FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

6 Haziran 2011 Pazartesi

KANUN NUMARASI HATALI OLDUĞU SONRADAN ANLAŞILAN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER
I- GİRİŞ
Bilindiği gibi, halen yürürlükte olan bir çok kanun ile genç yada bayan sigortalı istihdam eden veya ilave sigortalı çalıştıran yahut bazı sektörlerde faaliyet gösteren işverenlerce ödenmesi gereken sigorta primlerinin bir kısmı, ilgili kanunlarda öngörülen şartların sağlanmış olması ve aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nca belirlenen kanun numarası seçilmek suretiyle gönderilmesi halinde, Devlet tarafından karşılanmaktadır.

Örneğin, aylık prim ve hizmet belgelerinin, 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi amacıyla sigortalının işe girdiği tarihtemn itibaren ilk yıl için 14447, ikinci yıl için 84447 sayılı; 4447 sayılı Kanun’un geçici 9. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi amacıyla 05921 sayılı; 5746 sayılı Kanun’da öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için amacıyla 05746 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.
Ancak, aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla gönderilmesi sırasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca hangi sigortalının, hangi kanun numarası seçilerek gönderileceği hususunda sigortalı bazlı bir tanımlama yapılmadığından, işverenlerce sözkonusu prim belgelerindeki kanun numaraları hatalı olarak seçilebilmekte, haliyle sigorta prim teşviklerden kimi zaman yersiz, kimi zaman da eksik bir şekilde yararlanılabilmektedir.

Dolayısıyla, kanun numarası hatalı seçilmiş aylık prim ve hizmet belgeleri ile ilgili olarak, sigorta primi işveren hissesi teşviklerinden yersiz yararlanılmış olması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca, hatalı kanun numarası seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte, doğru kanun numarası seçilmek suretiyle veya kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenerek Kuruma verilmesi ve fark primlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmesi istenilmektedir.

Kanun numarasının seçilmemiş veya hatalı seçilmiş olması nedeniyle sigorta prim teşviklerinden eksik yararlanılmış olması halinde ise, işverenlerce, sonradan düzeltme amaçlı belge düzenlendiği takdirde, belgenin yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle idari para cezası ile karşı karşıya kalınacağı veya süresi dışında verilen belgelerden dolayı teşvik ve indirimlerden yararlanılamayacağı düşüncesiyle herhangi bir düzeltme girişiminde bulunmaktan kaçınılabilmektedir.

Özellikle 4447 sayılı Kanun’un geçici 7. ve geçici 9. maddesinde öngörülen teşviklerden yararlanılması sırasında oldukça sık yaşanan bu durum nedeniyle bu yazımızda, kanun numarası hatalı seçilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı sigorta prim teşviklerinden yersiz veya eksik yararlanmış olan işverenlerce, sonradan düzeltme amaçlı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlendiği takdirde ilgili kanunda öngörülen teşvikten yararlanılıp yararlanılamayacağı, düzeltme amaçlı düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde hangi kanun numarasının seçilmesi gerektiği ve bu belgelere süresi dışında verilmiş olması nedeniyle idari para cezası uygulanıp uygulanmayacağı hususları açıklanmaya çalışılacaktır.

II- DÜZELTME AMAÇLI OLARAK DÜZENLENECEK OLAN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ İÇİN SEÇİLECEK KANUN NUMARASI VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesinin ve muhteviyatı primlerinin ödenmesinin ardından, işverenlerce kanun numarasının hatalı seçildiğinin farkına varılması veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nca hatalı kanun numarası seçilmiş belge için iptal nitelikte, doğru kanun numarası seçilmek suretiyle asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesinin istenildiği durumlarda, sonradan doğru kanun numarası seçilmek suretiyle düzeltme amaçlı olarak düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı sigorta prim teşvikinden yararlanılıp yararlanılamayacağı hususu ilgili kanunda,

- Primlerin yasal süresi içinde ödenme şartının olup olmadığına,
- Primlerin yasal süresi içinde ödenme şartının bulunması halinde, daha önce yasal süresi içinde ödenen primlerin, sonradan düzenlenen asıl/ek belgeden dolayı tahakkuk eden ve işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarlarını karşılayıp karşılamadığına,
- İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, İşsizlik Sigortası

Fonu’ndan/Hazine tarafından yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammının işverenden tahsil edileceğine dair bir hükmün bulunup bulunmadığına,
göre değişmektedir.

Örnek 1- Kısa vadeli sigorta kolu prim oranı (1) olan (A) Limited Şirketince, 14447 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen 2011/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde, (A) sigortalısının,

Prim ödeme gün sayısının
Prime esas kazanç tutarının
30 gün
1.000,00 TL
olduğu, anılan sigortalıdan dolayı tahakkuk eden sigorta primlerinin
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar = 796,50 * 19,5 /100 = 155,32 TL
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar = (796,50 * 14 / 100 = 111,51) + (203,50 * 33,5 / 100 = 68,17) = 179,68 TL
olduğu ve 179,68 TL primin süresi içinde ödendiği, ancak anılan sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanun’un geçici 7. maddesinde öngörülen teşvikten 2011 yılı Ocak ayında % 100 ölçüde değil, % 80 ölçüde yararlanılması gerektiğinin, haliyle bahse konu sigortalıya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin 14447 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle değil, 84447 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle bildirilmesi gerektiğinin sonradan tespit edildiği varsayıldığında, bahse konu sigortalı için 14447 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle iptal nitelikte, 84447 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi halinde, 84447 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlen aylık prim ve hizmet belgesine istinaden,

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar
796,50 * 19,5 / 100 = 155,32
155,32 * 80 / 100 = 124,25 TL
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar
(796,50 * 14 / 100 = 111,51) + (796,50 * 19,5 / 100 = 155,32 * 20 / 100 = 31,07) + (203,50 * 33,5 / 100 = 68,17) = 210,75 TL şeklinde olacaktır.
Bu durumda, 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinin 6111 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki “Bu maddeye göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, İşsizlik Sigortası Fonundan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.” hükmüne istinaden,

210,75 - 179,68 = 31,07 TL kalan alacak aslı ile
124,55 + 31,07 = 155,62 TL’ye isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı işveren tarafından ödendiği takdirde, 124,55 TL tutarındaki sigorta primi İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.
4447 sayılı Kanun’un geçici 7. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin 6111 sayılı Kanun ile 01.03.2011 tarihinden itibaren kaldırılması sonucunda, 2011/Mart ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak, 84447 sayılı kanun yerine 14447 sayılı kanun numarasının veya 64447 sayılı kanun yerine 84447 sayılı kanun numarasının seçilmesi gibi durumlar dolayısıyla, sonradan düzeltme amaçlı olarak düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk edecek primler için, işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin tamamının yasal süresi içinde ödenmemiş olması nedeniyle sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Örnek 2- 1 nolu örnekteki işveren tarafından 2011/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin 84447 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi gerekirken 14447 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlendiğinin sonradan tespit edildiği varsayıldığında,
14447 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden primlerin,

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar = 155,32 TL
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar = 179,68 TL
84447 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden primlerin ise,

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar = 124,25 TL
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar = 210,75 TL olması, dolayısıyla 84447 sayılı Kanun numarası ile tahakkuk etmiş ve işveren tarafından ödenmesi gereken 210,75 TL tutarındaki primin 210,75 - 179,68 = 31,07 TL tutarındaki kısmının yasal süresi içinde ödenmemiş olması ve geçici 7. maddedeki “Bu maddeye göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, İşsizlik Sigortası Fonundan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.” hükmünün 1/3/2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılması nedeniyle, 2011/Mart ayına ilişkin 84447 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden primler için geçici 7. maddede öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Bu durumda,
210,75 – 179,68 = 31,07 TL
31,07 + 124,25 TL olmak üzere toplam 155,32 TL tutarındaki sigorta primi, gecikme cezası ve gecikme zammı birlikte işveren tarafından ödenecektir.
Diğer taraftan, çeşitli kanunlarda öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviklerinden yersiz yararlanmış olan işverenlerce, ilgili aylar için hatalı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte ve düzeltme amaçlı olarak 05510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlendiği durumlarda, daha önce işveren tarafından ödenmiş olan primler, 05510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden ve işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarlarını,

- Karşıladığı takdirde, ilgili ayda beş puanlık prim indiriminden yararlanılabilecek,
- Karşılamadığı takdirde, ilgili ayda beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Örnek 3- Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan ve kısa vadeli sigorta kolu prim oranı (1) olan (A) Limited Şirketince, 05921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen 2011/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde, (B) sigortalısının,

Prim ödeme gün sayısının
Prime esas kazanç tutarının
30 gün
796,50 TL
şeklinde olduğu, anılan sigortalıdan dolayı tahakkuk eden sigorta primlerinin
Hazinece karşılanacak olan tutar = 796,50 * 5 / 100 = 39,83
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar = 796,50 * 14,5 /100 = 115,49 TL
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar = 796,50 * 14 / 100 = 111,51 TL
olduğu ve 111,51 TL tutarındaki primin süresi içinde ödendiği, ancak anılan sigortalıdan dolayı geçici 9. maddede öngörülen teşvikten yararlanma süresinin 2011/Şubat ayında sona ermiş olması nedeniyle, 2011/Mart ayında 4447 sayılı Kanun’un geçici 9. maddesinde öngörülen teşvikten yersiz yararlanıldığının sonradan tespit edildiği varsayıldığında, 05921 sayılı kanun numarası seçilerek iptal nitelikte 05510 sayılı kanun numarası seçilerek asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlendiği durumda, 05510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden primler;

Hazinece karşılanacak olan tutar = 796,50 * 5 / 100 = 39,83 TL
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar = 796,50 * 28,5 / 100 = 227,00 TL
şeklinde olacaktır.

Dolayıyla beş puanlık prim indiriminden yararlanılabilmesi için işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerektiği dikkate alınarak, işveren tarafından ödenmesi gereken 227,00 TL tutarındaki primin yalnızca 111,51 TL tutarındaki kısmı yasal süresi içinde ödendiğinden, 2011/Mart ayında beş puanlık prim indiriminden de yararlanılması mümkün olamayacaktır. Bu durumda,
227,00 – 111,51 = 115,49 TL
115,49 TL + 39,83 TL = 155,32 TL’nin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işveren tarafından ödenmesi icap etmektedir.

Örnek 4- 3 nolu örnekteki sigortalının 2011/Mart ayındaki hizmetlerinin ve kazançlarının 14857 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi ile
Prim ödeme gün sayısının
Prime esas kazanç tutarının
30 gün
3.500,00 TL
şeklinde bildirildiği, anılan sigortalıdan dolayı tahakkuk eden sigorta primlerinin
Hazinece karşılanacak olan tutar = 796,50 * 19,5 / 100 = 155,32 TL
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar = 3.500,00 * 19,5 / 100 = 1.172,50
1.172,50 – 155,32 = 1.017,18 TL olduğu ve 1.017,18 TL tutarındaki primin yasal süresi içinde ödendiği, ancak anılan sigortalıdan dolayı 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinde öngörülen teşvikten yersiz yararlanıldığının, sonradan tespit edilmesi nedeniyle, 14857 sayılı Kanun numarası için iptal nitelikte 05510 sayılı Kanun numarası seçilerek asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlendiği durumda, 05510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden primler;
Hazinece karşılanacak olan tutar = 3.500,00 * 5 / 100 = 175,00 TL
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar = 3.500,00 * 28,5 / 100 = 997,50 TL
şeklinde olacaktır.

Dolayıyla beş puanlık prim indiriminden yararlanılabilmesi için primlerin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerektiği dikkate alınarak, işveren tarafından ödenmesi gereken 997,50 TL tutarındaki primin tamamının yasal süresi içinde ödenmiş olması nedeniyle 2011/Mart ayında beş puanlık prim indiriminden yararlanılabilecektir. Bu durumda bahse konu işveren tarafından, fazladan ödenen;
1.017,18 – 997,50 = 19,68 TL için iade veya mahsup talebinde de bulunulabilecektir.

III- DÜZELTME AMAÇLI OLARAK DÜZENLENEN VE YASAL SÜRESİ DIŞINDA KURUMA VERİLEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ İÇİN İDARİ PARA CEZASI UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 103. maddesinin dördüncü fıkrasında, daha önce belge türü veya kanun numarası hatalı seçilerek verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin, düzeltme ile fiili hizmet süresi zammı kazandırma hali hariç, belgede kayıtlı sigortalıların ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının aynı olması kaydıyla, ayrıca incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınacağı ve bu nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerine idari para cezası uygulanmayacağı öngörülmüştür.

Bu bağlamda, aylık prim ve hizmet belgesindeki kanun numarasının hatalı seçilmesi nedeniyle sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yersiz veya eksik yararlanmış olan işverenlerce, sonradan düzeltme amaçlı düzenlenen asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalıların prim ödeme gün sayıları ile prime esas kazanç tutarlarının, kanun numarası hatalı seçilmiş olan belgedeki sigortalılarla aynı olması halinde, yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı ilgililer aleyhine idari para cezası uygulanmamaktadır.

IV- SONUÇ

Aylık prim ve hizmet belgesindeki kanun numarasının hatalı seçilmiş olması nedeniyle, ilgili kanunda öngörülen teşvik ve desteklerden yersiz yararlanıldığının sonradan anlaşılması halinde, kanun numarası hatalı seçilmiş aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte ve doğru kanun numarası seçilmek suretiyle asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.
Yasal süresi içinde, ancak hatalı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinin yerine düzenlenen asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi, her ne kadar yasal süresi geçirildikten sonra verilse de, bu belgeler, düzeltme amaçlı olarak düzenlendiğinden Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilmekte ve idari para cezası uygulanmamaktadır. Sonradan düzeltme amaçlı olarak ve doğru kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen bu belgelerden dolayı ilgili kanunda öngörülen teşvik veya destekden yararlanılıp yararlanılamayacağı hususu ise, yasal süresi içinde ödenmiş primler ile sonradan tahakkuk eden primler karşılaştırılmak suretiyle ve ilgili kanunun teşvikten yararlanma şartlarına bakılarak tayin edilmektedir.

Aylık prim ve hizmet belgesinin kanun numarası seçilmeksizin veya hatalı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi nedeniyle ilgili kanunda öngörülen teşvik ve desteklerden yararlanılamadığının veya eksik yararlanıldığının sonradan anlaşılması halinde ise, kanun numarası hatalı seçilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte ve doğru kanun numarası seçilmek suretiyle asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi halinde, sözkonusu teşvik ve desteklerden geriye doğru yararlanılması mümkün olabilmektedir.
_______________________________________
(*) SGK, Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Şube Müdürü


Yazar:Eyüp Sabri DEMİRCİ*
E-Yaklaşım / Haziran 2011 / Sayı: 222

http://www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_176858745675132&view=doc&id=225190730841933
twitter.com/vergivekanunla
http://vergikanunhaberleri.blogspot.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi