FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

11 Haziran 2011 Cumartesi

Limited Şirket Ortaklarının Aldıkları Ücretlerde, Yapılan Gelir Vergisi Kesintisinin Hesabında, Ödenen Bağ-Kur Primlerinin Dikkate Alınıp AlınmayacağıBilindiği üzere, eski TTK’nın 503 ve müteakip maddelerinde, 6102 sayılı yeni TTK’nın 573-674. maddelerinde düzenlenen limited şirketler; bir sermaye şirketi olmasına karşın, ortaklar arasında şahsi güvenin, dayanışmanın esas olduğu ve şirket faaliyetlerinin bizzat ortaklar tarafından şahsi mesai ve gayretleriyle yürütüldüğü şirketlerdir.

I- GİRİŞ

Uygulamada, genellikle şirketi yöneten ortak müdür veya ortak müdürler, şirket yönetimi ile ilgili olarak harcadıkları bu emekleri ve mesaileri karşısında herhangi bir ücret almazlar. Yine genelde, şirket ana sözleşmelerinde ortak müdürlerin veya şirket ortaklarının ücret almalarına dair herhangi bir düzenlemede mevcut değildir. Ancak, gerek eski TTK’da gerekse yeni TTK’da, iyi niyet ilkesine aykırı olmamak şartıyla, ortakların şirketten ücret almalarını engelleyen herhangi bir hüküm yoktur. Ülkemizdeki kapitalizmin gelişme süreci, bu sürece paralel olarak, ilgili mevzuatlardaki değişmeler yukarıda belirtilen yaklaşımları ve uygulamaları artık geçersiz kılmakta, şirket ortaklarının değişen ekonomik ve hukuki koşullara kendilerini uydurmalarını zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle, şirket yönetimine bizzat şahsi emek ve mesaisini koyan ortakların, ücret almaları bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, limited şirket ortaklarının, ücret almaları, kar payı almaları veya şirketten para çekmelerinin vergi yükleri yönünden yaptığımız analizde, ücret almalarının daha doğru olacağını daha önce yayımlanan makalemiz(1)de belirtmiştik. Makalede; limited şirket ortaklarının aldıkları ücretlere ilişkin vergi yükü analizini yaparken, 4/b statüsünde aktif Bağ-Kurlu ortakların ödediği Bağ-Kur primlerini, gelir vergisi kesintisinin hesabında, indirim olarak dikkate alınıp, alınmayacağı konusundaki tartışmaya ve konunun belirsizliğine değinmiş ve dikkati çekmiştik.

İşte makalemizin konusu; limited şirket ortaklarının ücret almaları halinde, gelir vergisi kesintisinin hesabında, ödenen Bağ-Kur primlerinin dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin tespitlerimiz, açıklamalarımız ve değerlendirmelerimizi içermektedir.

II- LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDEKİ KONUMU VE PRİM ÖDEMELERİ

Gerek, kısaca Bağ-Kur Kanunu olarak adlandırılan 1479 sayılı Kanun’un 24/I-d fıkrasında, gerekse bu Kanun’u yürürlükten kaldırarak yerine kaim olan 5510 sayılı Kanun’un 4/b- 3. maddesinde, “limited şirket ortaklarının sigortalı sayılacağı” hüküm altına alınmıştır. Yine aynı Kanun’un 79. maddesi ise, “bu Kanun kapsamında belirtilen sigorta yardımlarını ve bu yardımların gerektirdiği idari masrafları karşılamak üzere, Kurum’ca prim alınması gerektiğini” hüküm altına almıştır. Aynı Kanun’un 80. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi, 4/b kapsamında olan diğer bir deyişle, limited şirket ortaklarının dahil olduğu sigortalıların prime esas kazançlarının belirlenmesine ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Buna göre, 82. maddede belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınır arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Bu sigortalılar tarafından Kurum’ca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan edilmesi gerekmektedir. Beyanda bulunmayan sigortalıların aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak belirlenecektir. Şirket ortaklarından, her ortaklık için ayrı, ayrı Bağ-Kur primi alınmayacaktır.

Yine aynı fıkranın (b) bendinde, “4/b kapsamında olan sigortalıların, aynı zamanda işveren olması halinde ise, aylık prime esas kazancının; çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamayacağı” belirtilmiştir.

5510 sayılı Kanun’un 82. maddesi, ödenecek primlerin hesabında esas olacak, günlük kazancın alt sınırı ile üst sınırın tanımını yapmıştır. Buna göre, günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise, günlük kazanç alt sınırının 6.5 katıdır. Günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.

Bu tespitlerimizin ışığı altında, aktif sigortalı 4/b kapsamında bir limited şirket ortağının prim ödemesine esas olacak günlük asgari kazanç tutarı sınırı (1 Ocak- 30 Haziran 2011 tarihleri arasında) 796,50 / 30 = 26,55 TL’dir. Ancak, yukarıda belirttiğimiz üzere, limited şirketin ortak müdürü, aynı zamanda işveren hüviyetinde olması sıfatıyla, şirkette istihdam edilen ve en yüksek brüt ücreti alan personelinin brüt ücretinin 1/30’undan daha aşağı olamayacaktır.

Örnek: Bir limited şirkette istihdam edilen ve en yüksek ücreti alan personelin brüt maaşı 2.000 TL ise, bu kazancın günlük alt sınırı; 2000 / 30 = 66,66 TL’dir. Bu durumda, yukarıda bahsi geçen aktif sigortalı ortak müdürün prim ödemesine esas olacak alt sınır 66,66 TL olacaktır. Öte yandan, şirketin ortak müdürünün aldığı ücret, 82. maddede bahsi geçen üst sınırın üstünde de olabilir. Diğer bir deyişle, alınan ücret, Yasa’da belirlenen günlük üst sınır olan (alt sınırın 6.5 katı) 26.55 x 6.5 = 172,57 TL üstünde olması da mümkündür. Prim ödemesine esas alınacak tutar, 172,57 TL olacaktır. Bu demektir ki, 172,57 x 30 = 5.177,25 TL’nin üzerinde ücret alan limited şirket ortağının prim ödemesine esas alınacak aylık brüt ücret tutarı 5.177,25 TL olacaktır.

III- BAĞ-KUR PRİMLERİNİN VERGİ MEVZUATIMIZDAKİ YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun 49. maddesinin son fıkrası, Bağ-Kur primlerinin tümünün yıl içinde ödenmek kaydıyla, vergi uygulamasında gider olarak gösterilebileceğini belirtmiştir. Öte yandan, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren, aynı zamanda 1479 sayılı Kanun’u yürürlükten kaldırarak yerine kaim olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesinin 12. fıkrasında, aynen şu ifadelere yer verilmiştir; “Kurum’a fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz.”

GVK’nın 63. maddesi, ücretin safi tutarının diğer bir deyişle, aynı maddede öngörülen indirimlerden sonra kalan gelir vergisi kesintisine esas olacak matrahın tespiti ile ilgilidir.

Belli şartları taşıyan kimselerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla, kanunla kurulan tüzel kişiliğe haiz emekli sandıkları ve sosyal güvenlik kurumlarına ödenen paralara aidat ve prim denilmekte ve bunlar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. maddesindeki şartlarla ücretin gerçek safi tutarının hesabında gider olarak indirilmektedir.

110 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği, Bağ-Kur Kanunu’nun 49. maddesine atıf yaparak, ödenen Bağ-Kur primlerinin teşebbüs sahibi tarafından hesaplara gider olarak yazılmasının mümkün olduğunu belirtmekle birlikte, bu primlerin doğrudan doğruya kayıtlara gider olarak intikal ettirilmesinin ortaklıklarda kâr payının dağıtılmasında adil sonuçlar doğurmayacağını belirtmiştir. Aynı zamanda, ödenecek Bağ-Kur priminin seçilen aylık gelir basamağının değişebileceği ve bu nedenlerle de, safi ticari kazancın tespitinde bazı güçlükler ve sakıncalar doğurabileceğine işaret etmiştir. Tebliğ, bu açıklamalardan sonra, GVK’nın 89. maddesine atıf yaparak ödenmiş olmak kaydıyla, yalnızca yıllık beyanname veren ticari kazanç sahipleri ve serbest meslek erbabının beyan ettiği kazançlardan indiriminin mümkün olabileceği sonucuna ulaşmıştır. Yine aynı Tebliğ’de, adi komandit şirketlerinin komanditer ortakları ile limited şirket ortakları hakkında da yukarıdaki esaslar dairesinde işlem yapılması, ifadesine yer verilmiştir. Yani, limited şirket ortakları, ticari kazanç sahipleri olmadıkları için ve şirketten elde ettikleri kazançlar, kâr payı (menkul sermaye iradı) niteliğinde olduğu için, söz konusu ödedikleri Bağ-Kur primlerini indirim hakları olmayacaktır.

Diğer taraftan, GVK’nın 89/1. maddesine göre ve 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamına göre giren ticaret erbabı ile serbest meslek erbabının ödedikleri Bağ-Kur primlerini anılan Tebliğ’de belirtilen esaslar dahilinde ticari ve mesleki kazançları dolaysıyla verecekleri yıllık beyannamede gösterdikleri gelirden indirebilecekleri belirtilmiştir.

Öte yandan, İstanbul Defterdarlığı bir Özelgesi’nde; “Doğrudan doğruya, hiçbir gerekçeye dayanmaksızın, gvk’nın 63. maddesi çerçevesinde, kurum ortağı için ödenen bağ-kur priminin, ortağa ödenen ücretin safi tutarının tespitinde indirim olarak dikkate alınmasının mümkün olmadığını”(2) belirtmiştir. Yine, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 2007 ve 2008 yıllarında verdiği Özelgelerde, “110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği çerçevesinde, Bağ-Kur primlerinin yalnızca, ticaret erbabı ile serbest meslek erbabının, primlerini ödemek koşuluyla, yıllık beyannamede gösterdiği gelirden indirebileceklerini” belirtmiştir. Bu Özelgelerden 2007 yılına ilişkin olan da sorulan, ücretli personelin geçmiş yıllara ilişkin olarak bağ-kur genel müdürlüğü’ne yaptığı prim borcu ödemelerini ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılıp, yapılmayacağına ilişkin soruya da yine 110 Seri No.lu Tebliğ’e atıf yapılarak, ödenen Bağ-Kur prim borcu ödemelerinin ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılmasının olanaklı olmadığı belirtilmiştir. 2008 yılında verilen söz konusu Özelge’de, mükellefin sorduğu, gayrimenkul kira geliri ve limited şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olarak iki şirketten ücret geliri elde etmesi nedeniyle verdiği yıllık gelir vergisi beyannamesinde yıl içinde ödediği Bağ-Kur primlerini beyannamede indirim konusu yapıp yapmayacağına ilişkin soruya da yine aynı gerekçeyle, gayrimenkul kira geliri ve ücret gelirleri için vereceğiniz yıllık beyannamede ödenen bağ-kur primlerini indirim konusu yapılamayacağı şeklinde görüş bildirilmiştir.

IV- DEĞERLENDİRMELERİMİZ VE GÖRÜŞÜMÜZ

Vergi İdaresinin, limited şirket ortaklarının, aktif bir Bağ-Kurlu olarak (5510 sayılı Kanun’un 4/b kapsamında) ödedikleri Bağ-Kur primlerini, aldıkları ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapamayacaklarının dayandığı temel argüman GVK’nın 89/1 ve 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’dir. Dikkat edilirse, son zamanlarda verilen Özelgelerde de hep aynı gerekçeye dayandırılarak, indirim konusu ret edilmektedir. Değerlendirmelerimize geçmeden önce, 110 Seri No.lu Tebliğ(3)’in, yayımlanmasından sonra konuya ilişkin herhangi bir tebliğin mevcut olmadığını belirtelim. 147 ve 235 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğleri de, Türkiye’de kaim özel sigorta şirketlerine ücretlinin kendisi, eş ve çocukları için ödediği sağlık ve hayat sigorta primlerinin ücret matrahının tespitinde nasıl indirim konusu yapılacağına ilişkindir. Yazımızın konusu ile ilgili olarak somut bir düzenlemeye rast gelinmemiştir. Yukarıda belirttiğimiz üzere, son yıllarda konuya ilişkin vergi idaresinin verdiği Özelgelerde de 110 Seri No.lu Tebliğ’de yapılan açıklamaların esas alınmaya devam ettiği görülmektedir.

Ücret alan limited şirket ortakları ile anonim şirket yönetim kurulu üyeleri 4/b kapsamında ödedikleri Bağ-Kur primlerini, safi ücret tutarının dolaysıyla gelir vergisi kesintisinin hesabında, indirim konusu yapmaları, aşağıdaki gerekçelerimize dayanarak mümkündür.

A- ŞİRKETLERİN GİDEREK KURUMSALLAŞMASI, VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Yukarıda atıf yaptığımız makalede ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere, kapitalistleşme sürecine paralel olarak, şirketler de kurumsallaşma sürecine girmekte, daha doğrusu bu sürece paralel olarak, ilgili hukuk mevzuatında yapılan değişiklikler ve yeni düzenlemeler buna zorlamaktadır. Nitekim 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlük kazanan 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile getirilen “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı”na ilişkin hükümler, artık ortağın şirketin kasasını, bankasını kendi cebi gibi göremeyeceğini ve tasarruf edemeyeceğini, etmesi halinde yine kanun hükümleri çerçevesi halinde bedelini ödeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca, 6102 sayılı Yeni Ticaret Kanunu’nun 358 ve 644. maddeleri, ortakların şirketlerinden borçlanmalarını yasaklamaktadır. Yine söz konusu makalemizde belirttiğimiz üzere, kâr dağıtma geleneği olmayan ve kurum bünyesinde yapılan stopaja katlanmak istemeyen, ayrıca vergi yükü analizi yönünden de cazip olmayan kâr dağıtımı tercihi de yapılmadığı takdirde, şirketin yönetimine bizzat emek ve mesaisi ile katkıda bulunan ortakların ücret almalarından daha doğal bir şey olamaz. Nitekim, bu yazımızın II. bölümünde açıkça görüleceği üzere, 4/b kapsamında olan limited şirket ortaklarının ödeyecekleri Bağ-Kur primleri, beyan ettikleri ücretlere göre belirlenmektedir.

Öte yandan, gerek eski Türk Ticaret Kanunu’nda, gerekse 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda şirket yönetimine şahsi emeği ve mesaisi ile doğrudan katılan limited şirket ortaklarının ücret almalarına engel bir düzenleme mevcut değildir. Önemli olan, şirketin anayasası olan ana sözleşmelerinde bu konuda düzenlemelerin mevcut olmasıdır. Nitekim, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin mali haklarını düzenleyen 394. maddesinde; tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebileceği hüküm altına alınmıştır. Yine, aynı Kanun’un limited şirketlerde genel kurul yetkilerini düzenleyen 616. maddesinde, limited şirket ortaklarının ücretlerinin genel kurul tarafından tespit edileceği belirtilmiştir.

Yukarıdaki tespitlerimizden açıkça anlaşılacağı üzere, değişen ekonomik koşullar ve bu koşulların beraberinde getirdiği mevzuat değişiklikleri limited şirket ortaklarını ve anonim şirket yönetim kurulu üyelerini şirketlerinden ücret almalarının doğal ve gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.

B- 5510 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KANUNA GÖRE, PRİMLERİN ÖDENMEK ŞARTI İLE GELİR VERGİSİ UYGULAMASINDA GİDER YAZILABİLECEĞİ

Yukarıda belirttiğimiz 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası’nın 88. maddesinden anlaşılacağı üzere, bu yasa kapsamında ödenmesi gereken primlerin kuruma ödenmemesi halinde, gelir vergisi uygulamasında gider olarak dikkate alınmayacağı öngörülmüştür. 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kaldırılmadan önce, benzer hüküm söz konusu Kanun’un 49. maddesinde de yer almıştır. Buna göre, “Bağ-Kur primlerinin tümünün yıl içinde ödenmek kaydıyla, vergi uygulamasında gider olarak gösterilebilecektir.”

Her iki yasal düzenlemede de dikkat edilecek olursa, ortak payda kanunlarına göre ödenen primlerin gelir vergisi uygulamasında gider yazılabileceği diğer bir deyişle indirim konusu yapılabileceğidir.

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunumuzda ücretler, 7 gelir unsurundan birisidir. Gelir Vergisi Kanunu esas olarak yıllık gelir toplamının vergilendirilmesi esasını kabul etmiş olduğundan, bu esasa uygun olarak indirimlerin, yıllık gelirler için yıllık tutarları üzerinden uygulanması gerekmektedir. Ancak, zorunluluklar nedeniyle, gerçek ücretlerin vergilendirmesinde, yıllık gelir prensibinden ayrılarak aylık ve günlük vergilendirme dönemleri kabul edilmiştir. Aynı Kanun’un 108. maddesinin 4 numaralı bendinde de, yıllık beyanname verilmesi gerektirmeyen hallerde de, bu dönemlere göre yapılacak vergilendirmelerin, yıllık vergilendirme yerine geçeceği ve bu dönemlerin nihai vergilendirme dönemi kabul edileceği belirtilmiş bulunmaktadır.

Bu nedenle, gerçek usulde tespit edilen ücretlerin vergilendirmesinde indirimler, ödemenin dönemine göre, ödeme aylık döneme aylık dönemler itibariyle yapılmakta ise, aylık tutarları ile ödeme günlük dönemler itibariyle yapılmakta ise, günlük tutarları ile uygulanacaktır.

147 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği’nde yer alan bu açıklamaların ışığı altında ve aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kanunu ile ilgili yukarıda belirtilen hükümleri karşısında, ücret alan limited şirket ortaklarının ödediği Bağ-Kur primlerini, ücretin safi tutarının tespitinde, diğer bir deyişle kesilen gelir vergisinin hesabında indirim olarak dikkate alınmaması mümkün müdür? Sosyal Güvenlik Kanunlarını düzenleyen yasa koyucunun, yukarıda anılan hükümleri, sırf ticari kazanç ve serbest meslek kazancı sahiplerinin ödedikleri Bağ-Kur primlerini yıllık beyannamelerinde beyan ettiği gelirlerden düşebileceklerini öngörmüş olması elbette düşünülemez ve maddelerin düzenleniş amaçlarına aykırıdır. Vergi İdaresinin görüşüne dayanak teşkil eden 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği incelendiğinde; Tebliğ’in olaya yaklaşımı tamamen 1479 sayılı Yasa’nın 49. maddesindeki teşebbüs sahipleri tarafından ödenen Bağ-Kur primlerinin işletme bünyesinde indirim konusu yapılmasına münhasırdır. Tebliğ’de, ortaklar tarafından ödenen Bağ-Kur primlerinin 49. maddeye göre şirket bünyesinde gider yazılmasının mümkün olduğunu, ancak, bu giderlerin ortaklara dağıtılan kâr paylarında eşitsizlik yaratacağını, aynı zamanda primlerin seçilen aylık gelir basamağına göre değişebileceği ve bu nedenle safi ticari kazancı tespitinde güçlükler yaratacağını belirtmiştir. Tebliğ’de; ücret alan bir limited şirket ortağının ödediği Bağ-Kur primlerini, 49. maddenin düzenleniş amacına ve ruhuna uygun olarak, yine gelir vergisi sistemi içinde ayrı bir vergileme rejimine tabi olan ücretlerin, safi tutarının tespitinde de gider veya indirim olarak dikkate alınması gerektiği hususu göz ardı edilmiştir. Nitekim, bu husus Tebliğ’in 3. fıkrasının 2. bendinde açıkça belirtilmiştir.

Gerek, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun 49. maddesi, gerekse 5510 sayılı Kanun’un 88/12. maddesi, Kurum’a ödenen primlerin gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılabileceğini belirtmiştir. Prim ödeyen şahıs ister ticari kazanç sahibi olsun, ister serbest meslek kazanç sahibi olsun, ister bir limited şirket ortağı olarak ücret alsın, vergilemeye esas olan safi kazançlarının tespitinde, ödenen primlerin indirim olarak dikkate alınması Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergilendirme rejiminin gereğidir. Bu nedenle, kanunla yapılan bir düzenlemenin tebliğ ile daraltılması söz konusu olamaz.

C- GVK’NIN 63/2. MADDESİNİN DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ VE YÜRÜRLÜKTEKİ DURUMU

Bilindiği üzere, GVK’nın, “Gerçek Ücretler” başlığı altında düzenlenen 63. maddesi, ücretin gerçek safi değerini; ücret olarak verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından, yine bu maddenin fıkralarında belirtilen indirimler yapıldıktan sonra kalan tutar olarak tanımlamıştır. Safi tutarın, diğer bir deyişle gelir vergisi kesintisine esas olacak matrahın tespitinde, maddenin ikinci fıkrası, kanunla kurulan emekli sandıklarına ödenen aidat ve primlerin indirim konusu yapılacağını belirtmiştir. Yasa’nın düzenlenişine dikkat ettiğimizde, kanun kurumlar arasında hiç bir ayrım gözetmeksizin, bu kurumlara ödenen prim ve aidatların indirim konusu yapılacağını hüküm altına almıştır. Bu durumda, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren ve bütün sosyal güvenlik kurumlarını bir çatı altında toplayan 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, ödenen primlerin GVK’nın 63/2. maddesi kapsamında safi ücretin tespitinde indirim olarak dikkate alınması gerektiği açıktır. Dolaysıyla, söz konusu Kanun’un 88. maddesinde ödenen primlerin gelir vergisi kanunun uygulamasında dikkate alınacağı hükmü, GVK’nın 63/2. fıkrası ile işlerlik kazanabilmektedir.

GVK’nın 63/2. maddesinin, 4697 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değişmeden önceki şeklini ve aynı zamanda 110 Seri No.lu Tebliğ’in yayımlandığı tarihi (14.03.1973) göz önünde bulundurursak, Vergi İdaresinin ücretin safi tutarının tespitinde, Bağ-Kur primlerini neden indirim konusu olarak dikkate almadığı kolaylıkla anlaşılacaktır. Değişiklik öncesi GVK’nın 63/2. maddesinde şu ifadeler yer almaktaydı; “emekli aidatı veya sosyal sigorta primleri (Emekli Sandığı’nın ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Türkiye’de olması şartıyla).” Dikkat edilirse, Yasa hükmünde Bağ-Kur primlerine yer verilmemektedir. Oysa artık, bu Yasa hükmü, 07.10.2001 tarihinden itibaren yürürlükten kalkmış, yerine “kanunla kurulan emekli sandıklarına ödenen aidat ve primler” ifadesi getirilerek, ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılacak primlerin kapsamı genişletilmiştir. Kaldı ki, günümüzde sosyal güvenlik kurumlarının bir tek çatı altında toplandığı ve 5510 sayılı Kanun’a tabi olduğu göz önünde bulundurulursa, bu Kanun kapsamında ödenen Bağ-Kur primlerinin ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılması gerektiği açıktır.

D- LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ÜCRETİNİN SAFİ TUTARININ TESPİTİNDE, BAĞ-KUR PRİMLERİNİN DÜŞÜLMEMESİ, VERGİLENDİRMEDE ADALET İLKESİNE AYKIRIDIR

Bilindiği üzere, vergide adalet ilkesi vergi kanunlarının herkese eşit olarak uygulanmasını, vergi kanunları karşısında herkesin eşit olmasını ifade eder. Dolaysıyla, 4/a kapsamında bir işçinin, 4/c kapsamında bir memurun aldıkları ücretlerden kesilen gelir vergilerinin hesabında, Kurum’a ödedikleri primler, nasıl ki, SGK’nın 88/12. fıkrası ve GVK’nın 63/2. fıkrası uyarınca indirim konusu yapılıyorsa, ücret alan bir limited şirket ortağının da aynı Kanun kapsamında ödediği primlerin de, kesilen gelir vergisinin hesabında indirim konusu yapılması yukarıda bahsi geçen kanunların gereğidir. Bu Kanun maddelerinin aynı sosyal güvenlik çatısı altında olan 4/a ve 4/c kapsamında olan sigortalılara uygulanıp da 4/b kapsamında ücret alan limited şirket ortaklarına uygulanmaması söz konusu olamaz. Vergi İdaresinin konuya ilişkin yukarıda bahsi geçen görüş ve açıklamalarında objektiflik ilkesine aykırılığı, GVK’nın 89/1. maddesinin uygulamasında da görmekteyiz. GVK’nın 89/1. maddesine göre, aktif Bağ-Kur sigortalı ticari kazanç sahipleri ve serbest meslek erbabı ödedikleri sigorta primlerini yıllık gelir vergisi beyannamelerinde beyan ettikleri ticari kazanç ve serbest meslek kazancından indirim imkanına sahiptirler. Ancak, aynı Kanun’un içinde yedi gelir unsurundan birisi olan ve özelliği gereği farklı vergilendirme rejimine tabi olan ücretin, limited şirket ortak tarafından elde edilmesi halinde, ödenen primler, indirim konusu yapılamayacaktır. Aşağıda vereceğimiz örnek, adalet ilkesine aykırılığı somut olarak ortaya koymaktadır.

Örnek: (X) limited şirketi ortaklarından (A) ortak müdür sıfatıyla, 2010 yılında şirketten aylık brüt ücret almış, diğer yandan bilanço esasına tabi şahsi işletmesinden de yıllık gelir vergisi beyannamesinde de ticari kazanç beyan etmiştir. Ortak (A) 4/b kapsamında aktif sigortalı olup, limited şirkette istihdam edilen personelin içinde en yüksek ücreti almaktadır. Diğer yandan, aynı şirketin ortağı (B), yine ortak müdür sıfatıyla, 2010 yılında, ortak (A)’nın aldığı ücreti almıştır. Ortak (B)’nin yıllık beyana tabi hiçbir geliri mevcut değildir. Ortak (B)’de, 4/b kapsamında aktif sigortalıdır.

Ortak (A), yıllık gelir vergisi beyannamesini ticari kazancından ötürü vermiştir. Şirketten aldığı ücretini beyannameye dahil etmeyecektir. 4/b kapsamında ödediği sigorta primini; 110 Seri No.lu Tebliğ’e göre, yıllık olarak verdiği gelir vergisi beyannamesinde beyan ettiği ticari kazancından GVK’nın 89/1. maddesine göre indirimini yapabilecektir. Oysa, şirketin diğer ortak müdürü, ayni ücret gelirini elde etmesine rağmen, geliri yalnızca ücretten ibaret olmasından ötürü, yıllık gelir vergisi beyannamesi veremeyecek, dolaysıyla diğer ortağın indirim konusu yapabildiği sigorta primini, indirim konusu yapamayacaktır.

Vergi idaresi tarafından uygulanmakta olan bu yaklaşımın, Kanun’un uygulamasında eşitsizlik yarattığı açıktır. Oysa, limited şirket ortaklarının aldıkları ücretlerden kesilen gelir vergilerinin hesabında, ödedikleri sigorta primlerini düşmeleri mükelleflerin Vergi Kanunları ve SGK Kanunu önünde eşitliklerini sağladığı gibi, vergilendirmede adalet ilkesinin gerçekleştirilmesine de neden olacaktır.

V- SONUÇ

Yukarıdaki ayrıntılı açıklamalarımızdan görüleceği üzere, gelişen ekonomik koşulların gerekli kıldığı mevzuat değişiklikleri, şirketlerin kurumsallaşmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kurumsallaşmaya paralel olarak, gerek limited şirket ortaklarının, gerekse anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin şirketlerinden ücret almaları giderek yaygınlaşmaktadır. Öte yandan, söz konusu şahıslar, 5510 sayılı SGK’nın da 4/b kapsamında sigortalı sayılmakta ve sigorta primi ödemek zorundadırlar. Yine aynı Kanun’un 88. maddesinde, ödenen primlerin, Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında indirim konusu yapılacağı belirtilmiştir. Ayrıca, GVK’nın 63/2. maddesi de, son değişikliği ile kanunla kurulan emekli sandıklarına ödenen primlerin ücretin safi tutarının tespitinde, indirim konusu yapılacağını hüküm altına almıştır. Ancak, Vergi idaresi, 1973 yılında yayımlanan 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği’ni esas alarak, limited şirket ortaklarının aldıkları ücretlerde, vergi kesintisinin hesabında, ödedikleri Bağ-Kur primlerini indirim konusu yapmalarına olumsuz görüş vermektedir. İlginçtir ki, bu konu bize göre yeterince güncel olmasına rağmen, ilgili kamuoyunda yeterince tartışılmamış ve halen de tartışılmamaktadır. Bu konuda yazılan makale yok denecek kadar azdır. Bize göre, ayrıntılı açıklamalarımızdan ve tespitlerimizden görüleceği üzere, 4/b kapsamında limited şirket ortaklarının, ödedikleri sigorta primlerini, aldıkları ücretlerden kesilen gelir vergilerinin hesabında indirim konusu yapmaları yasal haklarıdır. Bize göre, 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği’ne dayanarak, indirime izin vermeyen vergi idaresinin yaklaşımı, kanunla verilen bir hakkın Tebliğ ile kısıtlanmasına tipik bir örnek teşkil etmektedir.


Ferhat FAHRAN*

Yaklaşım
özdoğrılar.com

* YMM

Blog Arşivi

BU HAFTA EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK OKUNANANLAR

Categories

.edevlet.com (1) ‘Gelir Testi’ (1) ‘intibak zammı’ (1) "EŞ DURUMU" (1) "muhasebe" (21) "Pratik Bilgiler "pratik bilgiler (1) (Stopaj (1) 01.01.2012 - 30.06.2012 Asgari Ücret (1) 01.07.2012 - 31.12.2012 Asgari Ücret (1) 12 Eylül mağdurları (2) 15 yıldan az memuriyet (1) 16 Yaşından Büyükler Asgari Ücret (1) 16 yaşını doldurmuş işçiler (1) 18 Yaş GSS (1) 18 Yaş Üstü (1) 2-B arazilerinin satış şartları (1) 2009 askerlik borçlanması hesaplama (1) 2011 enflasyon (1) 2011 kapanış işlemleri (6) 2011 Yılbaşı Milli Piyango (1) 2012 (105) 2012 açılış işlemleri (6) 2012 Amortisman Sınırı (1) 2012 ASGARİ (1) 2012 ASGARİ ÜCRET (2) 2012 Avukatlık Ücret Tarifesi (1) 2012 DAMGA VERGİSİ ORANLARI (1) 2012 defter (1) 2012 Defter tasdi (1) 2012 Defter Tutma Hadleri (1) 2012 DİĞER KAZANÇ (1) 2012 Fatura Düzenleme Sınırları (1) 2012 Geçici Vergi Oranları (1) 2012 Gelir Vergisi (1) 2012 gelir vergisi oranlar (1) 2012 GELİR VERGİSİ ORANLARI (1) 2012 Gelir vergisi tarifesi (2) 2012 Hesap Pusulası (1) 2012 KAPICI MAAŞ HESABI (1) 2012 milli piyango sonuçları (1) 2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi (1) 2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri (1) 2012 MTV (1) 2012 Sakatlık indirimi (1) 2012 SGK İDARİ PARA CEZALARI (1) 2012 VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ (1) 2012 YEMEK BEDELİ (1) 2012 Yemek İstisnası (1) 2012 Yılbaşı Milli Piyango (1) 2012 YILI (66) 2012 yılı asgari ücret (2) 2012 yılı asgari ücret tutarları (2) 2012 yılı cenaze ödeneği (1) 2012 YILI DEFTER TUTMA (1) 2012 YILI DEFTER TUTMA HADLERİ (3) 2012 yılı emzirme ödeneği (1) 2012 Yılı gelir (1) 2012 Yılı gelir vergisi (1) 2012 Yılı gelir vergisi dilimleri (1) 2012 yılı gelir vergisi oranları (1) 2012 Yılı Sakatlık İndirimi (1) 2012 yılı vergi (1) 2012 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı (1) 2012 Yili Asgari Geçim İndirimi Tablosu (1) 2B Arazi (1) 2B Arazileri (2) 31.10.2011 tarih 292 nolu karar (1) 3600 günle emeklilik (1) 4 ülkede kıdem tazminatı fonu (1) 4/b Sigortalılık Bildirimi (1) 4857 (1) 4857 sayılı (1) 5 lira fazla katılım payı (1) 6111 Sayılı Kanun (1) 65 YAŞ (1) 65 YAŞ AYLIĞI (1) 65 yaş ve özürlü maaşı hangi hallerde kesilir? (2) 657 s.DMK’ya göre istihdam şekilleri (1) 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) 663 sayılı KHK (1) 666 kanun (1) 666 sayılı (1) 8.000 TL üzerindeki ödemeler (1) 975 lira taban (1) Açık Hesaplarınızın Ne Kadarını Tahsil Edebileceğinizi Biliyormusunuz (1) AGİ (2) AGİ NEDİR? (1) aidatlarını ödememekte direnirken (1) AİLE HEKİMLİĞİ (1) Akaryakıt fişi (1) Akşam Metin Taş (1) Alacak ve Borç Notları (1) Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlik Belgesi (1) Ali TEZEL (1) almanya (1) Almanya'dan yurtdışı borçlanma (1) ALO 170 (1) Amortisman (1) Amortisman Sınırı (1) Analık sürelerinin borçlanılması (1) Ankara bomba (1) ANONİM ŞİRKET (1) Anonim şirketler (1) Anonim şirketler neden ve nasıl hisse senedi bastırmalıdır (1) ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMETLER (1) APARTMAN GÖREVLİLERİ AGİ (1) ARAÇLARIN Trafikten Silinmesi (1) Aralık 2011 Vergi Takvimi (1) ASBİS (1) ASBİS Nedir (1) ASGARİ GEÇİM (1) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (1) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2012 (1) asgari geçim ücreti (1) Asgari Ücret (8) Asgari ücret 701 (1) Asgari Ücret Maliyeti (1) Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (2) Asgari ücret yeni yılda (1) ASKERİ İŞ MÜFETTİŞLİĞİ (1) askerlik (2) askerlik borçlanma formu (1) askerlik borçlanma hesaplama (1) askerlik borçlanma hesaplaması (1) askerlik borçlanma işlemi (1) Askerlik borçlanması (3) ASKERLİK KANUNU (1) atama (2) Avukat (1) Avukatlık (1) AVUKATLIK ASGARİ (1) AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET (1) AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) Avukatlık Ücret (1) Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi (1) Aylığa Hak Kazanma Koşulları (1) AYLIK VE YILLIK ENFLASYON (1) baglilik (1) Bağ (1) Bağ-Kur (5) bağ-kur dökümü (1) Bağ-Kur İntibak (1) Bağ-Kur Tevkifatı (1) Bağımsız Denetçi (2) bağımsız denetçiler (1) Bağımsız denetim (2) Bağımsız Denetleme (1) BağKur (4) bağkur dökümü (1) Bağkur hizmet dökümü (1) bağkurlu dökümü (1) Bahçe Tapusu Olanların Tarım SSK’lısı Olup Olamayacaklarının Açıklanması (1) bakanı (1) Bankalar (1) Basit usul (1) Başbakan Tayyip Erdoğan (1) BAYRAM TATİL GÜNLERİNDE İŞ KAZASI (1) BDDK (1) bedelli (2) BEDELLİ ASKERLİK (4) bedelli askerlik işlemleri (1) Bedelli çalışmaları bayramdan sonra (1) Belediyeden kiralanan seyyar sergi yerleri için kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılmayacağı (1) belli para (1) BEŞ PUANLIK (1) beyanname (100) Bilirkişi (1) Bilirkişilerin (1) Bilirkişiye Başvuru (1) binek (1) Binek otomobilin alım ve satımında KDV oranı kaçtır ? (1) Binek otomobilin KDV’sini (37) Bir Kişi İle Kurulabilecek (1) Bireysel Emeklilik (1) Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Ödemeler (1) BİRLEŞME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: I (1) borçlanma (1) Borçlanma Bedelleri (1) Borçlunun bütün eşyaları haczedilemez (1) Borçlunun haline uygun evi haczedilemez (1) BUGÜNKÜ YAZILAR (5117) bülent deniz (1) C Özel Güvenlik Yöneticisi Kimlik Kartı (1) Cenaze Ödeneği (1) Creditnote (1) Cumhuriyet tarihi rekoru (1) ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ (1) çalışma ve sosyal güvenlik (1) Çalışmayan (1) çek (1) çek yasası (1) çevre temizlik vergisi (1) Çeyiz Yardımı (1) Çocuklar sağlık hizmeti (1) daha az prim (1) Damga Vergisi (1) danışman (1) Dar Mükellefiyet (1) debitnote (1) defter (2) Defter Bilgi Girişi (1) defter Kapanış Tasdiği (1) Defter tasdi (1) Defter Tasdikinde Ek Süre (1) defter tutulma (1) Defter ve belgeleri depremde kaybolanlar (1) Değer Artış KazançI (1) Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi (1) değerleme oranı (1) Denetçi olabilme (1) Denetçilerin Atanması (1) Denetçinin seçilmesi (1) Denetim raporu (1) Denetimin (1) Deprem bağışları (1) Deprem bağışlarının vergi matrahından (1) Deprem bölgesinde primi 1 gün bile yatana emeklilik (1) Deprem sigortası (1) deprem vergisi (1) Depremzede işçinin ücreti İş-Kur'dan (1) Depremzedelere müjde (1) DERNEKLER (1) DERNEKLER YÖNETMELİ (1) dilekçe (224) DİLEKÇE ÖRNEĞİ (2) DİLEKÇE ÖRNEĞİ Veri Sorgulama (1) DİLEKÇE ÖRNEKLERİ (12) DİLEKÇEYE (1) Dizi (1) DOĞUM BORÇLANMASI (5) Doğum ücretsiz izni ve izinden dönüşte işe başlama hakkı (1) dönem sonu (6) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ (7) Dul aylığı (1) DUYURULAR (568) e devlet (1) E-Defter (1) e-devlet (1) e-haciz (1) ebeyanname (100) ece üner (2) Ecrimisil (1) edefter (1) edefter.gov.tr (1) edevlet (1) EKONOMİ (626) Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan (1) Elektronik Defter (1) Emekli (11) emekli aylığı (1) emekli aylığını yükseltmek (1) Emekli aylıkları haczedilemez (1) Emekli dernekleri (1) Emekli İkramiyesi (1) emekli intibak (1) Emekli Sandığı (3) Emekli Sandığı dökümü (1) Emeklilerin maaşı (1) Emeklilik (1) Emeklinin alım gücü (1) Emeklinin intibakı (1) EMEKLİNİN YILLIK İZNİ (1) Emekliye (1) Emekliye intibak (1) Emekliye müjde (1) Emekliye tazminat (1) Emekliye zam geliyor (1) emlak vergisi (4) Emlak Vergisi bildirimi (1) Emsal kira (1) EMZİRME ÖDENEĞİ (2) ENFLASYON (1) Enflasyon Hesaplama (2) Engelli bakım maaşına konulan hacize mahkeme 'dur' dedi (1) Engelli Sigortalıların (1) Engellilere İş Müjdesi (1) erken emekli (1) Eski memur (1) Esnaf Sicil Kaydı Bağ-Kur'lu (1) Esnek Zamanlı Çalışma (1) eş durumu nakli (1) eşi vefat etmiş (1) EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI (1) Etiketler: 292 nolu hakem heyeti kararı (1) ev hanımına (1) Ev hanımlarının emekliliği (1) Evlenme Ödeneği (1) evlilik (1) FAİZ (2) Faktoring İşlemlerinin Muhasebe Kaydı (1) FARK ÜCRETİ (1) faruk çelik (1) FASON HİZMETLERDE KDV İADESİ (1) FASON TEKSTİL (1) FATURA (2) Fatura Düzenleme (1) Fatura Düzenleme Sınırları (1) Fatura Kullanımı (1) Faturada Ayrıca Teslim Adresine Yer Verilebilir mi? (1) FATURAYA SÜRESİNDE İTİRAZ (1) fazla çalışma (1) Fazla mesai (1) Fazla mesai nasıl ispatlanacak (1) FESHİ (1) fesihte geçerli neden (1) Fiili Hizmet Zammı (1) Finanasal (1) Finanasal Kiralama (1) Finanasal Kiralama Muhasebe Kayıtları (1) Finansal kiralama (1) FİRMADA KULLANILAN OTOMOBİLİN KAZA YAPMASI SONUCU SERVİS ŞİRKETİ TARAFINDAN KESİLEN FATURANIN SİGORTA ŞİRKETİNE YANSITILMASI MUHASEBE KAYDI (3) FON İSİMLERİ (1) Foreks İşlemi (1) FRANSIZ ÜRÜNLERİ (1) Gayri Maddi Haklar (1) GAZETECİ VE GEMİ ÇALIŞANLARINI (1) GAZETECİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLUR (1) Geçici iş göremezlik (1) Geçici iş göremezlik ödeneği (2) Geçici Vergi Oranları (1) Geçici Vergide Yanılma Payı (1) gelir (302) gelir testi (3) GELİR TESTİ NEDİR (1) Gelir Testi Süresi Uzatıldı (1) Gelir testine müracaat bildirimi (1) Gelir Uzman (1) Gelir ve Aylıklarda Zamanaşımı Sürelerinin Eski ve Yeni Kanunla Karşılaştırılması (1) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (1) gelir vergisi (2) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 280) (1) GELİR VERGİSİ ORANLARI (1) gelir.gov.tr (125) gelirler (4772) gelirler.com (192) gelirler.gov.tr (4349) gelirlergov (111) gemlik hakem heyeti (1) gemlik tüketici sorunları ilçe hakem heyeti (1) genek sağlık başvuru (1) Genel Sağlık Sigortalıs (1) Genel Sağlık Sigortası (2) GENEL SAĞLIK SİGORTASI (4) GEREKEN (1) GEREKLİ BİLGİLER (5) ggs (3) GİB (3286) gib.gov.tr (31) gider pusulası (1) Giriş Sınavı (1) Götürü Gider (1) GSS (9) GSS DİLEKÇE ÖRNEĞİ (1) gss Prim Tablosu (1) GSS Sağlık (1) GSS tescil bildirim (1) Gurbetçi ev hanımı (1) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13) (1) GÜNDEM (4934) HABER (4470) habertürk tv (2) haciz (1) Hafta Tatili Ücreti (1) HAFTALIK YAYIN (28) hakem heyeti kararları (1) HASTA SEVK FORMU (1) hastane (1) Hem kocadan hem de anne-babadan aylık bağlanır mı (1) hesap işletim ücreti iadesi (1) hesap işletim ücreti iadesinin kararı (1) hesap işletim ücretine itiraz (1) hesap işletim ücretleri (1) hesap işletim ücretleri iadesi (1) Hesap numaraları (1) hesapişletim ücretinin iadesi (1) hız sınırı (2) hibe kredi (1) HİLELİ İFLAS ETMEK (1) Hizmet Dökümü (1) Hizmet grubu (1) https://www.turkiye.gov.tr/ (1) hukuk (1) Irak (1) iade (1) İbraname (1) ibraname Örneği (2) için (1) İdari Para Cezaları (1) İhaleli İşlerde Kıdem (1) İhbar İkramiyesi (1) İhracat (2) İHRACATTA GVK (1) İhtirazi Kayıtla Beyan (1) ikinci derece usulsüzlük (1) İkramiyenizi güncel (1) İktisap Tarihi (1) İlk Defa Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlamadan Önce Malûliyeti Bulananların Emeklilikleri (1) indirilebilir (1) indirim (1) İndirimli Orana (1) İndirimli Orana Tabi Satışlar (1) internet sitesi (1) İNTERNET SİTESİ ZORUNLULUĞU (1) İntibak (6) İntibak 2013'e kaldı (1) İntibak Maaş (1) intibak yasası (3) İNTİBAK YASASI 2012'DE YASALAŞIYOR (1) intibak zammı (1) İstanbul Tapu Kadastrolular Derneği Başkanı Metin Yeşil (1) isteğe bağlı sigorta (1) istifa (1) İstifa eden işçinin hakları (1) istifa evrakları (1) İSTİSNA TUTARLARI (1) İŞ (1) İŞ GÖREMEZLİK BELGESİ (1) İş göremezlik belgesi değişti (1) İş Kanunu Para Cezaları (1) iş kazası (1) iş koçu (1) İş Sözleşmeleri (1) iş sözleşmesi (1) İşçi (1) İŞÇİ 1 ay içinde dava açabilir (1) İŞÇİ ALACAK BELGESİ (1) işçi izin hakları (1) İŞÇİ VE ESNAFIN ÖLÜMÜNDE CENAZE ÖDENEĞİ VERİLME ESASLARI (1) İşçilerin İzinleri (1) İşçilerin İzinleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler (1) işçilerinin (1) İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA RAPOR (1) İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ (1) İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ (1) İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ VE DİĞER ÇIKIŞ İŞLEMLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER (1) İŞÇİNİN İŞVERENE ÇEKECEĞİ İHTAR ÖRNEĞİ (1) İşçinin sadakat borcu (1) İŞE İADE EDİLME (1) İŞKUR (4) İşlem Denetçiliği (1) İşlem denetçisi (1) işletim ücreti iadesi (1) İşsizlik (1) İşsizlik maaşı (1) İşsizlik ödeneği (1) İŞSİZLİK ÖDENEĞİ (1) İŞSİZLİK SİGORTASI (1) İşsizlik yardımları (1) İşte yerli otomobilin gerçek fiyatı (1) İşten Ayrıldığımda Ne Kadar Kıdem Tazminatı Alabilirim (1) İşten Ayrılırsam Emeklilik Şartlarım Değişir mi (1) İşveren (2) işveren fesih (1) İşveren işçiden senet alabilir mi? (1) İşverenlerimizin Ücret (1) İZİN (1) KABAHATLER KANUNU (1) Kaçak işçi (1) Kaçak işçi çalıştıranlar (1) Kaçakçılık suçu (1) Kadın ve erkeğin emekli olma yaşları farklı (1) KADINLARIN DOĞUM İZNİ (1) Kadrolulara bayram hediyesi (1) kamu (1) kanun (950) kapanış muhasebe kayıtları (6) karşılıklı edimler (1) KARŞILIKSIZ ÇEK (1) KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILIYOR (1) Kart aidatı (1) kartı (1) KASIM MALİ TAKVİMİ (1) katılım payı (1) Katma Değer Vergisi Oranları (1) Katsayı (1) Katsayı uygulaması (1) Katsayı uygulaması kalktı (1) kayıt (3178) KDV (81) KDV indirimi (1) kdv oranları (1) KDV TEVKİFATI (1) Kenar (1) Kendi adınıza kayıtlı iş yerinde (1) kendisine yöneltilen soruların cevaplarını internetten de yayınlayabilecek (1) KEY (1) kıdem tazminatı (7) Kıdem Tazminatı dikekçe (1) Kıdem Tazminatı Fonu (4) Kıdem Tazminatı Fonu 1 Ocak 2012 (1) KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ (1) Kıdem ve ihbar tazminatı (1) Kız Çocuklarına GSS (1) Kız Çocuklarına GSS Zorunlu mu (1) Kimler denetçi olabilir (1) Kimler yeşil kart alabilecek (1) Kira Geliri (1) Kiralama Muhasebe (1) Kiralama Muhasebe Kayıtları (1) KKDF (1) Klip ve Reklam Filmlerinde Çalışan Oyuncu ve Set İşçilerinin Sosyal Güvenliği (1) Know-how (1) KOBİ TFRS (1) kobilere-250-bin-tl-geri-odemesiz-destek (1) Kollektif (1) KONFEKSİYON HİZMETLERİNDE KDV (1) Konsinye Satışlar (1) KONUT KİRA GEELİRLERİ İSTİSNA TUTARLARI (1) Kooperatif (1) KRAMİYEDE YENİ DÜZENLEME (1) kredi (1) kredi kartı (2) Kurumlar Vergisinden Müstesna Kazançlarda Kur Farkları ve Vade Farklarının Durumu (1) Leasing (1) limit (2) limited şirket sözleşme (1) Limited şirkette fesih (1) liste (1) lkesi (1) Lütfi Köksal (1) MAAŞINA HACİZ (1) Maden işçisinin emekliliği (1) MADENDE EMEKLİLİK KOŞULLARI (2) MADENDE EMEKLİLİK TABLOSU (2) MAHKEME KARARLARI (304) Mal bildirimi (1) Mali Tablolar (1) MALİ TAKVİM (2) MALİYE (4655) Maliye Bakanlığı (2) Malul (1) malul olanların emekliliği (1) Malulen emekli olmanın şartları (1) Malullük aylığı (1) Malullük aylığı kimlere bağlanır (1) Mavi Kart Nedir (1) MEB’deki memur (1) Mehmet Şimşek (1) memur (7) Memur Emeklisi Avukat (1) memur ikramiye (1) memur maaşı (1) Memur ve emekliye zam (1) memura zam (1) Memurlar (2) Memurlara emekli (1) MEMURLARA GREV HAKKI (1) Memurlara rotasyon (1) Memurların taban aylığı (1) Memurların Yenilenen Hastalık Raporu (1) Memurun 2012 maaş zammı belli oldu (1) Memurun Dul (1) Memurun Dul ve Yetim (1) Meslek Hastalığı (1) Mevsimlik iş (2) Mevsimlik iş sözleşmesinde kıdem tazminatı (1) Mevsimlik işçi (1) miili (1) milli (1) milli piyango çekilişi sonuçları (1) milli piyango sıralı tam liste 2012 (1) Montaj ve Taşımacılık Faaliyetlerinde Götürü Gider Uygulaması (1) Motorlu Taşıtlar Vergisi (1) MTV (1) mu (1) MUHASEBE (5542) MUHASEBE kayıtları (164) MUHASEBE KAYITLARI (50) Muhasebe Standartları (1) muhasebe uygulaması (1) Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (1) MUHASEBECI DEFTER BILGI (1) muhasebeci (3178) Mükellefler Ba Bs formlarında düzeltme yapabilirler mi? Düzeltme yapılması durumunda ceza uygulanır mı? (4) müstahsil (1) Müşteri Bildirim Formu (1) Müşteri Devir Teslim Formu (1) NDE ÖDENMESİ (1) NO: 44) (1) noter (2) noter ihtar Örneğl (1) Noterler MUHASEBE (1) Noterlerin SGDP (1) Nüfus cüzdanı (1) Nüsha (1) olur (1) Onarma (1) Organını kendi isteği (1) otomobil (1) Otomotiv Sanayii Derneği (1) Ödediği KDV (1) ÖDEME (1) ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE YARDIMLAR (1) ÖĞRENCİ YAPILAN YARDIMLAR (1) öğretmen (2) öğretmen adayı (2) öğretmen adayları (1) ÖĞRETMENLER (1) ölüm (1) ÖNEMLİ (81) Özel denetçi (1) ÖZEL HASTANE (1) Özel SMMM (1) Özel SMMM Sınav (1) Özel SMMM Sınav Programı (1) ÖZELGE (1364) Özelge nedir (1) ÖZELGELER (240) Özürlü Teşvik (1) Para kazanmanın yolu (1) park yasağı (2) PART-TİME (1) PART-TİME İŞ SÖZLEŞMESİ (1) PARTTİME iş sözleşmesi (1) Pasaport (1) piyango (1) Pratik Bilgiler (1) Prim (2) Prim borcu (1) PRİM KESİLECEK KAZANÇLAR (1) PRİME ESAS KAZANÇ (1) Prof. Abuzer Kendigelen (1) Prof. Dr Erdoğan Moroğlu (1) Prof. Dr. Şükrü Kızılot (1) Prof. Dr. Ünal Tekinalp (1) RESMİ GAZETE (142) RESMİ GAZETEDE BUGÜN (1) Resul KURT (1) S (1) Sağlık (2) Sağlık Bakanlığı (1) Sağlık Bakanlığını (1) Sağlık Bakanlığını Yeniden Yapılandırdık (1) sağlık hizmeti (2) Sağlık prim borcu (1) Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (1) sağlık sigortası (3) sağlık yardımı (1) sağlıktan nasıl faydalanacak? (1) SAHTE BELGE DÜZENLEME (1) SAHTE fatura DÜZENLEME (1) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananların emekliliğe hak kazanma şartları (1) Sakatlık indirimi (1) Sebepsiz İŞTEN atılan (1) Sendikalar (1) serbest meslek (1) SERMAYE KOYMA BORCU (1) SERMAYE ŞİRKETLERİ (1) Sevki olmayan doktora gidemeyecek (1) Sezgin Özcan (1) sgdp (3) SGK (5754) SGK borcu (1) SGK gurbetçi (1) SGK HABER (3115) Sgk Hizmet (1) Sgk Hizmet Dökümü (1) SGK hizmetleri (1) SGK İdari Para Cezaları (1) SGK MAKALE (440) SGK para cezaları (1) SGK Primleri (1) sgk SMS HİZMETLERİ (1) sgk soru ve cevap (1) SGK Taksitlendirmelerinin ödeme süresi uzatılmıştır (1) Sigara (1) sigorta (2) Sigorta başlangıç tarihinde rahatsızlığı olan malulen emekli olamıyor (1) Sigorta Prim Desteği (1) sigorta primi (1) Sigortalılık öncesi doğum (1) SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN HAKLARI VE YAPILMASI GEREKENLER (1) Sinema (1) sirali (1) sirkete (1) smmm (3178) SMMM Defter Bilgi Girişi (1) SMMM'ler Defter Tasdik Şifrenizi Aldınız mı? (2) SMS HİZMETLERİ (1) SORU CEVAP (28) SOSYAL GÜVENLİK (3181) SOSYAL GÜVENLİK DESTEK (1) Sosyal Güvenlik Kurumu (3) Sosyal Güvenlik Uygulamalarında İdari Para Cezaları (1) Sosyal Sigortalar (1) söylüyor (1) Sözleşme (1) Sözleşmeli öğretmenlere tanınan yeni özlük hakları (1) sözleşmenin konusu (1) SÖZLEŞMESİNİN (1) SPAS (1) spas sorgulama (1) ssk (4665) SSK (1) SSK’lı normal işe girmeden evvel kaza geçirenler malülen emekli olamazlar (1) STAJYER MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ (1) Suret (1) Sürekli iş göremezlik (1) Süresi Uzatıldı (1) Şehit çocukları (1) şirket (2) şirketler (1) ŞÜKRÜ KIZILOT (2) T.C. taşınmaz numarası (1) taban aylığı (1) Taksi (1) Taksiciler (1) Taksiciler sigorta (1) talep ve taahhüt formu (1) tam (2) Tapu (2) Tapu Sicili Tüzüğü (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (1) TAPU YASASI (1) Tapunuz kaybolursa (2) tarafları bağlayıcı nitelik. (1) Tarhiyat Öncesi (1) Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (1) tarife (1) tarifesi (1) TARİFESİ 2012 (1) Tarihi Eser Niteliğindeki Özel Binaların Yıkılarak Yeniden İnşaasında Asgari İşçilik Uygulaması (1) Tarla (1) Taşeron (1) TAŞERON İŞÇİLERİ (1) TCDD (1) TEBLİĞ (683) TEBLİĞ 281 (1) Tedavi İçin Yurtdışına Gönderilme (1) Telekom (2) tepliğ (3894) tersini (1) teşvik (1) Tevkifat (1) TEVKİFAT (muhasebe kayıtları (1) Tevkifat Uygulaması (1) Ticaret Kanunu (1) Ticaret Unvanı için Dava Şartları (1) Trafik cezaları (1) Trafik cezaları artıyor (1) trafik cezası (2) TTK (4352) ttk Tutulması zorunlu ticari defterler (1) turkiye (3) tutulabilecek defterler (1) Tutulması zorunlu ticari defterler (1) TÜFE (1) TÜİK (1) Tüketici mahkemesi (1) Türev ürünler (1) Türk Telekom (2) türk ticaret kanunu (2) Türkiye İstatistik Kurumu (1) türkiye iş kurumu (1) TÜRMOB (1) UFRS (27) ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE İŞ KAZASINA UĞRAYAN ÇALIŞANIN BİLDİRİMİ NE ZAMAN YAPILACAKTIR? (1) Uluslararası Karayolu Taşımacılığında KDV İadesi (1) UMSK (1) UYGULAMASI (1) Uzaktan çalışma (1) Uzlaşma talebi (1) Uzlaşma talep süresi (1) ücret (1) ücret dışı gelirler (2) Ücret Garanti Fonu (1) Ücret Gelirleri (2) Ücret haczi (1) ÜCRETİNDE (1) Ücretlerin Vergilendirilmesi (1) ÜFE (1) VAN (1) Varlık kiralama şirketleri nedir (1) VEDAT İLKİ (1) Veraset Belgesi (1) vergi (1692) VERGİ İNCELEMELERİ (1) vergi oranı (1) vergi oranları (1) Vergi Tarifesi (1) VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ (1) Vergileme (1) Verileri Nelerdir (2) vize süresi (1) vuk (4569) VUK 410 (1) Web Sitesi (1) www.edefter.gov.tr (3) www.sgk.gov.tr (1) X RESMİ GAZETEDE BUGÜN (29) Yabancı (1) Yabancı çalışanlar (1) Yabancı GSS (1) yabancı hekim (1) Yabancı Sermayeli Şirket Kurulumu İzne Tabi Midir? (1) YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIK İŞLEMLERİ (1) Yabancıların çalışma izin kriterleri (1) YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER (1) Yapı Denetim (1) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (1) yapı kredi bankası hesap işletim ücreti (1) yapı kredi bankası işletim ücretinin iadesi (1) yapı kredi hesap işletim ücreti (1) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (1) yardıma muhtaç kadınlara (1) Yasal Defterler (2) YAŞLILARA SİGORTA (1) Yaşlıya sigortalı bakım (1) yaştan emeklilik (1) Yazılar (1) YAZILAR (358) Yeni Sayıştay Kanunu Neleri Beraberinde Getirdi (1) yeni Ticaret Kanunu (1) Yeni TTK (3110) Yeni TTK'da Şirketler Kendi Hisselerini Edinebilecek (1) Yeni TTK'da Uluslararası Muhasebe Standartları (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNU (9) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATINA (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA SÜRELER (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNU (1) Yeniçarşım (1) YERLİ OTOMOBİL (1) yeşil (1) Yeşil kart (9) Yeşil kart kalkmıyor (1) YEŞİL KARTIN DEVİR İŞLEMLERİ (1) Yılbaşından itibaren Yeşil Kart sistemi kalkıyor (1) Yıllar İtibari İle Asgari Ücretler (2) Yıllarında Çalıştığı İçin Aylıkları Kesilen Gurbetçi Emeklilere Müjde (1) YILLIK (1) Yine Kanun Tasarısında Denetçi olamayacaklar (1) yonetim-kurulunun (1) yurt dışı (1) yurt dışı Borçlanm (1) YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLERİ (1) Yurt Dışında İnşaat (1) yurtdışı borçlanması (1) Yurtdışı borçlanmasında emekli aylığı (1) YURTDIŞINDA (1) YURTDIŞINDAN OLAN ALACAKLAR (1) Zayi Olan Mallar (1) Zorunlu Deprem Sigortası (1) Zorunlu Sağlık (2)