğan (1) BAYRAM TATİL GÜNLERİNDE İŞ KAZASI (1) BDDK (1) bedelli (2) BEDELLİ ASKERLİK (4) bedelli askerlik işlemleri (1) Bedelli çalışmaları bayramdan sonra (1) Belediyeden kiralanan seyyar sergi yerleri için kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılmayacağı (1) belli para (1) BEŞ PUANLIK (1) beyanname (100) Bilirkişi (1) Bilirkişilerin (1) Bilirkişiye Başvuru (1) binek (1) Binek otomobilin alım ve satımında KDV oranı kaçtır ? (1) Binek otomobilin KDV’sini (37) Bir Kişi İle Kurulabilecek (1) Bireysel Emeklilik (1) Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Ödemeler (1) BİRLEŞME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: I (1) borçlanma (1) Borçlanma Bedelleri (1) Borçlunun bütün eşyaları haczedilemez (1) Borçlunun haline uygun evi haczedilemez (1) BUGÜNKÜ YAZILAR (5117) bülent deniz (1) C Özel Güvenlik Yöneticisi Kimlik Kartı (1) Cenaze Ödeneği (1) Creditnote (1) Cumhuriyet tarihi rekoru (1) ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ (1) çalışma ve sosyal güvenlik (1) Çalışmayan (1) çek (1) çek yasası (1) çevre temizlik vergisi (1) Çeyiz Yardımı (1) Çocuklar sağlık hizmeti (1) daha az prim (1) Damga Vergisi (1) danışman (1) Dar Mükellefiyet (1) debitnote (1) defter (2) Defter Bilgi Girişi (1) defter Kapanış Tasdiği (1) Defter tasdi (1) Defter Tasdikinde Ek Süre (1) defter tutulma (1) Defter ve belgeleri depremde kaybolanlar (1) Değer Artış KazançI (1) Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi (1) değerleme oranı (1) Denetçi olabilme (1) Denetçilerin Atanması (1) Denetçinin seçilmesi (1) Denetim raporu (1) Denetimin (1) Deprem bağışları (1) Deprem bağışlarının vergi matrahından (1) Deprem bölgesinde primi 1 gün bile yatana emeklilik (1) Deprem sigortası (1) deprem vergisi (1) Depremzede işçinin ücreti İş-Kur'dan (1) Depremzedelere müjde (1) DERNEKLER (1) DERNEKLER YÖNETMELİ (1) dilekçe (224) DİLEKÇE ÖRNEĞİ (2) DİLEKÇE ÖRNEĞİ Veri Sorgulama (1) DİLEKÇE ÖRNEKLERİ (12) DİLEKÇEYE (1) Dizi (1) DOĞUM BORÇLANMASI (5) Doğum ücretsiz izni ve izinden dönüşte işe başlama hakkı (1) dönem sonu (6) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ (7) Dul aylığı (1) DUYURULAR (568) e devlet (1) E-Defter (1) e-devlet (1) e-haciz (1) ebeyanname (100) ece üner (2) Ecrimisil (1) edefter (1) edefter.gov.tr (1) edevlet (1) EKONOMİ (626) Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan (1) Elektronik Defter (1) Emekli (11) emekli aylığı (1) emekli aylığını yükseltmek (1) Emekli aylıkları haczedilemez (1) Emekli dernekleri (1) Emekli İkramiyesi (1) emekli intibak (1) Emekli Sandığı (3) Emekli Sandığı dökümü (1) Emeklilerin maaşı (1) Emeklilik (1) Emeklinin alım gücü (1) Emeklinin intibakı (1) EMEKLİNİN YILLIK İZNİ (1) Emekliye (1) Emekliye intibak (1) Emekliye müjde (1) Emekliye tazminat (1) Emekliye zam geliyor (1) emlak vergisi (4) Emlak Vergisi bildirimi (1) Emsal kira (1) EMZİRME ÖDENEĞİ (2) ENFLASYON (1) Enflasyon Hesaplama (2) Engelli bakım maaşına konulan hacize mahkeme 'dur' dedi (1) Engelli Sigortalıların (1) Engellilere İş Müjdesi (1) erken emekli (1) Eski memur (1) Esnaf Sicil Kaydı Bağ-Kur'lu (1) Esnek Zamanlı Çalışma (1) eş durumu nakli (1) eşi vefat etmiş (1) EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI (1) Etiketler: 292 nolu hakem heyeti kararı (1) ev hanımına (1) Ev hanımlarının emekliliği (1) Evlenme Ödeneği (1) evlilik (1) FAİZ (2) Faktoring İşlemlerinin Muhasebe Kaydı (1) FARK ÜCRETİ (1) faruk çelik (1) FASON HİZMETLERDE KDV İADESİ (1) FASON TEKSTİL (1) FATURA (2) Fatura Düzenleme (1) Fatura Düzenleme Sınırları (1) Fatura Kullanımı (1) Faturada Ayrıca Teslim Adresine Yer Verilebilir mi? (1) FATURAYA SÜRESİNDE İTİRAZ (1) fazla çalışma (1) Fazla mesai (1) Fazla mesai nasıl ispatlanacak (1) FESHİ (1) fesihte geçerli neden (1) Fiili Hizmet Zammı (1) Finanasal (1) Finanasal Kiralama (1) Finanasal Kiralama Muhasebe Kayıtları (1) Finansal kiralama (1) FİRMADA KULLANILAN OTOMOBİLİN KAZA YAPMASI SONUCU SERVİS ŞİRKETİ TARAFINDAN KESİLEN FATURANIN SİGORTA ŞİRKETİNE YANSITILMASI MUHASEBE KAYDI (3) FON İSİMLERİ (1) Foreks İşlemi (1) FRANSIZ ÜRÜNLERİ (1) Gayri Maddi Haklar (1) GAZETECİ VE GEMİ ÇALIŞANLARINI (1) GAZETECİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLUR (1) Geçici iş göremezlik (1) Geçici iş göremezlik ödeneği (2) Geçici Vergi Oranları (1) Geçici Vergide Yanılma Payı (1) gelir (302) gelir testi (3) GELİR TESTİ NEDİR (1) Gelir Testi Süresi Uzatıldı (1) Gelir testine müracaat bildirimi (1) Gelir Uzman (1) Gelir ve Aylıklarda Zamanaşımı Sürelerinin Eski ve Yeni Kanunla Karşılaştırılması (1) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (1) gelir vergisi (2) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 280) (1) GELİR VERGİSİ ORANLARI (1) gelir.gov.tr (125) gelirler (4772) gelirler.com (192) gelirler.gov.tr (4349) gelirlergov (111) gemlik hakem heyeti (1) gemlik tüketici sorunları ilçe hakem heyeti (1) genek sağlık başvuru (1) Genel Sağlık Sigortalıs (1) Genel Sağlık Sigortası (2) GENEL SAĞLIK SİGORTASI (4) GEREKEN (1) GEREKLİ BİLGİLER (5) ggs (3) GİB (3286) gib.gov.tr (31) gider pusulası (1) Giriş Sınavı (1) Götürü Gider (1) GSS (9) GSS DİLEKÇE ÖRNEĞİ (1) gss Prim Tablosu (1) GSS Sağlık (1) GSS tescil bildirim (1) Gurbetçi ev hanımı (1) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13) (1) GÜNDEM (4934) HABER (4470) habertürk tv (2) haciz (1) Hafta Tatili Ücreti (1) HAFTALIK YAYIN (28) hakem heyeti kararları (1) HASTA SEVK FORMU (1) hastane (1) Hem kocadan hem de anne-babadan aylık bağlanır mı (1) hesap işletim ücreti iadesi (1) hesap işletim ücreti iadesinin kararı (1) hesap işletim ücretine itiraz (1) hesap işletim ücretleri (1) hesap işletim ücretleri iadesi (1) Hesap numaraları (1) hesapişletim ücretinin iadesi (1) hız sınırı (2) hibe kredi (1) HİLELİ İFLAS ETMEK (1) Hizmet Dökümü (1) Hizmet grubu (1) https://www.turkiye.gov.tr/ (1) hukuk (1) Irak (1) iade (1) İbraname (1) ibraname Örneği (2) için (1) İdari Para Cezaları (1) İhaleli İşlerde Kıdem (1) İhbar İkramiyesi (1) İhracat (2) İHRACATTA GVK (1) İhtirazi Kayıtla Beyan (1) ikinci derece usulsüzlük (1) İkramiyenizi güncel (1) İktisap Tarihi (1) İlk Defa Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlamadan Önce Malûliyeti Bulananların Emeklilikleri (1) indirilebilir (1) indirim (1) İndirimli Orana (1) İndirimli Orana Tabi Satışlar (1) internet sitesi (1) İNTERNET SİTESİ ZORUNLULUĞU (1) İntibak (6) İntibak 2013'e kaldı (1) İntibak Maaş (1) intibak yasası (3) İNTİBAK YASASI 2012'DE YASALAŞIYOR (1) intibak zammı (1) İstanbul Tapu Kadastrolular Derneği Başkanı Metin Yeşil (1) isteğe bağlı sigorta (1) istifa (1) İstifa eden işçinin hakları (1) istifa evrakları (1) İSTİSNA TUTARLARI (1) İŞ (1) İŞ GÖREMEZLİK BELGESİ (1) İş göremezlik belgesi değişti (1) İş Kanunu Para Cezaları (1) iş kazası (1) iş koçu (1) İş Sözleşmeleri (1) iş sözleşmesi (1) İşçi (1) İŞÇİ 1 ay içinde dava açabilir (1) İŞÇİ ALACAK BELGESİ (1) işçi izin hakları (1) İŞÇİ VE ESNAFIN ÖLÜMÜNDE CENAZE ÖDENEĞİ VERİLME ESASLARI (1) İşçilerin İzinleri (1) İşçilerin İzinleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler (1) işçilerinin (1) İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA RAPOR (1) İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ (1) İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ (1) İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ VE DİĞER ÇIKIŞ İŞLEMLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER (1) İŞÇİNİN İŞVERENE ÇEKECEĞİ İHTAR ÖRNEĞİ (1) İşçinin sadakat borcu (1) İŞE İADE EDİLME (1) İŞKUR (4) İşlem Denetçiliği (1) İşlem denetçisi (1) işletim ücreti iadesi (1) İşsizlik (1) İşsizlik maaşı (1) İşsizlik ödeneği (1) İŞSİZLİK ÖDENEĞİ (1) İŞSİZLİK SİGORTASI (1) İşsizlik yardımları (1) İşte yerli otomobilin gerçek fiyatı (1) İşten Ayrıldığımda Ne Kadar Kıdem Tazminatı Alabilirim (1) İşten Ayrılırsam Emeklilik Şartlarım Değişir mi (1) İşveren (2) işveren fesih (1) İşveren işçiden senet alabilir mi? (1) İşverenlerimizin Ücret (1) İZİN (1) KABAHATLER KANUNU (1) Kaçak işçi (1) Kaçak işçi çalıştıranlar (1) Kaçakçılık suçu (1) Kadın ve erkeğin emekli olma yaşları farklı (1) KADINLARIN DOĞUM İZNİ (1) Kadrolulara bayram hediyesi (1) kamu (1) kanun (950) kapanış muhasebe kayıtları (6) karşılıklı edimler (1) KARŞILIKSIZ ÇEK (1) KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILIYOR (1) Kart aidatı (1) kartı (1) KASIM MALİ TAKVİMİ (1) katılım payı (1) Katma Değer Vergisi Oranları (1) Katsayı (1) Katsayı uygulaması (1) Katsayı uygulaması kalktı (1) kayıt (3178) KDV (81) KDV indirimi (1) kdv oranları (1) KDV TEVKİFATI (1) Kenar (1) Kendi adınıza kayıtlı iş yerinde (1) kendisine yöneltilen soruların cevaplarını internetten de yayınlayabilecek (1) KEY (1) kıdem tazminatı (7) Kıdem Tazminatı dikekçe (1) Kıdem Tazminatı Fonu (4) Kıdem Tazminatı Fonu 1 Ocak 2012 (1) KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ (1) Kıdem ve ihbar tazminatı (1) Kız Çocuklarına GSS (1) Kız Çocuklarına GSS Zorunlu mu (1) Kimler denetçi olabilir (1) Kimler yeşil kart alabilecek (1) Kira Geliri (1) Kiralama Muhasebe (1) Kiralama Muhasebe Kayıtları (1) KKDF (1) Klip ve Reklam Filmlerinde Çalışan Oyuncu ve Set İşçilerinin Sosyal Güvenliği (1) Know-how (1) KOBİ TFRS (1) kobilere-250-bin-tl-geri-odemesiz-destek (1) Kollektif (1) KONFEKSİYON HİZMETLERİNDE KDV (1) Konsinye Satışlar (1) KONUT KİRA GEELİRLERİ İSTİSNA TUTARLARI (1) Kooperatif (1) KRAMİYEDE YENİ DÜZENLEME (1) kredi (1) kredi kartı (2) Kurumlar Vergisinden Müstesna Kazançlarda Kur Farkları ve Vade Farklarının Durumu (1) Leasing (1) limit (2) limited şirket sözleşme (1) Limited şirkette fesih (1) liste (1) lkesi (1) Lütfi Köksal (1) MAAŞINA HACİZ (1) Maden işçisinin emekliliği (1) MADENDE EMEKLİLİK KOŞULLARI (2) MADENDE EMEKLİLİK TABLOSU (2) MAHKEME KARARLARI (304) Mal bildirimi (1) Mali Tablolar (1) MALİ TAKVİM (2) MALİYE (4655) Maliye Bakanlığı (2) Malul (1) malul olanların emekliliği (1) Malulen emekli olmanın şartları (1) Malullük aylığı (1) Malullük aylığı kimlere bağlanır (1) Mavi Kart Nedir (1) MEB’deki memur (1) Mehmet Şimşek (1) memur (7) Memur Emeklisi Avukat (1) memur ikramiye (1) memur maaşı (1) Memur ve emekliye zam (1) memura zam (1) Memurlar (2) Memurlara emekli (1) MEMURLARA GREV HAKKI (1) Memurlara rotasyon (1) Memurların taban aylığı (1) Memurların Yenilenen Hastalık Raporu (1) Memurun 2012 maaş zammı belli oldu (1) Memurun Dul (1) Memurun Dul ve Yetim (1) Meslek Hastalığı (1) Mevsimlik iş (2) Mevsimlik iş sözleşmesinde kıdem tazminatı (1) Mevsimlik işçi (1) miili (1) milli (1) milli piyango çekilişi sonuçları (1) milli piyango sıralı tam liste 2012 (1) Montaj ve Taşımacılık Faaliyetlerinde Götürü Gider Uygulaması (1) Motorlu Taşıtlar Vergisi (1) MTV (1) mu (1) MUHASEBE (5542) MUHASEBE kayıtları (164) MUHASEBE KAYITLARI (50) Muhasebe Standartları (1) muhasebe uygulaması (1) Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (1) MUHASEBECI DEFTER BILGI (1) muhasebeci (3178) Mükellefler Ba Bs formlarında düzeltme yapabilirler mi? Düzeltme yapılması durumunda ceza uygulanır mı? (4) müstahsil (1) Müşteri Bildirim Formu (1) Müşteri Devir Teslim Formu (1) NDE ÖDENMESİ (1) NO: 44) (1) noter (2) noter ihtar Örneğl (1) Noterler MUHASEBE (1) Noterlerin SGDP (1) Nüfus cüzdanı (1) Nüsha (1) olur (1) Onarma (1) Organını kendi isteği (1) otomobil (1) Otomotiv Sanayii Derneği (1) Ödediği KDV (1) ÖDEME (1) ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE YARDIMLAR (1) ÖĞRENCİ YAPILAN YARDIMLAR (1) öğretmen (2) öğretmen adayı (2) öğretmen adayları (1) ÖĞRETMENLER (1) ölüm (1) ÖNEMLİ (81) Özel denetçi (1) ÖZEL HASTANE (1) Özel SMMM (1) Özel SMMM Sınav (1) Özel SMMM Sınav Programı (1) ÖZELGE (1364) Özelge nedir (1) ÖZELGELER (240) Özürlü Teşvik (1) Para kazanmanın yolu (1) park yasağı (2) PART-TİME (1) PART-TİME İŞ SÖZLEŞMESİ (1) PARTTİME iş sözleşmesi (1) Pasaport (1) piyango (1) Pratik Bilgiler (1) Prim (2) Prim borcu (1) PRİM KESİLECEK KAZANÇLAR (1) PRİME ESAS KAZANÇ (1) Prof. Abuzer Kendigelen (1) Prof. Dr Erdoğan Moroğlu (1) Prof. Dr. Şükrü Kızılot (1) Prof. Dr. Ünal Tekinalp (1) RESMİ GAZETE (142) RESMİ GAZETEDE BUGÜN (1) Resul KURT (1) S (1) Sağlık (2) Sağlık Bakanlığı (1) Sağlık Bakanlığını (1) Sağlık Bakanlığını Yeniden Yapılandırdık (1) sağlık hizmeti (2) Sağlık prim borcu (1) Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (1) sağlık sigortası (3) sağlık yardımı (1) sağlıktan nasıl faydalanacak? (1) SAHTE BELGE DÜZENLEME (1) SAHTE fatura DÜZENLEME (1) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananların emekliliğe hak kazanma şartları (1) Sakatlık indirimi (1) Sebepsiz İŞTEN atılan (1) Sendikalar (1) serbest meslek (1) SERMAYE KOYMA BORCU (1) SERMAYE ŞİRKETLERİ (1) Sevki olmayan doktora gidemeyecek (1) Sezgin Özcan (1) sgdp (3) SGK (5754) SGK borcu (1) SGK gurbetçi (1) SGK HABER (3115) Sgk Hizmet (1) Sgk Hizmet Dökümü (1) SGK hizmetleri (1) SGK İdari Para Cezaları (1) SGK MAKALE (440) SGK para cezaları (1) SGK Primleri (1) sgk SMS HİZMETLERİ (1) sgk soru ve cevap (1) SGK Taksitlendirmelerinin ödeme süresi uzatılmıştır (1) Sigara (1) sigorta (2) Sigorta başlangıç tarihinde rahatsızlığı olan malulen emekli olamıyor (1) Sigorta Prim Desteği (1) sigorta primi (1) Sigortalılık öncesi doğum (1) SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN HAKLARI VE YAPILMASI GEREKENLER (1) Sinema (1) sirali (1) sirkete (1) smmm (3178) SMMM Defter Bilgi Girişi (1) SMMM'ler Defter Tasdik Şifrenizi Aldınız mı? (2) SMS HİZMETLERİ (1) SORU CEVAP (28) SOSYAL GÜVENLİK (3181) SOSYAL GÜVENLİK DESTEK (1) Sosyal Güvenlik Kurumu (3) Sosyal Güvenlik Uygulamalarında İdari Para Cezaları (1) Sosyal Sigortalar (1) söylüyor (1) Sözleşme (1) Sözleşmeli öğretmenlere tanınan yeni özlük hakları (1) sözleşmenin konusu (1) SÖZLEŞMESİNİN (1) SPAS (1) spas sorgulama (1) ssk (4665) SSK (1) SSK’lı normal işe girmeden evvel kaza geçirenler malülen emekli olamazlar (1) STAJYER MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ (1) Suret (1) Sürekli iş göremezlik (1) Süresi Uzatıldı (1) Şehit çocukları (1) şirket (2) şirketler (1) ŞÜKRÜ KIZILOT (2) T.C. taşınmaz numarası (1) taban aylığı (1) Taksi (1) Taksiciler (1) Taksiciler sigorta (1) talep ve taahhüt formu (1) tam (2) Tapu (2) Tapu Sicili Tüzüğü (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (1) TAPU YASASI (1) Tapunuz kaybolursa (2) tarafları bağlayıcı nitelik. (1) Tarhiyat Öncesi (1) Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (1) tarife (1) tarifesi (1) TARİFESİ 2012 (1) Tarihi Eser Niteliğindeki Özel Binaların Yıkılarak Yeniden İnşaasında Asgari İşçilik Uygulaması (1) Tarla (1) Taşeron (1) TAŞERON İŞÇİLERİ (1) TCDD (1) TEBLİĞ (683) TEBLİĞ 281 (1) Tedavi İçin Yurtdışına Gönderilme (1) Telekom (2) tepliğ (3894) tersini (1) teşvik (1) Tevkifat (1) TEVKİFAT (muhasebe kayıtları (1) Tevkifat Uygulaması (1) Ticaret Kanunu (1) Ticaret Unvanı için Dava Şartları (1) Trafik cezaları (1) Trafik cezaları artıyor (1) trafik cezası (2) TTK (4352) ttk Tutulması zorunlu ticari defterler (1) turkiye (3) tutulabilecek defterler (1) Tutulması zorunlu ticari defterler (1) TÜFE (1) TÜİK (1) Tüketici mahkemesi (1) Türev ürünler (1) Türk Telekom (2) türk ticaret kanunu (2) Türkiye İstatistik Kurumu (1) türkiye iş kurumu (1) TÜRMOB (1) UFRS (27) ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE İŞ KAZASINA UĞRAYAN ÇALIŞANIN BİLDİRİMİ NE ZAMAN YAPILACAKTIR? (1) Uluslararası Karayolu Taşımacılığında KDV İadesi (1) UMSK (1) UYGULAMASI (1) Uzaktan çalışma (1) Uzlaşma talebi (1) Uzlaşma talep süresi (1) ücret (1) ücret dışı gelirler (2) Ücret Garanti Fonu (1) Ücret Gelirleri (2) Ücret haczi (1) ÜCRETİNDE (1) Ücretlerin Vergilendirilmesi (1) ÜFE (1) VAN (1) Varlık kiralama şirketleri nedir (1) VEDAT İLKİ (1) Veraset Belgesi (1) vergi (1692) VERGİ İNCELEMELERİ (1) vergi oranı (1) vergi oranları (1) Vergi Tarifesi (1) VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ (1) Vergileme (1) Verileri Nelerdir (2) vize süresi (1) vuk (4569) VUK 410 (1) Web Sitesi (1) www.edefter.gov.tr (3) www.sgk.gov.tr (1) X RESMİ GAZETEDE BUGÜN (29) Yabancı (1) Yabancı çalışanlar (1) Yabancı GSS (1) yabancı hekim (1) Yabancı Sermayeli Şirket Kurulumu İzne Tabi Midir? (1) YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIK İŞLEMLERİ (1) Yabancıların çalışma izin kriterleri (1) YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER (1) Yapı Denetim (1) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (1) yapı kredi bankası hesap işletim ücreti (1) yapı kredi bankası işletim ücretinin iadesi (1) yapı kredi hesap işletim ücreti (1) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (1) yardıma muhtaç kadınlara (1) Yasal Defterler (2) YAŞLILARA SİGORTA (1) Yaşlıya sigortalı bakım (1) yaştan emeklilik (1) Yazılar (1) YAZILAR (358) Yeni Sayıştay Kanunu Neleri Beraberinde Getirdi (1) yeni Ticaret Kanunu (1) Yeni TTK (3110) Yeni TTK'da Şirketler Kendi Hisselerini Edinebilecek (1) Yeni TTK'da Uluslararası Muhasebe Standartları (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNU (9) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATINA (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA SÜRELER (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNU (1) Yeniçarşım (1) YERLİ OTOMOBİL (1) yeşil (1) Yeşil kart (9) Yeşil kart kalkmıyor (1) YEŞİL KARTIN DEVİR İŞLEMLERİ (1) Yılbaşından itibaren Yeşil Kart sistemi kalkıyor (1) Yıllar İtibari İle Asgari Ücretler (2) Yıllarında Çalıştığı İçin Aylıkları Kesilen Gurbetçi Emeklilere Müjde (1) YILLIK (1) Yine Kanun Tasarısında Denetçi olamayacaklar (1) yonetim-kurulunun (1) yurt dışı (1) yurt dışı Borçlanm (1) YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLERİ (1) Yurt Dışında İnşaat (1) yurtdışı borçlanması (1) Yurtdışı borçlanmasında emekli aylığı (1) YURTDIŞINDA (1) YURTDIŞINDAN OLAN ALACAKLAR (1) Zayi Olan Mallar (1) Zorunlu Deprem Sigortası (1) Zorunlu Sağlık (2)