FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

2 Temmuz 2011 Cumartesi

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE ÖDENMESİ GEREKEN YILLIK İZİN ÜCRETİNDE FAİZ UYGULAMASI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Tarih : 07.10.2010

Esas No : 2008/34982

Karar No : 2010/27914

4857 s. İş K. Md. 59

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE ÖDENMESİ GEREKEN YILLIK İZİN ÜCRETİNDE FAİZ UYGULAMASI

4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. maddesinde iş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödenmesi gerektiği kurala bağlanmış olmakla birlikte Kanun’da, kesin bir ödeme günü belirlenmiş olmadığından, izin ücretinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte muaccel olacağı, ancak faiz başlangıcı bakımından işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerektiği ve ödenmesi gereken izin ücreti için yasal faiz uygulanacağı hk.

İstemin Özeti: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiş, yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almış, hüküm süresi içinde davalılardan (AG) Ltd. Şti. avukatı tarafından temyiz edilmiştir.

Karar: 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı (...) Ltd. Şti.’nin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı tarafça dava dilekçesinde istenilen ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti alacakları 03.03.2008 tarihli ıslah dilekçesi ile arttırılmıştır. Söz konusu alacaklar için davalı davadan önce temerrüde düşürülmemiştir. Bu durumda dava dilekçesi ile istenen miktarlar için dava tarihinden, ıslah dilekçesi ile istenen miktarlar için ıslah tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verilmesi gerekirken alacakların tamamı için dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi hatalıdır.

3- Yıllık izin ücreti bakımından uygulanması gereken faiz konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. maddesinde iş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödenmesi gerektiği kurala bağlanmıştır. Bununla birlikte Kanun’da, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti için kesin bir ödeme günü belirlenmiş değildir. İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte izin ücreti muaccel olur, ancak faiz başlangıcı bakımından işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekir.

Dairemizce, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmemiş ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesinde sözü edilen bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilemeyeceği kabul edilmiştir. (Yargıtay 9. HD. 24.10.2008 gün 2007/30158 E., 2008/28418 K). O halde, izin ücreti için uygulanması gereken faiz, yasal faiz olmalıdır.

Somut olayda mahkemece yıllık izin ücreti için yasal faiz yerine mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebep bozulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi