FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

19 Eylül 2011 Pazartesi

İthal olunarak gümrükten çekilen mallarda sevk irsaliyesi düzenlenmeyeceği


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
........... Vergi Dairesi Başkanlığı
Usul Müdürlüğü


SAYI :
KONU : İthal olunarak gümrükten çekilen mallarda sevk irsaliyesi düzenlenmeyeceği
İLGİLİ : .................... tarihli dilekçeniz.


İlgili dilekçenizde, Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğünün ............................ vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, ithal ettiğiniz malları, gümrükten kendi aracınızla ya da nakliyeciler vasıtasıyla kendi deponuza taşındığı belirtilerek, belge düzenin ne şekilde olacağı sorulmaktadır.


Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230’uncu maddesinin 5 munaralı fıkrası uyarınca satılan malların alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde de alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması gerekmektedir.


Ayrıca malın bir mükellefin birden çok işyeri veya şubeleri arasında taşınması veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği haller de de malı gönederen tarafından sevk irsaliyesinin düzenlenmesi gerektiği aynı bentte hukme bağlanmıştır.


Öte yandan; 173 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin C bölümünün h bendinde açıklandığı üzere; Belediye, Et ve Balık Kurumu, Orman İşletmeleri, Etibank İşletmeleri, Tekel İdareleri ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarınca satılan çeşitli mamullerini sevkiyatında, sevk için düzenlenen belgelerde malın cinsi, miktarı, alıcının adı ve soyadı veya varsa ticaret ünvanı, vergi dairesi ve hesap numarısının bulunması halinde bu belgeler sevk irsaliyesi olarak kabul edilecek ve Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenecek olan sevk irsaliyesi ayrıca aranmayacaktır.


Keza, Maden Kanuna göre maden sevkine ilişkin düzenlenen belgeler ile uluslararası taşımacılıkta kullanılan hamule senedi, konşimento gibi belgeler ve gümrük giriş, çıkışlarında nakil vasıtalarındaki malların mevcudu tespit edilip mühürlendikten sonra Gümrük idarelerince verilen resmi belgeler sevk irsaliyesi olarak kabul edilecektir.


Diğer taraftan; 253 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de bu konuda düzenlemeler yapılmıştır.
Anılan tebliğde yapılan açıklamalar göre, maden sevkiyatlarında, maden kanuna göre düzenlenen maden sevk fişi, uluslararası taşımacılıkta kullanılan hamule senedi, konişmento gibi belgeler, gümrük girişi sırasında Gümrük İdarelerince düzenlenip verilen resmi belgeler Orman İdarelerince düzenlenen nakliye teskereleri ve buna benzer belgeler, alınan ürünün alıcı veya satıcı tarafından taşınıp taşınmadığına bakımaksızın sevk irsaliyesi olarak kabul edilecek ve satın aldığı malı kendi araçlarıyla taşıyan veya bir nakliyeciye taşıttıranlardan ayrıca sevk irasaliyesi düzenlemesi istenmeycektir.


Ancak, yukarıda sayılan kurumlardan satın alınan ve bu kurumlar tarafından düzenlenen belgelerde sevk edilen emtianın mükellefin işyerine gelmesinden sonraki taşıma işlemlerinde, sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıma sırasında taşıtta bulundurulması zorunludur.


Bilgi edinilmesini rica ederim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi