FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

9 Eylül 2011 Cuma

Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Alınması

Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Alınması


 

Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ile vergi hukukumuza girmiştir.

Ödeme kaydedici cihazı aldıktan sonra ilgi yazar kasa servisine proglama işlemlemlerini yaptırıp ilgili vergi dairesine müracat edip Ödeme kaydedici cihaz levhanızı almanız gerekmektedir. Vergi Daireleri tarafından ödeme kaydedici Cihaz Levhasının verilmesi konusunda istenen belgelerde farklılıklar dikkat çekmektedir. Bazı vergi daireleri ve hatta aynı vergi dairesinde bazı dosya memurları “Z Raporu” istemezken bazı dosya memurları tarafından Ödeme kaydedici cihaz levhası talebinde “Z Raporu” istenmektedir. İstenme gerekçesi olarakta Levha alınmadan fiş kesilmiş ise Özel usulsüzlük cezası uygulanacağı söylenmektedir.

11/03/1987 tarih 19397 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 9 seri nolu Genel tebliğ ile Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Kayıt ve Tasdik İşlemleri açıklanmış olup 1.bölümünde Ödeme kaydedici cihaz levhasına ilişkin bilgi aşağıdaki gibidir:

“Buna göre, bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı itibariyle mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle veya kendi istekleri üzerine ödeme kaydedici cihazları alan mükellefler, satın aldıkları cihazlarını, iktisap tarihinden itibaren bir hafta içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle bildirilerek (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dahil olmak üzere gerekli bilgileri eklemek suretiyle) kayıt ettirecekler, her hangi bir sebeple kayıtsız cihazları kullanmayacaklardır.”

Daha sonradan 25/12/1990 tarih 20736 sayılı resmi gazetede yayınlanan 27 seri no lu tebliğ ile ilgili bölümler güncellenerek aşağıdaki hali almıştır:

“Ödeme kaydedici cihazların kaydı ve "ödeme kaydedici cihazlara ait levha"nın alınmasına dair 9 Seri No.lu Genel Tebliğin 1 inci bölümünde yeralan bir haftalık süre, faturanın düzenlenmesindeki gecikme ve alıcısına geç ulaşması gibi sebeplerle mükellefin karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesi amacıyla (bu Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren uygulanmak üzere) onbeş güne çıkarılmıştır.

Bu nedenle mükellefler, bu Tebliğin yayımından itibaren, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse mecburiyetleri başlamadan kendi istekleri ile kullanmak üzere aldıkları cihazları; alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren onbeş gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dahil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bildirerek kayıt ettireceklerdir. Ayrıca mükellefler kayıt işlemi ile birlikte, kullanmak üzere aldıkları her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere "ödeme kaydedici cihazlara ait levha"yı söz konusu süre içerisinde vergi dairelerinden alarak işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asacaklardır. “

Yukarıda tebliğlerden anlaşıldığı üzere Ödeme kaydedici Cihaz talebinde bulunan mükelleflerden istenen belgeler ayrı ayrı sayılmıştır, belirtilen belgeler arasında Z raporu sayılmamıştır. Yukarıdaki tebliğlere rağmen aşağıda verilen iç genelge tarihinden önce vergi idaresi tarafında Ödeme kaydedici Cihaz Levhası almadan fiş kesen mükelleflere ısrarla ceza kesildiği anlaşılmaktadır. 3100 sayılı kanunun 20/07/2000 tarihli 2000/1 İç Genelgesinin ÖKC levhasına ilişkin kısmı aşağıdaki gibidir:

“Bakanlığımıza intikal eden olaylardan yukarıda sayılan cezalardan Vergi Usul Kanununun 353/2. maddesine göre kesilen özel usulsüzlük cezaları hakkında, yargı mercilerinde açıklan davaların idare aleyhine sonuçlandığı ve verilen kararların mustakar hale geldiği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, söz konusu uygulama ile ilgili olarak idare ve yargı mercilerinin gereksiz emek, zaman ve kırtasiye kaybını önlemek için 3100 sayılı Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflere;

a) Ödeme kaydedici cihaz almadan Vergi Usul Kanununa göre düzenledikleri fatura, perakende satış
fişi vb. gibi belgelerin,

b) Usulüne uygun olarak aldıkları cihazlarını vergi dairesine kaydettirip ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı almadan düzenledikleri ödeme kaydedici cihaz fişlerinin, geçersiz olduğu gerekçesi ile Vergi Usul Kanununun 353/2. maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmesi uygulamasından vazgeçilmesi uygun görülmüştür. denilmek sureti ile yersiz uygulamadan vazgeçildiği belirtilmektedir.

Sonuç olarak yukarıda belirtilen Tebliğler ve İç Genelge’de açıklandığı üzere Ödeme kaydedici Cihaz levhası taleplerinde Vergi Daireleri tarafından “Z Raporu” talep edilmesi yersiz bir uygulamadır. Ayrıca Levha alınmadan fiş düzenlenmiş ise 2000/1 İç Genelgeye rağmen Özel Usulsüzlük Cezası uygulanamaz buda “Z Raporu” istenme gerekçesini ortadan kaldırmaktadır. Tebliğ ile sayılan belgelerin Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası talep dilekçesine eklenmesi yeterlidir.

Volkan KARAKOÇ
SMMM
info@volkankarakoc.com

 

kaynak : http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=378

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi