FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

6 Haziran 2011 Pazartesi

KANUN NUMARASI HATALI OLDUĞU SONRADAN ANLAŞILAN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER
I- GİRİŞ
Bilindiği gibi, halen yürürlükte olan bir çok kanun ile genç yada bayan sigortalı istihdam eden veya ilave sigortalı çalıştıran yahut bazı sektörlerde faaliyet gösteren işverenlerce ödenmesi gereken sigorta primlerinin bir kısmı, ilgili kanunlarda öngörülen şartların sağlanmış olması ve aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nca belirlenen kanun numarası seçilmek suretiyle gönderilmesi halinde, Devlet tarafından karşılanmaktadır.

Örneğin, aylık prim ve hizmet belgelerinin, 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi amacıyla sigortalının işe girdiği tarihtemn itibaren ilk yıl için 14447, ikinci yıl için 84447 sayılı; 4447 sayılı Kanun’un geçici 9. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi amacıyla 05921 sayılı; 5746 sayılı Kanun’da öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için amacıyla 05746 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.
Ancak, aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla gönderilmesi sırasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca hangi sigortalının, hangi kanun numarası seçilerek gönderileceği hususunda sigortalı bazlı bir tanımlama yapılmadığından, işverenlerce sözkonusu prim belgelerindeki kanun numaraları hatalı olarak seçilebilmekte, haliyle sigorta prim teşviklerden kimi zaman yersiz, kimi zaman da eksik bir şekilde yararlanılabilmektedir.

Dolayısıyla, kanun numarası hatalı seçilmiş aylık prim ve hizmet belgeleri ile ilgili olarak, sigorta primi işveren hissesi teşviklerinden yersiz yararlanılmış olması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca, hatalı kanun numarası seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte, doğru kanun numarası seçilmek suretiyle veya kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenerek Kuruma verilmesi ve fark primlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmesi istenilmektedir.

Kanun numarasının seçilmemiş veya hatalı seçilmiş olması nedeniyle sigorta prim teşviklerinden eksik yararlanılmış olması halinde ise, işverenlerce, sonradan düzeltme amaçlı belge düzenlendiği takdirde, belgenin yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle idari para cezası ile karşı karşıya kalınacağı veya süresi dışında verilen belgelerden dolayı teşvik ve indirimlerden yararlanılamayacağı düşüncesiyle herhangi bir düzeltme girişiminde bulunmaktan kaçınılabilmektedir.

Özellikle 4447 sayılı Kanun’un geçici 7. ve geçici 9. maddesinde öngörülen teşviklerden yararlanılması sırasında oldukça sık yaşanan bu durum nedeniyle bu yazımızda, kanun numarası hatalı seçilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı sigorta prim teşviklerinden yersiz veya eksik yararlanmış olan işverenlerce, sonradan düzeltme amaçlı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlendiği takdirde ilgili kanunda öngörülen teşvikten yararlanılıp yararlanılamayacağı, düzeltme amaçlı düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde hangi kanun numarasının seçilmesi gerektiği ve bu belgelere süresi dışında verilmiş olması nedeniyle idari para cezası uygulanıp uygulanmayacağı hususları açıklanmaya çalışılacaktır.

II- DÜZELTME AMAÇLI OLARAK DÜZENLENECEK OLAN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ İÇİN SEÇİLECEK KANUN NUMARASI VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesinin ve muhteviyatı primlerinin ödenmesinin ardından, işverenlerce kanun numarasının hatalı seçildiğinin farkına varılması veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nca hatalı kanun numarası seçilmiş belge için iptal nitelikte, doğru kanun numarası seçilmek suretiyle asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesinin istenildiği durumlarda, sonradan doğru kanun numarası seçilmek suretiyle düzeltme amaçlı olarak düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı sigorta prim teşvikinden yararlanılıp yararlanılamayacağı hususu ilgili kanunda,

- Primlerin yasal süresi içinde ödenme şartının olup olmadığına,
- Primlerin yasal süresi içinde ödenme şartının bulunması halinde, daha önce yasal süresi içinde ödenen primlerin, sonradan düzenlenen asıl/ek belgeden dolayı tahakkuk eden ve işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarlarını karşılayıp karşılamadığına,
- İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, İşsizlik Sigortası

Fonu’ndan/Hazine tarafından yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammının işverenden tahsil edileceğine dair bir hükmün bulunup bulunmadığına,
göre değişmektedir.

Örnek 1- Kısa vadeli sigorta kolu prim oranı (1) olan (A) Limited Şirketince, 14447 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen 2011/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde, (A) sigortalısının,

Prim ödeme gün sayısının
Prime esas kazanç tutarının
30 gün
1.000,00 TL
olduğu, anılan sigortalıdan dolayı tahakkuk eden sigorta primlerinin
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar = 796,50 * 19,5 /100 = 155,32 TL
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar = (796,50 * 14 / 100 = 111,51) + (203,50 * 33,5 / 100 = 68,17) = 179,68 TL
olduğu ve 179,68 TL primin süresi içinde ödendiği, ancak anılan sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanun’un geçici 7. maddesinde öngörülen teşvikten 2011 yılı Ocak ayında % 100 ölçüde değil, % 80 ölçüde yararlanılması gerektiğinin, haliyle bahse konu sigortalıya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin 14447 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle değil, 84447 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle bildirilmesi gerektiğinin sonradan tespit edildiği varsayıldığında, bahse konu sigortalı için 14447 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle iptal nitelikte, 84447 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi halinde, 84447 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlen aylık prim ve hizmet belgesine istinaden,

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar
796,50 * 19,5 / 100 = 155,32
155,32 * 80 / 100 = 124,25 TL
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar
(796,50 * 14 / 100 = 111,51) + (796,50 * 19,5 / 100 = 155,32 * 20 / 100 = 31,07) + (203,50 * 33,5 / 100 = 68,17) = 210,75 TL şeklinde olacaktır.
Bu durumda, 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinin 6111 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki “Bu maddeye göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, İşsizlik Sigortası Fonundan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.” hükmüne istinaden,

210,75 - 179,68 = 31,07 TL kalan alacak aslı ile
124,55 + 31,07 = 155,62 TL’ye isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı işveren tarafından ödendiği takdirde, 124,55 TL tutarındaki sigorta primi İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.
4447 sayılı Kanun’un geçici 7. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin 6111 sayılı Kanun ile 01.03.2011 tarihinden itibaren kaldırılması sonucunda, 2011/Mart ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak, 84447 sayılı kanun yerine 14447 sayılı kanun numarasının veya 64447 sayılı kanun yerine 84447 sayılı kanun numarasının seçilmesi gibi durumlar dolayısıyla, sonradan düzeltme amaçlı olarak düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk edecek primler için, işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin tamamının yasal süresi içinde ödenmemiş olması nedeniyle sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Örnek 2- 1 nolu örnekteki işveren tarafından 2011/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin 84447 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi gerekirken 14447 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlendiğinin sonradan tespit edildiği varsayıldığında,
14447 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden primlerin,

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar = 155,32 TL
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar = 179,68 TL
84447 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden primlerin ise,

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar = 124,25 TL
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar = 210,75 TL olması, dolayısıyla 84447 sayılı Kanun numarası ile tahakkuk etmiş ve işveren tarafından ödenmesi gereken 210,75 TL tutarındaki primin 210,75 - 179,68 = 31,07 TL tutarındaki kısmının yasal süresi içinde ödenmemiş olması ve geçici 7. maddedeki “Bu maddeye göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, İşsizlik Sigortası Fonundan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.” hükmünün 1/3/2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılması nedeniyle, 2011/Mart ayına ilişkin 84447 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden primler için geçici 7. maddede öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Bu durumda,
210,75 – 179,68 = 31,07 TL
31,07 + 124,25 TL olmak üzere toplam 155,32 TL tutarındaki sigorta primi, gecikme cezası ve gecikme zammı birlikte işveren tarafından ödenecektir.
Diğer taraftan, çeşitli kanunlarda öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviklerinden yersiz yararlanmış olan işverenlerce, ilgili aylar için hatalı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte ve düzeltme amaçlı olarak 05510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlendiği durumlarda, daha önce işveren tarafından ödenmiş olan primler, 05510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden ve işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarlarını,

- Karşıladığı takdirde, ilgili ayda beş puanlık prim indiriminden yararlanılabilecek,
- Karşılamadığı takdirde, ilgili ayda beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Örnek 3- Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan ve kısa vadeli sigorta kolu prim oranı (1) olan (A) Limited Şirketince, 05921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen 2011/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde, (B) sigortalısının,

Prim ödeme gün sayısının
Prime esas kazanç tutarının
30 gün
796,50 TL
şeklinde olduğu, anılan sigortalıdan dolayı tahakkuk eden sigorta primlerinin
Hazinece karşılanacak olan tutar = 796,50 * 5 / 100 = 39,83
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar = 796,50 * 14,5 /100 = 115,49 TL
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar = 796,50 * 14 / 100 = 111,51 TL
olduğu ve 111,51 TL tutarındaki primin süresi içinde ödendiği, ancak anılan sigortalıdan dolayı geçici 9. maddede öngörülen teşvikten yararlanma süresinin 2011/Şubat ayında sona ermiş olması nedeniyle, 2011/Mart ayında 4447 sayılı Kanun’un geçici 9. maddesinde öngörülen teşvikten yersiz yararlanıldığının sonradan tespit edildiği varsayıldığında, 05921 sayılı kanun numarası seçilerek iptal nitelikte 05510 sayılı kanun numarası seçilerek asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlendiği durumda, 05510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden primler;

Hazinece karşılanacak olan tutar = 796,50 * 5 / 100 = 39,83 TL
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar = 796,50 * 28,5 / 100 = 227,00 TL
şeklinde olacaktır.

Dolayıyla beş puanlık prim indiriminden yararlanılabilmesi için işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerektiği dikkate alınarak, işveren tarafından ödenmesi gereken 227,00 TL tutarındaki primin yalnızca 111,51 TL tutarındaki kısmı yasal süresi içinde ödendiğinden, 2011/Mart ayında beş puanlık prim indiriminden de yararlanılması mümkün olamayacaktır. Bu durumda,
227,00 – 111,51 = 115,49 TL
115,49 TL + 39,83 TL = 155,32 TL’nin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işveren tarafından ödenmesi icap etmektedir.

Örnek 4- 3 nolu örnekteki sigortalının 2011/Mart ayındaki hizmetlerinin ve kazançlarının 14857 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi ile
Prim ödeme gün sayısının
Prime esas kazanç tutarının
30 gün
3.500,00 TL
şeklinde bildirildiği, anılan sigortalıdan dolayı tahakkuk eden sigorta primlerinin
Hazinece karşılanacak olan tutar = 796,50 * 19,5 / 100 = 155,32 TL
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar = 3.500,00 * 19,5 / 100 = 1.172,50
1.172,50 – 155,32 = 1.017,18 TL olduğu ve 1.017,18 TL tutarındaki primin yasal süresi içinde ödendiği, ancak anılan sigortalıdan dolayı 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinde öngörülen teşvikten yersiz yararlanıldığının, sonradan tespit edilmesi nedeniyle, 14857 sayılı Kanun numarası için iptal nitelikte 05510 sayılı Kanun numarası seçilerek asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlendiği durumda, 05510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden primler;
Hazinece karşılanacak olan tutar = 3.500,00 * 5 / 100 = 175,00 TL
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar = 3.500,00 * 28,5 / 100 = 997,50 TL
şeklinde olacaktır.

Dolayıyla beş puanlık prim indiriminden yararlanılabilmesi için primlerin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerektiği dikkate alınarak, işveren tarafından ödenmesi gereken 997,50 TL tutarındaki primin tamamının yasal süresi içinde ödenmiş olması nedeniyle 2011/Mart ayında beş puanlık prim indiriminden yararlanılabilecektir. Bu durumda bahse konu işveren tarafından, fazladan ödenen;
1.017,18 – 997,50 = 19,68 TL için iade veya mahsup talebinde de bulunulabilecektir.

III- DÜZELTME AMAÇLI OLARAK DÜZENLENEN VE YASAL SÜRESİ DIŞINDA KURUMA VERİLEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ İÇİN İDARİ PARA CEZASI UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 103. maddesinin dördüncü fıkrasında, daha önce belge türü veya kanun numarası hatalı seçilerek verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin, düzeltme ile fiili hizmet süresi zammı kazandırma hali hariç, belgede kayıtlı sigortalıların ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının aynı olması kaydıyla, ayrıca incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınacağı ve bu nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerine idari para cezası uygulanmayacağı öngörülmüştür.

Bu bağlamda, aylık prim ve hizmet belgesindeki kanun numarasının hatalı seçilmesi nedeniyle sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yersiz veya eksik yararlanmış olan işverenlerce, sonradan düzeltme amaçlı düzenlenen asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalıların prim ödeme gün sayıları ile prime esas kazanç tutarlarının, kanun numarası hatalı seçilmiş olan belgedeki sigortalılarla aynı olması halinde, yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı ilgililer aleyhine idari para cezası uygulanmamaktadır.

IV- SONUÇ

Aylık prim ve hizmet belgesindeki kanun numarasının hatalı seçilmiş olması nedeniyle, ilgili kanunda öngörülen teşvik ve desteklerden yersiz yararlanıldığının sonradan anlaşılması halinde, kanun numarası hatalı seçilmiş aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte ve doğru kanun numarası seçilmek suretiyle asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.
Yasal süresi içinde, ancak hatalı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinin yerine düzenlenen asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi, her ne kadar yasal süresi geçirildikten sonra verilse de, bu belgeler, düzeltme amaçlı olarak düzenlendiğinden Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilmekte ve idari para cezası uygulanmamaktadır. Sonradan düzeltme amaçlı olarak ve doğru kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen bu belgelerden dolayı ilgili kanunda öngörülen teşvik veya destekden yararlanılıp yararlanılamayacağı hususu ise, yasal süresi içinde ödenmiş primler ile sonradan tahakkuk eden primler karşılaştırılmak suretiyle ve ilgili kanunun teşvikten yararlanma şartlarına bakılarak tayin edilmektedir.

Aylık prim ve hizmet belgesinin kanun numarası seçilmeksizin veya hatalı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi nedeniyle ilgili kanunda öngörülen teşvik ve desteklerden yararlanılamadığının veya eksik yararlanıldığının sonradan anlaşılması halinde ise, kanun numarası hatalı seçilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte ve doğru kanun numarası seçilmek suretiyle asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi halinde, sözkonusu teşvik ve desteklerden geriye doğru yararlanılması mümkün olabilmektedir.
_______________________________________
(*) SGK, Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Şube Müdürü


Yazar:Eyüp Sabri DEMİRCİ*
E-Yaklaşım / Haziran 2011 / Sayı: 222

http://www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_176858745675132&view=doc&id=225190730841933
twitter.com/vergivekanunla
http://vergikanunhaberleri.blogspot.com/

Blog Arşivi

BU HAFTA EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK OKUNANANLAR

Categories

.edevlet.com (1) ‘Gelir Testi’ (1) ‘intibak zammı’ (1) "EŞ DURUMU" (1) "muhasebe" (21) "Pratik Bilgiler "pratik bilgiler (1) (Stopaj (1) 01.01.2012 - 30.06.2012 Asgari Ücret (1) 01.07.2012 - 31.12.2012 Asgari Ücret (1) 12 Eylül mağdurları (2) 15 yıldan az memuriyet (1) 16 Yaşından Büyükler Asgari Ücret (1) 16 yaşını doldurmuş işçiler (1) 18 Yaş GSS (1) 18 Yaş Üstü (1) 2-B arazilerinin satış şartları (1) 2009 askerlik borçlanması hesaplama (1) 2011 enflasyon (1) 2011 kapanış işlemleri (6) 2011 Yılbaşı Milli Piyango (1) 2012 (105) 2012 açılış işlemleri (6) 2012 Amortisman Sınırı (1) 2012 ASGARİ (1) 2012 ASGARİ ÜCRET (2) 2012 Avukatlık Ücret Tarifesi (1) 2012 DAMGA VERGİSİ ORANLARI (1) 2012 defter (1) 2012 Defter tasdi (1) 2012 Defter Tutma Hadleri (1) 2012 DİĞER KAZANÇ (1) 2012 Fatura Düzenleme Sınırları (1) 2012 Geçici Vergi Oranları (1) 2012 Gelir Vergisi (1) 2012 gelir vergisi oranlar (1) 2012 GELİR VERGİSİ ORANLARI (1) 2012 Gelir vergisi tarifesi (2) 2012 Hesap Pusulası (1) 2012 KAPICI MAAŞ HESABI (1) 2012 milli piyango sonuçları (1) 2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi (1) 2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri (1) 2012 MTV (1) 2012 Sakatlık indirimi (1) 2012 SGK İDARİ PARA CEZALARI (1) 2012 VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ (1) 2012 YEMEK BEDELİ (1) 2012 Yemek İstisnası (1) 2012 Yılbaşı Milli Piyango (1) 2012 YILI (66) 2012 yılı asgari ücret (2) 2012 yılı asgari ücret tutarları (2) 2012 yılı cenaze ödeneği (1) 2012 YILI DEFTER TUTMA (1) 2012 YILI DEFTER TUTMA HADLERİ (3) 2012 yılı emzirme ödeneği (1) 2012 Yılı gelir (1) 2012 Yılı gelir vergisi (1) 2012 Yılı gelir vergisi dilimleri (1) 2012 yılı gelir vergisi oranları (1) 2012 Yılı Sakatlık İndirimi (1) 2012 yılı vergi (1) 2012 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı (1) 2012 Yili Asgari Geçim İndirimi Tablosu (1) 2B Arazi (1) 2B Arazileri (2) 31.10.2011 tarih 292 nolu karar (1) 3600 günle emeklilik (1) 4 ülkede kıdem tazminatı fonu (1) 4/b Sigortalılık Bildirimi (1) 4857 (1) 4857 sayılı (1) 5 lira fazla katılım payı (1) 6111 Sayılı Kanun (1) 65 YAŞ (1) 65 YAŞ AYLIĞI (1) 65 yaş ve özürlü maaşı hangi hallerde kesilir? (2) 657 s.DMK’ya göre istihdam şekilleri (1) 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) 663 sayılı KHK (1) 666 kanun (1) 666 sayılı (1) 8.000 TL üzerindeki ödemeler (1) 975 lira taban (1) Açık Hesaplarınızın Ne Kadarını Tahsil Edebileceğinizi Biliyormusunuz (1) AGİ (2) AGİ NEDİR? (1) aidatlarını ödememekte direnirken (1) AİLE HEKİMLİĞİ (1) Akaryakıt fişi (1) Akşam Metin Taş (1) Alacak ve Borç Notları (1) Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlik Belgesi (1) Ali TEZEL (1) almanya (1) Almanya'dan yurtdışı borçlanma (1) ALO 170 (1) Amortisman (1) Amortisman Sınırı (1) Analık sürelerinin borçlanılması (1) Ankara bomba (1) ANONİM ŞİRKET (1) Anonim şirketler (1) Anonim şirketler neden ve nasıl hisse senedi bastırmalıdır (1) ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMETLER (1) APARTMAN GÖREVLİLERİ AGİ (1) ARAÇLARIN Trafikten Silinmesi (1) Aralık 2011 Vergi Takvimi (1) ASBİS (1) ASBİS Nedir (1) ASGARİ GEÇİM (1) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (1) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2012 (1) asgari geçim ücreti (1) Asgari Ücret (8) Asgari ücret 701 (1) Asgari Ücret Maliyeti (1) Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (2) Asgari ücret yeni yılda (1) ASKERİ İŞ MÜFETTİŞLİĞİ (1) askerlik (2) askerlik borçlanma formu (1) askerlik borçlanma hesaplama (1) askerlik borçlanma hesaplaması (1) askerlik borçlanma işlemi (1) Askerlik borçlanması (3) ASKERLİK KANUNU (1) atama (2) Avukat (1) Avukatlık (1) AVUKATLIK ASGARİ (1) AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET (1) AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (1) Avukatlık Ücret (1) Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi (1) Aylığa Hak Kazanma Koşulları (1) AYLIK VE YILLIK ENFLASYON (1) baglilik (1) Bağ (1) Bağ-Kur (5) bağ-kur dökümü (1) Bağ-Kur İntibak (1) Bağ-Kur Tevkifatı (1) Bağımsız Denetçi (2) bağımsız denetçiler (1) Bağımsız denetim (2) Bağımsız Denetleme (1) BağKur (4) bağkur dökümü (1) Bağkur hizmet dökümü (1) bağkurlu dökümü (1) Bahçe Tapusu Olanların Tarım SSK’lısı Olup Olamayacaklarının Açıklanması (1) bakanı (1) Bankalar (1) Basit usul (1) Başbakan Tayyip Erdoğan (1) BAYRAM TATİL GÜNLERİNDE İŞ KAZASI (1) BDDK (1) bedelli (2) BEDELLİ ASKERLİK (4) bedelli askerlik işlemleri (1) Bedelli çalışmaları bayramdan sonra (1) Belediyeden kiralanan seyyar sergi yerleri için kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılmayacağı (1) belli para (1) BEŞ PUANLIK (1) beyanname (100) Bilirkişi (1) Bilirkişilerin (1) Bilirkişiye Başvuru (1) binek (1) Binek otomobilin alım ve satımında KDV oranı kaçtır ? (1) Binek otomobilin KDV’sini (37) Bir Kişi İle Kurulabilecek (1) Bireysel Emeklilik (1) Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Ödemeler (1) BİRLEŞME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: I (1) borçlanma (1) Borçlanma Bedelleri (1) Borçlunun bütün eşyaları haczedilemez (1) Borçlunun haline uygun evi haczedilemez (1) BUGÜNKÜ YAZILAR (5117) bülent deniz (1) C Özel Güvenlik Yöneticisi Kimlik Kartı (1) Cenaze Ödeneği (1) Creditnote (1) Cumhuriyet tarihi rekoru (1) ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ (1) çalışma ve sosyal güvenlik (1) Çalışmayan (1) çek (1) çek yasası (1) çevre temizlik vergisi (1) Çeyiz Yardımı (1) Çocuklar sağlık hizmeti (1) daha az prim (1) Damga Vergisi (1) danışman (1) Dar Mükellefiyet (1) debitnote (1) defter (2) Defter Bilgi Girişi (1) defter Kapanış Tasdiği (1) Defter tasdi (1) Defter Tasdikinde Ek Süre (1) defter tutulma (1) Defter ve belgeleri depremde kaybolanlar (1) Değer Artış KazançI (1) Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi (1) değerleme oranı (1) Denetçi olabilme (1) Denetçilerin Atanması (1) Denetçinin seçilmesi (1) Denetim raporu (1) Denetimin (1) Deprem bağışları (1) Deprem bağışlarının vergi matrahından (1) Deprem bölgesinde primi 1 gün bile yatana emeklilik (1) Deprem sigortası (1) deprem vergisi (1) Depremzede işçinin ücreti İş-Kur'dan (1) Depremzedelere müjde (1) DERNEKLER (1) DERNEKLER YÖNETMELİ (1) dilekçe (224) DİLEKÇE ÖRNEĞİ (2) DİLEKÇE ÖRNEĞİ Veri Sorgulama (1) DİLEKÇE ÖRNEKLERİ (12) DİLEKÇEYE (1) Dizi (1) DOĞUM BORÇLANMASI (5) Doğum ücretsiz izni ve izinden dönüşte işe başlama hakkı (1) dönem sonu (6) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ (7) Dul aylığı (1) DUYURULAR (568) e devlet (1) E-Defter (1) e-devlet (1) e-haciz (1) ebeyanname (100) ece üner (2) Ecrimisil (1) edefter (1) edefter.gov.tr (1) edevlet (1) EKONOMİ (626) Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan (1) Elektronik Defter (1) Emekli (11) emekli aylığı (1) emekli aylığını yükseltmek (1) Emekli aylıkları haczedilemez (1) Emekli dernekleri (1) Emekli İkramiyesi (1) emekli intibak (1) Emekli Sandığı (3) Emekli Sandığı dökümü (1) Emeklilerin maaşı (1) Emeklilik (1) Emeklinin alım gücü (1) Emeklinin intibakı (1) EMEKLİNİN YILLIK İZNİ (1) Emekliye (1) Emekliye intibak (1) Emekliye müjde (1) Emekliye tazminat (1) Emekliye zam geliyor (1) emlak vergisi (4) Emlak Vergisi bildirimi (1) Emsal kira (1) EMZİRME ÖDENEĞİ (2) ENFLASYON (1) Enflasyon Hesaplama (2) Engelli bakım maaşına konulan hacize mahkeme 'dur' dedi (1) Engelli Sigortalıların (1) Engellilere İş Müjdesi (1) erken emekli (1) Eski memur (1) Esnaf Sicil Kaydı Bağ-Kur'lu (1) Esnek Zamanlı Çalışma (1) eş durumu nakli (1) eşi vefat etmiş (1) EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI (1) Etiketler: 292 nolu hakem heyeti kararı (1) ev hanımına (1) Ev hanımlarının emekliliği (1) Evlenme Ödeneği (1) evlilik (1) FAİZ (2) Faktoring İşlemlerinin Muhasebe Kaydı (1) FARK ÜCRETİ (1) faruk çelik (1) FASON HİZMETLERDE KDV İADESİ (1) FASON TEKSTİL (1) FATURA (2) Fatura Düzenleme (1) Fatura Düzenleme Sınırları (1) Fatura Kullanımı (1) Faturada Ayrıca Teslim Adresine Yer Verilebilir mi? (1) FATURAYA SÜRESİNDE İTİRAZ (1) fazla çalışma (1) Fazla mesai (1) Fazla mesai nasıl ispatlanacak (1) FESHİ (1) fesihte geçerli neden (1) Fiili Hizmet Zammı (1) Finanasal (1) Finanasal Kiralama (1) Finanasal Kiralama Muhasebe Kayıtları (1) Finansal kiralama (1) FİRMADA KULLANILAN OTOMOBİLİN KAZA YAPMASI SONUCU SERVİS ŞİRKETİ TARAFINDAN KESİLEN FATURANIN SİGORTA ŞİRKETİNE YANSITILMASI MUHASEBE KAYDI (3) FON İSİMLERİ (1) Foreks İşlemi (1) FRANSIZ ÜRÜNLERİ (1) Gayri Maddi Haklar (1) GAZETECİ VE GEMİ ÇALIŞANLARINI (1) GAZETECİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLUR (1) Geçici iş göremezlik (1) Geçici iş göremezlik ödeneği (2) Geçici Vergi Oranları (1) Geçici Vergide Yanılma Payı (1) gelir (302) gelir testi (3) GELİR TESTİ NEDİR (1) Gelir Testi Süresi Uzatıldı (1) Gelir testine müracaat bildirimi (1) Gelir Uzman (1) Gelir ve Aylıklarda Zamanaşımı Sürelerinin Eski ve Yeni Kanunla Karşılaştırılması (1) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (1) gelir vergisi (2) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 280) (1) GELİR VERGİSİ ORANLARI (1) gelir.gov.tr (125) gelirler (4772) gelirler.com (192) gelirler.gov.tr (4349) gelirlergov (111) gemlik hakem heyeti (1) gemlik tüketici sorunları ilçe hakem heyeti (1) genek sağlık başvuru (1) Genel Sağlık Sigortalıs (1) Genel Sağlık Sigortası (2) GENEL SAĞLIK SİGORTASI (4) GEREKEN (1) GEREKLİ BİLGİLER (5) ggs (3) GİB (3286) gib.gov.tr (31) gider pusulası (1) Giriş Sınavı (1) Götürü Gider (1) GSS (9) GSS DİLEKÇE ÖRNEĞİ (1) gss Prim Tablosu (1) GSS Sağlık (1) GSS tescil bildirim (1) Gurbetçi ev hanımı (1) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13) (1) GÜNDEM (4934) HABER (4470) habertürk tv (2) haciz (1) Hafta Tatili Ücreti (1) HAFTALIK YAYIN (28) hakem heyeti kararları (1) HASTA SEVK FORMU (1) hastane (1) Hem kocadan hem de anne-babadan aylık bağlanır mı (1) hesap işletim ücreti iadesi (1) hesap işletim ücreti iadesinin kararı (1) hesap işletim ücretine itiraz (1) hesap işletim ücretleri (1) hesap işletim ücretleri iadesi (1) Hesap numaraları (1) hesapişletim ücretinin iadesi (1) hız sınırı (2) hibe kredi (1) HİLELİ İFLAS ETMEK (1) Hizmet Dökümü (1) Hizmet grubu (1) https://www.turkiye.gov.tr/ (1) hukuk (1) Irak (1) iade (1) İbraname (1) ibraname Örneği (2) için (1) İdari Para Cezaları (1) İhaleli İşlerde Kıdem (1) İhbar İkramiyesi (1) İhracat (2) İHRACATTA GVK (1) İhtirazi Kayıtla Beyan (1) ikinci derece usulsüzlük (1) İkramiyenizi güncel (1) İktisap Tarihi (1) İlk Defa Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlamadan Önce Malûliyeti Bulananların Emeklilikleri (1) indirilebilir (1) indirim (1) İndirimli Orana (1) İndirimli Orana Tabi Satışlar (1) internet sitesi (1) İNTERNET SİTESİ ZORUNLULUĞU (1) İntibak (6) İntibak 2013'e kaldı (1) İntibak Maaş (1) intibak yasası (3) İNTİBAK YASASI 2012'DE YASALAŞIYOR (1) intibak zammı (1) İstanbul Tapu Kadastrolular Derneği Başkanı Metin Yeşil (1) isteğe bağlı sigorta (1) istifa (1) İstifa eden işçinin hakları (1) istifa evrakları (1) İSTİSNA TUTARLARI (1) İŞ (1) İŞ GÖREMEZLİK BELGESİ (1) İş göremezlik belgesi değişti (1) İş Kanunu Para Cezaları (1) iş kazası (1) iş koçu (1) İş Sözleşmeleri (1) iş sözleşmesi (1) İşçi (1) İŞÇİ 1 ay içinde dava açabilir (1) İŞÇİ ALACAK BELGESİ (1) işçi izin hakları (1) İŞÇİ VE ESNAFIN ÖLÜMÜNDE CENAZE ÖDENEĞİ VERİLME ESASLARI (1) İşçilerin İzinleri (1) İşçilerin İzinleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler (1) işçilerinin (1) İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA RAPOR (1) İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ (1) İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ (1) İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ VE DİĞER ÇIKIŞ İŞLEMLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER (1) İŞÇİNİN İŞVERENE ÇEKECEĞİ İHTAR ÖRNEĞİ (1) İşçinin sadakat borcu (1) İŞE İADE EDİLME (1) İŞKUR (4) İşlem Denetçiliği (1) İşlem denetçisi (1) işletim ücreti iadesi (1) İşsizlik (1) İşsizlik maaşı (1) İşsizlik ödeneği (1) İŞSİZLİK ÖDENEĞİ (1) İŞSİZLİK SİGORTASI (1) İşsizlik yardımları (1) İşte yerli otomobilin gerçek fiyatı (1) İşten Ayrıldığımda Ne Kadar Kıdem Tazminatı Alabilirim (1) İşten Ayrılırsam Emeklilik Şartlarım Değişir mi (1) İşveren (2) işveren fesih (1) İşveren işçiden senet alabilir mi? (1) İşverenlerimizin Ücret (1) İZİN (1) KABAHATLER KANUNU (1) Kaçak işçi (1) Kaçak işçi çalıştıranlar (1) Kaçakçılık suçu (1) Kadın ve erkeğin emekli olma yaşları farklı (1) KADINLARIN DOĞUM İZNİ (1) Kadrolulara bayram hediyesi (1) kamu (1) kanun (950) kapanış muhasebe kayıtları (6) karşılıklı edimler (1) KARŞILIKSIZ ÇEK (1) KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILIYOR (1) Kart aidatı (1) kartı (1) KASIM MALİ TAKVİMİ (1) katılım payı (1) Katma Değer Vergisi Oranları (1) Katsayı (1) Katsayı uygulaması (1) Katsayı uygulaması kalktı (1) kayıt (3178) KDV (81) KDV indirimi (1) kdv oranları (1) KDV TEVKİFATI (1) Kenar (1) Kendi adınıza kayıtlı iş yerinde (1) kendisine yöneltilen soruların cevaplarını internetten de yayınlayabilecek (1) KEY (1) kıdem tazminatı (7) Kıdem Tazminatı dikekçe (1) Kıdem Tazminatı Fonu (4) Kıdem Tazminatı Fonu 1 Ocak 2012 (1) KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ (1) Kıdem ve ihbar tazminatı (1) Kız Çocuklarına GSS (1) Kız Çocuklarına GSS Zorunlu mu (1) Kimler denetçi olabilir (1) Kimler yeşil kart alabilecek (1) Kira Geliri (1) Kiralama Muhasebe (1) Kiralama Muhasebe Kayıtları (1) KKDF (1) Klip ve Reklam Filmlerinde Çalışan Oyuncu ve Set İşçilerinin Sosyal Güvenliği (1) Know-how (1) KOBİ TFRS (1) kobilere-250-bin-tl-geri-odemesiz-destek (1) Kollektif (1) KONFEKSİYON HİZMETLERİNDE KDV (1) Konsinye Satışlar (1) KONUT KİRA GEELİRLERİ İSTİSNA TUTARLARI (1) Kooperatif (1) KRAMİYEDE YENİ DÜZENLEME (1) kredi (1) kredi kartı (2) Kurumlar Vergisinden Müstesna Kazançlarda Kur Farkları ve Vade Farklarının Durumu (1) Leasing (1) limit (2) limited şirket sözleşme (1) Limited şirkette fesih (1) liste (1) lkesi (1) Lütfi Köksal (1) MAAŞINA HACİZ (1) Maden işçisinin emekliliği (1) MADENDE EMEKLİLİK KOŞULLARI (2) MADENDE EMEKLİLİK TABLOSU (2) MAHKEME KARARLARI (304) Mal bildirimi (1) Mali Tablolar (1) MALİ TAKVİM (2) MALİYE (4655) Maliye Bakanlığı (2) Malul (1) malul olanların emekliliği (1) Malulen emekli olmanın şartları (1) Malullük aylığı (1) Malullük aylığı kimlere bağlanır (1) Mavi Kart Nedir (1) MEB’deki memur (1) Mehmet Şimşek (1) memur (7) Memur Emeklisi Avukat (1) memur ikramiye (1) memur maaşı (1) Memur ve emekliye zam (1) memura zam (1) Memurlar (2) Memurlara emekli (1) MEMURLARA GREV HAKKI (1) Memurlara rotasyon (1) Memurların taban aylığı (1) Memurların Yenilenen Hastalık Raporu (1) Memurun 2012 maaş zammı belli oldu (1) Memurun Dul (1) Memurun Dul ve Yetim (1) Meslek Hastalığı (1) Mevsimlik iş (2) Mevsimlik iş sözleşmesinde kıdem tazminatı (1) Mevsimlik işçi (1) miili (1) milli (1) milli piyango çekilişi sonuçları (1) milli piyango sıralı tam liste 2012 (1) Montaj ve Taşımacılık Faaliyetlerinde Götürü Gider Uygulaması (1) Motorlu Taşıtlar Vergisi (1) MTV (1) mu (1) MUHASEBE (5542) MUHASEBE kayıtları (164) MUHASEBE KAYITLARI (50) Muhasebe Standartları (1) muhasebe uygulaması (1) Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (1) MUHASEBECI DEFTER BILGI (1) muhasebeci (3178) Mükellefler Ba Bs formlarında düzeltme yapabilirler mi? Düzeltme yapılması durumunda ceza uygulanır mı? (4) müstahsil (1) Müşteri Bildirim Formu (1) Müşteri Devir Teslim Formu (1) NDE ÖDENMESİ (1) NO: 44) (1) noter (2) noter ihtar Örneğl (1) Noterler MUHASEBE (1) Noterlerin SGDP (1) Nüfus cüzdanı (1) Nüsha (1) olur (1) Onarma (1) Organını kendi isteği (1) otomobil (1) Otomotiv Sanayii Derneği (1) Ödediği KDV (1) ÖDEME (1) ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE YARDIMLAR (1) ÖĞRENCİ YAPILAN YARDIMLAR (1) öğretmen (2) öğretmen adayı (2) öğretmen adayları (1) ÖĞRETMENLER (1) ölüm (1) ÖNEMLİ (81) Özel denetçi (1) ÖZEL HASTANE (1) Özel SMMM (1) Özel SMMM Sınav (1) Özel SMMM Sınav Programı (1) ÖZELGE (1364) Özelge nedir (1) ÖZELGELER (240) Özürlü Teşvik (1) Para kazanmanın yolu (1) park yasağı (2) PART-TİME (1) PART-TİME İŞ SÖZLEŞMESİ (1) PARTTİME iş sözleşmesi (1) Pasaport (1) piyango (1) Pratik Bilgiler (1) Prim (2) Prim borcu (1) PRİM KESİLECEK KAZANÇLAR (1) PRİME ESAS KAZANÇ (1) Prof. Abuzer Kendigelen (1) Prof. Dr Erdoğan Moroğlu (1) Prof. Dr. Şükrü Kızılot (1) Prof. Dr. Ünal Tekinalp (1) RESMİ GAZETE (142) RESMİ GAZETEDE BUGÜN (1) Resul KURT (1) S (1) Sağlık (2) Sağlık Bakanlığı (1) Sağlık Bakanlığını (1) Sağlık Bakanlığını Yeniden Yapılandırdık (1) sağlık hizmeti (2) Sağlık prim borcu (1) Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (1) sağlık sigortası (3) sağlık yardımı (1) sağlıktan nasıl faydalanacak? (1) SAHTE BELGE DÜZENLEME (1) SAHTE fatura DÜZENLEME (1) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananların emekliliğe hak kazanma şartları (1) Sakatlık indirimi (1) Sebepsiz İŞTEN atılan (1) Sendikalar (1) serbest meslek (1) SERMAYE KOYMA BORCU (1) SERMAYE ŞİRKETLERİ (1) Sevki olmayan doktora gidemeyecek (1) Sezgin Özcan (1) sgdp (3) SGK (5754) SGK borcu (1) SGK gurbetçi (1) SGK HABER (3115) Sgk Hizmet (1) Sgk Hizmet Dökümü (1) SGK hizmetleri (1) SGK İdari Para Cezaları (1) SGK MAKALE (440) SGK para cezaları (1) SGK Primleri (1) sgk SMS HİZMETLERİ (1) sgk soru ve cevap (1) SGK Taksitlendirmelerinin ödeme süresi uzatılmıştır (1) Sigara (1) sigorta (2) Sigorta başlangıç tarihinde rahatsızlığı olan malulen emekli olamıyor (1) Sigorta Prim Desteği (1) sigorta primi (1) Sigortalılık öncesi doğum (1) SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN HAKLARI VE YAPILMASI GEREKENLER (1) Sinema (1) sirali (1) sirkete (1) smmm (3178) SMMM Defter Bilgi Girişi (1) SMMM'ler Defter Tasdik Şifrenizi Aldınız mı? (2) SMS HİZMETLERİ (1) SORU CEVAP (28) SOSYAL GÜVENLİK (3181) SOSYAL GÜVENLİK DESTEK (1) Sosyal Güvenlik Kurumu (3) Sosyal Güvenlik Uygulamalarında İdari Para Cezaları (1) Sosyal Sigortalar (1) söylüyor (1) Sözleşme (1) Sözleşmeli öğretmenlere tanınan yeni özlük hakları (1) sözleşmenin konusu (1) SÖZLEŞMESİNİN (1) SPAS (1) spas sorgulama (1) ssk (4665) SSK (1) SSK’lı normal işe girmeden evvel kaza geçirenler malülen emekli olamazlar (1) STAJYER MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ (1) Suret (1) Sürekli iş göremezlik (1) Süresi Uzatıldı (1) Şehit çocukları (1) şirket (2) şirketler (1) ŞÜKRÜ KIZILOT (2) T.C. taşınmaz numarası (1) taban aylığı (1) Taksi (1) Taksiciler (1) Taksiciler sigorta (1) talep ve taahhüt formu (1) tam (2) Tapu (2) Tapu Sicili Tüzüğü (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (1) TAPU YASASI (1) Tapunuz kaybolursa (2) tarafları bağlayıcı nitelik. (1) Tarhiyat Öncesi (1) Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (1) tarife (1) tarifesi (1) TARİFESİ 2012 (1) Tarihi Eser Niteliğindeki Özel Binaların Yıkılarak Yeniden İnşaasında Asgari İşçilik Uygulaması (1) Tarla (1) Taşeron (1) TAŞERON İŞÇİLERİ (1) TCDD (1) TEBLİĞ (683) TEBLİĞ 281 (1) Tedavi İçin Yurtdışına Gönderilme (1) Telekom (2) tepliğ (3894) tersini (1) teşvik (1) Tevkifat (1) TEVKİFAT (muhasebe kayıtları (1) Tevkifat Uygulaması (1) Ticaret Kanunu (1) Ticaret Unvanı için Dava Şartları (1) Trafik cezaları (1) Trafik cezaları artıyor (1) trafik cezası (2) TTK (4352) ttk Tutulması zorunlu ticari defterler (1) turkiye (3) tutulabilecek defterler (1) Tutulması zorunlu ticari defterler (1) TÜFE (1) TÜİK (1) Tüketici mahkemesi (1) Türev ürünler (1) Türk Telekom (2) türk ticaret kanunu (2) Türkiye İstatistik Kurumu (1) türkiye iş kurumu (1) TÜRMOB (1) UFRS (27) ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE İŞ KAZASINA UĞRAYAN ÇALIŞANIN BİLDİRİMİ NE ZAMAN YAPILACAKTIR? (1) Uluslararası Karayolu Taşımacılığında KDV İadesi (1) UMSK (1) UYGULAMASI (1) Uzaktan çalışma (1) Uzlaşma talebi (1) Uzlaşma talep süresi (1) ücret (1) ücret dışı gelirler (2) Ücret Garanti Fonu (1) Ücret Gelirleri (2) Ücret haczi (1) ÜCRETİNDE (1) Ücretlerin Vergilendirilmesi (1) ÜFE (1) VAN (1) Varlık kiralama şirketleri nedir (1) VEDAT İLKİ (1) Veraset Belgesi (1) vergi (1692) VERGİ İNCELEMELERİ (1) vergi oranı (1) vergi oranları (1) Vergi Tarifesi (1) VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ (1) Vergileme (1) Verileri Nelerdir (2) vize süresi (1) vuk (4569) VUK 410 (1) Web Sitesi (1) www.edefter.gov.tr (3) www.sgk.gov.tr (1) X RESMİ GAZETEDE BUGÜN (29) Yabancı (1) Yabancı çalışanlar (1) Yabancı GSS (1) yabancı hekim (1) Yabancı Sermayeli Şirket Kurulumu İzne Tabi Midir? (1) YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIK İŞLEMLERİ (1) Yabancıların çalışma izin kriterleri (1) YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER (1) Yapı Denetim (1) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (1) yapı kredi bankası hesap işletim ücreti (1) yapı kredi bankası işletim ücretinin iadesi (1) yapı kredi hesap işletim ücreti (1) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (1) yardıma muhtaç kadınlara (1) Yasal Defterler (2) YAŞLILARA SİGORTA (1) Yaşlıya sigortalı bakım (1) yaştan emeklilik (1) Yazılar (1) YAZILAR (358) Yeni Sayıştay Kanunu Neleri Beraberinde Getirdi (1) yeni Ticaret Kanunu (1) Yeni TTK (3110) Yeni TTK'da Şirketler Kendi Hisselerini Edinebilecek (1) Yeni TTK'da Uluslararası Muhasebe Standartları (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNU (9) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATINA (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA SÜRELER (1) YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNU (1) Yeniçarşım (1) YERLİ OTOMOBİL (1) yeşil (1) Yeşil kart (9) Yeşil kart kalkmıyor (1) YEŞİL KARTIN DEVİR İŞLEMLERİ (1) Yılbaşından itibaren Yeşil Kart sistemi kalkıyor (1) Yıllar İtibari İle Asgari Ücretler (2) Yıllarında Çalıştığı İçin Aylıkları Kesilen Gurbetçi Emeklilere Müjde (1) YILLIK (1) Yine Kanun Tasarısında Denetçi olamayacaklar (1) yonetim-kurulunun (1) yurt dışı (1) yurt dışı Borçlanm (1) YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLERİ (1) Yurt Dışında İnşaat (1) yurtdışı borçlanması (1) Yurtdışı borçlanmasında emekli aylığı (1) YURTDIŞINDA (1) YURTDIŞINDAN OLAN ALACAKLAR (1) Zayi Olan Mallar (1) Zorunlu Deprem Sigortası (1) Zorunlu Sağlık (2)